Home

Visueel ruimtelijke informatieverwerking

VISUELE INFORMATIEVERWERKING (Gv): de vaardigheid om visuele patronen en stimuli te genereren, waar te nemen, te analyseren, te synthetiseren, te manipuleren, te transformeren en ermee te denken. - Versnelde rotatie (SR): de vaardigheid om snel problemen op te lossen door het gebruik van mentale rotatie van eenvoudige figure Beschrijf visueel-ruimtelijke informatie, zodat het kind makkelijker afbeeldingen en situaties kan begrijpen en onthouden (gebruik van meeteenheden, positie wijzers klok). Maak gebruik van een herkenningsstok in een drukke omgeving. Gebruik bij kaartlezen kleuren, contrast, duidelijke belijning en verwoorden van wat waar te zien is

Visueel-ruimtelijke intelligentie verwijst naar het vermogen om van de wereld van de ruimte een innerlijke voorstelling te maken. In de praktijk gebeurt dit bijvoorbeeld door piloten die navigeren door de grote wereld van de ruimte Ook kunnen mensen plannen lastig vinden. Als iemand met NF1 moeite heeft met rekenen, dan kan dat een gevolg zijn van een minder goed visueel-ruimtelijk inzicht. Visueel-ruimtelijk inzicht is dat je in staat bent om afstanden en verhoudingen te schatten en dat je verbanden kunt zien tussen informatie die je ziet Werkwijze. Observatie en afname van testen door ergotherapeut (visueel ruimtelijk inzicht) en eventueel orthopedagoog (algemeen cognitief niveau) Aanpassen van aanpak gericht op het overzichtelijk maken van de taak (door extra uitleg of samen inzichtelijk maken van de aanpak van een taak) Eventueel aanpassen van ruimte en materiaal om het kind te.

MI (8) Visueel-ruimtelijke intelligentie - Onderwijs van

Na de opleiding kun je: Visueel ruimtelijke testen afnemen en in relatie brengen met leerproblemen en een beperkt ruimtelijk inzicht. Aflezen uit bioptor testen of er sprake is van een ruimtelijke verschuiving in de waarneming. Weten welke visuele vaardigheden er gevraagd worden bij afname van de WISC-V Visuele- en visueel-ruimtelijke vaardigheden Goede visuele vaardigheden (goed kunnen scherp zien, bewegen, volgen, richten en samenwerken) is erg belangrijk voor het leren. Een deel van de kinderen waarbij een diagnose dyslexie is gesteld (of verdenking van), lijdt bijv. aan 'fixatie disparatie' (visuele dysfunctie) Visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Een geheel verschillend resultatenpatroon geldt ten aanzien van de visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Het belangrijkste verschil met de voorgaande analyse-uitkomsten betreft het veel duidelijker te interpreteren significante inter-actie-effect Groep x Meetmoment

Visuele waarneming betreft zowel het ordenen van visuele prikkels, als hun interpretatie. Visuele waarneming is gericht op het herkennen (identificeren) van voorwerpen en gebeurtenissen, en het bepalen van hun onderlinge verhouding in tijd en plaats. Visuele waarneming is een actief proces: de waarneming wordt aangevuld met een voorstelling uit het. Ook wel visueel ruimtelijke informatieverwerking genoemd. Een bijzondere en krachtige eigenschap, die helaas binnen het onderwijs niet altijd voldoende herkend wordt. Om de herkenning en erkenning te verbeteren, heeft Tineke Verdoes het boek De jonge beelddenker geschreven overige aspecten van de visuele informatieverwerking: (selectieve) aandacht, visueel-ruimtelijke waarneming, visuele identificatie; discrepanties binnen het neurocognitieve functieprofiel ten nadele van visuele informatieverwerkingsfuncties zoals binnen de aandachts-, motorische- en geheugenfuncties

• niet verbale leerstoornis: een stoornis met tekorten in de visueel-ruimtelijke informatieverwerking, de complexe motoriek, het probleemoplossen en het verwerken van nieuw materiaal. De gevolgen zijn een achterstand in de rekenvaardigheid (tegenover goede lees- en spellingsresultaten) en een moeizame sociaal-emotionele ontwikkeling Visueel ruimtelijke informatieverwerking. De NEPSY-II-NL bestaat uit 34 subtests waarvan 4 uitgestelde taken. De test kan in zijn geheel worden afgenomen of per domein (bijvoorbeeld bij aanwijzingen voor problemen in een bepaald domein), zelf een batterij samenstellen kan ook. En natuurlijk 46 jaar ervaring in het onderwijs Beelddenken is een visueel, ruimtelijke manier van informatieverwerking. Ben je een beelddenker en wordt dit niet herkend, dan kunnen er problemen ontstaan tijdens leren, concentreren en communiceren. Mensen met een voorkeur voor beelddenken krijgen vaak labeltjes opgeplakt zoals bijvoorbeeld AD (H)D op de onderdelen intelligentie, visueel-ruimtelijke informatieverwerking, begrijpend lezen en rekenvaardigheid. De Experimentele groep heeft echter significant hogere vaardigheden in spelling en verbale informatieverwerking. Dit betekent dat er bij verdere analyses rekening gehouden moet worden met een hoger niveau bij aanvang van de training

Leren en plannen Omgaan met NF1 - neurofibromatos

  1. van de capaciteiten op het gebied van perceptuele organisatie, visueel ruimtelijke informatieverwerking en motorische respons (Wechsler, 2005). Op basis van deze indeling kunnen drie intelligentieprofielen onderscheiden worden, namelijk één harmonisch profiel en twee disharmonische profielen
  2. redeneren, auditief verbale informatieverwerking en verbale respons en het PIQ als een weergave van de capaciteiten op het gebied van perceptuele organisatie, visueel ruimtelijke informatieverwerking en motorische respons. Voor Leo geldt dat hij verbaal een score van 114 heeft en performaal een score van 91
  3. Een snelle informatieverwerking is handig om efficiënt en effectief om te gaan met alle informatie Verwerkingssnelheid Lees verder Kinderen met visueel-ruimtelijke tekorten ondervinden moeilijkheden bij tal van dagelijkse activiteiten: het bed opmaken, een hemd knopen, een puzzel maken, schrijven, optelsommen onder elkaar maken, enz

Problemen met visueel ruimtelijk inzicht - Behandelingen

disharmonisch intelligentieprofiel Anita de Jong MS

In hoeverre dat tot een ontwikkelingsvoordeel kan leiden wat betreft visueel-ruimtelijke vaardigheden, de visuele informatieverwerking en het visueel geheugen hangt mede af van mediërende factoren als taalvaardigheden ongeacht de modaliteit, en de executieve functies van de betrokkene (Marschark et al., 2015; Castellanos, Pisoni, Kronenberger & Beer, 2016) van perceptuele organisatie, visueel ruimtelijke informatieverwerking en motorische respons (Wechsler, 2005). Een veel besproken uitkomst is een discrepantie tussen het VIQ en het PIQ. Het vaststellen van een dergelijke (statistisch betrouwbare) VIQ-PIQ-discrepantie is één va Het werkgeheugenmodel van Baddeley is een model van het menselijk geheugen, voorgesteld door Alan Baddeley en Graham Hitch in 1974, in een poging om een nauwkeuriger model van het primaire geheugen te presenteren (vaak kortetermijngeheugen genoemd). Het werkgeheugen splitst het primaire geheugen op in meerdere componenten, in plaats van het te beschouwen als een enkele, uniforme constructie

visueel ruimtelijke informatieverwerking; visueel overzicht (puzzelen) visueel herkennen van emoties; sociale vaardigheden; complexe motoriek en tastzin; 3D kunnen denken en visualiseren; inzichtelijk rekenen (vanaf groep 6 wordt daar een groter beroep op gedaan) vaardigheden die nieuw aangeleerd moeten worden

De performale onderdelen doen een beroep op visueel-ruimtelijke informatieverwerking, snelheid en planmatig handelen en vragen meestal een motorische handeling. Doordat er bij verschillende opdrachten met een stopwatch wordt gewerkt is eveneens zichtbaar hoe iemand omgaat met werken onder tijdsdruk Deze problemen worden veroorzaakt door een combinatie van biologische en omgevingsfactoren (Marino 2012). Dit geldt zowel voor kinderen met milde als ernstige aangeboren hartafwijkingen. Zo zijn bijvoorbeeld problemen met de aandacht, visueel-ruimtelijke informatieverwerking, taal en sociale perceptie bekend Hogere visuele informatieverwerking (identificatie van locaties en objecten) gebeurt . via 2 onafhankelijke paden in het brein. 1. V entrale stroom: vision-for-perception wat. 2. Dorsale stroom: vision-for-action waar. V roeger waren die de meer wat-waar stromen . 1.1.2 Ruimtelijke aandach

Brochures over hoogsensitieve kinderen | LiHSK

Visueel-ruimtelijke intelligentie houdt bijvoorbeeld het vermogen in om vorm te geven en zich beelden in 2D en in 3D voor te stellen (Armstrong, 2000a). Het is ook de aanleg, om het ontwerp van grote en kleine ruimten te begrijpen, te manipuleren en te veranderen (Gardner, 1999a) Visueel-Ruimtelijke Intelligentie Talent gewaardeerd. Schat gevonden Informatieverwerking Een review (Johnson, 2007) laat zien dat diverse onderzoeken vooral problemen met non-verbale taken en met betrekking tot informatieverwerking vinden. sensomotorische integratie en visueel ruimtelijke informatieverwerking, vooral bij kinderen die SGA geboren waren Tevens legt zij uit waarom hun (vaak) visueel-ruimtelijke wijze van informatieverwerking tot problemen kan leiden, bij het leren, bij testen en toetsen en bij instructies. Met praktische voorbeelden maakt ze duidelijk wat ouders kunnen doen om voldoende sensitief met deze kinderen om te gaan Een combinatie van afname van een vragenlijst over cognitieve klachten en het verrichten van objectieve cognitieve testen (met name de neuropsychologische testen over visueel-ruimtelijke waarneming en snelheid van informatieverwerking) wordt aanbevolen voor toekomstig onderzoek over cognitie en participatie na een beroerte en voor de klinische praktijk

onderscheiden visueel-ruimtelijke en verbale vaardigheden en eventuele lees- of spelling-problemen. 1.2 Beelddenken: Voorkeur versus vaardig- visuele (of verbale) informatieverwerking. Met voorkeur of denkstijl wordt doorgaans geen niveau-aanduiding bedoeld (zoals bij vaardigheid), maar een typeaanduiding, zoal Daarbij werden bij de deelnemers gegevens verzameld over het geheugen, executieve functies, visueel-ruimtelijke informatieverwerking en aandacht. Vijftien jaar later werd hetzelfde onderzoek herhaald, alsmede vijf jaar daarna. Versnelde cognitieve achteruitgang NLD (stoornis met tekorten in de visueel-ruimtelijke informatieverwerking, de complexe motoriek, het probleemoplossen en het verwerken van nieuw materiaal). Secundaire leerstoornissen: Concentratiestoornissen (ADHD, ADD). Autisme spectrum stoornissen (Asperger, PDD-NOS, MCDD) ontwikkelde visueel-ruimtelijke infor-matieverwerking, en dat het profiel van veel individuen met Downsyndroom wordt gekenmerkt door een betere visu-eel-ruimtelijke dan verbale informatie-verwerking (Jarrold et al., 1999; Klein & Mervis, 1999; Wang & Bellugi, 1994). Wanneer deze relatief goede visueel-ruimtelijke informatieverwerking nade

Een disharmonisch profiel Balans Digitaa

Hij ontdekte verschillen in grijze stof volumes, die de cellichamen van zenuwcellen bevatten, op twee specifieke locaties. Ruimtelijk georiënteerde hersenen hebben meer grijze stof dan gemiddeld in de rechter precuneus, een klein hersengebied dat ook in verband wordt gebracht met visueel-ruimtelijke informatieverwerking Non verbale leerstoornis. NLD is de afkorting van Non-Verbal Learning Disability en wordt in het Nederlands ook wel Non-verbale Leerstoornis genoemd. Wat Neurofeedback voor een kind met NLD kan betekenen hangt af van de problemen die op de voorgrond staan. Bij NLD is vaak een overlap te zien met PDD-NOS of ADHD

Soorten onderzoek Bartiméus, voor mensen die slechtziend

· er is sprake van een gestoorde visueel-ruimtelijke ontwikkeling (bij dyscalculie in het voorbereidend en aanvankelijk rekenen) en/of van een gestoorde informatieverwerking en/of van een onvoldoende probleemoplossing (bij dyscalculie in het aanvankelijk en voortgezet rekenen) Binnen het Centrum voor Neuropsychologie bieden we, in functie van de hulpvraag, verschillende soorten onderzoeken aan voor kinderen en jongeren. Ook de ouders en de schoolomgeving spelen in dit onderzoekstraject een belangrijke rol: Visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Specifiek onderzoek naar AD (H)D

Visueel ruimtelijke informatieverwerking Wie kan een onderzoek van de neuropsychologische ontwikkeling aanvragen? Psychologische testen voor neuropsychologische ontwikkeling kunnen aangevraagd worden door De NEPSY-II-NL is een uitgebreide neuropsychologische testbatterij die een beoordeling geeft op zes domeinen: Aandacht en Executieve functies, Taal, Geheugen en leren, Sensomotorische integratie, Sociale cognitie en Visueel ruimtelijke informatieverwerking. De NEPSY-II-NL bestaat uit 34 subtests waarvan 4 uitgestelde taken. De test kan in zijn geheel afgenomen worden, maar men kan ook kiezen. Partners Hoogbloeier-netwerk. Hoogbegaafd en hulp nodig? De meerwaarde van het Hoogbloeier-netwerk is dat onze enthousiaste en gedreven partners allemaal ervaringsdeskundige zijn en tegelijk werken vanuit een wetenschappelijk onderbouwde omkadering. Ze volgden de volledige opleidingsreeks bij Hoogbloeier Gifted Academy tot expert hoogbegaafdheid Een onderzoek bij kinderen met een geboortegewicht < 1000 gram (Mikkola et al., 2005) vond op 5-jarige leeftijd lagere scores op het gebied van het geheugen en het leren, sensomotorische integratie en visueel ruimtelijke informatieverwerking, vooral bij kinderen die SGA gebo­ren waren

Ruimtelijk zicht & inzicht - Breincentru

  1. Wanneer er sprake is van een visueel-ruimtelijke wijze van informatieverwerking (ook wel beelddenken genoemd) is het aspect 'tijd' in testen en toetsen een zwakke plek. Uitgelegd wordt hoe dit in een WISC-intelligentietest, een AVI-test en een Cito-toets problemen kan geven in de uitkomsten
  2. · niet verbale leerstoornis: een stoornis met tekorten in de visueel-ruimtelijke informatieverwerking, de complexe motoriek, het probleemoplossen en het verwerken van nieuw materiaal. De gevolgen zijn een achterstand in de rekenvaardigheid (tegenover goede lees- en spellingsresultaten) en een moeizame sociaal-emotionele ontwikkeling

Onderzoek naar de visueel-ruimtelijke en verbale informatieverwerking bij hoogbegaafde kinderen Dit onderzoek van de faculteit Sociale Wetenschappen - Universiteit van Utrecht loopt van maart 2013 tot juni 2013. Het doel van het onderzoek. Er is de laatste tijd vrij veel aandacht voor 'beelddenken', met name onder hoogbegaafde kinderen geheugen en leren, sociale cognitie en visueel ruimtelijke informatieverwerking. Hieruit komt naar voren dat mensen met het syndroom van Down een relatief zwakke expressieve taalvaardigheid hebben, een sterkere receptieve taalvaardigheid, een relatief sterk visueel werkgeheugen, een zwak verbaal werkgeheugen en sterke non-verbale communicatie e More. Hoe wordt er gewerkt aan leesproblematiek richtlijn van 2007: vermoeidheid en belastbaarheid, aandacht en snelheid van informatieverwerking, geheugen, visueel-ruimtelijke waarneming (i.e. gezichtsvelduitval), neglect, apraxie en holistische neuropsychologische behandeling. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: ziekte-inzicht, afasie, sociale cognitie De NEPSY-II-NL is een uitgebreide neuropsychologische testbatterij die een beoordeling geeft op de zes domeinen: Aandacht en Executieve functies, Taal, Geheugen en leren, Sensomotorische integratie, Sociale cognitie en Visueel ruimtelijke informatieverwerking. De NEPSY-II-NL bestaat uit 34 subtests waarvan 4 uitgestelde taken

Logboek Pabo 3: Psyco-sociale aspecten

Visuele- en visueel-ruimtelijke vaardigheden - SpiegelSte

Ruijsenaars vindt dat visueel ruimtelijke vaardigheden 6. namelijk de holistische of globale visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Von Károlyi, Winner,. Kinderen met visueel-ruimtelijke tekorten ondervinden problemen bij meerdere dagelijkse activiteiten: schrijven, rekenen, lezen, een hemd dicht knopen, een puzzel maken, Sensorische Informatieverwerking. Prikkelarm, prikkelrijk... het zijn 2 termen die heel subjectief zijn VP: V P NV G. domeinnaam: belangstelling gedrag intelligentie schoolvorderingen. typenaam: (licht) verstandelijke beperking aandacht aandachtsproblemen aandachtstekort aanpassing aanvullende rekenvaardigheden abstract denken abstract redeneren acceptatie actiegerichtheid actieve woordenschat activiteit acute stressstoornis adaptief gedrag adhd.

Visuele waarneming - Wikipedi

Volledige samenvatting van lezen, spellen, rekenen therapie met focus op dyslexie & diagnostiek! leerstoornissen: dyslexie dyscalculie dyslexie inleiding wa Schattend rekenen: beide hersenhelften: taal onafhankelijk, visueel-ruimtelijke processen en mentale getallenlijn (hoeveelheden) De getallen lijn verandert: eerst is het logaritmisch doordat er veel aandacht wordt besteedt aan de kleine getallen. Jonge kinderen vinden het moeilijk om twee aparte getallenlijnen met elkaar te vergelijken - visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap); Informatieverwerking was een onderdeel van de Cito-eindtoets. Dit is inmiddels gewijzigd in studievaardigheden. Het gaat hierbij om het hanteren van studieteksten en informatiebronnen, zoals het telefoonboek en de encyclopedie,.

De jonge beelddenker - een boek met tips, uitleg en opdrachte

Informatieverwerking heeft verschillende componenten. De belangrijkste componenten zijn informatieopslag, Het visueel-ruimtelijke schetsblok wordt gebruikt om het bewuste te helpen zich objecten voor te stellen en door de fysieke omgeving te manoeuvreren. Episodische buffer Beelddenken en dyslexie twee verschillende begrippen zijn. Het eerste is een bijzondere vorm van informatieverwerking, terwijl het tweede een leerprobleem is. Beelddenken en de visueel-ruimtelijke begaafdheid van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de auditieve informatieverwerking en het taalgebruik

Neuropsychologisch onderzoek bij CVI - Richtlijn

De visueel-ruimtelijke leerling. Linda Kreger Silverman. Ph.D. Inleiding. Veel onderwijzers doen hun uiterste best zich aan de verschillende stijlen van leren van hun studenten aan te passen, maar dat kan een onmogelijke taak zijn omdat sommige van deze stijlen en modellen zeer ingewikkeld zijn • Visueel-ruimtelijke informatieverwerking Blokken bouwen. Geometrische puzzels. Patronen natekenen. Pijlen. Plaatjespuzzel. Sensomotorische integratie Imiteren van handposities. Motorische reeksen voor handen. Tikken met de vingertoppen. Visuomotorische coördinatie. Sociale cognitie Emotieherkenning. Inlevingsvermogen. Geheugen en leren. Wat de beelddenkers betreft: eigenlijk spreek je beter van een voorkeur voor 'visueel- ruimtelijke informatieverwerking'. En ook hier is er een overlap. Maar let op: niet elke beelddenker is hoogbegaafd, en niet alle hoogbegaafden zijn beelddenkers. Er zijn ook mensen die een voorkeur hebben voor het auditief-logisch denken Zo meet de test onder andere het executief functioneren, de aandacht, het geheugen en visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Tijdens een onderzoek vind ik het belangrijk dat het kind en ik samen met plezier werken. Vanuit dit plezier kan ik pas echt contact maken met het kind

Wat kan mijn kind? - RT Praktijk Eindhove

Geheugen en leren, Sensomotorische integratie, Sociale cognitie en Visueel ruimtelijke informatieverwerking. NLD schaal: deze schaal is opgebouwd uit negen schalen die horen bij de negen basiskenmerken van kinderen met een Niet Verbale Leerstoornis (NLD). Stroop: de stroop kleur woord test meet de interferentieverschijnselen in het cognitie perceptuele organisatie, visueel ruimtelijke informatieverwerking en motorische respons. De TIQ is de totaalscore waarmee een schatting wordt gegeven van het algemene niveau van intellectueel functioneren (Wechsler, 2005). Dit onderzoek richt zich op het verschil tussen het VIQ en het PIQ, ook wel een disharmonisch profiel genoemd Ze zag echter ook dat de talenten van deze kinderen niet of nauwelijks tot ontplooiing kunnen komen door hun emotionele aard. In deze brochure staat een groep kinderen centraal met een directe en complexe wisselwerking tussen een grote gevoeligheid, een hoge intelligentie en een visueel-ruimtelijke wijze van informatieverwerking ('beelddenke

Leren, Concentreren, ADD, ADHD en Beelddenken

Informatieverwerking in het brein en Cognitieve expressie: Geheugen: Aandacht/Executieve functies; Tactiele informatieverwerking ; Sensomotorisch functioneren; Auditieve informatieverwerking; Visueel ruimtelijke informatieverwerking; Geheugen en leren; Vermogen zich via taal uit te drukken; Auditief; Visueel; Taal; Motorisch; Aandacht. visueel-ruimtelijke informatieverwerking gaat het om heel complexe functies. Daarvan kunnen we niet zeggen dat ze gerelateerd zijn aan een bepaald gebied in het brein. Deze functies zijn het resultaat van een samenspel van diverse functies die gerelateerd zijn aan complexe circuits in de hersenen. Dus om zomaar t

Onderzoek - Orthopedagogen Praktijk Groei en Bloe

Onderzoek naar de informatieverwerking en het leervermogen (taalfuncties, concentratievermogen, geheugenfuncties en visueel-ruimtelijke vaardigheden) : 600 euro. Onderzoek naar het didactisch functioneren: Lezen (dyslexie): 550 euro. Rekenen (dyscalculie): 650 euro. Begeleidend oudergesprek (45 minuten): 95 euro Visueel-ruimtelijke waarneming (waar) Visueel -motorisch functioneren (hoe) Visueel geheugen Snelheid van visuele informatieverwerking . Zonder AANDACHT voor het zien, zien we niets Thalamus 1. Ogen richten 2. Beeldkwaliteit Voorwaarde: aandacht . Visuele selectieve aandach Visueel-ruimtelijke lerenden verzamelen en verwerken informatie snel, door middel van associaties, creatief en ze zijn geheel-part / holistische leerlingen. Ze hebben overzicht, werken met inzicht en doorgronden gemakkelijk ingewikkelde problemen. Verbaal denken is een analytische, auditief-sequentiële leerstijl met een voorkeur voor taal

Hoogbegaafd - Beelden en Woorden - Hoogbegaafdvlaandere

visuele informatieverwerking en het verkrijgen van overzicht (ATAVT), en het ruimtelijk geheugen (VISGED). Hiermee worden de meeste functies die indicatief zijn voor de rijgeschiktheid van ouderen met dementie getest. Alleen een test voor het meten van de visuoconstructieve vermogens ontbreekt informatieverwerking en vragen Factorniveau visuo verbaal redeneren m Totale Intelligentie (TIQ) Performaal IQ (PIQ) Tests uit deze schaal doen een op visueel -ruimtelijke meestal om een motorische respons. Visuele analyse en synthese, visuo-motoriek, snelheid van werken, visueel (associatief) en non-verbaal redeneren met betrekking tot sociale. VOORBEREIDING WERKGROEP 7 - AUTISME. Theorie rond 'probleem met informatieverwerking' — o.b.v. toelichting op prestaties van kinderen met autisme op o.a. Ebbinghaus-illusie, Blokpatronen en Embedded Figures test (bovengemiddelde prestaties) en op taken zoals de Gollin Incomplete-Figures Test en de Mooney Closure Test (ondergemiddelde prestaties)

• Visueel-ruimtelijke informatieverwerking - Belevingsonderzoek - Specifiek onderzoek naar AD(H)D. Via deze onderzoeken maken we een grondige analyse van de sterktes/zwaktes van het kind/de jongere. van gesprekken en observaties meer zicht te krijgen op de beleving en het welbevinden, aangezien deze ook een grote impact kunnen hebben op he visueel-ruimtelijke informatieverwerking en dat hier problemen uit voortvloeien met betrekking . Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 106992 / advies d.d. 2 december 2015 pagina 3 van 4. NEPSY (Developmental NeuroPSYchological assessment), bedoeld voor 3-4 jarigen of voor 5-16 jarigen, bedoeld om aandacht en EF te meten, maar ook om zicht te krijgen op taal, geheugen ( KTG) en leren, sensomotorische integratie, sociale cognitive en visueel ruimtelijke informatieverwerking visueel-ruimtelijke perceptie; informatieverwerking; fijne motoriek; Neurologisch kan hier niets worden vastgesteld: met verschillende psychometrische tests, zoals getallen of tekenoefeningen, kan men dit stadium ontdekken. Attentie: Er is al een verhoogd risico op ongevallen in het verkeer! Hepatische encefalopathie: stadium Visueel ruimtelijke waarneming Visuele waarneming is gericht op het herkennen (identificeren) van voorwerpen en gebeurtenissen, en het bepalen van hun onderlinge verhouding in tijd en plaats . Visuele waarneming is een actief proces: [6] de waarneming wordt aangevuld met een voorstelling uit het geheugen [1] [2] tot een nieuw cognitief geheel ( reconstructie )