Home

Uitzendkracht ziek ontslag

Mag ontslag tijdens ziekte? Het Juridisch Loke

 1. In sommige gevallen kunt u met een uitzendovereenkomst ontslagen worden tijdens ziekte. Dit hangt af van het soort uitzendovereenkomst dat u heeft
 2. Ziek zijn als uitzendkracht volgens de ABU werkt als volgt: Ziekte bij uitzendkracht fase A met uitzendbeding. Als je tijdens een uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A ziek wordt, krijg je de eerste twee dagen geen salaris. Op dag één heb je geen recht op loondoorbetaling
 3. Het uitzendbureau meldt je dan ziek uit dienst bij UWV. Binnen 4 weken na ontvangst van de ziekmelding beoordelen we het recht. Heb je recht op de uitkering, dan betalen we binnen 6 weken. Wil je weten of het uitzendbureau je ziek uit dienst heeft gemeld, dan kun je dit navragen bij je uitzendbureau of UWV-telefoon (0900-9294)
 4. Er geldt geen maximum voor het aantal contracten. Veel van uw rechten in deze fase staan in de cao die hoort bij uw contract. Een uitzendbeding is een afspraak dat het uitzendcontract automatisch stopt als de opdracht stopt. In fase A of fase 1 en 2 geldt er standaard een uitzendbeding. Dit is afgesproken in de cao
 5. Uw uitzendbureau geeft aan ons door dat u ziek bent. U kunt een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen en u maakt met ons afspraken over uw re-integratie. Kijk voor meer informatie op Ik ben ziek en heb geen werkgever
 6. Uitzendkrachten met een uitzendbeding verliezen direct hun uitzendbaan als zij ziek worden. Zij hebben dan na 1 of 2 wachtdagen recht op een ziektewetuitkering. Uitzendkrachten die zonder uitzendbeding werken hebben bij ziekte vanaf de 2 e ziektedag recht op loondoorbetaling
 7. Als je een uitzendcontract met uitzendbeding hebt en je raakt (langdurig) ziek, dan stopt de arbeidsovereenkomst. Je hebt in deze situatie geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Wel kun je na twee wachtdagen, waarop je niet wordt doorbetaald, een Ziektewetuitkering krijgen

Ook als je ziek bent, of om andere redenen niet kan werken, stopt het contract. Voor een ziekte-uitkering moet je zelf naar het UWV. Jij mag overigens zelf ook elk moment het contract opzeggen. Het uitzendbeding geldt de eerste 78 gewerkte weken waarin je werkt 52 tot 78 weken: 14 dagen opzegtermijn Voor fase B (en C) gelden andere regels, die weer afhankelijk zijn van het type uitzendovereenkomst. Bij een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd geldt voor het uitzendbureau een opzegtermijn van 1 maand. Ook moet het uitzendbureau een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Veruit de meeste uitzendkrachten zitten in fase 1/2 of fase A. Dit betekent dat zij makkelijk ontslagen kunnen worden, maar ook zelf vrij zijn om te kunnen stoppen met het werk. Recht op loondoorbetaling bij ziekte hebben ze niet: ze kunnen wel een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV

Hoe werken we? - Tot Uw Dienst

Als uitzendkracht ziek: wat nu? Uitzendbureau

Ontslag als je ziek bent gemeld? Let op: uitzendkracht

 1. ziekte - Bij ziekte van de uitzendkracht moet het uitzendbureau in het eerste jaar 90% van het loon doorbetalen, en in het tweede jaar 80%. ontslag - Wanneer het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht in fase C wil beëindigen, gelden de normale ontslagregels
 2. U bouwt vakantiedagen (24 bij een fulltime dienstverband) en vakantietoeslag op. Als u ziek wordt, eindigt de uitzendovereenkomst automatisch. De eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen. U ontvangt dan geen uitkering. Vanaf dag drie heeft u recht op een uitkering gedurende maximaal twee jaar van de Ziektewet (ZW)
 3. Wanneer je als uitzendkracht ziek wordt, moet je dit onmiddellijk melden aan je werkgever (het uitzendkantoor) en aan het bedrijf waar je werkt (de gebruiker). De wet schrijft voor dat je binnen de 48u een ziekteattest moet bezorgen aan je werkgever. Maar opgelet: een aantal uitzendkantoren hanteren een termijn van 24u (!)
 4. der kunnen tillen) kunnen een reden zijn voor de opdrachtgever om te stellen dat er sprake is.

Per januari 2020 is de WAB ingegaan, waardoor u als uitzendkracht voor iedere dag dat u in dienst bent geweest een transitievergoeding kunt krijgen. Er geldt dus geen minimum aantal dienstjaren meer. Daarnaast moet het uitzendbureau geen ander werk voor u hebben, waardoor u bent aangewezen op een WW-uitkering Uren die zijn bedongen maar niet zijn gewerkt, krijgt de uitzendkracht uitbetaald tot 90% van het laatst verdiende loon. Tijdens ziekte van de uitzendkracht wordt er, na één wachtdag, gedurende de eerste 52 weken van ziekte 90% uitbetaald en gedurende het tweede ziektejaar 80% Van het uitzendbureau ontving de uitzendkracht dan een aanvulling tot 90% in het eerste jaar en tot 80% van zijn loon in het tweede ziektejaar. Deze regeling in de cao uitzendkrachten is afwijkend van het wettelijk voorschrift dat bij ziekte gedurende de eerste twee jaar een opzegverbod geldt Wat kunt u doen, als zieke uitzendkracht, nadat u via het uitzendbeding bent ontslagen? U zou het UWV kunnen benaderen en hen kunnen vragen om een Ziektewet-uitkering. Is er in het contract geen uitzendbeding te vinden? Dan ontvangt u geen Ziektewet-uitkering. Het uitzendbureau zal dan tijdens de ziekte het loon door moeten betalen Als u zelf de uitzendovereenkomst wilt beëindigen, kunt u dit in fase A (meestal de eerste 78 weken van de uitzendovereenkomst) met onmiddellijke ingang doen. Wel hoort u dit het uitzendbureau minimaal een (1) werkdag van tevoren te melden zodat zij kunnen proberen om voor vervanging bij de inlener te zorgen

Door redactieflexmarkt op 18 maart 2020 Werkgeverschap. Het is de normaalste zaak in uitzendland: als een uitzendkracht een fase A/1-2 overeenkomst heeft met uitzendbeding, dan wordt het dienstverband beëindigd op het moment dat de uitzendkracht ziek wordt. Door een uitspraak in hoger beroep van 17 maart jl. staat echter dit op losse schroeven Het kan zijn dat je nog ziek bent als je arbeidsovereenkomst eindigt. Je werkgever moet bij het UWV melden dat je ziek uit dienst gaat. Het UWV zal zo snel mogelijk contact opnemen. Gebeurt dat niet, dan moet je jezelf bij UWV melden. Uitzendkracht. Ben je uitzendkracht en word je ziek, dan moet je dit zo snel mogelijk melden bij het uitzendbureau Ontslag tijdens ziekte. Het is een hardnekkig misverstand om te denken dat u als werknemer niet ontslagen kunt worden als u ziek bent. U bent tijdens ziekte in het algemeen wel beter beschermd tegen ontslag, maar een absoluut ontslagverbod tijdens ziekte bestaat niet De uitzendovereenkomst met uitzendbeding De uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst. De uitzendkracht heef

Je mag niet ontslagen worden wegens zwangerschap, want een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst. Ook voor jou geldt dus een opzegverbod wegens zwangerschap, tot 6 weken na je zwangerschapsverlof. Ontslag omdat je zwanger bent is discriminatie en kan je recht geven op een schadevergoeding Ontslag en opzeggen Een uitzendbeding houdt in dat als de uitzendkracht ziek wordt, zijn arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau automatisch eindigt. Maar ook als u tijdelijk even geen werk heeft voor de uitzendkracht eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch Wanneer je werkt via het uitzendbureau dan kan de opdrachtgever altijd per direct aangeven dat hij geen gebruik meer van je diensten wil maken. Als het uitzendbureau geen ander werk kan bieden kom je in de ww. Maar je moet je dan wel meteen ziek melden bij het UWV (CWI), je komt dan namelijk in de ziektewet en niet in de ww Als je als uitzendkracht te vaak of te lang ziek bent kun je ontslagen worden, dat is het makkelijke aan een uitzendkracht. Als uitzendkracht heeft u een uitzendcontract met een uitzendbureau. Als u in deze fase ziek wordt of als de inlener de uitzendopdracht be indigt

Wat zijn mijn rechten als uitzendkracht? Het Juridisch Loke

 1. Home / Ontslag / Dossier arbeidscontracten / Opzegtermijn uitzendkracht Voor een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn diverse regels vastgelegd rondom de opzegtermijn. Ook voor uitzendkrachten zijn er regels met betrekking tot de opzegtermijn, deze wijken echter wel af van de regels voor 'gewone' contracten
 2. Toen het uitzendbureau daarop het dienstverband met de uitzendkracht beëindigde, eiste deze bij de rechter een schadevergoeding van de bank. Hij vond dat de bank had gehandeld in strijd met de beginselen van goed werkgeverschap door hem van de ene op de andere dag te ontslaan, zonder hoor en wederhoor
 3. Ziekte. Als je ziek wordt, geldt er één wachtdag. Op deze dag krijg je niet doorbetaald. Verder krijgen uitzendkrachten in alle fasen het eerste jaar van hun ziekte maximaal 90 procent van hun loon uitbetaald, het tweede jaar is dat nog maar 80 procent. De ziektewet-uitkering van het UWV wordt tot deze percentages aangevuld
 4. Ontslagbrief ontvangen met een vaststellingsovereenkomst. Wat moet ik doen? Op staande voet ontslagen. Wat moet ik nu doen? Ontslag om economische redenen. Nu is een ander aangenomen. Na 18 maanden ontslagen wegens ziekte; Moest direct pand verlaten, kan ik dit aanvechten? Mijn werkgever stopt mijn nuluren contract
 5. De uitzendkracht en het uitzendbureau kunnen beiden besluiten de uitzendovereenkomst op te zeggen. Zij moeten zich houden aan de op- of aanzegtermijn die in de CAO voor Uitzendkrachten staat. Die termijn is afhankelijk van de aard en de duur van de uitzendovereenkomst
 6. Ziekmelden bij arbeidsconflict lastiger. 10 oktober 2008 door Redactie Ontslag.nl. Het komt regelmatig voor dat een werknemer zich ziek meldt op het moment dat er een conflict met de werkgever speelt. Men spreekt dat ook wel van situatieve of situationele arbeidsongeschiktheid. Het gaat dan om psychische of lichamelijke klachten waardoor de.

Re: Aanvulling ziektewet. Bij ziekmelding in fase A wordt de uitzendovereenkomst inderdaad direct beëindigd en betaalt het UWV 70% loon uit als ziektewet uitkering. Het uitzendbureau moet dit het eerste jaar aanvullen tot 91%, het 2e jaar tot 80% Ziek in fase B of C: Ziek in fase B of C geeft wat meer rechten. Zo betaalt het uitzendbureau tijdens het eerste ziektejaar (en maximaal een jaar) 91% van je salaris door, te beginnen vanaf de tweede ziektedag. Dit bedrag valt korter uit als je overeenkomst korter duurt

Uitzendkracht ziek ontslag Ik ben uitzendkracht en ziek. U meldt zich ziek bij uw uitzendbureau, uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent. Er kunnen situaties zijn: 1. U krijgt alleen loon over de gewerkte uren. Als je als uitzendkracht te vaak of te lang ziek bent kun je ontslagen worden, dat is het makkelijke aan een . Dan kun. Ontslag tijdens ziekte is mogelijk, maar ontslag door ziekte niet. Tenzij de medewerker zo vaak ziek is en dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor het bedrijf. Als werkgever ben je verplicht om er alles aan te doen om de medewerker te helpen met het verbeteren van de inzetbaarheid. Ook mag de werkgever niet schuldig zijn aan het verzuim Het uitzendbureau kan u alleen ontslaan:. In fase C of fase 4 krijgt u een vast contract. Dit betekent dat het thans niet meer mogelijk is om bij CAO af te wijken van het opzegverbod tijdens ziekte. Omdat er een uitzendbeding in uw contract staat, kunt u gemakkelijk ontslag krijgen. Laat daarom altijd aan je uitzendbureau weten dat je hersteld. Uitzendbureau starten Uitzendwerk Verkiezingen 2021 Werkloosheid Wetgeving Ziekte Arbeidsrecht Artikel 2 minuten leestijd Ontslag. Een arbeidsovereenkomst kan op een aantal manieren eindigen Als een uitzendovereenkomst opgezegd wordt zonder de vereiste ontslagvergunning, dan kan de uitzendkracht de nietigheid van het ontslag inroepen binnen zes maanden, te rekenen vanaf het moment van de opzeggingshandeling. Dit dient schriftelijk te..

Waar moet een uitzendkracht zich ziek melden? 130. Wat zijn de consequenties van te late ziekmelding? 131. Waar moet een uitzendkracht zich beter melden? 132. Moet de uitzendkracht thuis blijven voor controle? 133. Wat als de uitzendkracht niet thuis is bij controle? 134. Welke instantie verzorgt de ziekencontrole? 135 Nieuws. Een uitzendkracht die ziek wordt of een arbeidsongeval krijgt, heeft recht op loondoorbetaling door het uitzendbureau. Dat heeft Hof Den Haag bepaald. 20 maart 2020 door Salaris Vanmorgen. Het ging in deze zaak om een uitzendkracht die tijdens zijn werkzaamheden met zijn hand in een machine is gekomen

Ik ben uitzendkracht en ben ziek UWV Particuliere

Hoofdregel: recht op loon bouw je vakantie op, maar uitzonderingen: o Militaire dienst, politiek verlof zwangerschap, ziekte etc. staan in 7:635 lid 1. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid o Bouw je op van de tijd die je werkt. Werk je 4 uur, 4 uur vakantiedagen. Schultzu0001 vrouw is ziek en is met ziekteverlof Wanneer je aan de slag gaat als werknemer voor een uitzendbureau, krijg je in eerste instantie een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.Na verloop van tijd kan deze overgaan in een fase b of c contract. Dit fasensysteem van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) bied jou bescherming tegen ontslag en geeft je meer zekerheid over arbeidsduur en doorbetaling van loon Slecht gedrag uitzendbureau. Ongelezen bericht. door roden211 » 19 jul 2007 15:29. Lees eerst deze mooie woorden van de website van uitzendbureau Capac. `Als je voor Capac werkt, weet je precies waar je aan toe bent. De kans. is dus groot dat je snel en voor langere tijd passend werk vindt bij één. bedrijf Als u als uitzendkracht wordt ontslagen bij de werkgever waar u op dat moment in dienst bent dan kan het natuurlijk gebeuren dat u na verloop van tijd weer terug kunt komen omdat er weer genoeg werk beschikbaar is Als u binnen 6 maanden na uw ontslag weer aan het werk kunt bij dezelfde werkgever dan heeft u geen recht op een transitievergoeding Joosten Advocaten biedt u graag een voorbeeld van een ontslagbrief. U kunt deze brief letterlijk overnemen, of gebruiken als basis voor uw eigen variant. Om er zeker van te zijn dat de ontslagbrief uw werkgever tijdig bereikt, raden we u aan de brief zowel per aangetekende post als per e-mail te versturen. Met deze brief bied ik u mijn ontslag.

Wordt mijn loon doorbetaald als ik als uitzendkracht ziek

Van april tot en met juni 2020 was de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) van kracht. Deze regeling is beëindigd. De TOFA-regeling was bedoeld voor flexkrachten die meer dan de helft van hun inkomen verloren en niet in aanmerking kwamen voor een uitkering (WW, bijstand) Het wordt voorlopig waarschijnlijk voor u niet makkelijker om vaste werknemers te ontslaan en in te ruilen voor flexwerkers. De Tweede Kamer is het niet eens met een nieuwe werkinstructie voor het UWV voor het verlenen van ontslagvergunningen

Home / Ontslag / Dossier arbeidscontracten / Uitzendkracht naar vast contract Als jij als uitzendkracht goed bent bevallen bij een opdrachtgever, kan deze ervoor kiezen om jou in dienst te nemen en je een vast contract aan te bieden Waarschuwing en ontslag . De werkgever laat daarom weten dat hij de werknemer weer op het werk verwachtte. Werknemer legt dan pas zijn situatie uit en stelt voor dat hij op advies van UWV en de gemeente 'ziek' is. De werkgever vindt dat van 'ziekte' geen sprake is, maar van een oppasprobleem waarvoor de werknemer onbetaald verlof moet. Aanvechten ontslag op staande voet. De werkgever heeft de leidinggevende wegens deze vormen van seksuele intimidatie op staande voet ontslagen. De leidinggevende heeft zich in kort geding op nietigheid van het ontslag beroepen. Hij ontkent alle beschuldigingen, maar erkent wel bij de zieke uitzendkracht thuis te zijn geweest Bij ontslag heb je recht op een eenmalige vergoeding. Dit noemen we een transitievergoeding.Dit wordt aan jou betaald als jouw werkgever jou heeft ontslagen. In principe niet als jij zelf ontslag hebt genomen, al zijn hier soms uitzonderingen voor

De overeenkomst in fase A betreft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (tenzij je een detacheringsovereenkomst sluit). Volgens deze overeenkomst geldt: geen arbeid, geen loon. Dit wil zeggen dat je alleen loon krijgt over de uren die je hebt gewerkt. Wanneer jouw opdracht is afgelopen, eindigt de overeenkomst ook automatisch Bent u ziek tijdens de proeftijd, uitzendkracht ziek na einde contract. Meldt uw werkgever u niet ziek uit dienst. Ik heb een contract in fase A of fase 1 en 2, zonder uitzendbeding. De werkgever mag niet discrimineren of de ziekte als reden opgeven voor het ontslag. Niet accepteren Accepteren Wijzig cookie-instellingen. Dan geldt er geen. Ontslag nemen tijdens ziekte. Ben je ziek geworden door het werk? Neem dan niet zelf ontslag, want je krijgt dan geen WW-uitkering en geen Ziektewetuitkering. Ook als je ziek bent en zelf ontslag neemt, ben je verwijtbaar werkloos. Check of je een concurrentiebeding hebt

Heb ik als uitzendkracht recht op loondoorbetaling bij ziekte

Als je een mooie kans ziet voor een andere baan, kun je zelf ontslag nemen. Dan zijn de regels wel heel anders. Je hebt bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering of een transitievergoeding. En je moet rekening houden met de opzegtermijn die in je arbeidscontract staat. Neem in ieder geval nooit zelf ontslag als je (langdurig) ziek bent In geval van plaatsing bij een ander uitzendbureau mag er geen uitzendbeding van kracht zijn (bron: PW). Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20

Bij ontslag door opzegging neemt de arbeidsovereenkomst in beginsel slechts een einde na het verstrijken van de betekende opzeggingstermijn. Tijdens de opzeggingstermijn blijft de arbeidsovereenkomst voortbestaan: de werknemer blijft zijn prestaties verrichten tijdens deze periode, de werkgever van zijn kant blijft de overeengekomen arbeid verschaffen en het loon uitbetalen Ik ben (vaak) ziek, wat zijn mijn rechten en plichten? 1. Ziek melden. Soms bent u ziek. Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Doe dit op de eerste dag dat u ziek bent en moet werken. Meld u ziek volgens de regels van uw werkgever. Geef door op welk adres u verblijft en hoe u bereikbaar bent. Houd ook uw telefoon in de gaten De rechter oordeelde dat de uitzendkracht niet op staande voet ontslagen mocht worden en dat het loon doorbetaald moest worden. Vervolgens wilde de werkgever, koste wat kost, toch van de werknemer af. De rechter is tot het oordeel gekomen dat de verhoudingen ernstig verstoord zijn en ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2012 In deze zaak gaat het om een uitzendbureau die lid is van de Uitzendkracht ziek einde contract Je hebt ook geen recht op een Ziektewetuitkering van het UWV, zolang het arbeidscontract duurt. Als er een uitzendbeding in uw contract staat, kunt u gemakkelijk ontslag krijgen. Wordt u ziek en heef u recht op loon van het uitzendbureau

Bij uitzenden stellen wij onze flexkrachten ter beschikking tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week en de duur van de werkzaamheden is flexibel. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Actief blijft formeel werkgever, waardoor u geen enkel risico loopt bij ziekte, uitval of ontslag Bij ontslag met toestemming UWV heeft de medewerker recht op een transitievergoeding ook in geval van ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij een vaststellingsovereenkomst bestaat dat recht niet en medewerkers willen daarvoor meestal wel in de vaststellingsovereenkomst gecompenseerd worden door middel van een ontslagvergoeding

Dit zijn je rechten als uitzendkracht - FN

Of je nu op zoek bent naar een uitzendkracht, detachering of werving en selectie, Progress staat voor jou klaar! Neem gerust contact met ons op via de chat, 085 064 0436 of WhatsApp! # Daarnaast dragen wij de werkgeversrisico's zoals alle werkgeverslasten en loop je geen risico bij ziekte, uitval of ontslag. Meer informatie. Detacheren Info over ziek en ontslagen worden. Resultaten van 8 zoekmachines Ontslag Het uitzendbureau kan u niet ontslaan zonder goede reden. Wij helpen je graag. Er is op dit moment nog geen standpunt van het UWV bekend. Fase A zonder uitzendbeding, B en C. Dan mag het uitzendbureau u ontslaan. Het uitzendbureau moet dus uw loon doorbetalen tijdens uw ziekte. Het UWV draagt ook zorg voor de uitbetaling van de uitkering

Opzegtermijn uitzendkracht - Ontslaghul

Het uitzendbeding houdt in dat het contract eindigt wanneer de opdrachtgever geen werk meer heeft voor de uitzendkracht.Het contract eindigt ook door ziekte van de uitzendkracht. Als het inlenende bedrijf de opdracht wil beëindigen, en de uitzendovereenkomst wordt hierdoor automatisch beëindigd, dan dient het uitzendbureau dit tijdig aan de uitzendwerknemer mede te delen 7/03/2017. Als uitzendkracht ben je in dienst van het uitzendbureau dat je uitleent aan een gebruiker. Je geniet ook ontslagbescherming van zodra je de werkgever op de hoogte hebt gebracht van je zwangerschap tot één maand na de bevallingsrust. Tijdens deze periode mag de werkgever je ontslaan maar niet wegens je zwangerschap of bevalling

Klik Uitzendbureau is gespecialiseerd in het uitzenden van housekeepers voor hotels in de regio Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Alkmaar. Ons schoonmaakteam bestaat uit ervaren en gemotiveerde schoonmaakmedewerkers met veel ervaring. Gasten verwachten een luxe beleving zodra zij een overnachting of meerdere overnachtingen bij u boeken Uitzendbureau beginnen? Er komt veel kijken bij het starten van je eigen uitzendbureau. Denk bijvoorbeeld aan debiteurenbeheer, complexe wet- en regelgeving en salarisadministratie. Ook moet je financieel sterk in je schoenen staan omdat je het loon van uitzendkrachten moet voorfinancieren. Maar dit hoeft je zeker niet tegen te houden om een eigen uitzendbureau te beginnen! [

Waar heeft mijn uitzendkracht allemaal recht op? De Zaa

Een werknemer is ontslagen vanwege zijn stalkende ex-partner. De stalker viel namelijk ook zijn werkgever te laten voortduren). Bedreigingen stoppen alleen door ontslag De rechter oordeelde dat van de werkgever niet verwacht kon worden en onder normale omstandigheden zou er geen reden zijn voor ontslag.De werknemer had zich inmiddels ziek gemeld vanwege de situatie.. De werkgever mag een werknemer tijdens ziekte niet zomaar ontslaan. Het ontslagverbod geldt minimaal de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Mocht een werknemer ingaan op een voorstel van de werkgever om tijdens ziekte met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, dan loopt de werknemer het risico dat hij geen uitkering van het UWV krijgt

Video: Kan je in de ziektewet ontslagen worden als uitzendkracht

Uitzendkracht of nulurencontract Ben je werkzaam voor een uitzendbureau, meld je dan ook direct ziek bij het uitzendbureau. Vaak is in de arbeidsovereenkomst een uitzendbeding opgenomen. Dit geeft het uitzendbureau de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen bij ziekte Waarschijnlijk wil je vragen weten of je loon wordt doorbetaald als je als uitzendkracht ziek bent. Er moet dan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten. Een contract met uitzendbeding en een contract zonder uitzendbeding. Contract met uitzendbeding en ziek. Als er een uitzendbeding in jouw contract staat, dan eindigt jouw dienstverband Ik werk via een uitzendbureau bij een bedrijf. Dat bedrijf beëindigen alle relaties via dat uitzendbureau. Dus ook met mijn. Nu zit ik op dit moment thuis met gezondheidsprobleem. En me jaar contract is afgelopen. Mag het uitzendbureau me nu ontslaan of mag het niet omdat ik nog in de ziektewet zit. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Ziekte Oproepovereenkomst Dan is de uitzendwerkgever slechts loon verschuldigd over de periode waarin de uitzendkracht arbeid heeft verricht. Een mondelinge afzegging is geen rechtsgeldige intrekking en ontslaat de werkgever niet van het betalen van loon over de tijdstippen waarover de werknemer is opgeroepen