Home

Premies bouw 2021

Pensioenpremie wordt 25% in 2021. Vanaf 2021 stijgt de pensioenpremie van bpfBOUW van 22,2% naar 25%. Deze stijging is nodig omdat we rekening houden met minder rendement. Dit komt door ontwikkelingen op de financiële markt en wettelijke aanpassingen. U betaalt ook premies voor de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Cao Bouw en Infra voor de bouwplaats werknemer (cao code 1) Productkeuze: ML Productvariant: BW Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja 2021 • Wanneer de premiegrondslag negatief is, rekent u met een premiegrondslag van € 0,00 63.854,86 14.544,00 0,250000 261 8 1,08 Rekenregel • PG x PF x aantal uren in PVP : (PDG x CU) = Premiebedrag (PVP = pensioen verzekeringsperiode BTER Stichting Aanvullingsfonds Bouw en Infra Cao Bouw Infra voor UTA-werknemer (cao code 6) Productkeuze: SABBU Productvariant: BU 2021 • PG x PF = Premiebedrag (*PVP = pensioen verzekeringsperiode) Bijzonderheden • SAB premiefactor is inclusief werknemersdeel • Premie SAB is niet gemaximeerd Rekenregel 0,002200 Premiefactor (PF Klik op de sector waarin u werkt en vind alle informatie over rekenregels en beroepencodes die u nodig heeft. U ziet direct per sector voor welke producten u premie afdraagt. De actuele premiepercentages voor alle cao's vindt u in deze verkorte versie premies 2021 Vanaf 2021 is er ook de EPC-labelpremie. Daarnaast zijn er nog premies voor renovatie van private huurwoningen en is er korting op de onroerende voorheffing bij nieuwbouw en voor ingrijpende energetische renovaties

In 2021 zijn er belangrijke nieuwigheden in de energiepremies voor woningen op til. Zo komt er een gloednieuwe premie voor zonnepanelen, en veranderen ook een aantal andere premies bij de netbeheerders. Deze pagina is enkel toegankelijk voor leden van Bouwunie aan alle middelgrote en grote werkgevers met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. Kleine werkgevers krijgen een beschikking toegezonden met de relevante sectorale premies. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2021 ten grondslag liggen, zijn op 1 september 2020 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant Premiepercentages sociale verzekeringen 2021: hoge en lage WW-premie De premiepercentages sociale verzekeringen voor 2021 zijn vastgesteld. De lage WW-premie in de Wet arbeidsmarkt in balans is geraamd op 2,70 procent. De hoge WW-premie op 7,70 procent Premie: 2020: 2021: Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) laag: 2,94%: 2,70%: Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) hoog: 7,94%: 7,70%: Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) Geldt alleen voor overheidswerkgevers: 0,68%: 0,68%: Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,79%: 7,03%: Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50%: 0,50%: Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)* 1,24%: 1,36

Dakrenovatie - Terpstra Bouw

Pensioen- en aanvullingsregelingen bouwplaatswerknemers. De basispensioenregeling van bpfBOUW is een middelloonregeling. Hierbij wordt ieder jaar een stuk pensioenaanspraak opgebouwd over het in dat jaar genoten pensioenloon. Waarbij er in 2020 rekening wordt gehouden met een maximum pensioenloon van € 62.519,67 De premie voor de middelloonregeling is tot en met 2019 gemaximeerd op 20,2% van de pensioengrondslag. Voor de hierboven bedoelde premies met premiegrondslag de pensioengrondslag, geldt dat tot het grenspremiepercentage van 26,6%, de werkgever 65,6% betaalt en de werknemer 34,4%. De premies worden hiervoor bij elkaar opgeteld

Overzicht premies SV en BTER 2021. In Nederland kennen we de SV-premies met een wettelijk verplicht karakter en de BTER-premies, die volgen uit afspraken die in de cao zijn gemaakt. Ook draagt u voor uw werknemers pensioenpremies af aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) Kleine lettertjes van de aanpassingspremie van 2021. Om recht te hebben op deze aanpassingspremie moet je voldoen aan enkele voorwaarden. Een of meerdere bewoner (s) moet (en) minstens 65 jaar oud zijn. Dit kan de aanvrager, partner of een inwonend gezinslid zijn Aannemer bouw verzekering online pakket premies 2021 Een keuze aannemer bouw verzekering zorgt dat u het gehele jaar altijd verzekerd bent voor de belangrijkste risico's. De verzekering of onderdelen zijn altijd direct dagelijks op te zeggen

Isolatie | Eurowall® 21 spouwisolatie, nu nóg beter | Bouwinfo

Pensioenpremie wordt 25% in 2021 - bpfBOU

Veranda bouw Limburg | Reekmans Verandabouw - Alken

De AWf-premies worden verlaagd per 1 augustus 2021, waarbij de lage respectievelijk hoge AWF-premie 0,34% en 5,34% zullen bedragen. Het nieuwe premiepercentage is van toepassing als het genietingsmoment op of na 1 augustus 2021 is. Dit betekent dat voor een nabetaling die betrekking heeft op de periode van vóór 1 augustus 2021, het oude. Premies Belastingdienst, Colland en APG voor 2021 Bpf Bouw.nl via Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) Bouwplaatswerknemers (cao-code bij SWP : 01) Activiteit premie werkgever premie werknemer premie totaal over maximum per jaar grondslag premie- berekening Pensioen: BPF Bouw middelloon 15,9632% 9,0368% 25,00% € 63.854,86 pensioenloon incl Cao-onderhandelingen Bouw & Infra nog in volle gang. Door Redactie 01 april 2021. Tijdens de cao-onderhandelingen op 30 en 31 maart spraken we over de positie van UTA-werknemers. Werkgevers gaven eerder aan niets te willen afspreken voor deze groep. Op de uitvraag die we onder UTA-werknemers hebben uitgezet kwamen veel reacties

cao BTER Bouw & Infra 2021-2025, 27 januari 2021 (def) Inleiding . De cao Bedrijfstakeigen Regelingen (hierna: BTER) Bouw & Infra heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 en kan als een verlengstuk worden gezien van de cao Bouw & Infra. De cao BTER Bouw & Infra richt zich op de regelingen waarbi aanvragen van het jaar 2021. Als u de premie aanvraagt voor een woning die u verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens. Opgelet: de bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Deze gegevens gelden voor het jaar 2021. Welke werken komen in aanmerking? De werken zijn verdeeld in vier categorieën In onze infogids 'premies & subsidies' geven wij jou een overzicht van alle premies rond (ver)bouwen in Vlaanderen, inclusief een oplijsting van de voorwaarden voor het verkrijgen van deze premies. Je krijgt een handig overzicht per premie én per renovatieproject Deze premies worden jaarlijks herzien. In deze bijdrage vinden jullie de premies voor sociale zekerheid die in Nederland gelden per 1 januari 2021. De hoogte van de algemene heffingskorting en arbeidskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de werknemer. De bedragen die hier zijn genoemd geven een indicatie CAR-verzekering bouw premie online 2021. 27 maart 0202. Het betalen van een CAR-verzekering premie voor de bouw bepaalt voor een gedeelte de prijs van de bouw. Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval? Of er wordt iets gestolen,.

Pensioenopbouw in 2021. 25-11-2020. De pensioenopbouw en de premie voor de basispensioenregeling blijven gelijk. Het opbouwpercentage blijft 1,788% van de pensioengrondslag (pensioengevend loon minus de AOW-franchise). De premie voor de basispensioenregeling blijft 30% van de pensioengrondslag. Veelgezochte onderwerpen Verkorte versie premies 2021 bouw. Verkorte versie premies 2021 Versie: Definitief 18 december 2020 Werkbare dagen 261 blad 1 van 2 Cao normuren per week Cao Bouw & Infra (01) Code Product-keuze Code Product-variant werknemersdeel werkgeversdeel Totale Premiefactor Maximum pensioenloon bodemloon/ franchise 40 bpfBOUW Middelloonregeling ML BW 0,090368 0,159632 0,250000 € 63.854 Warmtepomp premies: welke premies kan ik krijgen? (update 2020) Een warmtepomp is een voordelige manier om je woning en je sanitair water te verwarmen. Omdat je met een warmtepomp bespaart op je energiefactuur, verdien je deze investering op termijn terug. Vergeet niet om je premie te pakken, want daarmee wordt je aankoop nog interessanter Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2021/2022 1. Looptijd Partijen zijn een nieuwe cao Bouw & Infra overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. 2. Loon- en salarisverhogingen • Per 1 augustus 2021 (periode 08) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 1,5%

Rekenregels en beroepencodes bpfBOUW Werkgever

Per 1 januari 2021 gaan alle deelnemers aan de pensioenregelingen van Pensioenfonds Notariaat minder pensioen opbouwen. Deelnemers in loondienst betalen daarnaast een hogere premie, waardoor hun pensioenopbouw procentueel minder daalt dan die van de ondernemers. Toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen in loondienst bouwen in 2021 over een hoger bedrag pensioen op. Hun maximum. Renovatiepremies 2021: compleet overzicht Laatste update: 13 januari 2021 - Wie renoveert, komt in aanmerking voor diverse renovatiepremies als je voldoet aan de opgelegde voorwaarden.Zowel voor specifieke renovatiewerken (bvb. het plaatsen van isolatie, een zonneboiler, ) als voor algemene werken (bvb. als je meerdere energiebesparende maatregelen combineert) zijn premies beschikbaar

Je kunt de loonkosten in vier categorieën indelen: Directe loonkosten. Indirecte loonkosten. Bedrijfstakeigen premies in de bouw. Wettelijke premies en bijdragen. Hieronder gaan we in op elke categorie. 1. Directe loonkosten in de bouw. De directe loonkosten vormen het grootste deel van de kosten die je voor je bouw­personeel moet maken Premies bedrijfstakfondsen 2021. De premies van de sociale verzekeringswetten (zoals de sectorpremie, zorgverzekeringswet, WGA, etc.) zijn terug te vinden in de nieuwsbrief loonheffingen 2021 van de belastingdienst. Deze kunt u t.z.t. hier vinden. Onderstaand treft u een overzicht aan van de sectoren waarvan de premies (pensioenpremie, premie. In de cao van Bouw & Infra vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Download je cao Looptijd: 1 januari 2021 tot en met 31 december 202 De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2021 ten grondslag liggen, zijn op 1 september 2020 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant. Gemiddeld percentage. UWV stelt ten behoeve van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor alle takken van bedrijf en beroep een gelijk gemiddeld percentage vast In 2021 gaat de premie omhoog en het opbouwpercentage omlaag. Het opbouwpercentage daalt naar 1,41%. De premie voor de verplichte pensioenregeling stijgt naar 24,75 procent. Het werknemersdeel is 6,075 procent. Dat is het maximale percentage, maar let op: per sector of cao, kunnen hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt

Elke bouwvakker heeft recht op de getrouwheidszegels. Het bedrag is 9% van je brutoloon (tussen 1 juli van het voorafgaand jaar en 30 juni van het lopende jaar). In oktober ontvang je de zegelkaart van het fonds. De vakbond betaalt vanaf 26 oktober uit. Opgelet! Dit jaar is er een uitzondering: de dagen tijdelijke werkloosheid corona tellen mee voor de toekenning van de getrouwheidszegels Je kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen voor enkele soorten renovaties. Deze zijn opgedeeld in 4 categorieën, namelijk ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk en technische installaties.Je dient voor elke categorie een factuur van minimum 2.500 euro te kunnen voorleggen.Voor de eerste drie is er geen maximum factuurbedrag bepaald, deze is er wel voor technische installaties Lonen bouw vanaf 1 juli 2021 Raadpleeg hier de lonen in de bouwsector vanaf 1 juli 2021. 28.06.2021. Nieuws; Het dramatisch ongeval in Antwerpen heeft de grote bouwharten van arbeiders geraakt Bouwvakarbeiders willen hun medeleven betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden van het ingestorte schoolgebouw in Antwerpen

Energiepremies voor 2021 - Bouwuni

  1. Zowel de WW-premie, ookwel Awf-premie genoemd, voor vaste als voor tijdelijke contracten daalt in 2021. Betaalde je in 2020 nog 2,94% WW-premie voor medewerkers met een vast contract, in 2021 zal dat uitkomen op 2,7%. Voor tijdelijke krachten komt de WW-premie uit op 7,7% na de jaarwisseling ten opzichte van 7,93% dit jaar. Overige premies stijge
  2. Premies energiezuinige technieken. Maar ook energiezuinige aanpassingen voor technieken worden beloond. Zo krijg je premies voor het plaatsen van een warmtepomp, een warmtepompboiler, een zonneboiler en zonnepanelen. Die laatste premie is trouwens nieuw in 2021. Ontdek alle premies en voorwaarden op de website van Fluvius
  3. Stageregeling bouw & infra Geldig van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021 Voor het studiejaar 2020/2021 geeft Bouwend Nederland richtlijnen uit voor stagiairs. Dit gebeurt op advies van de commissie stages in de bouw & infra, waarin vertegenwoordigd zijn: Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijve
  4. Een nieuwe versie van CAO Bouw en Infra (code loonheffing 10) looptijd 01-01-2021 - 31-12-2022 is geplaatst op CAOWijzer
  5. In deze gids. In onze infogids 'premies & subsidies' geven wij jou een overzicht van alle premies rond (ver)bouwen in Vlaanderen, inclusief een oplijsting van de voorwaarden voor het verkrijgen van deze premies. Je krijgt een handig overzicht per premie én per renovatieproject
  6. Deze premies kunnen worden bekomen voor energiebesparende investeringen in woningen aangesloten op het distributienet voor 2006 of met aanvraag van een omgevingsvergunning voor 2006. Nieuw vanaf 2021 is een extra premie voor een dakisolatie of na-isolatie van buitenmuren in combinatie met de verwijdering van een asbesthoudend dak of een asbesthoudende gevelbekleding

Bouwunie - Energiepremies 202

Nieuws. 15-06-21 Nieuwe tekst CAO Bouw en Infra 2021-2022. 30-07-20 Nieuwe tekst CAO Bouw en Infra 2020. 10-06-19 AVV CAO Bouw en Infra 2019. 26-02-19 AVV CAO Bouw en Infra 2019. 02-11-18 Wijziging tekst CAO Bouw en Infra 2018-2019. 23-05-17 Wijziging tekst CAO Bouw en Infra | Bouwbedrijf 2017-2018. 13-03-17 Nieuwe tekst CAO Bouw en Infra 2017. Premies voor hemelwater en riolering 2021. Wil je investeren in het scheiden van je regen- en afvalwater, dan kun je hier een premie voor krijgen van je netbeheerder. Ook voor het installeren van een infiltratievoorziening is een premie mogelijk. In bepaalde gemeentes kun je een premie opstrijken voor rationeel waterverbruik Vraag nu uw premie van 7500 euro aan voor sloop-en wederopbouw. In dertien Vlaamse steden maak je aanspraak op 6% in plaats van 21% btw bij sloop- en heropbouw. Particulieren die NIET in één van die dertien steden wonen, kunnen een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De nieuwe premie, die 7500 euro zal bedragen, werd definitief.

De syndicale premie wordt betaald door ACVBIE op grond van een document dat door Constructiv wordt gestuurd naar de bouwvakkers. Bouwvakkers moeten dus het document overmaken aan een beroepsverbond van ACVBIE en wij zorgen voor de betaling. 3 Getrouwheidszegels Deze zegels zijn bestemd voor alle bouwvakkers met een werkgever di Nu heeft het kabinet besloten om het budget dat was gereserveerd voor de BIK te gebruiken om per 1 augustus de AWf-premie in 2021 te verlagen. Via de AWf-premie betaalt u als werkgever mee aan uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Door het verlagen van de AWf-premie gaan uw loonkosten omlaag. De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34% CAR verzekering bouwbedrijf - Direct online 2021 premie berekenen. Premie informatie CAR verzekering bouw. De premie voor een CAR verzekering bouw is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet of het soort bedrijf dat u heeft

Premiepercentages SV 2021 vastgesteld waaronder hoge en

Webinar: Premies en andere tegemoetkomingen in 2021 voor de bouwsector. do 14 januari 2021. 12:00 tot 13:30. Webinar. Alle bouw- en houtbedrijven. Een nieuw jaar brengt telkens heel wat nieuwigheden met zich mee. Wij geven u graag een update betreffende de energiepremies en andere tegemoetkomingen in 2021. Het is belangrijk om helemaal mee te. Onderstaande premies zijn van toepassing op woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse Gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet, of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór deze datum, maar die pas later werden aangesloten. Via een aannemer Vanaf 2021 geldt de premie niet meer voor dak- of zoldervloerisolatie die je zelf plaatst, maar enkel. Zoals je van ons gewend bent plaatsen wij een overzicht van alle premies voor de loonadministratie in één overzicht bij elkaar. Hieronder het overzicht voor 2021 voor de sector Groen, Grond en Infrastructuur. In januari zullen wij het overzicht aanvullen met de premies voor de werkgevers die vallen onder de cao Bouw & Infra. Let op: in tegenstelling tot eerdere berichten is de premie voor de. Algemeen 2021 Sector Orsima Sociaal fonds SOOB Sector taxi * Volledig t.l.v. werknemer Versie 27 januari 2021 * Premiepercentage vanaf 1 januari 2021 Kerncijfers 2021 - bouwen nu op - hebben opgebouwd - ontvangen nu pensioen Aantal werkgevers Maximumloon excedent Maximum Tijdelijk Extra dPartnerpensioen Afkoopgrens 2021 670.630 179.595 391.746.

Werkgeverslasten 2021 voor u op een rij - Van Oer

premiezoeker 2021. Bouw- of verbouwplannen en op zoek naar welke premies er in jouw streek geldig zijn? Kom het met de Reynaers Aluminium premiezoeker te weten in enkele muisklikken! Alle premies met betrekking tot bouwen en verbouwen komen in deze tool aan bod, zoals onder andere Wie heeft recht op de premie? Je moet gelijktijdig voldoen aan twee voorwaarden: Je werkte van 1 april 2020 tot 31 maart 2021 in de bouw; Je bent lid van ACV bouw - industrie & energie. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan ontvang je een formulier van Constructiv bij jou thuis Naast de renteloze renovatielening tot 60.000 euro en de nieuwe labelpremie die vanaf 2021 ingaat voor mensen die een huis kopen of via schenking of erfenis verwerven, keurde de Vlaamse Regering vandaag (vrijdag 30 oktober 2020) ook een verdubbeling van de premies voor hoogrendementsbeglazing en buitenmuurisolatie aan de buitenzijde goed voor alle BENOveerders met eindfacturen vanaf 2021 Doe-het-zelvers hebben vanaf 2021 geen recht meer op een energiepremie. De premies gelden enkel nog voor renovatiewerken die door een aannemer worden uitgevoerd. Voor de installatie van energiebesparende toestellen, zoals bv. zonneboilers en warmtepompen, vinden er ook enkele wijzigingen plaats in het premiebedrag en de voorwaarden vanaf 2021

EPC-labelpremie (nieuw 2021!) Wanneer je binnen een periode van 5 jaar via een nieuw EPC (energieprestatiecertificaat) kan aantonen dat je jouw woning of appartement veel energiezuiniger hebt gemaakt, kom je in aanmerking voor deze premie. Je kan de totaalrenovatiebonus en de EPC-labelpremie wel niet samen aanvragen. Huur- en isolatiepremie Je bouwt jaarlijks een deel van jouw pensioen op. Over jouw pensioengevend salaris (de pensioengrondslag) bouw je in 2021 0,80% pensioen tegen een premiepercentage van 12,2% op tot een maximum salaris van € 58.311. Let op: als je parttime werkt, dan krijg je minder salaris en bouw je minder pensioen op. Je betaalt dan ook minder premie Opnieuw premies voor zonnepanelen in 2021. 23 november 2020 Bron: Bouw & Wonen. Thuiswerken werd het afgelopen jaar de norm. En dat is goed voor wie zonnepanelen in combinatie met een digitale meter installeert! Zo maak je maximaal gebruik van je energie. Dankzij de nieuwe premie in 2021 wordt de installatie ook nog eens een stukje voordeliger

SYNDICALE PREMIE 2020 Op 1 juni verstuurt Constructiv je attest syndicale premie naar je thuis. Bij ontvangst, noteer je rekeningnummer en bezorg het document zo snel mogelijk aan de AC ABVV. Referteperiode : van 1 april van het voorgaande jaar tot 31 maart van het lopende jaar Premie dakrenovatie 2021. Voer je werken uit aan het dak zoals een nieuwe dakbedekking of het plaatsen van dakisolatie? Een mooie dakrenovatie premie is in dat geval zeker welgekomen. Op deze pagina vind je een overzicht van alle huidige premies en waar je rekening mee moet houden bij de aanvraag van een premie voor dakrenovatie in 2021 3. Syndicale premie (ook sociaal voordeel genoemd) Wie heeft recht op de premie? Je moet gelijktijdig voldoen aan twee voorwaarden: • Je werkte van 1 april 2020 tot 31 maart 2021 in de bouw; • Je bent lid van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). Voldoe je aan deze voorwaarden, dan ontvang je een formulier van Constructiv bij jou thuis Vanaf 1 januari 2021 voorziet de Vlaamse overheid nieuwe en hogere premies voor de renovatie van bestaande woningen. Het gaat onder andere over: Renteloos renovatiekrediet en energielening+ Nieuwe EPC-labelpremie voor alle woningen Verhoogde premie voor muurisolatie en isolerende beglazing Tijdelijk verhoogde premie voor dakisolatie en buitenmuurisolatie bij asbestverwijdering Meer informatie.

AGC Serviglass

Jouw vakantiegeld in 2021. Ga met een gerust gemoed op vakantie. Arbeidsongeval. Bouw » Tools » Lonen, premies en vergoedingen. Lonen, premies en vergoedingen. Dit hoofdstuk bevat informatie inzake lonen, premies en. Premies per gemeente. Tot slot zijn er ook nog in verschillende gemeentes premies te verkrijgen voor de plaatsing van een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Deze premies verschillen van gemeente tot gemeente en wij raden je om te kijken welke premies er in jouw gemeenten worden uitgekeerd Asbest. Chemokar voor klein gevaarlijk afval. (Ver)bouwen, wonen en energie. Vergunningen, meldingen en attesten. Premies. Plannen, beleid en reglementen. Hulp bij het verbeteren van je woning. Wonen & Energie / Sociaal. Energieplatform Brugge

Nieuws. 15-06-21 Nieuwe tekst CAO Bouw en Infra 2021-2022. 12-05-21 Onderhandelingsresultaat CAO Bouw en Infra 2021-2022. 20-11-20 AVV CAO Bouw en Infra 2020. 30-07-20 Nieuwe tekst CAO Bouw en Infra 2020. 02-07-20 Onderhandelingsresultaat CAO Bouw en Infra 2020. 16-12-19 AVV CAO Bouw en Infra 2020 Premies voor nieuwbouw. Habitos.be verzamelde alle premies en subsidies voor een nieuwbouw. Ontdek de federale premies, de Vlaamse premies en die van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Ook de premies die de netbeheerders Eandis en Infrax toekennen, kun je hier lezen net zoals de provinciale premies Premies bouwen en verbouwen. Brochure woonpremies. Aanpassingspremie. Sanering en klein comfort. Premie mechanische ventilatie warmterecuperatie. Premie winddicht onderdak bij isolatie. Premie voor gescheiden riolering op privaat domein. Gratis bouwadvies. Premie bio-ecologische isolatie Nieuws premies & subsidies. 05/07/2021. Meer steun voor investeringen in landschap en water- en bodembeheer. 05/07/2021. Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren campagne 2020. 21/06/2021

Premies 2020 Colland, Bouw en BPL Pensioen. Ieder jaar verzamelen wij de premies die voor jou van belang zijn. Hier vind je alle relevante premies voor de CAO LEO. De premies voor de Bouwregelingen zijn inmiddels ook bekend en toegevoegd aan ons overzicht. In de bijlage vind je het complete overzicht PREMIE FLUVIUS: Vervanging bestaand enkel of gewoon dubbel glas door hoogrendementsglas met thermische isolatiewaarde U (g) ≤ 1,0 W/m²K: basisbedrag van Premie Fluvius wordt verdubbeld in 2021, van 8€/m² naar 16 €/m². beschermde afnemers (die genieten van een sociaal tarief) kunnen een verhoogde premie krijgen, tot 56 €/m² Voorziening Overig verzuim ** -3 -24,00 0 0,00 BTER-premies Bouwplaats -3,346% - Eigen risico weer-/vorst verlet en overig verzuim - 3 dagen (24 uur) per jaar ** Totaal productieve dagen 194 1.552,00 203 1.624,00 BTER-premies UTA -0,565% 01-01-2021 CAO Bouw & Infra Loon- en loonkostenvergelijk Loonsverhoging per 01-01-2021 Gewijzigde premies 2021 energie en (ver)bouwen. Een nieuw jaar betekent ook vaak het startschot van nieuwe regelgeving en premies rond energie en (ver)bouwen. De meest opvallende voor 2021 zijn: Een nieuwe, eenmalige premie voor de installatie van zonnepanelen. Keuze tussen verlaagd BTW-tarief van 6% voor sloop en heropbouw of de Vlaamse sloop.

Pensioen - Bouwend Nederlan

Onderhandelingsresultaat CAO bouw & infra 2021 - 2022. De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de bouw & infra met een looptijd van 24 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. PNO Media houdt namelijk rekening met de AOW, Het effect van een hogere premie 2021 vindt u op uw salarisstrookje van januari 2021

NOA - Overzicht premies SV en BTER 202

Premie voor bijzondere werken. Werken die leiden tot onzekerheid, vrees en onrust: premies van 10 tot 100%. Voorbeelden: bepaalde werken op hoogte, in sleuven, in petroleumraffinaderijen,... Ongezonde werken: premies van 10 tot 100%. Voorbeelden: pistoolschilderwerken, zandstralen, uitgieten van cement, in ketels, in putten,... Hinderlijke of. De premie volksverzekeringen die u moet betalen, wordt berekend over het zogenoemde premie-inkomen. Dit is meestal gelijk aan uw belastbaar inkomen in box 1. Dit betekent dat bij de berekening van het premie-inkomen niet alleen rekening wordt gehouden met uw inkomen uit Nederland, maar ook met uw eventuele inkomen uit werk en woning uit een ander land Je hebt recht op weerverletzegels als je in een firma met een RSZ-nummer dat begint met 024 (ruwbouw) of 054 (dakbedekking en voegwerken) werkt. Het bedrag is 2% van je brutoloon (tussen 1 januari en 31 december). Je ontvangt de weerverletkaart bij je thuis. De vakbond betaalt vanaf 30 april

PC 124 - Bouw (arbeiders) Hierna vind je een overzicht van de minimale arbeidsvoorwaarden die verplicht zijn voor jou en je collega's in jouw sector. Het is dus toegelaten dat je betere voorwaarden krijgt dan wat verplicht is in jouw sector (vb. meer loon), maar niet dat je slechtere voorwaarden krijgt (vb. langer werken) Steun en premies in 2021. Dromen van een nieuw huis, renovatie, verbouwingen of verbeteringen confronteert ons vaak met de realiteit van de cijfers. De bedragen lopen al snel op en verhinderen ons soms om tot de aankoop over te gaan of het werk uit te voeren zoals we dat zouden willen Artikel 1. Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2021 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende algemeen geldende parameters vastgesteld: Gemiddelde premieplichtig loon. € 34.600

Welke premies krijg je in 2021 voor een - Bouw&ren

De pensioenpremie gaat omhoog van 23,7% naar 25,2% in 2021. Als werknemer betaal je de helft van de premie. Regeling B: pensioenopbouw gelijk, pensioenpremie omhoog. Je werkt in de sector houthandel. Jouw pensioenopbouw blijft gelijk. Je bouwt in 2021 1,875% op. Net als in 2020. De pensioenpremie gaat omhoog van 26,4% naar 26,6% De slooppremie (sloop- en heropbouwpremie) is een premie die je kan aanvragen wanneer je een oude woning sloopt en die plant te vervangen door een nieuwe woning (heropbouw). Het bedrag van de slooppremie is 10.000 euro vanaf 2021. In 2020 bedroeg de slooppremie 7.500 euro leeen Centraal Beheer Vraarden rlende B en ntaeverzekerin anari 2021 4 4. Wanneer geldt deze verzekering? Tijdens de bouw- of montageperiode. • Voor ieder werk afzonderlijk. • De bouw- of montageperiode begint zodra de werkzaamheden beginnen De premie wordt per 1 augustus 2021 als volgt vastgesteld: De lage WW-premie wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. De hoge WW-premie wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. In de oorspronkelijke regeling is afgesproken dat er 5%-punt verschil moet zitten tussen de hoge en de lage premie. Met deze aanpassing blijft dit verschil gehandhaafd Deze premies kan je aanvragen via Fluvius. Netbeheerder Fluvius kent al jaren premies toe voor energiebesparende investeringen in bestaande woningen, in opdracht van de Vlaamse Regering. Wij zetten de belangrijkste voor je op een rij. 1. Nieuw: premie voor zonnepanelen . Haal je vanaf 2021 voor het eerst zonnepanelen in huis

Werkgever betaalt in veel gevallen meer voor personeel in 2021 CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 5 januari 2021 - Veel werkgevers betalen dit jaar meer voor hun personeel in vergelijking met 2020. Dat heeft te maken met een stijging van de sociale premies Ook bouwt u als oud SPOV-deelnemer met een IVA-uitkering vanaf 1 januari 2021 premievrij pensioen op over 75% van het inkomen voor ziekte (dit was 70%). Vanaf 2021 wordt de premie niet langer berekend over het pensioengevend inkomen, maar over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend inkomen minus de franchise Voorzorgsmaatregelen renovatieadvies aan huisDe Federale Overheid heeft enkele versoepelingen ingevoerd in de strijd tegen de verspreiding van het corona-virus.Wanneer voldoende voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden, kan vanaf maandag 15 februari 2021 een fysiek renovatieadvies aan huis opnieuw doorgaan. Hieronder nog eens de minimaal te nemen voorzorgsmaatregelen Je syndicale premie bedraagt €135 of €0,62 per gewerkte of gelijkgestelde dag. Een gelijkgestelde dag is een vakantiedag, rustdag, een dag weerverlet en een dag tijdelijke werkloosheid omwille van andere redenen (max. 20 dagen), een dag klein verlet, een feestdag en een dag ziekte (eerste week)