Home

Casus stemmingsstoornis

Stemmingsstoornis casus. Casus mevrouw Bakker. Mevrouw Bakker is 63 jaar. Zij is een jaar geleden gestopt met werken, en is al tien jaar weduwe. Sinds acht maanden is zij toenemend somber en ze heeft nu nergens zin meer in. Vroeger vond zij in moeilijke tijden troost in klassieke muziek, maar nu doet muziek haar niets meer Casus zestienjarige adolescente met borderline, depressie en eetstoornis. Esther is een 16 jarige adolescente die zich aanmeldt vanwege extreme stemmingswisselingen en grote gevoeligheid voor prikkels. Emoties worden als heel heftig ervaren en zij kan deze nauwelijks onder controle houden casus over oppositioneel/opstandig gedrag Casus: Vincent heeft last van oppositioneel/opstandig gedrag We pakken allemaal het geschiedenisboek en slaan het open bij hoofdstuk 8 zegt de juffrouw terwijl ze de klas luchtig rondkijkt of iedereen haar voorbeeld volgt

Tekst van de casus: Stemmingsstoornis, diagnose en overvraging Dit project is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra. NutsOhra geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en heeft daarbij voorkeur voor projecten die leiden tot verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of risico Psychologische determinanten bij unipolaire stemmingsstoornissenPsychologische factorenDepressieve mensen denken op een pessimistische, zichzelf afkeurende manier, waardoor deinitiële stemmingsverandering kan voortduren en verergeren casus hechtingsstoornis. Casus: Geert heeft een hechtingsstoornis. Geert is een jongetje van vijf jaar, hij valt op in de klas doordat hij druk is erg impulsief en hij kan zich niet lang concentreren. Alles wat nieuw is wil hij ontdekken maar als hij het eenmaal gezien heeft vind hij het niet leuk meer en gaat hij opzoek naar iets nieuws

Bij depressieve stoornissen is het van belang om bij de DD rekening te houden met 3 hoofdgroepen: - Differentiatie tussen een primaire stemmingsstoornis, of een stemmingsstoornis door een somatische aandoening − Criteria voor een stemmingsstoornis veroorzaakt door een somatische aandoening (DSM- IV) A. Depressieve stemming of een duidelijk verminderde interesse of plezier in bijna alle activiteiten wat leidt tot klinisch belangrijke beperkingen in het sociaal en beroepsmatig functioneren. Casussen. Casus 1. Het gezin bestaat uit Kees, Emily en drie kinderen: Jesse (11), David (8) en Floris (6). Het gezin is aangemeld door Bureau Jeugdzorg vanwege o.a. het drukke gedrag van David, dat zowel thuis als op school voor grote problemen zorgt. Kees en Emily hebben aangegeven dat er thuis veel conflicten zijn, tussen de jongens.

Ze hebben constant een somber en neerslachtig gevoel waardoor ze veel kunnen klagen, humeurig, pessimistisch en sarcastisch zijn. Voor de mensen in hun omgeving is dit niet leuk. Zij zien niet iemand die ziek is, maar iemand die altijd maar somber, zuur en humorloos is Een stemmingsstoornis is op een niet normale manier emoties uiten die je dagelijkse leven verstoren. Ongeveer drie tot acht procent van de 12-18 jarigen heeft last van een stemmingsstoornis. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd is dat één tot twee procent, vaak in combinatie met angstklachten Stemmingsstoornissen is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij je gemoedstoestand of emoties ernstig verstoord zijn of niet passen bij de situatie waarin je verkeert. Depressie en dysthymie zijn de meest voorkomende stemmingsstoornissen. Deze stemmingsstoornissen zijn nauw verwant en soms moeilijk te onderscheiden van elkaar

4. Een casus is altijd anoniem. Probeer deze dan ook zo te schrijven dat de lezer niet kan achterhalen over wie het gaat en waar het zich heeft afgespeeld. Verander namen van personen, plaatsen en instellingen. 5. Formuleer aan het eind van de casus de vraag of vragen (het dilemma) die zich voordoen in de casusbeschrijving. 6 Depressie is een stemmingsstoornis. Een depressie houdt in dat men somber is, nergens meer plezier aan kan beleven en weinig energie heeft om dingen te doen. Daarnaast is er 'dysthymie', een aan depressie verwante stoornis. Het gaat hier om een lichte vorm van depressie, die zich kenmerkt door een gebrek aan plezier en genoegen in het leven Samenvatting jaar 3 geneeskunde psychomedische problemen casus 3: beloningssysteem, stemmingsstoornissen en suïcide. Bevat o.a.: neurobiologie van beloningssysteem, stress diathese, uni- en bipolaire stemmingsstoornis (criteria, risicofactoren, neurobiologie, psychologische en farmacologische behandeling), suïcide, gedwongen opname, HPA-as Bij een depressieve stemmingsstoornis heb je dagelijks last van (een aantal van) de volgende symptomen: Je voelt je somber, verdrietig en/of prikkelbaar; Je hebt geen interesse meer in dingen die je meestal leuk vindt en je kunt er niet meer van genieten; Je eetpatroon en/of je gewicht veranderen; Je slaapt slecht of juist heel veel

Stemmingsstoornissen casus - zeven stoornisse

 1. gsstoornis . Casus Diederik is 12 en zit in de brugklas. Zijn moeder vindt het moeilijk om hem op te voeden. Echt een vwo-kind. Nu zit hij in een gymnasiumklas en het gaat helemaal mis. Na de eerste pauze is hij steevast zijn tas kwijt en de rest van de dag is hij aan het zoeke
 2. gsstoornis zie je hier in het filmpje? Benoem enkele kenmerken van deze stem
 3. eel gedrag sinds puberteit -Ontmoet vriendin op 28e, krijgen twee kinderen -Heeft wisselend werk, weinig sociaal netwer
 4. gsstoornissen, een les over signaleren en herkennen, een klinische les over een client met een stem
 5. gsstoornis is een grote verzamelnaam naam voor verschillende psychische stoornissen. Voorbeelden hiervan zijn depressie en dysthymie. Symptomen van dysthymie nooit langer dan twee maanden afwezig Van dysthymie wordt gesproken als ten
 6. Iemand met borderline is ontzettend bang om in de steek gelaten te worden. Emoties kunnen hoog oplopen. Soms zó hoog dat gedachten aan de dood opkomen of dat je de drang voelt om jezelf te beschadigen. Een borderline persoonlijkheidsstoornis komt voor bij 1 tot 2 procent van de bevolking. In Nederland gaat het om 150.000 tot 200.000 patiënten
 7. gsstoornis-sen, waartoe onder andere ook de bipolaire (manisch-depres-sieve) stoornis behoort. Uit epidemiologisch onderzoek is bekend dat bijna één op de vijf mensen

Casus zestienjarige adolescente met borderline, depressie

Casus bipolaire stoornis Casus bipolaire stoornis - UU - StudeerSne . FA-MA102: Casus Bipolaire stoornis. Bipolaire stoornis = ernstige chronische stemmingsstoornis gekarakteriseerd door episodes van manie, hypomanie en afwisselende (of gemengd) episodes van depressie behandeling wijzigen. Zo werd in de eerste casus de adhd-problematiek reeds behandeld, parallel aan de verslavingsbehandeling. Pas in een tweede fase werd de depressieve stemmingsstoornis behandeld wegens persisterende klachten. In de tweede casus werd eerst de bipolaire problematiek aangepakt omdat deze sterk op de voorgron

Vandaag zal ik de casus van mevrouw C. presenteren in het multidisciplinair teamoverleg. Ik heb mij grondig verdiept in het dossier van mevrouw C. en ik heb in de afgelopen maanden meerdere gesprekken met haar gevoerd. Mede naar aanleiding van mijn presentatie zal een nieuw behandelvoorstel worden geformuleerd Casus: voorgeschiedenis Het betreft een vrouw met een bipolaire stemmingsstoornis, voornamelijk geken-merkt door manische episodes waarvoor vijf keer opname in een APZ noodzakelijk was (DSM-IV: 294.4 X). Er is sprake van een bovengemiddelde intelligentie en er zij Leerpunten casus Carry Mathison Diagnostiek van manie: vorm is (nog) belangrijker dan inhoud 'niet normaal' wordt vooral herkend door iemand die de patiënt kent Ziekte-inzicht is een complex concept klinisch inzicht (ik heb een stemmingsstoornis) cognitief inzicht (ik merk dat ik manisch wordt Er is een aantal valkuilen bij het indiceren van begeleiding die u moet zien te vermijden. De meest voorkomende heb ik in een top 5 gezet: 1. U wordt niet concreet. In het eerste voorbeeld vertellen de cliënt en zijn vrouw honderduit en op de vraag wat lukt er niet, waar loopt u tegenaan? antwoorden zij niets lukt en we lopen overal.

casus stemmingstoornis - gedragsprobleem en stoornisse

Dit boek wil een breed inzicht geven in verschillende gebieden van de klinische neuropsychologie bij volwassenen. Het beoogt relevant te zijn voor (klinisch) neuropsychologen, klinisch psychologen, GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen en basispsychologen. Het probeert een intensief blikveld te creëren in het onderzoeksterrein waarbinnen de neuropsychologie meandert. er wordt hiervoor in het. De bipolaire stemmingsstoornis komt in allerlei varianten voor, er wordt daarom ook wel gesproken van het bipolaire spectrum. De mate waarin iemand een manie, hypomanie en depressie ervaart verschilt per persoon en per episode In onze casus is er sprake van psychoge-ne niet-epileptische aanvallen (PNEA). PNEA is een mogelijke uitingsvorm van een con-versiestoornis (Plioplys et al., 2014). Het zijn paroxysmale veranderingen in het gedrag of bewustzijn die sterk lijken op epilepsie, maar niet gepaard gaan met de elektrofysiologische veranderingen die epilepsie typeren. Stemmingsstoornis is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedsstemming of emotie van de patiënt ziekelijk is verstoord of niet past bij de situatie waarin de patiënt verkeert.. De stemming van de patiënt kan depressief zijn, waarbij de gemoedsstemming bedrukt is, manisch, waarbij de stemming als pathologisch uitgelaten of ongeremd gezien kan worden, of hypomaan, bij. Moet zelfs hier, want gezien de leeftijd van de casus was dit nog in tijden van de oude BOPZ en je mocht geen patiënten onder dwang in de ggz zetten alleen om somatische zorg te verlenen. Alleen weigeren somatische afdelingen regelmatig psychiatrische patiënten want die geven in hun als psychose of stemmingsstoornis geduide gedrag soms overlast op een somatische afdeling

Stemmingsstoornis, diagnose en overvraging CCE (Centrum

 1. gsstoornis behandeld als een ernstige (vitale.
 2. gsstoornis en diverse bronnen. De teksten verwijzen naar bijgevoegde powerpointpresentaties en hand-outs. Zorgverleners die gebruik willen maken van het lesmateriaal kunnen contact opnemen met het CCE. Casus over cliënt met stem
 3. gsstoornis die in het verleden is gesteld. Gerda's stem

Casus 3 Stemmingsstoornissen - StudeerSne

casus hechtingsstoornis - gedragsprobleem en stoornisse

Hulp bij zelfdoding bij patiënten met een psychiatrische stoornis komt in Nederland slechts enkele malen per jaar voor.1 Goed gedocumenteerde casuïstiek is nog zeldzamer en blijft als regel beperkt tot juridische processtukken. De klinische les van Van der Meer et al. in dit tijdschriftnummer betreft weliswaar niet een uitsluitend psychiatrische casus, maar is voldoende illustratief om nader. casussen project plan proces training wat is een stemmingsstoornis. Een depressie is een voortdurend aanwezige neerslachtige stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt. Er zijn vele soorten depressies, variërend van licht tot ernstig. In het algemeen. Casusuïstiek GGZ casussen gemaakt en verbeterd tijdens college's casusuïstiek ggz casus eerste gesprek met patiënt. marie komt voor opname op d 'Stemmingsstoornissen' is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedstoestand of emotie van de patiënt ziekelijk is verstoord of niet past bij de situatie waarin de patiënt verkeert. Depressie en dysthymie zijn de meest voorkomende stemmingsstoornissen. Deze stemmingsstoornissen zijn nauw verwant en soms moeilijk te onderscheiden In casus - Art. 46 Sr - 4 jaar - OvJ legt 100 uur op - Josef is bereid deze straf te voldoen Conclusie: De strafbeschikking kan rechtmatig worden opgelegd. Gevaar voor gezondheid van getuige (art. 264 lid 1 sub b en 288 lid 1 sub b Sv)- sylvia ligt met hersenletsel in het ziekenhuis

Een bipolaire stoornis kent veel verschillende symptomen, omdat deze stemmingsstoornis twee 'polen' heeft. Bij een manische periode overheersen kenmerken als uitgelatenheid en opgewonden zijn, terwijl bij een depressie een gevoel van somberheid sterk aanwezig is Behandeling bij een stemmingsstoornis 88 4.1 Diagnostische factoren bij een stemmingsstoornis 88 4.2 Casus Lia 93 4.3 Casus Wim 103 4.4 Casus Kees 110 4.5 Evaluatie-instrument bij stemmingsstoornissen 117. 5. Behandeling bij een autismespectrumstoornis (ASS) 124 5.1 Diagnostische factoren bij een. Casus Voorgeschiedenis: • 80 jarige vrouw • DM type 2, gecompliceerd door retinopathie, neuropathie en nefropathie. • Stemmingsstoornis. • Decompensatiocordis. Medicatiegebruik bij opname: Oamarcoumar tolbutamidetramal temazepamfurosemide fentanyl pleister Psychotherapie is bewezen effectief als persoonlijkheidsstoornis NAO behandeling. Deze therapie kan helpen om de diverse verschijnselen van de persoonlijkheidsstoornis NAO te verminderen. De therapeut richt zich met name op communicatieve vaardigheden, het opbouwen van zelfvertrouwen en een betere sociale interactie

• Uit de praktijk: casus • Executieve functies • Neuropsychologische verklaringen • Behandeling • DSM criteria • Afronding, conclusies Van elke 100 kinderen en jeugdigen onder de 16 jaar heeft 3-5 ADHD stemmingsstoornis, angststoornis, dissociatieve stoornis of ee 3 Casus Koen, 27 jaar, student HBO Klachten: VG: 9 Risico op later ontstaan van een bijkomende stoornis bij ADHD OR Enige stemmingsstoornis 3.5* Enige angststoornis 2.6* Verslaving 3.1* Depressieve stoornis 2.1* Bipolaire I of II stoornis 6.2* Enige stoornis 3.1* Kessler, APA 2007 De bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis is een ernstige stemmingsstoornis. De term bipolair verwijst naar de twee extreme polen van deze stemmingsstoornis: een up en een down, een manische en een depressieve periode

Casus 2 depressie - StudeerSne

 1. 'Brandon is dolgelukkig' De beelden van de gehandicapte Brandon (19) als een gekooid dier, in een tuigje, aan een lijn van anderhalve meter, schokten begin dit jaar heel de wereld
 2. gsstoornis uit zich in neerslachtigheid, depressie, een manie of een sterke afwisseling van stem
 3. gsstoornis beschrijven. Leerdoelen week 2 - stem
 4. gsstoornis, met als oorzaak een somatische aandoening zoals multipele sclerose. De cyclothyme stoornis heeft over het algemeen een chronisch verloop waarbij er een kans tussen de 15 - 50% is dat de persoon in kwestie vervolgens een bipolaire I of II stoornis ontwikkelt
 5. gsstoornissen en suïcide. Bevat o.a.: neurobiologie van beloningssysteem, stress diathese, uni- en bipolaire stem

Casussen / Casussen en interviews

Toepassing casus op schema De gedragingen komen niet uitsluitend voor tijdens het beloop van een psychotische of stemmingsstoornis. Toelichting ODD: De symptomen van ODD hoeven niet noodzakelijk in meer dan 1 situatie voor te komen Bundel van samenvattingen van alle casussen van het cluster Psychomedische problematiek PMP jaar 3 geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Bevat alle relevante informatie met gebruik van veel plaatjes om het tentamen met een goed/uitstekend te halen&excl Lange tijd is gedacht dat antidepressiva bij de dysthyme stoornis niet werkzaam zijn. Sinds de dysthyme stoornis als DSM classificatie met duidelijke criteria meer in zwang is geraakt, is gericht wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van antidepressiva bij deze stemmingsstoornis Start studying Blok 2A, Casus 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 14 Premenstruele stemmingsstoornis In de week voor de menstruatie dienen minstens vijf symptomen aanwezig te zijn en een paar dagen na het begin van de menstruatie weer afnemen Symptomen doen zich voor tijdens de meeste menstruatiecycli in het voorafgaande jaar Symptomen als Affectlabiliteit, prikkelbaarheid of toename van interpersoonlijke conflicten, sombere stemming, angst en spanning.

Bij een complexe casus kan het eerste consult 1,5 a 2,5 uur duren. Het consult tarief wordt dan na het eerste uur per kwartier berekend. Na het eerste uitgebreide consult is een kortere afspraak of email consult ook mogelijk: 45 minuten € 4 Somatische zorgconsumptie: een exploratieve vergelijking tussen personen met een stemmingsstoornis en personen uit de algemene bevolking Kaashoek, J.E. (2012) Faculty of Social and Behavioural Sciences These

Stemmingsstoornis. Wat is het en hoe herken je het

Depressie behandeling en diagnostiek. Hartelijk welkom op de site van GGZ Groep - Depressie. Wij richten ons op het vroegtijdig onderkennen van depressie en bieden behandeling voor kinderen en volwassenen. Onze behandeling bestaat uit: Cognitieve Gedragstherapie. rTMS (Amsterdam - Den Haag - Nijmegen kortweg stemmingsstoornis. Het betreft een veel voorkomende psychiatrische ziekte. Een stemmingsstoornis is een gemoedstoestand die niet past bij de situatie en waarbij gedrag wordt vertoond dat niet past bij de betreffende persoon. Wat is een bipolaire stoornis (BPS)? Iedereen heeft weleens wisselingen in zijn stemmingen

•Stemmingsstoornis: mild - zeer ernstig •Lange periode met depressieve stemming •Geen plezier in activiteiten •Suïcidale gedachten •Veranderingen in slaap en eetlust •Lage zelfwaardering •Gevoelens van schuld en hopeloosheid •Moeite met concentreren Angststoornissen • Gegeneraliseerde angststoorni Manisch-depressiviteit wordt ook wel een bipolaire stoornis of bipolaire stemmingsstoornis genoemd. Een bipolaire stoornis is een aandoening die twee uiterste uitingsvormen heeft. Het is een ernstige geestelijke stoornis, gekenmerkt door een meestal enkele maanden durende toestand van opgewondenheid (manie) die kan omslaan in een gedrukte stemming ( depressie ) Bipolaire stoornis. Mensen met een bipolaire stoornis ervaren stemmingswisselingen tussen uitbundige manie en zware depressie. De stemmingen houden lang aan en passen niet bij de situatie waarin de persoon zich bevindt. Vroeger werd de stoornis ook wel een manische depressie genoemd. Tussen de periodes van manie en depressie in keren patiënten. Dit artikel biedt een overzicht van onderzoek naar de cognitieve afwijkingen bij cliënten met stemmingsstoornissen en de implicaties hiervan voor de klinische praktijk. Met een casus wordt geïllustreerd hoe neuropsychologische diagnostiek en interventies het inzicht in de functionele vermogens van cliënten kunnen vergroten en kunnen leiden tot een betere kwaliteit van leven

Stemmingsstoornis - Gedragsstoornisse

Stemmingsstoornis - vvgi

In deze casus gebruikt patiënte lithium in verband met een bipolaire stemmingsstoornis. Psychiatrische comorbiditeit wordt vaak gezien bij HS. [7] Een Finse studie in een populatie van 167 patiënten met HS toonde een prevalentie van een psy-chiatrische stoornis in 35,9% van de patiënten, waarbij in 90 Opdracht Angst en Dwangstoornissen. Opdracht angststoornissen. Word - 668,6 KB 195 downloads. Download

Inleiding. Depressie vormt een derde van de oorzaken van psychische arbeidsongeschiktheid, hetgeen niet verwonderlijk is aangezien de aandoening een jaarprevalentie van 7,4% kent.Aangezien depressieve gevoelens bij iedereen voorkomen en betekenis hebben in een gezond mentaal functioneren, is depressie als stoornis niet gemakkelijk af te grenzen van normale gevoelens Het verpleegproces (zie Appendix Verpleegkundige diagnostiek) is een cyclisch proces waarbij na evaluatie problemen of doelen worden bijgesteld en het proces opnieuw wordt doorlopen. Verpleegkundigen geven psychoeducatie over depressie. Het gaat om uitleg over de stoornis, diagnostiek, behandeling en aanpak bij veel voorkomende symptomen Casus 9 - RTE Jaarverslag 2012 Oordeel: zorgvuldig Samenvatting: patiënte leed al vele jaren aan een chronische waanstoornis gepaard gaande met ernstige depressieve episoden, waarvoor zij allerlei De stemmingsstoornis werd behandeld met meerdere antidepressiva en met meer dan 100 ECI sessies

dus een stemmingsstoornis, maar ook hier kan een patie¨nt zich verward tonen. Kenmerken in het psychiatrisch onderzoek bij een manie: De patie¨nt kan uitbundig gekleed zijn en overrompelend in het contact. Aandacht is vaak verhoogd afleidbaar. Het denken is gestuwd of gejaagd, verhoogd associatief, inhoudelijk passen er groot-heidswanen bij 6.Het uitvoeren en beschrijven van een eigen casus met een angststoornis, trauma en/of stemmingsstoornis. Leerdoelen verdieping: 1. Basis competenties van de cognitief gedragstherapeut m.b.t. kennis en vaardighedenA. Basiskennis over de leertheorieën, de geschiedenis van de gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces De casus met de gemiddeld hoogste score (8,4) was hulpverlener 13, terwijl casus 14 gemiddeld het laagst werd gescoord (2,9). Beide casussen zijn hieronder weergegeven. Hulpverlener 13. Neemt de suïcidale gedachten altijd serieus; Durft uit zichzelf in gesprek te gaan over suïcidaliteit; Is vaak of altijd voor de patiënt beschikbaa Casus: dhr D (2014) 82 jaar, woont samen met partner, vasculaire dementie 6 maanden geleden herseninfarct links, ziekenhuisopname Heupfractuur in ziekenhuis met 1 week fixatie Revalidatie op herstelafdeling, na 6 weken naar huis Thuis 's nachts onrustig (vaak wakker, benauwd, licht mag niet uit) e Aanvullende symptomen. Minder eetlust en gewichtsverlies of juist toegenomen eetlust met gewichtstoename. Regelmatig verstoorde nachtrust, slapeloosheid of juist heel veel slapen. Rusteloosheid, agitatie of een geremd gevoel. Vermoeidheid en verlies aan energie. Gevoel van waardeloosheid of een sterk schuldgevoel

Een stemmingsstoornis is doorgaans niet een eenmalige gebeurtenis, Aan de hand van een casus wordt getoond hoe trauma kan interacteren met een waanstoornis en wat de behandelimplicaties zijn. Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) wordt als mogelijke behandeloptie besproken De casus van Daisy illustreert dat. Daisy volgde aanvankelijk regulier basisonder-wijs en was een stil, aangepast meisje. Toen een stemmingsstoornis aangemeld bij een polikliniek voor mensen met een verstandelij-ke beperking en psychiatrische problematiek Depressie is een gevoel van verdriet en ongeluk, dat aanwezig is voor een periode van tijd van weken of zelfs langer. Depressie gaat gepaard met een diep gevoel van verlies, frustratie en woede en kan agitatie, rusteloosheid en prikkelbaarheid bevatten

hechtingsstoornis - gedragsprobleem en stoornissen

NCRV dokument: Jeanne is manisch depressief. Gepost op Maandag 7 februari 2011 15:01 door Scarlet Hemkes in TV uitzendingen. Extreme stemmingswisselingen, dan weer heel blij, dan weer zwart somber. In Nederland hebben meer dan 150.000 volwassenen en jongeren last van een manisch depressieve stoornis. Voor mensen met de ziekte is het leven een. Wat zijn de oorzaken van een depressie? Geplaatst op 19 januari 2015 door Redactie ZorgkaartNederland -7420 keer bekeken Een depressie is een complexe aandoening. Er is niet één oorzaak aan te wijzen, meestal gaat het om een combinatie van lichamelijke oorzaken, wat u meemaakt in uw leven en uw persoonlijke eigenschappen

Depressie bij kinderen en jongeren (stemmingsstoornis

Eetstoornissen bij jongeren komen weinig voor, maar kunnen een gevaarlijk somatisch beloop hebben. U als huisarts kunt een vitale rol spelen bij het inschatten van de somatische conditie van een patiënt. Daarbij mogen anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek niet ontbreken, zeker als u moet beoordelen of een ziekenhuisopname nodig is ADHD bij kinderen en jongeren. aandachtsstoornis, ADD, ADHD, agressief gedrag, hyperactief. ADHD is een afkorting voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In Nederland noemen we het aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Aandachtstekortstoornis wil niet zeggen dat ouders van kinderen met ADHD hun kind te weinig aandacht geven

Lemmers en De Greeff zoals obesitas en diabetes type 2, nemen toe. Daarnaast is het GEZONDHEIDSBEVORDERING EN LEEFSTIJL 9 789024 421534 Rugdikte: 15.8mm - 04/04/2018 - Textceter Casus: man 36 jaar Sinds tienerleeftijd verschillende klachten: maagdarmklachten, nekklachten Huidige invaliderende klachten: aandachtsproblemen, spierproblemen, excessief piekeren, niet meer kunnen ontspannen, anergie Eigen theorie: psychische origine: stress Belemmeringen op het werk, voor de toekomst Partner bevestigt gespannenheid - niet meer tot rus Casus Leerpunten . Doel praatje Infographic Toestemmingsformulier! Het is duidelijk waarom vroegdiagnostiek van belang is en psychiatrische stoornissen (bipolaire stemmingsstoornis, angststoornissen, autisme spectrum stoornis, onverwerkt trauma, persoonlijkheidsstoornissen) en me

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) Inleiding. Angst is een normale reactie is op een dreigend gevaar. We kunnen bang zijn voor wezenlijk (van buiten) gevaar, zoals een natuurramp of voor vermeend (van binnen) gevaar, bijvoorbeeld de angst om te falen Lichamelijke oorzaken. Een belangrijke lichamelijke oorzaak is erfelijkheid. Komen depressies in je familie voor? Dan heb je een grotere kans om een depressie te krijgen. Download de e-flyer angst- en stemmingsstoornissen en erfelijkheid voor meer informatie. Ook bepaalde stoffen in je lichaam kunnen soms zorgen voor sombere gevoelens

Binnen drie maanden werden twee verschillende patiënten door de huisarts verwezen voor specialistische hulp vanwege een stemmingsstoornis. Beide patiënten hadden depressieve klachten. Na psychiatrisch onderzoek bleken er bij beide patiënten ADHD-symptomen te bestaan Bipolaire stoornis. Bij een bipolaire stoornis heeft u manische en depressieve periodes. In een manische periode bent u veel opgewekter, actiever en zelfverzekerder dan u gewend bent. Of u voelt zich opgejaagd, doet dingen zonder er goed over na te denken en wordt sneller boos dan normaal. In een depressieve periode bent u somber en passief De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis (bijv. een andere somatoforme stoornis, seksuele dysfunctie, stemmingsstoornis, angststoornis, slaapstoornis of psychotische stoornis). f. Het symptoom wordt niet met opzet veroorzaakt of voorgewend (zoals bij de nagebootste stoornis of simulatie). Casus Geconcludeerd wordt dat een flink aantal casussen (ongeveer 10) nodig is om een betrouwbaar (reproduceerbaar) Op elk meetmoment interviewden de studenten vier verschillende simulatiepatiënten, waarvan twee een stemmingsstoornis nabootsten, en twee anderen een psychotische stoornis

Euthanasie bij patiënten met psychiatrische problemen komt steeds vaker voor. Een analyse van 103 gevallen leverde echter de nodige vragen op over onder meer de onafhankelijkheid van de beoordeling. Alle reden voor een uitgebreider onderzoek, vinden de auteurs Uit deze 20 casussen kies je er 12 die je gaat uitwerken volgens het systeem van de e-learning en je maakt aan het eind de toets. Deze toets mag je één maal herkansen. Je SLB docent kan in het leerlingvolgsysteem zien of je de toets hebt behaald, tevens kun je een bewijs uitprinten van het behalen van de toets (of je maakt een screenshot) om te kunnen starten met je examen planning Wat zijn internaliserend gedrag? Worstelt u of iemand die u kent met internaliserend gedrag? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Als we denken aan negatief of schadelijk gedrag, stellen we ons meestal voor dat acties die gewelddadig, agressief of anderszins schadelijk zijn, op anderen gericht zijn

PPT - Dementie in de Huisartspraktijk PowerPoint

Pauze Casus Eigen casus of hand out Oefening Nabespreking . 10 Evaluatie en afsluiting Achtergrondinformatie Expertisecentrum Begeleid Leren www.begeleidleren.nl Succesvol studeren met • • • Vaardigheden: • Brochures • borderline persoonlijkheidsstoornis • een stemmingsstoornis Roetersstraat 210, Amsterdam. 24 - 36 uur. € 5.318 - € 9.294. Opleiding: WO. Sluitingsdatum: 30 juni 2021. Recruiter: Erik Berkhout. Solliciteer nu. Psychiater angst- en stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornissen) Amsterdam 24 - 36 u uur € 5.318 - € 9.294 WO Methoden: Uit het Psychiatrisch Casus Register Midden-Nederland zijn alle volwassen patiënten met een bipolaire of depressieve stoornis, die in de periode 2007 tot 2009 in behandeling waren bij Altrecht en verzekerd waren bij Agis, geselecteerd (N=701/N=6.083) C. De gedragingen komen niet uitsluitend voor tijdens het beloop van een psychotische of stemmingsstoornis. D. Er wordt niet voldaan aan de criteria van een gedragsstoornis en indien betrokkene 18 jaar of ouder is wordt niet voldaan aan de criteria van de antisociale persoonlijkheidsstoornis Kenmerken van een gedragsstoornis (CD Als trainingsacteurs/ simulatiepatiënten: Sinds 03/2020 Medische faculteit AMC-UvA. 06/2019 VUmc Academie. 04/2018 Hoornbeeck College Rotterdam. 11/2017 TeAMS SIM-training VUmc. 11/2016 NFU patiëntenfilm