Home

1 Korinthe 12 bijbelstudie

12 1 Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. 2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven.

1 Korintiërs 12 (NBV) - EO

 1. Bijbelstudie en Uitleg De plaatselijke kerk (2/3) - 1 Korinthe 12:12-31 | Calvary Chapel Haarlemmermeer
 2. 1 Studie voor huiskringen EGHW 2011 'Leven door de Geest' Bijbelstudie voor huiskringen Studie 5 Week 49 5-9 december 2011 Lees: 1 Korinthe 12:1-11 In deze studie gaan we in op de gaven van de Heilige Geest. De Heilige Geest die iedere ware gelovig
 3. Preek over 1 Korinte 12,27. Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten en luisteraars, Jongens en meisjes, denk eens aan een lichaam. En kijk nu eens op het scherm van de beamer. Ik zie allemaal oren. Allemaal oren, dat is natuurlijk nog geen lichaam. En kijk hier: dat zijn allemaal handen. Heel handig natuurlijk, maar daar heb je nog geen lichaam mee
 4. Bijbelstudie 3 'Alles is geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig' 27 Bijbelstudie 4 'Vele leden; één lichaam. Vele gaven; één Geest' 37 Bijbelstudie 5 'Als ik de liefde niet had, dan was ik niets' 46 Bijbelstudie 6 'De dood overwonnen' 52 De eerste brief aan Korinthe
 5. Hij of zij op de weg van de Heer bevindt. De Heilige Geest hem of haar leidt en de waarheid verkondigt. Of hij of zij bezig is met het werk van God en niet voor eigen faam. Uit 1 Thes. 2:1-12 blijkt duidelijk hoe Paulus zijn zelf onderzoek ter harte nam. Paulus is zichzelf niet bewust dat hij zich schuldig maakt aan iets
 6. gemeente als lichaam. In 1 Korinthe 12 vergelijkt Paulus de gemeente met een menselijk lichaam. De gemeente van Christus is een geestelijk lichaam met Christus als hoofd en de christenen als ledematen (1 Korinthe 12:27). Bij onze bekering worden we ingelijfd in het lichaam van Christus (1 Korinthe 12:13). Het menselij
 7. 1 Korinthe 12: 26 - 27. 1 Korinthe 12. 26. En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. 27. En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. Delen & Download. Download pree

Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:7-11) In 1 Korinthe 12:4-11,28-31, Romeinen 12:4-8 en Efeze 4:11-13 vinden we een overzicht van de verschillende gaven die de Heilige Geest aan ons kan geven. De Heilige Geest geeft ons bij onze wedergeboorte één of meerdere van deze gaven. Hij zal ons echter nooit al deze gaven geven. Er is dus geen christen die alle gaven heeft (1 Korinthe 12:12-31) Gaven en Bedieningen van de Geest 1 Korinthe 12:1-27 Prof. dr. Willem J. Ouweneel De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs 16 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel Seizoen 2005-200 De plaatselijke kerk (1/3) - 1 Korinthe 12:12-31. Datum. 13 juni 2010. Spreker. Stan Marinussen. Prekenseries. Studie 1 Korinthe. Bijbelboek. 1 Korinthe 1 Korinthe 12 Jezus de Heere. In het artikel Jehovah en Jezus is 1! wordt uiteengezet dat de Naam Jehovah geërfd is door Jezus van Nazareth. Bij Zijn opstanding ontving Hij rechtmatig deze hoogste Naam, tezamen met de titel Christus (Messias in het Hebreeuws) Uitgewerkte bijbelstudie - 1 - 1 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie's van Ab Klein Haneveld uit. Twee lange brieven aan de Korinthiërs. De twee brieven aan de gelovigen te Korinthe zijn twee lange brieven, zodat we het vermoeden krijgen dat één brief kennelijk niet genoeg is

1 Koningen 2: 1-12 David gaat sterven, taakoverdracht aan Salomo ; 1 Koningen 3 vanaf vers 16 het oordeel van Salomo ; 1 Koningen 5:12 - 6:13 Salomo tempelbouw ; 1 Koningen 7 bouw paleis en tempel Salomo ; 1 Koningen 18 Elia op de Karmel ; 1 Koningen 19 Elia en Elisa ; 2 Koningen 7:1-20 belegering Samari Het geloof in Jezus zorgt als het goed is een totale verandering van denken. In de gemeente van Korinthe had men voorkeur voor bepaalde verkondigers op grond van hun vaardigheden en dat bracht verdeeldheid. Ze moesten zich richten op de inhoud. Redding door Christus, die gestorven is aan het kruis

1 Korinthe 12:12-31 - Calvary Chapel Haarlemmermee

Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God 1 Korinthe 13 Liefde in beweging. Deel met Uw Familie,Vrienden en Kennissen, zij zullen er U dankbaar voor zijn, THANKS Getagged Bijbel, Bijbelstudie, Gaven, God, Jezus, Korinthe, Leven, Liefde, mensen, Profetie Plaats een reactie. Translate this Blog Here De tweede brief aan de Korinthiërs. Paulus, de afzender. Dat geeft enige autoriteit aan de brief, mede omdat zijn roeping eronder staat, namelijk dat hij een apostel is, een gezondene, van Jezus Christus. Hij is door Jezus Christus gezonden

1 Korinthe 13 wordt alom bezongen als hét loflied op de liefde. En ja, wat Paulus hier over de liefde zegt, is mooi en positief. Maar de reden van zijn betoog is allesbehalve positief. Het is eigenlijk best triest dat de apostel op deze manier de Korinthiërs terecht moet wijzen. En over hun hoofden heen misschien wel velen in onze tijd. Hoe dan ook, er valt veel uit te leren 1 Korinthe 13 NBV. 1 Al sprak ik de 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde 1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, 2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te. 1 Korinthe 13 Liefde in beweging. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.-. Johannes 13:35 (NBV) Als christenen zijn we geroepen om liefde te tonen aan anderen. Zoals het Bijbelvers hierboven zegt; Anderen zullen zien dat we Jezus' discipelen zijn als we elkaar liefhebben (Joh.13:35

 1. Hoofdstuk 12 tot en met 14 van de eerste brief aan Korinthe behandelen de gaven van de Geest. Er is geen gedeelte van de Schrift dat in de recente geschiedenis van de kerk zozeer is misbruikt en misverstaan als juist deze hoofdstukken. En toch is het van vitaal belang voor de geestelijke gezondheid van d
 2. 1 Korinthe 12 en dan wordt ons een weg gewezen, die nog veel verder omhoog voert, die nog uitnemender is. Het is de liefde. Al die gaven die Gods Geest nu aan de gelovigen toedeelt gelijk HIJ wil (1 Korinthe 12:11) zullen eens ophouden, want als we Boven zijn, zullen wij Hem in volkomenheid kennen. De liefde echter vergaat nimmermeer (1.
 3. 1 Korinthe 12-14 jaar 2020 1 Korinthe 12-14 jaar Reader medewerkers 7 Bijbelstudies Jacobus versie 1 met vragen jongeren 15+ 2020 2019 Bijbelstudie Kolossenzen 10 - 12 jaar. Over ons. Ons uitgangspunt is om Gods Woord centraal te stellen in de vakantie
 4. zijn 1 Korinthe 15 : 51 en Openbaring 12 : 5. 1 Korinthe 15 leidt tot verwar-ring, omdat de term opname daar niet voorkomt. Openbaring 12 : 5 wordt niet geaccepteerd, omdat dat een visioen is. Een eerlijke studie vanuit de Bijbel over dit onderwerp lukt niet door die ene tekst uit 1 Thessalonicenzen 4 : 17 te bestuderen
 5. bijbelstudie? Za 1 mei 1 Korinthe 12:1-13 Ma 3 mei Wie is de Heilige Geest? Handelingen 11:12, Efeze 4:30, 1 Timotheüs 4:1 Ja Di 4 mei Johannes 14:1-14 Wo 5 mei De Geest is als Jezus Johannes 14:15-26 en 16:7 Ja Do 6 mei 1 Korinthe 2:7-16 Vr 7 mei De.
 6. Bijbelstudie. Op deze pagina kunt u Bijbelstudies downloaden. Ds. N.P.J. Kleiberg - Bijbelstudie over Jozef. Genesis 37: 12-36 (1) Genesis 39: 1-23 (2

1 Johannes 4:4,12,13,16 . 1 Johannes 5:20 . Gods bedoeling voor Zijn kinderen. Omdat overwinning het gevolg is van Christus' leven in de gelovige, is het van belang duidelijk te zien dat overwinning en niet nederlaag Gods bedoeling voor Zijn kinderen is. De Schriften zijn hierover zeer duidelijk. Lukas 1:74-75. Romeinen 5:2 . Romeinen 6 en 8. 1. 2 Korinthe 1 12 Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij ulieden

De toewijding van Paulus 2 Korinthe 3:12-5:10. Prof. dr. Willem J. Ouweneel. De tweede brief van paulus aan de Korinthiërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr.Willem J. Ouweneel Seizoen 2007-2008. Audio Player 1 Korintiërs 14 (s1) Studies in de 1e Korintebrief van Paulus. door T. J. de Ruiter, predikant en leraar in de Pinksterbeweging. Hoofdstuk 14, uitleg en commentaar. (over het spreken in nieuwe tongen en het profeteren) Vers 1. Inleidend: streef naar de gaven van de Geest. Vers 1: Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral.

Veel delen, één lichaam (1 Korinte 12,12-31) Kees Smi

Bijbelboek van Korinthiërs - Bijbelstudi

YouTube filmpje met Bijbelstudie; en nog veel meer 25 juni 2019 12 september 2019 BIJBEL 1 Corinthians Schrijver en achtergrond van de brief Paulus schreef waarschijnlijk vier brieven aan de gemeente in Korinthe. Vóór 1 Korinthe schreef hij een andere brief,. 1 Korinthe [16] 2 Korinthe [8] Galaten [14] Efeze [6] Filippenzen [6] Kolossenzen [1] 1 en 2 Thessalonicenzen [7] 1 en 2 Timotheus [2] Filemon [2] Hebreeën [16] Jakobus [2] 1 en 2 Petrus [12] Judas [2] NT - Openbaringen [10] Thema [46] Series over onderwerpen en Bijbelboeken [224] Serie - OT [27] Daniël [3] Hosea [4] Haggai [3] Zacharia (2013. 1 Korinthe 10:11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Israëls ervaringen zijn dus een waarschuwing, een les, voor ons als gelovigen. > Lees de prediking: Israël bij Kades (PDF Preek over 1 Korinthe 15:12-22. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, (1) Hoe kunnen sommigen onder u zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als we in de kerk zitten en luisteren naar een preek, willen we graag uit de Bijbel een boodschap krijgen die ons raakt en waar we in meegenomen worden

Stichting Vlichthus bijbelstudie, boeken en brochures

PrekenWeb - Ds. D.W. Tuinier - 1 Korinthe 12 : 26 - 2

 1. Er was veel verzet tegen zijn evangelieverkondiging. In Handelingen 18,1-11 is te lezen hoe dit is verlopen. Na veel tegenstand sprak de Heer rechtstreeks tot hem in een droom om hem te bemoedigen om door te gaan omdat het Gods plan was ook hier een kerk te laten ontstaan. Paulus woonde en werkte 1,5 jaar in Korinthe
 2. Onderweg met Paulus Stoorvogel, Henk (Onderweg met) Nieuwe Testament, september 2016 Praktisch dagbeek voor twintig dagen met lessen uit het leven van de apostel van Jezus die veel heeft gereisd, geëvangeliseerd en geleden: Paulus Elke dag een boeiend verhaal, een bijbelgedeelte met een aansprekend.
 3. In 1 kor 1:12 komen we de uitspraak van Paulus tegen: Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: Ik ben van Paulus. Ik van Apollos. Ik van Kefas. Ik van Christus. of in de tekst zoals die voor katholieken geldt bij Bijbelstudie: Hoc autem dico quod unusquisque vestrum dicit: Ego quidem sum.
 4. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. 1 Korinthe 12:2
 5. Israel wordt terzijde gezet, de nationale voorrechten houden op. Het eerst de Jood (Romeinen 1:16) verdwijnt. Tevens houdt de prediking van het aan Israel op te richten Koninkrijk der hemelen op. De gaven, talen, tekenen, wonderen, profetieën van 1 Korinthe 12 worden te niet gedaan (1 Korinthe 13)
 6. Tag: bijbelstudie. 25/08/2012. Studie avonden 2012/2013 (data onder voorbehoud) Leek (Gr) Marcus Evangelie 08/10 1 Korinthe 22/10 Marcus Evangelie 05/11 1 Korinthe 19/11 Marcus Evangelie 03/12 1 Korinthe 17/12 Marcus Evangelie. U bent van harte welkom op deze studie-avonden! Neem een Bijbel (NBG, HSV) mee! De toegang is.
 7. Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 3 : 16 - 17 en 1 Korinthe 6 : 12 - 20 1 Korinthe 3 : 16 - 17 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u. 1 Korinthe 6 : 12 - 20 Het lichaam een tempe

Uit 1 Korinthe 5:9 blijkt dat Paulus al eerder een brief naar de gemeente heeft geschreven. Deze brief is helaas verloren gegaan. Na 1 Korinthe schrijf Paulus waarschijnlijk nog twee brieven naar de gemeente, namelijk de zogenaamde 'tranenbrief' en 2 Korinthe. Ook de tranenbrief is niet in de canon van de Bijbel terechtgekomen 1 Korinthe 10:13 wordt regelmatig gebruikt om aan te geven dat niemand beproeft wordt boven zijn kunnen. Maar is dit ook wat de bijbel leert? De schrijver, Paulus, geeft in 2 Korinthe 1:8 aan dat hij het uitermate zwaar te verduren kreeg, boven zijn vermogen. Hij wanhoopt zelfs aan zijn leven. Go.. Jehovah's Getuigen geven géén bijbelstudie, zoals zij wel beweren. JG-marketing (25) JG financieel (12) JG literatuur (5) Koninkrijk (2) 1 Korinthe 5 en uitsluiting bij Jehovah's Getuigen

PPT - Indien PowerPoint Presentation, free download - ID

De gaven van de Heilige Geest - Honderd bijbelstudie

1 Korinthe 6. 1 De apostel bestraft hier nog enige gebreken onder de Korinthiërs, waarvan het eerste is, dat zij de geschillen die onder hen waren, over wereldse zaken, niet liever onder elkander vriendelijk afdeden, dan dat zij die brachten voor ongelovige overheden. 2 Bewijst dat zulks den gelovigen niet betamelijk was, overmits zij de. 1 korinthe 7 uitleg. Bestand: Bijbelstudie 1 Korinthe 7. De werkgroep 'Single' heeft tijdens een workshop op de jongerenconferentie van afgelopen februari 2015 een bijbelstudie verzorgd 1 Korinthe 3:1-4:7 Prof. dr. Willem J. Ouweneel Samenwerken met God. vragenbespreking over deze lezin Saret - Korinte hoofdstuk 4 4.Het huwelijk (7:1 - 7:40) 4.0 Inleiding Vanaf hoofdstuk 7:1 gaat Paulus in op. 2 Korinthiërs 12. 1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren. 2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel; 3 En ik.

Donderdagavond-Bijbelstudie om de 4 weken op donderdag; 5 Nahum 4 hulpmiddelen bij de Bijbel 19 eilanden 1 profetie 2 Jodendom 5 Esther 18 magazines 4 Sport 3 zonde 1 engelen cherubim 2 1 Korinthe 25 geheimenis 12. Recente op pagina 30BlijdschapHet woord 'blijdschap' (Hebr. simchah, zelfstandig naamwoord 1) komt voor in. Morgendienst Op 10 januari 2021 om 09:30, spreker: Prof. Dr. A. van de Beek, Veenendaal Lezing: Jesaja 43 : 16 t/m 21; 2 Korinthe Bijbelstudie- en gespreksgroepen. Eet & gespreksgroep; (OB) gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: 1 Korinthe 15: 36-58 NBV preek over 1 Korinthe 15 : 55 zingen: Psalm 16 : 2 en 3 (DNP) dankgebed collecte zingen 1-19a Handelingen 11: 19-30 Handelingen 13: 16-41 Handelingen 15: 1-12 Handelingen 15: 22-29. 1 Korinthe 3, 4. U kent misschien wel het programma Memories. Wie een beetje van zwijmelen houdt en het niet erg vindt om een traantje weg te pinken die zal dit tv-programma vast wel kennen. Het gaat over liefde, over oude liefdes om precies te zijn. Het past dus ook wel heel mooi bij Valentijnsdag, morgen 1 Korinthe 5. 1 De apostel komt verder en bewijst uit de gebreken, die in hun gemeente nog waren, dat de Korinthiërs meer oorzaak hadden van zich te vernederen dan van te roemen en zich te verheffen, en vooreerst vanwege het dulden van bloedschande onder zich. 2 Vermaant hen ernstiglijk, dat zij dien die zulks beging, uit het midden van hen.

Brieven voor jou (2) 1 Korinthe (8-14 jaar) Deze serie biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger bij het gelezen gedeelte uit de Bijbel stil te staan. Deel 2 gaat over de eerste brief van Paulus aan Korinthe. Ook in deze brief legt de apostel heel duidelijk de verbinding van Gods Woord naar het persoonlijke leven Waarschuwing tegen verdeeldheid. 1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus.. 2 Hebr. 5:12; 1 Petr. 2:2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet,. 3 want u bent nog vleselijk 1 1 Korinthe 3 Paulus neemt een lange aanloop om tot zijn probleemstelling te komen. Hoofdstuk 2:12 en 13 is het kernvers van het vorige hoofdstuk: Wij hebben niet ontvangen, de geest Bijbelstudie te doen, naar de kerk te gaan of naar de jeugd gaan 2 Korinthe 1 vers 11: 'Alzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worde'. Geestelijk betrokken zijn. Het lijkt erop dat Paulus het over plaatselijke zaken heeft. Over zijn bezoek bij hen

Groeien in geloo

 1. Liturgie: Psalm 99: 1 Wet des Heeren Psalm 99: 6 1 Korinthe 15: 12-28 Psalm 3: 2 P..
 2. 1 Korinthe 12 Dit hoofdstuk geeft aan dat de diverse uitingen van de Geest niet ontspruiten aan verschillende goden in het christendom. Dit in tegenstelling met de uitingen in het heidendom, die aan verschillende goden werden toegeschreven. De gaven, werkingen en diensten worden echter gegeven door een God, een Geest en een Heer
 3. 1 Korinthe 11 20Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere. 21Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl de ander dronken is. Paulus' vrees 2 Korinthe 12
 4. 1 Korinthe 2 : 12 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; Handelingen 19 : 1-9 * 1 En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Éfeze kwam; en enige discipelen.
 5. Kenmerkend is dat de christenen (o.a. Paulus, geleid door de Heilige Geest) deze titel ook gaven aan Jezus Christus (zie 1 Korinthe 12 vers 3; Filémon vers 9-11 en Kolossenzen 2:6) 3. Nu zou men kunnen zeggen, dat de Joden met het gebruik van de titel Kurios helemaal fout zijn geweest, maar de schrijvers van het Nieuwe Testament nemen dit over

1 Korinthe 12 Jezus de Heere - Alleen door de Heilige Geest

 1. 1 en 2 Thessalonicenzen • Datering en plaats In het jaar 53 schreef Paulus deze brief vanuit Korinthe aan de Thessalonicenzen. Deze gemeente is wel gesticht door Paulus op zijn tweede zendingsreis (Hand 17: 1-9), nadat hij in Filippi was geweest
 2. In 1 Korinthe 12 lees ik over de gaven van de Heilige Geest. Nu kan ik in de taal der tongen spreken, maar ik kan ze niet uitleggen. Nu is dat wel van belang als ik in de gemeente in tongen ga praten Ons bestaan krijgt alleen echt inhoud, als Gods Geest ons binnenvoert in de diepte en de hoogte van Gods ondoorgrondelijke liefde en genade en in de schatkamers van al de gaven van Zijn Geest
 3. (Exodus 12:13 - hsv) En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. (Mattheüs 26:26 - hsv) Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (1 Korinthe 11:26 - hsv
 4. 12-16 De plichten van de gerechtvaardigde 1 en 2 Korinthe • Datering en plaats Ook deze brieven zijn door Paulus geschreven, maar ze zijn wat lastiger te dateren. Dat heeft ermee te maken dat Paulus meerdere keren in Korinthe is geweest. Dat blijkt uit de tweede Korinthebrie
 5. Gemeentelijke Bijbelstudie Zondag 1 maart 2020 Voorganger Timothy Then - Serie - Leven onder genade Deel 4 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, 1 Korinthe 13 1Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet,.

Uitgewerkte bijbelstudie - 1 - 1 Korinthe - Barth van Dij

Lezen: als je het leesrooster volgt, heb je gisteren Jesaja 51:1-16 gelezen. Vandaag lezen we Jesaja 25:1-10a en 1 Korinthe 13:1-10. Toen ik voor het eerst las dat één van de functies van profetie is om te troosten, verbaasde me dat even. Ik had toch nog een beetje een zweverig, mysterieus beeld bij profetie. En dan 12/04/2021 Daniël Het laatste deel van de 2-delige diepgaande Bijbelstudie over Rosh HaShana/Yom T'ruah. Aankomende vrijdagavond begint het Joods nieuwjaar. Heeft het zin om hierover te leren? Wij geloven van wel. Psalm 45, Jesaja 26, Jesaja 57, 1 Korinthe 15:52 Hebreeën 12. De schrijver moedigt de gelovigen aan om vol te houden 1 Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat, en alles waarin we God ongehoorzaam zijn

1 Korinthe 3 het Fundament / Bijbelstudies Nieuwe

1 Korinthe 10, 12-22. 13. Daarover ging het in onze vorige Bijbelstudie. In 1 Kor. 10 : 12vv wordt er a.h.w. een verkeersbord geplaatst aan de kant van de straat. Opgelet, u nadert een voorrangsweg, Die van Jezus Christus en Zijn koninklijke dienst. Voeg in op een verantwoorde wijze Het zevende gebod #12: Homoseksualiteit: de praktijk. De Heidelbergse Catechismus behandelt het zevende gebod kort, kernachtig. Over de rijke inhoud ervan hield ds. T.A. Bakker uit Nieuwe-Tonge recent zes preken. Naar aanleiding daarvan schrijft hij voor het Bijbels Beraad M/V een serie blogs. Deel 12 Wat een echo horen we vandaag! In 1 Korinthiers 9:12,19 verklaart hij dat ware vrijheid bestaat in het kùnnen doen van bepaalde dingen, maar ervoor kíezen anders te leven en zelfs van bepaalde rechten geen gebruik te wíllen maken. Meesterlijk! De Bijbelse orde De gemeente van Korinthe was een gemeente in diepe crisis en in diepe wanorde 24/09 Marcus Evangelie 08/10 1 Korinthe 22/10 Marcus Evangelie 05/11 1 Korinthe 19/11 Marcus Evangelie 03/12 1 Korinthe 17/12 Marcus Evangelie. U bent van harte welkom op deze studie-avonden! Neem een Bijbel (NBG, HSV) mee 1 Korinthe 15 neemt dan ook een bijzondere plaats in, in het geheel van de eerste brief aan de Korinthiers. Een nieuw onderwerp wordt aangesneden. Tot nu toe heeft Paulus gesproken over de misstanden die in de gemeente heersen en waarvoor de hele wereld verantwoordelijk wordt gesteld; nu gaat het om de dwaling van enkelen

Het Hogepriesterlijk Gebed. Door: Sylvia Arlar-Simonse 26 mei 2021 Bijbelstudie. Johannes 17 is bekend als 'Het Hogepriesterlijk Gebed'. Lees: Johannes 17; 1-26. Het zijn feitelijk de laatste Woorden die de Heere Jezus tot Zijn discipelen gesproken heeft. En eigenlijk zijn de Woorden niet tot hen gericht, maar tot Zijn Vader • Lees 1 Korinthe 1:30-31. Laat deze woorden rustig tot je doordringen. Neem een moment om de Heere hiervoor te loven, te danken en te aanbidden. Bid te - gelijk dat de Hij deze geestelijke waarheden dieper en dieper aan je zal openbaren. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, uitgezonderd de zonden

We delen in het lijden Onze broeders en zusters worden vervolgd. Ze lijden lichamelijk, geestelijk, emotioneel. De Bijbel roept ons op om te delen in hun lijden, bijvoorbeeld in Hebreeën 13 vers 3: Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent 1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder,. 2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;. 3 Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus Onze christelijke gemeente is volgens de Bijbel het lichaam van Jezus Christus (1 Korinthe 12:27). De Bijbel gebruikt dit beeld om de verschillende elementen van het gemeente-zijn te belichten. Op grond van de gegevens uit de Bijbel formuleren wij het doel van onze gemeente vierledig We nemen hierbij 1 Korinthe 15 als uitgangspunt. Dit is het meest centrale hoofdstuk uit de Bijbel als het gaat over de opstanding. We zien in dit hoofdstuk drie dingen: de opstanding van Christus is (1) het bewijs, (2) het fundament en (3) het voorbeeld van onze opstanding. In dit eerste artikel zien we, vanuit 1 Korinthe 15 vers 1 tot 19, dat. Terug in 1 Korinthe 3 lezen wij vanaf vers 12 over het bouwen op het fundament. Paulus stelt dat het belangrijk is met wat voor soort materiaal gebouwd wordt. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt

1 KorintheDe Tijd Van Paulus - Leven Met God En De Bijbe

Schriftlezing: 2 Korinthe 1:12-24. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Een van mijn broers had vroeger als klein kind de gewoonte om te zeggen: 'Nee is ja en ja is nee.'. Als hij vroeg of hij een snoepje mocht en het antwoord was nee, zei hij: 'Nee is ja en ja is nee.'. En wilde dan toch iets pakken bijbelstudie 410 De HERE regeert! - Jesaja 10:5-19. De HERE regeert! - Jesaja 10:5-19. De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen

Ad fontes! - 1 Korinth

Welkom in het prekenarchief van De Schaaooi. Dit is het gezamenlijke prekenarchief van Gemeenten De Schaapkooi uit Hardinxveld en Ouderkerk aan den IJssel. Voor informatie over onze Gemeenten volgt u onderstaande links 1 Johannes 1: 1-7 1 Korinthe 15: 36-58 1 Korintiërs 9: 19-22 1 Korintiërs 10: 23-33 1 Petrus 3: 8-17 2 Korintiërs 4: 1-14 Daniël 7: 1-14 Deuteronomium 30:11-20 Efeziërs 2: 11-18 Exodus 12: 1-11 Filippenzen 2: 1-11 Galaten 1: 11-18 Galaten 1: 13-14 Handelingen 2: 1-21 Handelingen 6: 8-18 Handelingen 9: 1-19a Handelingen 11: 19-30 Handelingen 13: 16-41 Handelingen 15: 1-12 Handelingen. Paulus laat in 1 Korinthe 15 zien dat Christus is opgewekt naar de Schriften en dat Hij is verschenen. Paulus hanteert daarbij een overtuigende argumentatie. Het derde aspect is dat Christus ook aan Paulus is verschenen. Paulus is van 'na' Pasen en Hemelvaart, dat maakt deze verschijning actueel en relevant voor ons. Met de catechismus belijden we dat Zijn opstanding ons kracht geeft en een. (1 Korinthe 1:3) Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. (1 Korinthe 1:4) Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus; (1 Korinthe 1:5) Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis 1 korinthe 7 uitleg. Bestand: Bijbelstudie 1 Korinthe 7 Om het Woord van God te vervullen Voor de nu volgende beschouwing is het nodig om Kolossenzen 1:24-27 te lezen: Nu verblijd ik (= Paulus) mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de Gemeente. 25. Daarvan be

1. De tempelbouw (1 Koningen 6 : 7) 2. Israëls onbandigheid (Hosea 4 : 16) 3. Het nut der verdrukkingen (Romeinen 5 : 3 - 5) 4. De onmisbaarheid van de liefde tot Christus (1 Korinthe 16 : 22) 5. De staatsverwisseling der Efeziërs (Efeze 2 : 1) 6. Hetgeen vergaat en hetgeen blijft (Hebreeën 13 : 14) 7. Het nieuwe Jeruzalem (Johannes 21. Bijbelstudie over Richteren 1 Enkele gedachten over Richteren 1 Bewuste gemeenschap met God. Jozua 24. Eerst enkele dingen uit het vorige boek, Jozua. In hoofdstuk 24 vinden we iets wat we als achtergrond mee kunnen nemen in onze overdenking van het boek Richteren 1 Korinthe 15 17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Gebonden aan zonden die er niet meer zijn 'In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed; namelijk de vergeving der misdaden' (1 Korinthe 3 : 10) Waar het fundament gelegd is, hoeft niet opnieuw een fundament gelegd te worden en dus waren er daarna geen apostelen meer nodig. Net zo min als profeten trouwens, want apostelen en profeten vormen samen min of meer één categorie. omdat er van uit gegaan wordt dat het niet goed komt. 12 Bijbelstudie - Openbaring Drie soorten singles. Niet iedere persoon M/V krijgt een relatie. In preken gaat het veel meer over getrouwd-zijn dan over alleen-zijn. In de Bijbel lijkt het er ook niet veel over te gaan. En singles zelf kunnen in de praktijk ook makkelijk uit het oog verloren worden. Daarom aandacht voor alleenstaanden in een Bijbelstudie over Mattheüs 19:12

Een Bijbelstudie: 1 Korinthe - refoforum

Op deze pagina vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 9. Deze tekst is ook in een te printen bestand beschikbaar. Lees langzaam Prediker 2 vers 12 t/m 17. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. 1 Korinthe 15 vers 55 t/m 58: Filippenzen 2 vers 12 t/m 16 2. Aan de gemeente van God te Korinthe. 1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Sósthenes, de broeder, 2 Aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heere Bijbelstudie. Wij hebben nu Zijn leven in ons, en daarom kunnen we nu zeggen dat we kinderen van God zijn. Ieder kind draagt de natuur van zijn vader in zich, en dat werkt ook zo als je Gods kind bent. Wij dragen nu het leven en de natuur van God in ons, dus we zijn kinderen van God! Dus wees blij

1 Korinthe 13 - Advocaal: Bijbelstudies Ad Leeuwenhag

Preken ds. A. Kramer. Hieronder vindt u de preken die onze eigen predikant gehouden heeft. Johannes 21: Een visser wordt herder. Filippenzen 4: 4-7: Echte vreugde zit van binnen. Pinksteren en Belijdenis 2021: Echte Blijdschap. Hemelvaart 2021: Zegenende handen. Filippenzen 3: 12-16: Gaan voor goud. Filippenzen 3: 10, 11: De kracht van. Bijbelstudies. 79 likes. Op deze pagina komen bijbelstudies Tijdens deze Bijbelstudie bespreken we Markus 14: 1 t/m 26. Dat vraagt Hij ook van ons. Zie Zondag 12. (Hoe) K/krijgt dat gestalte in jouw leven? 5 Lees 1 Korinthe 5 vers 7en 8. Wat zouden deze teksten betekenen? 6 Lees Markus 14 vers 1 en de verzen 10 en 11

1 Korintiërs 13:12-13 DagelijkseBroodkruimel

Hij haalt dan een profetie uit Jesaja aan. Het gaat om deze tekst: Jes. 28:10-13: Hoor hem: Tsav latsav, tsav latsav, kav lakav, kav lakav, beetje van dit, beetje van dat.' Inderdaad, door mensen met een vreemde tongval, in een andere taal, spreekt de HEER tot dit volk. Ooit heeft hij tegen hen gezegd: 'Hier is rust, hier vind je. Denk aan de 12 poorten in de muur van het Nieuwe Jeruzalem en aan de 12 sterren in de kroon van de Bruidsgemeente: En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw , bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. (Openbaring 12:1) Er gaan 12 maanden in een jaar Korinthe 1 & 2. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten

Bijbelstudies over 1 Korinthe Vers voor Vers Huis van Go

Gemeente-zijn - Vrije Baptisten Gemeente Elim Heerenveen. De Gemeente leeft, nu meer dan ooit, in wat de Bijbel de eindtijd noemt. En dat brengt ook heel praktisch de vraag met zich mee: Hoe kunnen wij staande blijven in die eindtijd? Het is goed om stil te staan bij de vraag wat nu de Gemeente van Christus is en wat het doel van de Gemeente is Korinthe 1 & 2. Over Boekhandel Smit. Al vanaf 1939 bevindt Boekhandel Smit zich op de Korte Tiendeweg 19 in Gouda

1 Korintiërs 6 (NBV) - EO

Vanuit de opstanding - De opstanding was het finale bewijs dat Jezus Christus alles was wat Hij beweerde te zijn (vergelijk Mattheüs 12:38-40 en Johannes 2:18-21) Bijbelstudie bij Romeinen 14-15 uit de BGT Eenheid in de kerk Deze bijbelstudie biedt materiaal voor een gesprekskring rond het thema 'eenheid in de kerk' aan de hand van Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Romeinen 11.