Home

Artikel 285 Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht. Artikel 285. Artikel 285. 1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met.

Artikel 285a. 1. Hij die opzettelijk mondeling, door gebaren, bij geschrift of afbeelding zich jegens een persoon uit, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat die verklaring zal worden. het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld dan wel behoort tot een van de misdrijven omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het Wetboek van Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de Opiumwet Stalking (Artikel 285b sr Wetboek van Strafrecht) Stalking, of zoals het in juridische termen officieel heet belaging, is een veelvoorkomend zedendelict. Het ontstaat wanneer een ex-partner of bewonderaar over de grenzen van het toelaatbare gaat om in te breken in andermans leven

het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld dan wel behoort tot een der misdrijven omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het Wetboek van Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de Opiumwet, e Niet elke bedreiging is strafbaar. In artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht is bepaald welke bedreigingen strafbaar zijn Artikel 285 Sr. geeft een limitatieve opsomming van de strafbare bedreigingen: Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, Bedreiging met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen

Bedreiging met bepaalde zware misdrijven is in artikel 285 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld als delict tegen de vrijheid. Deze vrijheid is niet slechts beperkt tot de fysieke vrijheid of de handelingsvrijheid van het slachtoffer, maar omvat ook zijn morele vrijheid en veiligheidsgevoel Commentaar op Wetboek van Strafrecht art. 285b (Strafrecht) Commentaar is bijgewerkt tot 18-07-2016 door mr. dr. J.S. Nan. Artikel 285b Tekst van de hele regeling. 1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk (vergelijk artikel 284, 285 en 317 Sr)

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 28

  1. Wetboek van Strafvordering Artikel 285 1 Worden strafbare feiten waarvan de voeging had behoren te geschieden, op dezelfde terechtzitting afzonderlijk aangebracht, dan beveelt de rechtbank dat de voeging alsnog zal plaats vinden. 2 Indien strafbare feiten waartussen verband bestaat of welke door dezelfde persoon zijn begaa
  2. Artikel 285 1 Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, [
  3. 1. 2 Definities Artikel 285b Wetboek van Strafrecht Hij die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op een anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie

Artikel 285 Wetboek van Strafrecht Rechten wiki Fando

Art. 285a Sr - Artikel 285a Wetboek van Strafrecht ..

ARTIKEL I In het Wetboek van Strafrecht (G .B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 70) worden het Eerste Boek, het Tweede Boek en het Derde Boek gewijzigd en komen te luiden als volgt: EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 1 Art. 194. <W 25-10-1950, art. 1, b> Over de kosten wordt beslist overeenkomstig de regels gesteld in artikel 162 (en over de vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, overeenkomstig artikel 162bis). <W 2007-04-21/85, art. 10, 033; Inwerkingtreding : 01-01-2008 ; zie ook art. 13> WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zi j luidt na de daarin aangeb rachte wijzigingen bij G.B. b. artikel 448a, begaan aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht, wanneer d Titel XXXI. Financieren van terrorisme Artikel 421 Wetboek van Strafrecht 1. Als schuldig aan het financieren van terrorisme wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie: a. hij die zich of een ander opzettelijk middelen of inlichtingen verschaft dan we

2 Artikel 261 Wetboek van Strafrecht Op grond van artikel 261 Wetboek van Strafrecht is het verboden om iemands naam te belasteren met het uiteindelijke doel om daar ruchtbaarheid aan te geven en hem/haar bewust schade toe te brengen. Het is evenzeer verboden (ook op weblogs op internet) om een campagne te voeren met de kennelijke bedoeling om slechts schade toe te brengen aan iemands eer en. Wetboek van Strafrecht Domein III Geldend van 01-01-2019 t/m heden Tweede Boek. Misdrijven . Artikel 177 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft: 1°. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met he Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende nadere regelingen en uitvoeringsvoorschriften wordt verstaan onder: aanbieder van een communicatiedienst: de natuurlijke p

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht. Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet 1 Van de rechtbanken zijn gelijkelijk bevoegd: die binnen welker rechtsgebied het feit is begaan; die binnen welker rechtsgebied de verdachte woon- of verblijfplaats heeft; die b Strafrecht, kan ontzetting van het in artikel 28, eerste lid, onder 3º, van het Wetboek van Strafrecht vermelde recht worden uitgesproken. ARTIKEL IV Na artikel 55 van de Wet wapens en munitie wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 55a Bij veroordeling wegens een der misdrijven omschreven in artikel 55, vijfde lid, kan ontzetting van. Wetboek van Strafrecht. In het Wetboek van Strafrecht staan alle strafbare feiten (misdrijven en overtredingen) omschreven met maximale straffen. Het wetboek geeft aan wat verboden is. Art. 1 Sr, Legaliteitsbeginsel. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling

A. In artikel 131 wordt de zinsnede artikel 32 onder 1⁰ tot en met 4⁰ van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen vervangen door: artikel 1:64, eerste lid, onderdeel a tot en met c van het Wetboek van Strafrecht. B. In artikel 132 wordt de zinsnede ''geldboete van ten hoogste tienduizend gulde 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk weigert de gevraagde medewerking, bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba, te verlenen. 3 Artikel 7 De strafwet van Aruba is toepasselijk op de schipper en de opva-renden van een Nederlands of Arubaans vaartuig, die zich buiten Aruba, ook buiten boord, schuldig maken aan een van de strafbare feiten, om-schreven in Titel XXIX van het Tweede Boek en Titel IX van het Derde Boek. Artikel 8 De toepasselijkheid van de artikelen 2 tot en.

XI.284-XI.285 Afdeling 4. - [1 Bepalingen gemeenschappelijk aan de afdelingen 1 tot 3] 1 Art. [1 De strafrechtelijke handhaving van dit Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten] 1 HOOFDSTUK 1. - [1 Algemene bepalingen] 1 [5 16° omzet voor de ondernemingen die in toepassing van artikel III.85 een vereenvoudigde boekhouding voeren:. Wetboek van Strafrecht¶ opdrachten strafrecht. verplichte literatuur: jong, studieboek materieel strafrecht: hs par. en hs par. en hs (helemaal). verplichte jurisprudentie: te vinde Wetboek van strafrecht (artikel 300 en artikel 284) Art. 284 Sr - Artikel 284 Wetboek van Strafrecht - Artikel 284 1.Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:1°. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden. Intitulé: LANDSVERORDENING van 27 april 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba Citeertitel: Wetboek van Strafrecht van Aruba Vindplaats: AB 2012 no. 24 Wijzigingen: AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12) EERSTE BOEK. ALGEMENE BEPALINGEN. Titel I. Omvang van de werking van de strafwet. Artikel 1:

Lente in het onderwijs, weg met angst voor social media

A 2011. N 48. PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 2de november 2011 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht. _____ IN NAAM DER KONINGIN! _____ DE GOUVERNEUR van Curaao, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met de gewijzigde tijdsomstandigheden en de ontwikkelingen op internationaal strafrechtelijk gebied wenselijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te. Eén van deze wijzigingen stuit op ontzettend veel weerstand van zowel politieke partijen als instanties, namelijk de wijziging van artikel 37a Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit onderzoek zal zich dan ook richten op deze voorgestelde wijziging. Momenteel is het zo dat een rechter een psychiatrisch onderzoek kan laten verrichten naar de verdachte

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

  1. Artikel 65 Oorlogswet voor Nederland Indien de misdrijven, bedoeld bij de artikelen 131 , 132 , 138 , 139 , 141 , 143 , 179 tot en met 182 , 184 , 186 en 187 van het Wetboek van Strafrecht worden begaan gedurende de beperkte of de algemene noodtoestand, kunnen de bij die bepalingen gestelde gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd en kan de naasthogere geldboetecategorie worden opgelegd
  2. Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek I Titel II. Straffen en maatregelen. EERSTE AFDELING. STRAFFEN. Art. 9. Is door de veroordeelde een verzoekschrift tot toepassing van artikel 23 tot de rechter gericht, De bepalingen van de artikelen 253-257, 259, 260, 263 lid 1, 267, 268 lid 3, 271-283, 285-297, 301, 302, 305,.
  3. Schuldwitwassen Wetboek van Strafrecht. 1 Bij het opleggen van tijdelijke gevangenisstraf, hechtenis of taakstraf beveelt de rechter, dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van de uitspraak in verzekering, in voorlopige hechtenis, in gijzeling ingevolge artikel 6:6:25 van het Wetboek van Strafvordering, in een psychiatrisch ziekenhuis of een instelling voor klinische.
  4. Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel XII. Valsheid in geschriften. TITEL XII. VALSHEID IN GESCHRIFTEN Art. 278. Hij die een geschrift waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of ver-valst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te.
  5. Wat de strafbare feiten zijn en welke straffen ervoor kunnen uitgesproken worden, is te vinden in het Wetboek van Strafrecht (materieel strafrecht) Artikel I. Het Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 22n Mei 1914, No. 83, en afgekondigd in P.B. 1914, no. 21, zoals sindsdien gewijzigd.

Stalking (Artikel 285b sr Wetboek van Strafrecht

Sr - Wetboek van Strafrecht - Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:1°. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;2°. op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;3°. op een niet openbare plaats, indien. Artikel 326a Wetboek van Strafrecht Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 326 . Wetboek van Strafrecht. Artikel 326a. Artikel 326a. Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete.

Artikel 247 Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht.Artikel 247.Artikel 247.Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te Artikel 312 Wetboek van Strafrecht. Art. 312 Sr - Artikel 312 Wetboek van Strafrecht - Artikel 312 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij. Artikel 180 Wetboek van Strafrecht. Aktuelle Preise für Produkte vergleichen! Heute bestellen, versandkostenfrei Art. 180 Sr - Artikel 180 Wetboek van Strafrecht - Artikel 180 Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn. Wetboek van Strafrecht Artikel 45. Wetboek van Strafrecht.Artikel 45.Artikel 45.1. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. 2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde verminderd het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een. Artikel 461 Wetboek van Strafrecht hond Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 461 . Artikel 461. Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categori

Artikel 77d Wetboek van Strafrecht (bijzondere bepalingen voor minderjarigen) 1. De verjaringstermijn van het recht tot strafvordering, genoemd in artikel 70, wordt ten aanzien van misdrijven tot de helft van de daar bedoelde duur ingekort. 2 Zie Wetboek van Strafrecht artikelen 92-103, Wetboek van Strafrecht artikel 105, Wetboek van Wetboek van Strafrecht (WvS) tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP

Artikel 231a Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en. Artikel 231a Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en.