Home

Archeologische waarde bestemmingsplan

Waarde Archeologie in bestemmingsplan kan leiden tot onevenredige aantasting van bedrijfsvoering boomteler. In een bestemmingsplan heeft de gemeente de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie' opgenomen. Aan deze regeling is tevens een omgevingsvergunningstelsel gekoppeld, waarin is opgenomen dat deze vergunning slechts wordt verleend, indien geen. Artikel 28 Waarde - Archeologie . 28. 1. Bestemmingsomschrijving. De gronden die zijn aangewezen als Waarde - Archeologie zijn tevens bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen In een bestemmingsplan kan worden bepaald dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor een aanleg- of bouwactiviteit een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein is vastgesteld (artikel 39 en 40 van de Monumentenwet 1988). De gemeente beoordeelt een ingediend archeologisch rapport en bepaalt of de archeologische waarde van het terrein in voldoende mate is vastgesteld archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, a.de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 20 bestemmingsplan 'Parapluherziening Archeologie - 2020' vastgesteld . onevenredig worden aangetast,. b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet. 2. Bij een besluit als bedoeld in het eerste lid, geven burgemeester en wethouders de grenzen en de diepte aan waarvoor de wijziging of de gehele of gedeeltelijke verwijdering van de plankaart geldt

Waarde Archeologie in bestemmingsplan en bedrijfsvoerin

4.1.2 Archeologische waarden in het plangebied. Het plangebied is volgens de beleidskaart en het geldende bestemmingsplan gelegen in het gebied met Waarde - Archeologie 2 (met name langs de Scheperweg) en Waarde - Archeologie 4. Gebieden gecategoriseerd als Waarde - Archeologie 2 hebben een (zeer) (hoge) archeologische waarde De aanvrager van een bouwvergunning als bedoeld in de Woningwet dient een inventariserend veldonderzoek (IVO) te overleggen, waarin de archeologische waarde van het terrein, die blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar oordeel van het dagelijks bestuur in voldoende mate is vastgesteld, indien de aanvraag betrekking leidt tot grondroerende werkzaamheden 21.1 Bestemmingsomschrijving. de voor Waarde - Archeologie - 4 aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor het behoud, de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en aanwezige vindplaatsen, niet zijnde beschermd van rijkswege

Stedelijk gebied: Toelichting

Bestemmingsplan Binnenstad: Artikel 28 Waarde - Archeologi

 1. g 'Waarde-Archeologie' in bestem
 2. gsplan Schalkstad 1e fase ontwikkeling (vastgesteld) 1.10 archeologisch rapport in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan worden getrokken over de aanwezigheid van archeologische waarden
 3. g 'Waarde - Archeologie' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie(s) geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen door de bestemming Waarde-Archeologie-2 geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien: a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn; b archeologische waarden in het gemeentelijk grondgebied. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan (art. 10 WRO) zal rekening moeten worden gehouden met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische resten. De gemeente krijgt de beslissingsbevoegdheid voor archeologie als deze beschikt over ee

Vaststellen bestemmingsplan - SIK

In het geldige bestemmingsplan ziet u of er voor het gebied een 'Waarde archeologie' is aangegeven en welke dieptematen en oppervlaktematen daar gelden. U vindt het bestemmingsplan op de pagina ruimtelijke plannen of op de pagina bestemmingsplannen (sw-pla) 10 7 9f 6 8 9a 6a 63 65 LZ Meters 01234510152025 Knibbelweg 9a, Zevenhuizen Legenda Plangebied Plangrens Enkelbestemmingen AAgrarisch BBedrijf GGroen LZLintzone VVerkeer WAWater WWonen Dubbelbestemmingen WR-AR3Waarde - Archeologie - 3 WR-AR4Waarde - Archeologie - 4 WR-EWaarde - Ecologie WR-RZWaarde - Rivierzone WS-WKWaterstaat - Waterkering Gebiedsaanduidinge Ten aanzien van de archeologische waarden heeft er een herziening van het bestemmingsplan plaatsgevonden. Deze '1e herziening bestemmingplan Buitengebied 2012' is op 26 oktober 2015 vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn respectievelijk de 'dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 35.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie - 2 zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te. Het grondgebied is opgedeeld in een viertal waarden, te weten: Hoge archeologische verwachting; Middelhoge archeologische verwachting; Lage archeologische verwachting; Archeologische monumenten. Aan deze vier waarden zijn regels verbonden die zijn (of worden) opgenomen in bestemmingsplannen. Regels in bestemmingsplanne

bestemmingsplan Buitengebied - Streeckerij De Betuwe Artikel 5 Waarde - Archeologie 4 5.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden. 5.2 Bouwregel Op de plankaart van het bestemmingsplan of op de ABA ziet u of voor uw plangebied een archeologische waarde staat vermeld. Aanvragen omgevingsvergunning Om te bepalen of u voor uw omgevingsvergunning een archeologisch vooronderzoek moet laten doen, moet u eerst het bestemmingsplan raadplegen Archeologie beleid. Gemeenten zijn wettelijk verplicht bekende archeologische waarden en te verwachten waarden in hun bestemmingsplannen op te nemen en regels te verbinden aan bodemroerende activiteiten. Hiertoe hebben de gemeenten archeologische verwachtingskaarten laten opstellen die vertaald zijn naar beleid

 1. gsplan voldoende beschermd. Ondanks dat bepaalde (beperkte) bode
 2. gsplannen en dubbelbestem
 3. gsplan die op gronden met bestem
 4. gsomschrijving. De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestem
 5. gsplan opgenomen. Er is binnen het grondgebied van Alphen aan den Rijn één archeologisch rijksmonument aanwezig. Dit monument is als aparte categorie opgenomen op de archeologische beleidskaart. 2.4 Omgevingswet
 6. gsplan van de gemeente. De bevoegde overheid (doorgaans de gemeente) Zij brengen de archeologische waarde van het perceel of gebied waarvoor u een vergunning aanvraagt in kaart en leveren een archeologisch onderzoeksrapport

Video: Model bestemmingsplan - SIK

een bestemmingsplan dat voor de hele gemeente de archeologische waarden beschermt; een bestemmingsplan dat voor alle woonbestemmingen voorziet in een nieuwe erfbebouwingsregeling; een bestemmingsplan dat een nieuwe zone industrielawaai vastlegt. Postzegelbestemmingsplan. Een postzegelbestemmingsplan is geen formele benaming uit de Wro 5.5 Wijzigingsbevoegdheid. 5.5.1 . Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de bestemming Waarde - Archeologische verwachting 2, indien op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is Een 'parapluplan' is een bestemmingsplan waarbij in één keer een aantal bestemmingsplannen gedeeltelijk wordt herzien. Een parapluplan biedt dus de mogelijkheid om in meerdere plannen een regeling op te nemen over een specifiek onderwerp, in dit geval ten behoeve van de bescherming van archeologische waarden Een facet- of paraplubestemmingsplan archeologie en/of cultuurhistorie. Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de daaruit voortvloeiende wijziging van de Monumentenwet heeft een gemeente de plicht om bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening te houden met het archeologisch erfgoed Re: Vergunningsplichtig door archeologische waarde Naam: huisman (datum: 17-06-2014 08:33) Over het algemeen worden de archeologische aspecten geregeld in een aanlegvergunning. In het bestemmingsplan staat bescheven op welke wijze hiervoor een vergunning noodzakelijk is

Dubbelbestemmingen (archeologische waarden, beschermd dorpsgezicht) Vind het Bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ruimtelijke plannen is vernieuwd een een stuk gebruiksvriendelijker geworden! Tip: onder instellingen zitten handige tools, zoals het transparant maken van het plan en de kadastrale kaart als onderlegger Archeologie. Nieuwbouw kan effect hebben op archeologische waarden. Vaak heeft de gemeente een archeologische waardenkaart. Hierop is aangegeven of er een hoge, middelhoge of lage verwachting is op het vinden van archeologische resten. Bij elke verwachtingswaarde is aangegeven wanneer er archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden Archeologische waarden blijken het meest opgenomen in de verbeelding (23 van de 36 plannen), gevolgd door gebouwd erfgoed/beschermde stads- en dorpsgezichten (17 keer) en cultuurlandschap (4 keer). In de meeste gevallen waar cultuurhistorische waarden niet voorkomen in de verbeelding, worden deze waarden wel genoemd in het bestemmingsplan

Bestemmingsplan Kolham-Froombosch: Artikel 35 Waarde

 1. g Waarde - Archeologische verwachting 3, indien op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is
 2. gsplan 'Buitengebied 2008' is op 29 september 2009 door de gemeenteraad van Buren vastgesteld. Ter bescher
 3. g rekening worden gehouden met de archeologie
 4. gsplan 'Parapluherziening Archeologie - 2020' ontwerp . archeologische waarde een attentiezone van 50 m toe te kennen. Voor deze zone gelden dezelfde restricties. Vertaling AWG categorie 2 (archeologische monumenten met attentiezone 50 m)
 5. g gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd groter dan 250 m 2 en dieper dan 0,40 m 1, onder de voorwaarden dat:. a. de aanvrager een rapport overlegt waarin de archeologische waarden.
 6. Het bevoegd gezag kan de aanduiding 'Waarde - Archeologie 4' wijzigen dan wel toevoegen en/of verwijderen indien: a. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat bepaalde gronden feitelijk een archeologische waarde hebben of waarvan is vast komen te staan dat deze gronden een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde hebben; b
 7. gsplan niet is aangegeven wat de archeologische waarde van het gebied is dient u de archeologische beleidskaart te raadplegen. Nagenoeg het hele grondgebied van Enschede heeft een archeologische aanduiding

Bestemmingsplan Slochteren-Schildwolde: Artikel 41 Waarde

dat bestemmingsplan de Batouwe (gemeente Buren) hier niet aan voldeed, achtte de Raad het plan in strijd met een goede ruimtelijke ordening. In het plan werd volgens de Raad ten onrechte alleen onderzoek uitgevoerd bij gebieden met een hoge archeologische waarde en niet naar andere archeologisch waardevolle gebieden. Korte inhou 14.3 Afwijken van de bouwregels. a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 14.2.3, en bij 14.2.4 onder a met in acht neming van de voor deze gronden geldende overige bouwregels, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:; 1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden. Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 7.2.1 onder a wint zij advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja of de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 7.2.1 onder b sub 1 tot en met 4 dienen te worden gesteld het bestemmingsplan partiële herziening Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2019 met van archeologische waarden, bouwkundige waarden of historische landschapswaarden al dan niet in onderlinge samenhang of beïnvloeding. Er is dan sprake van een driedeling

Geonius kan met een Quick Scan de archeologische waarde van een plangebied inzichtelijk te maken. We kijken naar het bestemmingsplan, verwachtingskaart en ondergrenzen Omdat er nog geen specifiek Archeologisch Verwachtingsmodel was opgesteld, heeft SOB Research in eerste instantie een Archeologisch Bureauonderzoek als eerste stap in de uitgevoerd, Archeologische Monumentenzorgcyclus (AMZ-cyclus).- Dit ook in overeenstemming met de KNA 3.2 en de in het bestemmingsplan opgenomen voorschriften. 1.3 Opdrachtverlenin Voor gemeenten zijn de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaarten richtinggevend voor zowel de planologische bescherming van archeologische waarden in het bestemmingsplan als voor het vaststellen van het benodigde archeologisch onderzoek dat bij uitvoering van ruimtelijke plannen moet plaatsvinden 18.1 Bestemmingsomschrijving. a. De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van archeologische waarden; b. De bestemming 'Waarde - archeologie 1' is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen Archeologie 1, Waarde-Archeologie 2 en Waarde-Archeologie 3 zoals op de bij dit bestemmingsplan behorende verbeelding is aangegeven en de voorschriften worden aangevuld dan wel gewijzigd zoals aangegeven in de volgende artikelen. 1.2 Specifieke vorm van waarde-archeologisch monument/landscha

BESTEMMINGSPLAN LANDHUIS SPREEUWENBURG, TAALSTRAAT, VUGHT | VASTGESTELD 15 . 25.2 Bouwregels . Op de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd, nadat door middel van archeologisch vooronderzoek is gebleken dat geen archeologische waarden in het geding zijn, dan wel nadat door nader archeologisc archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord is vastgesteld. bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet. 11. bestemmingsplan Onderstation Crailo Laren (ontwerp) Hoofdstuk 3 Algemene regel Bestemmingsplan Molecatenlaan 30 Ugchelen heeft op 08-07-2021 de status vastgesteld gekregen door Apeldoorn.. Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken

Wat betekent de dubbelbestemming in het bestemmingsplan

12 bestemmingsplan Brandweerkazerne Emmen (ontwerp) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Archeologische Monumentenkaart (AMK), de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en overige relevante literatuur. Aan de hand van deze gegevens is een specifieke archeologische verwachting opgesteld. Archeologische verwachtin Toelichting bestemmingsplan 2 woningen Langeweg Ooltgensplaat Pagina 1 van 32 Verantwoording Titel Toelichting bestemmingsplan twee woningen Langeweg Ooltgensplaat Opdrachtgever Initiatiefnemer Auteur(s) L.M.A.C van der Kuijl en M.A. Cornelissen MSc Controle M.A. Cornelissen MSc Contactpersoon M.A. Cornelissen MS de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad; of - in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn. 3. De vergunning kan worden geweigerd indien de archeologische waarden naar het oordeel van het college ter plaatse behouden dienen te blijven. 4

Bestemmingsplan Noorderhaven Veld 21B en besluit hogere grenswaarde . Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van maximaal 77 grondgebonden woningen in veld 21B Noorderhaven te Zutphen. Plangebied . Het plangebied is gelegen ten westen van de Coenensparkstraat, tussen Het Glacis en de Coenensparkstraat 25 (het voormalige Lianderpand) te. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden; b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde voorziet In het bestemmingsplan staat of het terrein een archeologische waarde heest en in welke gevallen u archeologisch onderzoek moet doen. Als het bestemmingsplan geen bepalingen bevat over archeologie, dan zijn de archeologieverordening en de ABA van toepassing. U heeft dan een aparte archeologievergunning nodig Archeologie en cultuurhistorie Voor het plangebied geldt een lage tot middelhoge kans op het aantreffen van archeologische resten. Om de effecten goed te kunnen inschatten, is nog onvoldoende bekend over de aanwezigheid van archeologische waarden. Aanvullend archeologisch onderzoek zal in een later stadium plaatsvinden /CE9/005/ ARCADIS 1

2 Bij provinciale verordening worden in het belang van de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden regels gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan wordt afgeweken bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. Vanuit de Monumentenwet zijn gemeenten namelijk verplicht bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen rekening te houden met archeologie. Volgens het vigerende bestemmingsplan Broek op Langedijk uit 2013 heeft het plangebied een dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 Bij een bestemmingsplan kan in het belang van de archeologische monumentenzorg worden bepaald dat de aanvrager van een aanlegvergunning een rapport dient over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. let op terminologie kan Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 5 Specifieke vorm van Natuur - Proefopstellingen In het bestemmingsplan 'PALLAS-reactor' is aangegeven dat koeling plaatsvindt door middel van koeling met zoet water uit het Noordhollandsch Kanaal en lozing van koelwater op de Noordzee. In het plan PALLAS-plot wordt invulling gegeven aan deze keuze

Bestemmingsplan Archeologie - PDF Free Downloa

Monumentenwet bij vaststellen bestemmingsplan. Het doel van de monumentenwet is archeologische waarden beter te beschermen en te verankeren in de ruimtelijke planvorming. Als gevolg hiervan zijn stadsdelen verplicht bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met mogelijk in de grond aanwezige archeologische waarden opgenomen in voorliggend bestemmingsplan. Waarde - Archeologie Deze gronden zijn tevens bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. Er mag uitsluitend worden gebouwd indien er een archeologisch rapport is overlegd waarin de archeologische waarde (vastgesteld) Waterbusplein NL.IMRO.0531.bp37waterbusplein-3001 5 - 4

Artikel 9 Waarde - Archeologie 1 Artikel 10 Waarde - Archeologie 2 Artikel 11 Waarde - archeologie 4 Artikel 12 Waterstaat - Attentiegebied EHS Hoofdstuk 3 Algemene regels het bestemmingsplan 'Loon- en grondwerkbedrijf De Regt' van de gemeente Etten-Leur bestemmingsplan. 1.17 archeologische verwachting Waarden waarvan de aanwezigheid in de bodem aannemelijk is of vermoed wordt. 1.18 archeologische waarde Waarden waarvan de aanwezigheid bekend is in de vorm van fysieke overblijfselen in de bodem. 1.19 automatenha Archeologische verwachting. Het bestemmingsplangebied maakt deel uit van een archeologisch kansrijk gebied. Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Spijkenisse (versie 2011) gelden voor een drietal zones binnen dit gebied een verschillende archeologische verwachting, van redelijk tot hoog, met hieraan gekoppeld archeologisch beleid

Ten behoeve van het bestemmingsplan is het doel tevens tot een verbeelding te komen van deze verwachting. Die kan dan in het bestemmingplan worden vertaald als dubbel bestemming waarde -archeologie'' waaraan planregels verbonden zijn. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet worden geschaad, of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de afwijking regels te verbinden die gericht zijn op: 1. bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. b bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige waar-den. Naast het inventariseren van de te verwachten archeologische waarde, zal het bestemmingsplan uiteindelijk, indien nodig (en mogelijk), een bescherming moeten bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een omgevings vergunningenstelsel Afbeelding 2: Uitsnede bestemmingsplan 'Kern Nieuwendijk' Bestemmingsplan 'Buitengebied' Het westelijk deel van het plangebied valt binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied' (vastgesteld op 16 november 2016). Het plangebied heeft de enkelbestemming: • Agrarisch met waarden; De dubbelbestemming: • Waarde - Archeologie - 1

Archeologie bij (ver)bouwprojecten - Gemeente Vlaardinge

Emmen, Noordbarge, locatie voormalig Terracollege: Toelichtin

De archeologische waarden- en verwachtingenkaart ligt ten grondslag aan dubbelbestemming Archeologie in bestemmingsplannen. Wanneer er (nog) geen bestemmingsplan is, is er een paraplu-betemmingsplan (per raadsbesluit in 2010) waarin de archeologische waarden/verwachtingen zijn vastgelegd. type: Web Mapping Application: tags De bescherming van (verwachte) archeologische waarden kan in een bestemmingsplan (o.a.) worden geregeld met een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bestemmingsplan al dan niet een dubbelbestemming Waarde Archeologie toe te kennen. Het doel van de actualisatie is na te gaan in hoeverre de vastgestelde archeologische beleidsadvieskaart bijgesteld moet worden waarden in bestemmingsplannen geborgd kunnen worden. Omdat de bestemming van archeologische waarden (op basis van wettelijke bepalingen) meestal al goed geregeld is in de bestemmingsplannen, is de archeologie in deze handreiking bewust wat onderbelicht gelaten, en concentreren we ons op het bestemmen van het 'bovengrondse' cultureel erfgoed

Port Natal en WZA 2014: Toelichting

Bestemmingsplan Westerpark Zuid: Artikel 34 WAARDE

Archeologie cultuurhistorie en erfgoedverordening. Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad de archeologische waardenkaart, cultuurhistorische waardenkaart en de erfgoedverordening vastgesteld. Op deze pagina kunt u de betreffende stukken inzien. Ook ziet u een korte samenvatting van de drie documenten De aanwezigheid van een zone met een hoge archeologische verwachting betekent dat in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan een archeologische waardestelling nodig is. Hiervoor dient een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd, om inzicht te krijgen of en in hoeverre de voorgenomen werkzaamheden van invloed zijn op de archeologische waarde in het plangebied Bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Plankaart, planregels en toelichting. Bij vrijwel alle bestemmingsplannen is de plankaart digitaal. Wanneer u de gewenste locatie aanklikt, kunt u zien welke beleidswaarde van toepassing is. Door de waarde archeologie aan te klikken komt u bij de achterliggende planregels

Waarde: Artikel 21 Waarde - Archeologie -

De Waarde -Archeologie is het gebied met de hoogste verwachtingswaarde. Hier dient onderzoek uitgevoerd te worden voor bouwwerken groter dan 100m² en bij bodemingrepen die dieper gaan dan 30 centimeter. Dit is vastgelegd in de regels in de bouwregels. Voor de dubbelbestemming Waarde-Archeologische Verwachting geldt dat bij bouwwerken groter. Archeologie en bestemmingsplan: het blijft opletten geblazen De meeste zaken die niet in ons oogveld liggen bestaan voor ons niet. Dat geldt eigenlijk ook voor archeologische schatten in de bodem. Bij het opstellen van een bestemmingsplan denk ik zelf ook vaak: 'Weer zo'n dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' met strenge regels en. Send. Archeologische waarden De Ronde Venen in beeld. Van het hele grondgebied van De Ronde Venen is nu in kaart gebracht waar archeologische waarden in de bodem zitten en in welke zones verwacht wordt deze waarden aan te treffen. Deze zogeheten archeologische beleidskaart geeft niet alleen inzicht in de cultuurhistorische waarden

Bestemmingsplan Noorderhaven Veld 21B Programma 03. Duurzame leefomgeving Forum Oordeelsvormend Portefeuillehouder L. Werger Ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden is op de verbeelding en in de regels bij de verwachtingswaarden een passende dubbelbestemming voor archeologie opgenomen In het plangebied geldt volgens het bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 een archeologische verwachting (Waarde Archeologie 1). In het nieuw op te stellen bestemmingsplan moet worden vastgesteld of deze dubbelbestemming kan worden gehandhaafd, aangescherpt of wellicht kan worden geschrapt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologisch waardevol gebied 1' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van nader onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is Geldend bestemmingsplan. Het plangebied valt binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 23 augustus 2010. In dit geldende plan hebben de betreffende gronden de bestemming bedrijf, één bedrijfswoning toegestaan. Op het perceel is ook de dubbelbestemming karakterisiteke waarde van kracht Wij zijn dé specialist in archeologisch onderzoek in het kader van bouwprojecten en aanlegprojecten! 030-7620705 informatie@transect.n

Ze moeten in hun bestemmingsplannen en bij het afgeven van sloop-, aanleg- of bouwvergunningen rekening houden met archeologische waarden. Gemeenten kunnen een initiatiefnemer via een voorschrift bij de vergunning verplichten om een archeologisch rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein is vastgesteld 3. Archeologische waarden- c.q. beleidsadvieskaart en bescherming via het bestemmingplan Om snel een afweging te kunnen maken of er bij een ontwikkeling rekening gehouden moet worden met mogelijke archeologisch waarden en op welke wijze, is in 2008 de archeologisch waardenkaart opgesteld en daarna regelmatig geactualiseerd verwachten archeologie in de Hoeksche Waard, kan archeologie in bestemmingsplannen worden opgenomen en weten initiatiefnemers waar ze aan toe zijn. Op die manier wordt begrip voor de noodzaak van archeologisch onderzoek en respect voor archeologische waarden gecreëerd bij zowel bodemverstoorders als inwoners van de Hoeksche Waard In elk bestemmingsplan staat waar archeologie aan de orde is en wat er van u wordt verwacht als u wilt bouwen, slopen of aanleggen. In Den Haag zijn 3 soorten archeologische zones: terrein van archeologische waarde (Waarde-Archeologie 1) zone waarvan verwacht wordt dat het archeologische waarde heeft (Waarde-Archeologie 2 Het plangebied heeft in het bestemmingsplan de enkelbestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw', de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 3', ter plaatse van de bestaande stolp de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - stolp', de gebiedsaanduiding 'milieuzone - stiltegebied' en voor een klei

BESTEMMINGSPLAN HOEKSE LIJN voorontwerp 13 februari 2015 ontwerp 26 mei 2015 vaststelling BOdG Ruimtelijk Advies B.V. Postbus 6083 3002 AB Rotterdam www.BOdG.nl Bestemmingsplan Hoekse Lijn - planregels. Artikel 4 - Waarde - Archeologie. 1.3 Vigerend bestemmingsplan Het plangebied ligt binnen het vigerende bestemmingsplan 'Zuidrand' (vastgesteld 17 februari 2015) en is hierin bestemd voor 'Bedrijf', 'Recreatie - Oeverzone', 'Tuin', 'Wonen - Lintbebouwing', 'Waarde - Archeologie 2' en 'Waarde - Archeologie 4' en 'Waterstaat - Waterkering'. (ontwerp) Parq Waa Artikel33 Waarde -Archeologische verwachtingswaarde 1 Artikel34 Waarde -Archeologische verwachtingswaarde 2 Artikel35 Waarde -Archeologische verwachtingswaarde 3 Artikel36 Waarde -Archeologische verwachtingswaarde 4 Artikel37 Waarde -Dijk Artikel38 Waarde -Ecologie Artikel39 Waarde -Relief Artikel40 Waarde -Terp bestemmingsplan BOtengebiet.

klarien klingen – Green Deal VoedselbossenEmelaarseweg 22 AchterveldLeidsenhage: ToelichtingKern Holten, parkeerterrein Stationsomgeving: ToelichtingBinnenstad: ToelichtingBuitengebied herziening Zieuwentseweg 69 Zieuwent: ToelichtingStadsbedrijvenpark: Toelichting

Nota Archeologie de beleidsnota archeologische monumentenzorg van de gemeente barendrecht is op 29 juni 2012 vastgesteld. deze nota is relevant voor initiatief omdat ter plaatse van de locatie de dubbelbestemming waarde - archeologie 3 geldt. in de nota is opgenomen dat de gemeente zorgdraagt voor dat bestemmingsplannen 'archeologie-proof. Archeologische waarden moeten worden geborgd via het ruimtelijke spoor (lees: de bestemmingsplannen en de afwijkvergunning op basis van de Wabo) op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 5.2 van het Besluit omgevingsrecht In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is bepaald dat de gemeente de zorgplicht voor archeologie heeft. In verband met deze wet heeft de gemeente Oost Gelre een Archeologische Verwachtingskaart gemaakt. Op deze kaart zijn de archeologische verwachtingen van de gemeente weergegeven. Veel van het beleid is al opgenomen in bestemmingsplannen Archeologie, begrippenlijst. Archeologisch informatiesysteem (ARCHIS) ARCHIS de nationale archeologische databank waarin allerlei gegevens over archeologische onderzoeken, waarnemingen, vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, en waar onder andere de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) in te raadplegen zijn Archeologische monumenten. De gemeente Oirschot telt 6 beschermde archeologische monumenten. Kijk hier voor meer informatie over onze archeologische monumenten. Rijksmonumenten. De gemeente Oirschot telt maar liefst 187 Rijksmonumenten. Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is