Home

Bouwvoorschriften woongebied

nutsvoorzieningen, materiaalgebruik, . De algemene bouwvoorschriften die gehanteerd worden door de diverse diensten Ruimtelijke Ordening moeten hierbij een leidraad vormen. De onderstaande voorschriften gelden voor percelen gelegen in een woongebied of in een woongebied met een landelijk karakter en geen deel uitmakend van een goedgekeurd B. Bijzondere voorschriften betreffende de woongebieden. 1. Woongebieden met residentieel karakter. 1.1. Deze gebieden zijn bestemd voor huisvesting. 1.2. Deze gebieden kunnen eveneens worden bestemd voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, alsmede voor productieactiviteiten waarvan de vloeroppervlakte van al die.

B. Bijzondere voorschriften betreffende de woongebieden — n

1. De op de plankaart voor WOONGEBIED (WG) aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen, met de daarbij behorende andere-bouwwerken, tuinen, groenvoorzieningen, verhardingen ten behoeve van verkeer en verblijf zoals woonstraten, waterlopen en -partijen en andere bijbehorende voorzieningen, waaronder waterhuishoudkundige. B. Bouwvoorschriften betrokken woongebied kan worden ingeplant, ofwel wegens het intrinsiek hinderlijk of storend karakter van het bedrijf, ofwel wegens het bijzonder karakter van het woongebied (bijvoorbeeld louter residentiële wijk of woonpark). Inrichtingen die de woonfunctie van het gebied in gevaar brengen, kunnen niet worden toegelaten BOUWVOORSCHRIFTEN INDUSTRIETERREINEN Voorschriften die gehanteerd worden (afwijkingen zijn mogelijk maar moeten gemotiveerd worden en aanvaardbaar zijn): • Alle afstanden tot de perceelsgrenzen: 5 meter. Er dient altijd VOORAF advies gevraagd te worden aan de brandweer. • Afstand tot de rooilijn 8 mete bouwbesluit toeges taan v oor gron den aangewe z en als woongebied, dus w ordt er aan voldaan. V oor de als woongebied aangew ez en gro nden zijn in het best emmingsplan een aanta l regels o pgest eld Het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (172 kB) : Dit besluit bevat de voorschriften die gemeenschappelijk zijn voor alle gewestplannen (zoals woongebied, industriegebied, natuurgebied, recreatiegebied,)

3. Bouwvoorschriften - StudeerSne

Onder «woongebied met een landelijk karakter» wordt verstaan de landelijke dorpen, de landelijke gehuchten en de bestaande en af te werken lintbebouwing. Deze laatste wordt doorgaans ook «afwerkingsgebied» genoemd. Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak bestemd «voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven» Een groot deel van de bestaande bossen belandde toen in de categorie 'bosgebied', waar wonen niet toegelaten is. Andere bossen kregen een bestemming als recreatie- of agrarisch gebied, of zelfs woongebied. Bij verkoop van een woning of bouwgrond gelegen in het bos moet duidelijk zijn of het gebied effectief bosgebied is De gemeentelijke RUP's zijn de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Het GRS beschrijft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente, bijvoorbeeld op vlak van wonen, recreatie en groenvoorziening. Er bestaan ook gewestelijke en provinciale RUP's. Deze worden niet door ons opgemaakt, maar door de Vlaamse. Het huis = woongebied met landelijk karakter agrarisch gebied. Bouwjaar voor 1962 = Er werd geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt voor dit goed, maar het wordt geacht vergund te zijn omdat de woning dateert van voor 1962. (info ontvangen van de Notaris De nieuwe bouwvoorschriften Het gebied (Specifiek woongebied met bosrijk karakter) is bestemd voor permanent wonen of het gebruik van een tijdelijk recreatief weekendverblijf. De perceelgrootte bedraagt minimaal 1.000 m² bij nieuwbouw, (sommige percelen hebben in het verleden verplicht grondafstand moeten doen in functie van wegenis

De nieuwe bouwvoorschriften. Het gebied (Specifiek woongebied met bosrijk karakter) is bestemd voor permanent wonen of het gebruik van een tijdelijk recreatief weekendverblijf. De perceelsgrootte bedraagt minimaal 1.000 m2 bij nieuwbouw. Er kan slechts één perceelstoegang van maximaal 4 meter breed voorzien worden Bouwvoorschriften. P. pthomass Zeer Actief lid. Lid geworden 5 dec 2007 Berichten 1.546 Waarderingsscore 1 Punten 38. 1 sep 2010 #1 Wij wonen in woongebied met landelijk karakter. Er zijn geen speciale voorschriften op onze grond (gezegd door stedenbouw in 2008) Bouwvoorschriften zijn soms vastgelegd in een zogenaamd bijzonder plan van aanleg (BPA). Een BPA verfijnt de bestemming van het gewestplan en legt gedetailleerd de bouwmogelijkheden vast. Hieronder vind je een overzicht van de BPA's in Brecht en de specifieke voorschriften die er gelden. BPA's die digitaal beschikbaar zijn, vind je op deze pagina De ruimtelijke ordening wordt vastgesteld in gewestplannen, structuurplannen, plannen van aanleg (APA of BPA - Algemeen of Bijzonder Plan van Aanleg) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Die plannen worden opgemaakt door het Vlaamse gewest, de provincie en de gemeente

artikel 3. Stedelijk woongebied Doeleindenomschrijving: 1. De gronden welke op de bestemmingskaart no.1 als zodanig zijn aangegeven, zijn bestemd voor handhaving en versterking van het stedelijk woongebied van Curaçao. Omdat de schaarse financiële middelen en ruimte zo doelmatig mogelijk moete Wens je een grond voor het oprichten van een woning te kopen, ga dan zeker na of de grond binnen het woongebied of landelijk woongebied gelegen is. Buiten deze zones is het in principe niet mogelijk een woning op te richten. Destelbergen ligt in het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (kaartblad 22/2), vastgesteld bij KB van 14.09.1977 RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplan) en BPA's (bijzonder plan van aanleg) zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Ze regelen voor elk perceel grond in de stad wat er wel of niet gebouwd mag worden. Ze geven dus aan elk stuk grond en aan elk gebied een 'bestemming'. De plannen in hun geheel zorgen ervoor dat er in de stad een. Artikel 52: Woongebied - II 171 Artikel 53: Woongebied - III 174 Artikel 54: Woongebied - Landschappelijk 176 Artikel 55: Woongebied - Uit te werken I 179 Artikel 56: Woongebied - Uit te werken II 182 Artikel 57: Woongebied - Uit te werken III 18 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 6/10/2017 0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972 Art. Nr. SYMBOOL VOORSCHRIFT DEF. CODE 1.0 Woongebieden 0100 1.1 Woonuitbreidingsgebieden 0105 1.2 Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeve

Gewestplan - Departement Omgevin

Bonaire R Meer informatie en bouwvoorschriften steeds beschikbaar op aanvraag. Woongebied, Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd, Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig, Geen verkavelingsvergunnin

Is je woning opgenomen op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, dan vragen we bij een omgevingsvergunning ook het advies van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg. Voor eigenaars van woningen die op de Inventaris staan, zijn er ook voordelen. Je kan: Zonevreemde gebouwen gemakkelijker een nieuwe functie geven Artikel 9 WOONGEBIED 9.1 Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor WOONGEBIED 9.2 Bouwvoorschriften 9.2.1 Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: a als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden.

Woongebied met landelijk karakter - Livio

Om te verkavelen met het oog op particuliere woningbouw moet je eigendom volgens het gewestplan gelegen zijn in een woongebied of een hiermee vergelijkbaar gebied (bv. woongebied met landelijk karakter, woonpark) Gemeente Westland, Bestemmingsplan Woongebied Polanen project P04590 | P06163 - Monster, bestemmingsplan Woongebied Polanen, toelichting referentie 290/EB/DM 3/92 Afzonderlijk bijgevoegde bijlagen: Bijlage I : Stedenbouwkundig plan Polanen, 'Wonen in een parkomgeving', Inbo Stedenbouwkundigen & Landschapsarchitecten, 25 april 2007 De bouwvoorschriften zijn behoorlijk streng in deze wijk en dit komt de kwaliteit van het Villapark zeer ten goede. Er wordt sterk gelet op zaken als vuilnis en rotzooi en de infrastructuur is ontwikkeld naar Europese maatstaven, iets wat je maar weinig op het eiland tegenkomt Wie in Leuven bouwt of verbouwt, moet rekening houden met de verordeningen. De voorschriften gelden voor heel Leuven. Algemene bouwverordening Leuven (ABL) Verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg (parkeerverordening) Verordening op de stoepaanleg

Verkavelingen: stedenbouwkundige verordening Social media sharing. Facebook; Twitter; Mail; Lin Vrijstaande bijgebouwen (tuinhuis, serre, poolhouse, garage...) Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden Perceel bouwgrond van 11a 18ca (1.118 m²) geschikt voor een riante open bebouwing met 2 volwaardige bouwlagen. Het perceel is residentieel gelegen in een zeer geliefde woonomgeving nabij het centrum van Lanaken en een uitgestrekt bosgebied met vele wandel- en fietspaden Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor stedenbouwkundige handelingen, gaat de gemeente binnen 30 dagen na of uw vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw plannen

Mag je wonen en bouwen in een bos(gebied)? Zimm

Gemeentelijk structuurplan. Elke gemeente of stad in Vlaanderen moet een structuurplan opstellen. De gemeente Lille vormt daarop geen uitzondering. Met een structuurplan maken we afspraken over het ruimtegebruik in onze gemeente. Ruimte die nodig is voor woningen, bedrijven, landbouw, sport en recreatie, wegeninfrastructuur, natuur. Ook dit is mogelijk, de kavels zijn vrij te bebouwen naar uw eigen, unieke ontwerp (passend binnen de bouwvoorschriften)! LIGGING: De Olmentuin wordt gerealiseerd op het adres Olmenstraat 8 en het daarachter gelegen land. Het is een populair en levendig woongebied en vanwege zijn ligging aan de zuidwestelijke rand van Steenbergen, tevens natuurlij

ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gemeente & ocmw Zoerse

 1. g van het gewestplan, zijnde woongebied. Specifieke bouwvoorschriften zijn er niet. Er dient rekening gehouden te worden met de goede ruimtelijke ordening. Ter indicatie kan dan ook verwezen worden naar de volgende richtlijnen: - bouwhoogte: max. 2 bouwlage
 2. gsgebieden vastgelegd. Bij deze bestem
 3. BPA-RUP. Een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan geeft aan wat en hoe mag gebouwd en verbouwd worden voor een bepaald deel van het grondgebied van de gemeente. Voor de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan maakte de gemeente BPA's op. Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt vastgelegd wat er kan en wat niet. De stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, vormen - eens het RUP is goedgekeurd - de. 2 20180131_DO_Algemeen Bouwreglement 2018_gecoördineerde versie Vooraf Geachte lezer, Het 'Algemeen Bouwreglement' is een stedenbouwkundige verordening die opgemaakt is in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Mooi bouwperceel OB op 8 are 67 ca., rustig gelegen in een bosrijke omgeving te Balen. Het betreft Lot 1 op bijgevoegd plan. Bouwvoorschriften: ·Bouwgrond geschikt voor open bebouwing ·Twee niveau's ·Bouwdiepte op het gelijkvloers: 17,00m. ·Bouwdiepte op de verdieping: 17,00m ·Bouwhoogte: 7m voor een platdak. ·6,50m kroonlijsthoogte voor een hellend dak

Deze bouwgrond biedt de mogelijkheid voor het bouwen van een woning in open bebouwing in Gellik, deelgemeente van Lanaken. Alle voorzieningen en omliggende dorpen en steden zijn van hieruit vlot bereikbaar. Voor meer informatie omtrent deze bouwgrond kan u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor via 089/44.00.00 of info@matisimmo.be Uitvoeringsplan (RUP) omvormen tot een woongebied. De huidige activiteiten van Levenslust vzw blijven doorgaan op het domein : o de administratie op het kasteel verhuist naar een nieuwbouw ( grondoppervlakte 1200 m2). Dit administratief centrum zal opgericht worden, waar bunkers naast de ijskelder t

IMMO VL | 20 bouwgronden in nieuwe verkaveling

Bij woningen in lintvormig woongebied (met landelijk karakter) of in agrarisch gebied moet de stalling in principe binnen de huiskavel opgericht worden en een fysische eenheid vormen met de woning of op korte afstand ervan worden opgericht, binnen de vastgelegde of gebruikelijke bebouwingsgrens (bv. het 50 m diepe woongebied); in dit geval mag het om een permanente stalling gaan Bouwvoorschriften: - Afmetingen bouwzone : 9m breed x 17m diep (zie verkavelingsplan) - Bouwhoogte : 2 volwaardige bouwlagen onder de dakrand, max 6,30 t.o.v. vloerpeil gelijkvloers - Dakvorm : plat of hellend - Geen kelder - Dakterras mogelijk - Carport mogelijk in zij- of achtertuin - Bijgebouwen achtertuin mogelijk tot max. 40 m

Geoplannen.ruimteinfo.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door Departement Omgeving. Contacteer on Stedenbouwkundige bouwvoorschriften en opmetingsplan: zie downloads rechts. STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE: Bestemming: woongebied, vanaf diepte 50 meter: agrarisch gebied Vergunning: neen, stedenbouwkundig attest Verkaveling: neen Gerechtelijke maatregelen: nee

Andere manieren om bouwvoorschriften vast te leggen, zijn verkavelingsvoorschriften en stedenbouwkundige verordeningen. Op het gewestplan Dendermonde zijn alle zoneringen voor het hele Dendermondse grondgebied vastgelegd (woongebied, agrarisc BOUWVOORSCHRIFTEN VANUIT BESTEMMINGPLAN: • De goothoogte van de woning mag niet meer bedragen dan 4,5 meter. • De totale hoogte van de woning is maximaal 8,5 meter. • Een vrijstaande woning moet aan beide zijden minimaal 2,5 meter uit de erfgrens staan. Een garage of ander bijgebouw mag op 1 meter van de erfgrens worden gebouwd vergadering van 19 jun i 2012 besloten het beeldkwaliteitsplan voor het woongebied Heikant te wijzigen. Dit omdat het BK P conflicteert met de in het bestemmingsplan Sint-Oedenrode Oost opgenomen bouwvoorschriften. Deze nieuwe bouwvoorschriften zijn het gevolg van landelijke ontwikkelingen in he Dit perceel heeft een oppervlakte van 13a 55ca en heeft een perceelsbreedte van ongeveer 15m en een voorgevelbreedte voor de woning van 9m. Bouwdiepte op gelijkvloers van maximaal 15m. Bouwvrije zijdelingse strook aan beide zijden van 3m. Voor verdere informatie of de bouwvoorschriften, aarzel niet contact op te nemen met het kantoor

Bouwgrond te koop in Huldenberg – Home Consult

Woongebied met landelijk karakter agrarisch gebied BouwInf

 1. Bouwgrond open bebouwing voor één- of tweegezinswoning: groot 10a91 + +/- 13a45 achterliggend agrarisch gebied = 24a36ca in het totaal. Gevelbr. 12m; bouwdiepte: 24m (17m + 7m) Gelegen tussen de fietsroute en de grens van Westerlo. Voor een plan in PDF en de goedgekeurde bouwvoorschriften: zie onze website onderaan rechts bij downloads. Voor inlichtingen: tel; 0476/ 77 92 91 of via mai
 2. Welgelegen BOUWPERCEEL, open bebouwing op 10 are 43 ca, lot 1 van een niet vervallen verkaveling. Geen bouwverplichting. De grond is gelegen in woongebied met landelijk karakter. Bouwvoorschriften op aanvraag
 3. Omschrijvingen. Bouwgrond van 10a 32ca voor open bebouwing. Grenzend aan natuur/groen gebied. Bouwvoorschriften: -Open bebouwing. -4m zijdelingse vrije zone. -Volgens de verkaveling maximum 18m bouwdiepte. Gelegen in woongebied met landelijk karakter. Volg Pand Print Pand
 4. Verkocht. De Assels te Drongen, deelgemeente van Gent, is een residentieel gebied dat grotendeels afgebakend is door twee Leie-armen en deel uitmaakt van de Drongense Meersen. Een mooie woongomgeving dichtbij het centrum van de gemeente en de stad Gent. Dit grote perceel grond met zonnige oriëntatie heeft een oppervlakte van 1.954 m² en is gelegen in woongebied. Op het perceel bevindt er.
 5. Provincie regulariseert 90% van weekendverblijven Wuustwezel. Veel belangstelling gisteren op de infovergadering in Wuustwezel. Wuustwezel is de tweede pilootgemeente waar de provincie Antwerpen een infovergadering voor bewoners organiseerde om de visie, het doel en de opmaak van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) toe te.
 6. Prachtige bouwgrond in een korte doodlopende straat, gelegen in specifiek woongebied met bosrijk karakter waar permanent wonen is toegestaan. Het centrale gedeelte van de grond is reeds ontbost, met behoud van voldoende privacy. De bouwvoorschriften zijn overeenkomstig het Provinciaal RUP Clusters weekendverblijve..

Wonen en bouwen in Wuustwezel Gemeente Wuustweze

Ideale locatie en bouwvoorschriften voor een moderne woning op één van de laatst beschikbare percelen bouwgrond in het centrum van Bornem. ( nokhoogte 11 meter, dakrandhoogte 6.5 meter, terras max 30m², garage of autostaanplaats inpandig, . . ) Verkavelingsplan en bouwvoorschriften zijn aanwezig op kantoor) referentie: 417 Bouwvoorschriften en opmetingsplan in bijlage. Woongebied, Geen vergunning uitgereikt, Verkavelingsvergunning, Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig, Geen rechterlijk herstelmaatregel of bestuurlijk maatregel opgelegd. Bekijk dit pand bij de makelaa Bouwvoorschriften dienen aangepast te worden aan het straatbeeld. Verschillende bouwstijlen zijn toegelaten. Mooi vlak perceel georiënteerd op het Zuid-Oosten. BOUWVOORSCHRIFTEN: - max. 17 meter diep op het gelijkvloers, 12 meter op de verdieping. Woongebied met landelijk karakte Bouwvoorschriften Hoofdgebouw Bouwdiepte: max. 15m Bouwbreedte: min. 6m en max. zoals aangeduid op het plan Bebouwing: vrijstaand Bouwhoogte: Kroonlijst max. 6,50m, nokhoogte max. 11m Zijgevels: op minimum 3m uit perceelgrens Dakvorm: vrij te bepalen Bijgebouw Autostaanplaats binnen bouwstrook hoofgebouw Houten tuinberging van max. 12m². Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar België met erkenningsnummer BIV 509.163 Onderworpen aan de deontologische code van het BIV Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160

PRUP Clusters Weekendverblijven C1, C2, C3 - Gemeente Esse

 1. Achterdijk 4761 PC Zevenbergen Verspreide huizen ten westen van Zevenbergen. Verkocht. Bewaard. € 250.000 k.k. Mijn score en notitie. Geen waardering 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren. Opslaan
 2. Beschrijving. Mooie bouwgrond van 820m² in een rustige en kindvriendelijke omgeving. In deze groene woonomgeving (BPA Recreatief Woongebied) is permanent wonen toegelaten! Het perceel heeft een rechthoekige vorm met een straatbreedte van 20m en komt in aanmerking voor het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw. Voorschriften: Max.
 3. Bouwgrond te koop: Vraagprijs € 250.000,- Kosten koper. Achterdijk in Zevenbergen 4761 PC
 4. Bouwgrond te koop Erpe Lange Ommeganstraat 31, 9420 Erpe Mooi en ruim perceel bouwgrond te Erpe. Vraagprijs: € 159 000 Bouwtype: Halfopen Totale opp. grond: 660 m 2 Vraag nu uw bezoek aan Of voeg toe aan je favoriete
 5. BOUWVOORSCHRIFTEN: - Halfopen bebouwing - gekoppeld aan nr. 31 - 13m diep - 8m breed - Maximale kroonlijsthoogte idem als woning nr. 31 - Dakhelling 45° - 10m bouwvrije tuinstrook, daarna zone voor bijgebouw (tot max 7,5% v/d perceeloppervlakte) Voor verdere info, contacteer ons kantoor: 03/666.99.7
 6. GRONDEN. Bouwgrond. 3580 BERINGEN. € 94.500. Mooi perceel bouwgrond HOB op 6 are 08 ca., centraal en commerciëel gelegen te Beringen. Ter hoogte van de Beverlosesteenweg 380 te Beringen treffen we dit mooi perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing. Door de centrale ligging is zowel Beringen, Beverlo als Paal te bereiken binnen enkele kilometers

Title: Ruimtelijk_Ontwikkelingsplan_Bonaire_vastgesteld.pdf Author: annouck Created Date: 1/12/2016 10:21:54 A Artikel 16 Stedelijk woongebied 30 Artikel 17 Woongebied met waarden 32 Artikel 18 Landelijk gebied 35 Artikel 19 Centrum Oranjestad 37 Artikel 20 Havenfront Oranjestad 39 de bouwvoorschriften of de beschrijving van een verkavelingsplan, de daaraan door de Ministe Als u de erfafscheiding op de erfgrens plaatst, is deze van u en uw buren samen. U moet het daarom eens zijn over de erfafscheiding. U en uw buren moeten beiden de helft van de koop, de bouw en het onderhoud betalen. Het is belangrijk dat u daar samen afspraken over maakt. Dit kan met elkaar, met een buurtbemiddelaar of met een mediator Gewestplan. De gemeente Liedekerke ligt binnen het kaartblad Halle-Vilvoorde-Asse van het gewestplan, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1977. Het gewestplan werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000. Op de grens met de gemeente Denderleeuw werd het rust- en verzorgingstehuis in het waardevolle natuurgebied. Vraag. Ik ga mijn hoeve verkopen. Toen ik het gekocht had stond op de papieren van de gemeente dat het in 'Woongebied met landelijk karakter' ligt. De notaris heeft nu nogmaals de gemeente aangeschreven hiervoor en nu krijgen we te lezen dat mijn hoeve in een 'agrarisch' gebied ligt. Heeft dit invloed op de verkoopsom die ik kan vragen.

rood = woongebied. Hier mag alles volgebouwd (mits natuurlijk een hele rist bouwvoorschriften). rood/wit met dikke arcering = woongebied met landelijk karakter; ruitjesrood: nog aan te snijden woonuitbreidingsgebieden voor de toekomst Volgens het gewestplan Limburgs Maasland gelegen in woongebied. Een klein gedeelte is gelegen in een woonuitbreidingsgebied. 3. Stedenbouw Wij hebben volgende info via mail bekomen van de stad Dilsen-Stokkem: het perceel 685/M is volledig gelegen in woongebied. Er zijn geen bouwvoorschriften van een Rup of BPA van toepassing Er bestaan bouwvoorschriften voor het plaatsen van schuttingen of omheiningen. Vraag je gemeente naar de voorwaarden die gelden voor je woongebied. Vaak wordt een bepaald type en hoogte van de tuinomheining of privacyschutting voorgeschreven. Het uitlijnen van de schutting en paalhouders Een trap bouwen. Trappen zijn een belangrijk onderdeel van veel bouwprojecten, van interieurs tot dakterrassen. Het idee om er zelf een te maken kan overweldigend zijn, maar eigenlijk bestaan trappen maar uit drie delen: trapbomen, treden.. Bouwvoorschriften en bestemming. Elk perceel grond heeft een bepaalde bestemming, vastgelegd in diverse ruimtelijke plannen. Voor de juiste stedenbouwkundige bestemming en de voorschriften voor een bepaald perceel neem je best contact op met de dienst ruimtelijke ordening. Is er geen verkaveling, BPA of RUP van toepassing, dan wordt gekeken.

Bouwvoorschriften BouwInf

Gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften 27/08/2012. Het hoofddoel van de gemeentelijke voorschriften is om over uniforme en transparante voorschriften te beschikken om een minimale woonkwaliteit te garanderen in zoverre die samenhangt met een bouwactiviteit (nieuwbouw of verbouwing). Aanvullend wordt aan eigenaars van gronden en gebouwen een aantal verplichtingen of verbodsbepalingen. Kopen: Stedenbouwkundige voorschriften. Voordat u een perceel grond of een gebouw aankoopt, vraagt u het best enkele inlichtingen aan de bevoegde instanties, om zeker te zijn dat uw project kans op slagen heeft. De meest aangewezen en snelste manier om aan informatie te komen is een bezoek te brengen aan de technische dienst van de gemeente of.

Bijzonder Plan Van Aanleg (BPA) Gemeente Brech

Bestemmingsplan Woongebied Franeker - Zuid Buro Vijn B.V. 10. bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 11. bouwperceelgrens: een grens van een bouwperceel; 12. bouwvlak: een op de kaart aangegeven, door een bouwgrens omslote Het perceel 383 Y ( eerste 50 meter ) ligt binnen woongebied, de achterliggende grond ( perceel 383 Z ) is agrarisch gebied. Het perceel maakt deel uit van een goedgekeurde verkaveling. Raadpleeg de uitgebreide bouwvoorschriften via www.vestio.com onder download

Gewestplan, BPA of RUP Gemeente Lumme

 1. g van de grond worden in een BPA o.a. ook zeer specifieke bouwvoorschriften opgenomen. Volgende BPA's zijn van toepassing op het grondgebied Kontich: BPA 'Duffelshoek' - 26/02/1990 Agrarisch gebied werd omgezet in woongebied, recreatiegebied en natuurgebied
 2. Royale, residentiële grond gelegen in woongebied van circa 1.767 m² met een straatbreedte van ongeveer 60meter. Gelegen in het begeerde Golf- en Meerdomein. Ruime bebouwbare oppervlakte. Geen bouwverplichting! Bouwvoorschriften op aanvraag. Op fietsafstand van scholen, winkels en het centrum van Keerbergen
 3. Bouwgrond voor halfopen woning (Lot1) Deze bouwgrond met een totale oppervlakte van 686m² biedt u een fenomenaal uitzicht over de groene bossen en velden van Zichem. Op lot 1 dient er een halfopen bebouwing gebouwd te worden met een bouwdiepte van 15m gelijkvloers en 12 m op de verdieping. Een plat dak of zadeldak zijn beide mogelijk indien u.

Gewestplan - Destelberge

 1. Goed gelegen ruime bouwgrond voor HOB . Bouwvoorschriften en plan te downloaden op onze website. Verplicht plat dak. Er is een wegenis voorzien om naar de tuin te rijden waar er nog een carport kan gebouwd worden
 2. A12 en E19. Ideaal voor jong gezin of als investering voor de toekomst! Voor meer info, detail Bouwvoorschriften of bezoekje ter plaatse, mail sophie@home-base.be of bel 0484/406965
 3. Externe veiligheid spoor Woongebied Indië - Deel 2 te Almelo 3 2. Normstelling externe veiligheid transport 2.1. Wet- en regelgeving Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee door de mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Het risico voor personen di
 4. . 7m en max. volgens verkavelingsplan ·Bebouwing: halfopen ·Bouwhoogte: Kroonlijst max 7m ·..
 5. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Artikel 2.2.6. Art. 2.2.6. § 1. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen van die aard zijn dat ze een tijdelijk ruimtegebruik toelaten, na verloop van tijd in werking treden, dat de inhoud op een bepaald.
 6. De volledige bouwvoorschriften kan u downloaden van de bijlages. Bent u geïnteresseerd in dit deze grond? Aarzel dan niet om contact op te nemen. (ver-)Kopen of (ver-)huren in regio Wuustwezel, Brecht of Brasschaat? Met vragen kan u altijd bij ons terecht! Dewaele vastgoed met advies
 7. Onder optie: Halvijvers 1lot 2, Heusden-Zolder - NIEUWE bouwvoorschriften! Prachtig hoekperceel voor een open bebouwing van circa 7 are, rusti
IMMO VL | Bouwgrond voor open bebouwing van 658m²

RUP's en BPA's Stad Sint-Niklaa

Uniek lot bouwgrond op 976 m² voor open bebouwing of koppelbouw, gelegen in een rustige en residentiële wijk. U hebt ook de mogelijkheid tot renovatie van de bestaande woning, met mogelijkse uitbreiding. Bouwvoorschriften: Bij open bebouwing: Diepte gelijkvloers: min. 10 m - max. 18 m - Diepte verdiep: min. 10 m - max. 15 m Bij koppelbouw: Diepte gelijkvloers: min. 9 m - max. 15 m. Bouwvoorschriften:-Perceel maakt deel uit van een goedgekeurde verkaveling 204 V 61-Inplanting: min. 3 m van de zijdelingse perceelgrenzen-Bouwbreedte: max. 12m-Bouwdiepte: max. 17m-Max. hoogte: 6m (tussen grondpeil en kroonlijst) Voor meer info: info@immolivin.be of 0474/45849 Perceel bouwgrond te koop in Kuurne. Het perceel heeft een oppervlakte van 4.228m² en is gelegen binnen BPA Abelenstraat. Bouwvoorschriften en verdere info te bekomen op kantoor via 056 22 55 66. Op zoek naar bouwgrond te koop in Kuurne? Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor meer informatie of een bezoek ter plaatse Perfect zuid georiënteerde grond gelegen in woongebied met landelijk karakter, geschikt voor een open bebouwing, nabij alle dagelijkse noden en in groene omgeving. Deze grond kan aangekocht worden ZONDER bouwverplichting en is ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR bij akte! Bouwvoorschriften: - bouwdiepte van 15 m gelijkvloers en 12 m op de verdiepin Prachtige villa-bouwgrond te koop, uiterst rustig gelegen in één van de meest prestigieuze en groene villawijken van het domein van Bouchout te Meise. De grond kent een oppervlakte van 1.431m² en heeft de best mogelijke zon-oriëntatie

LOCHY & CO - Eliksem, Bouwgrond - Prachtig BOUWPERCEELZuid georiënteerd perceel van 733 m² in een rustigeABM-Altos - Bilzen, Bouwgrond - Bilzen Bouwgrond te koopTop Vastgoed - Wondelgem, Appartement - Recent (2015) 1Mooie bouwgrond op 9 are in Houthalen-Oost - IMMO Wereld

Prachtige, residentiële grond gelegen in woongebied van circa 1.500 m² met een straatbreedte van ongeveer 28 meter. Gelegen op enkele stappen van de Dijlevallei. Ruime bebouwbare oppervlakte. Geen bouwverplichting! Bouwvoorschriften op aanvraag. Op fietsafstand van scholen, winkels en het centrum van Keerbergen Centraal gelegen bouwgrond voor half open bebouwing, mogelijkheid tot bouwen zeer ruime woning. Bouwvoorschriften: niv +0 : bouwbreedte +/- 10m x max diepte 20m, niv +1 : max diepte 13m, niv +2 : max diepte 9m. Opmetingsplan beschikbaar op www.vg123.b Het perceel van ca. 3.431m² is momenteel bebouwd met een woning en bijgebouwen. Door de centrale ligging in 100% woongebied zijn er tal van perspectieven om deze grond verder te ontwikkelen. kandidaat ontwikkelaar? Eind 2020 zullen wij de bouwvoorschriften beschikbaar hebben (RUP + masterplan in opmaak) Omschrijving. Welgelegen stuk bouwgrond - rustige en kindvriendelijke woonbuurt - op 1km van zee - 1.374 m² grondoppervlakte - private oprit - gunstige bouwvoorschriften (te verkrijgen op kantoor) Te renoveren woning (totaalrenovatie) gelegen op een prachtig stuk bouwgrond met verzicht op de Scheldemeersen en het Kluisbos, gelegen in een zeer rustige doodlopende straat en aangename buurt. Er is een mogelijkheid tot het bouwen van een eengezinswoning. Voor dit perceel zijn er geen specifieke bouwvoorschriften. Elke aanvraag moet enkel de toets aan de goede ruimtelijke ordening doorstaan.