Home

Kosten en baten synoniem

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als kosten-batenanalyses; kosten-batenanalysen.. Synoniemen van baten. activa; bezit; dienen; heilen; tegoed; voordelen; Puzzelomschrijvingen van baten: Activa; Bevorderen; Bevorderlijk zijn; Bezit; Dienen; Gerieven; Goed doen; Goeddoen; Helpen; Korten; Naderen; Nut hebben; Nutten; Nuttig effect opleveren; Nuttig zijn; Opbrengst; Plaats in belgië; Renderen; Tegoed; Tot nut zijn; Uithalen; Van dienst zijn; Voordeel aanbrengen; Voordeel brenge Nederlandse synoniemen voor kosten-batenanalyse - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe

Baumann zijladers | Mabo BeNeLux, dé nr

BATEN synoniemen Ander woord voor BATEN Zelfde betekenis als BATEN Tegenovergestelde van BATEN Algemenere en specifiekere woorden voor BATEN Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek Kosten-batenanalyse In een Kosten-batenanalyse (KBA) wordt omschreven welke consequenties bepaalde maatregelen hebben. Naast direct economische voor- en nadelen wordt er ook gekeken naar zaken die niet direct in geld uit te drukken zijn, maar wel van belang kunnen zijn.Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/1032 kosten-batenanalyse algemeen overheid: Kosten en baten van een voorgenomen project of van een bestaande activiteit worden zoveel mogelijk op geld Bron: https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kosten-batenanalys KOSTEN synoniemen Ander woord voor KOSTEN Zelfde betekenis als KOSTEN Tegenovergestelde van KOSTEN Algemenere en specifiekere woorden voor KOSTEN Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek

Synoniem van kosten-batenanalyses; ander woord voor kosten

Deel van de bedrijfsopbrengsten dat betrekking heeft op bijvoorbeeld rentebaten en (positieve) koersresultaten. Zie ook: baten, financiële lasten. Tip anderen. Tweeten. Voorgaand begrip: financiële analyse. Alle begrippen. Letter F. Volgend begrip Daarna worden alle kosten van de verkoop en van de productie in mindering gebracht op de 'bedrijfsopbrengsten', met uitzondering van de interestkosten. Net als bij andere modellen voor de externe verslaglegging wil de wetgever dat ondernemingen de interestkosten en -baten apart in de jaarrekening vermelden deze deelprojecten de kosten en baten te bepalen. Door de optelsom van het maatschappelijke rendement van de losse projecten te vergelijken met het maatschappelijke rendement van het gecombineerde project, wordt een indruk gekregen van de richting en mate van synergie. Synergiebaten (of -kosten) kome

Nederlandse synoniemen van baten, ander woord voor bate

Er zijn verschillende visies op het begrip business case. De term business case wordt soms heel ruim gebruikt, als synoniem voor bijvoorbeeld een businessplan, ondernemingsplan, case study of best practice. In dit artikel wordt de term in specifiekere zin toegelicht en in een projectmatige context geplaatst NL>EN: kosten-baten-analyse NL>EN: opspanhoek NL>EN: impliciete functie NL>EN: homocystenemie NL>EN: multipel-apparaat NL>EN: begane grondvloer NL>EN: kniebeschermer NL>EN: vastberaden NL>EN: helpen NL>EN: voortdurend NL>EN: putjes NL>EN: fotografie NL>EN: slagboom NL>EN: programma van eise Het Kosten en baten Waterbeheer gedachtegoed, kortweg het KBW gedachtegoed kan ons helpen bij het invullen van onze ambities. Dit Doelmatigheid is in deze definitie synoniem aan 'cost-effectiveness'. 2 Symposium handen en voeten en doelmatigheid, 2 juni 201

Nederlandse synoniemen van kosten-batenanalyse, ander

 1. vestzak-broekzakoperatie - (financieel beleid waarbij kosten en baten binnen de eigen instelling blijven) Dateringen of neologismen M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten , Amsterda
 2. Ventilation intégrale des charges et des produits entre les services. De overige categorieën van interne kosten en opbrengsten [60] sloten aan op de winst-en-verliesrekening. Les autres catégories de coûts et de produits internes [60] ont pu être réconciliées avec le compte de profits et pertes
 3. 10080 - Kosten en baten voor de overheid van wijzigingen blz 15 Informatiebeheer van de Wet openbaarheid van bestuur Nav Bredere term: Kosten. Onderdeel van: Verstoring. Visuele metadata Een verkleinde kopie van een originele afbeelding of bewegend beeld bedoeld om daarvan een indruk te krijgen en de bruikbaarheid daarvan te beoordelen.
 4. Verhouding kosten en baten. Het is essentieel om het begrip doelmatigheid in dit verband goed te begrijpen. Velen denken dat 'doelmatiger' synoniem is met 'goedkoper'. Dat is onjuist. Doelmatigheid verwijst naar de verhouding tussen de kosten en baten van behandeling of,.
 5. kosten en baten zowel economische baten betrokken moeten worden als de mate waarin aan het ecologisch doel van de KRW tegemoet gekomen kan worden. Verder concluderen zij dat uitstel duidelijk een uitzondering op de regel moet blijven. Het hoofddoel van de KRW, namelijk het beschermen en verbeteren van de ecologische toestand in de Europese watere
 6. Voor de Italiaan en Spanjaard is Brussel langzamerhand synoniem aan pijnlijke bezuinigingen. Voor de Nederlander en Duitser aan een immer malende geldpomp. Als we niet oppassen, Ik zie het als mijn taak om een nuchtere analyse van de kosten en baten te geven
 7. Een zorgvuldige afweging van kosten en baten moet uiteindelijk bepalend zijn om de juiste keuze te kunnen maken. Dit is één van de kerntaken van Verdam Veehandel: ieder varken op de juiste plaats. Verdam Veehandel B.V

Neem kennis van de definitie van 'gaande'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'gaande' in het grote Nederlands corpus Synoniemen: opbrengsten en kosten. Baten en lasten zijn financiële feiten die niet op één moment plaatsvinden, maar betrekking hebben op een bepaalde periode. Voorbeelden zijn contributie, subsidie, huur en vergoeding voor trainers. Daartegenover staan begrippen als 'inkomsten' en 'uitgaven'

De afweging van de kosten en baten van een maatregel gericht op ZZS is niet eenduidig. De kosten van de maatregel zijn relatief goed in kaart te brengen. Het eenduidig bepalen van de baten is nu nog niet goed mogelijk. Dit wordt per situatie bepaald. De afweging van kosten versus baten verschilt per situatie. Een afweging zal daarom voor elke situatie afzonderlijk nodig zijn Baten Alle voordelen, hoe dan ook opgekomen. De baten bestaan uit de gewone ba-ten, en de buitengewone baten ( Buitengewone baten en lasten.) De gewone baten bestaan uit de Omzet, de Overige Bedrijfsopbrengsten, en de Financiële baten. Zie ook: Lasten, en het schema op pagina 12 hieronder

BATEN synoniemen - Van Dale Synonieme

 1. 1) Een staat van baten en lasten is een overzicht van opbrengsten (inkomsten) en kosten (uitgaven) over het afgelopen boekjaar, ook wel de exploitatier..
 2. Baten betekent 'tot voordeel zijn'. 'Ik ben erbij (of: ermee) gebaat' is dus: 'ik heb er voordeel van', en 'Daar is niemand bij gebaat': 'daar heeft niemand voordeel van'. Het bijbehorende zelfstandig naamwoord baat betekent 'nut, voordeel, winst'; denk ook aan de kosten en de baten en 'De kost gaat voor de baat uit.
 3. Gereedschaist kosten en baten integrale zorg. Deze gereedschaist ondersteunt mensen die regionaal/lokaal aan de slag willen, om met partijen samen de zes stappen uit de handreiking concreet te maken. In deze gereedschaist vinden 'facilitatoren' de hulpmiddelen om dat gesprek te ondersteunen. a. Rekenmodel kwetsbare ouderen thuis.
 4. Een businesscase of een haalbaarheidsstudie is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project

Uit de podcast blijkt dat twee economen - Carl Koopmans en Robin Fransman - wel hebben geprobeerd om te rekenen aan de kosten en de baten van coronabeleid, maar zij konden niet voor hun berekeningen instaan omdat er te veel aannames gemaakt moesten worden. Caspar Chorus en Niek Mouter hebben empirisch onderzoek gedaan naar de mate waarin. Geld opent deuren, maar het sluit ook deuren. Veel voorzieningen verstrekken we beperkt om te voorkomen dat de kosten te hoog oplopen. Goed maatwerk gaat uit van de omgekeerde redenering. We laten mensen juist toe tot bepaalde voorzieningen om te voorkomen dat de kosten hoog oplopen. Maak daarom de kosten en baten van maatwerk expliciet 1. Ontwikkel een model om de maatschappelijke baten (en kosten) van het concept brede school in kaart te brengen. 2. Breng de maatschappelijke baten van het concept brede school in kaart. Voor de uitvoering van deze opdracht is Berenschot een consortium aangegaan met stichting Atlas voor gemeenten en onderzoeks- en adviesbureau Oberon Omdat baten het spiegelbeeld van kosten zijn, nemen we aan dat de kosten in het nulscenario 25% hoger zouden zijn geweest dan nu. De kosten en baten op een rij Op grond van deze aannames maken we in hoofdstuk 5 een concrete berekening van de kosten en baten in zowel het nulscenario als het projectscenario. Het verschil tussen beide scenario'

Kosten batenanalyse - 6 definities - Encycl

kosten-batenanalyse betekenis en definiti

Klimaatadaptatie door crowdsourcing. Behalve dat ze de stad mooier en gezonder maken, dragen daktuinen bij aan een klimaatbestendiger stad. Stichting Rooftop Revolution, een platform voor crowdsourcing, stimuleert in onder meer Amsterdam de vergroening van daken.De hoofdstad, vertelt bestuurslid Jaap de Jong, telt circa 12 km² plat dak, ongeveer 25 keer het oppervlak van het Vondelpark transport en verkeer veroorzaken externe kosten door luchtvervuiling en ook door ongevallen en congestie. Voorbeelden van positieve externaliteiten in de milieu-economie: landeigenaren maken winst door bomen te planten, maar ze genereren hiermee ook publieke baten door het verminderen van erosie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het tegengaan van klimaatverandering en het.

KOSTEN synoniemen - Van Dale Synonieme

KOSTEN EN BATEN VAN DE ALTERNATIEVEN 12 4.1. Kosten en baten 12 4.2. Gevoeligheidsanalyses 13 5. CONCLUSIE 18 6. REFERENTIES 19 laatste bladzijde 19 bijlagen aantal bladzijden 1 De naam 'Lago Wirense' is in dit IER synoniem aan de visie van de geselecteerde inzending,. Buitengewone baten of lasten maken geen deel uit van het operationeel resultaat. Het operationele resultaat over een bepaalde periode is dus feitelijk de omzet minus de variabele kosten (de inkoopkosten en alle productiegerelateerde kosten) en de vaste kosten (loonkosten, huur, ict-kosten, enz.) over de onderhavige periode milieu en duurzaamheid voornamelijk nog als synoniem gebruikt voor 'groen'. Een inzet op energiebesparing of het gebruik van duurzame bouwmaterialen is al redelijk alge- gen, de vaak ongelijke verdeling van kosten en baten van groen, kosten voor het langetermijnonderhoud en diverse wetten en Dit is een template is voor een scriptie met als doel een verbetering van een prestatie van een bedrijf of organisatie. Als het doel is het verkrijgen van kennis, het antwoord op de vraag waarom of waardoor iets komt, dan gebruik je een ander template; die is nog in ontwikkeling. Maar het kan zeker geen kwaad om ook in dat geval deze template. Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) 5 2.2.5. Samenhang in 1 De naam 'Lago Wirense' is in deze Startnotitie synoniem aan de visie van de geselecteerde waterbeheer, ruimtegebruik, sociale aspecten, verkeer en vervoer en de maatschappelijke kosten en baten. Daarom hebben de samenwerkende publieke partijen ervoor gekozen.

1 Het gaat hier om de totale baten (synoniem van 'inkomsten') van de mbo-instelling voor het geven van mbo-onderwijs. U hoeft alleen ook baten voor vo/vmbo in te vullen als de kosten en inzet voor ict-diensten voor mbo en vo/vmbo niet zijn te scheiden. Deze monitor richt zich alleen op het mbo. Deze vraag is niet verplicht Meten = weten (werkdruk) Op basis van onderzoek, vragenlijsten, interviews of metingen krijgt de organisatie, het team of de werknemer zicht op de hoogte van de werkdruk en de oorzaken. Alleen weten waar de werkdruk ongezond hoog is en waar de oorzaken liggen, levert nog geen winst op. Ongezonde werkdruk daalt pas als er vervolgens oplossingen.

De begrippen constante kosten en indirecte kosten worden in de praktijk nogal eens door elkaar gebruikt. Vaak zijn ze synoniem. De kosten van het management zijn zowel indirect (niet direct aan één product toe te wijzen) als constant (kosten veranderen niet als productie iets daalt of stijgt) Betekenis buitengewone baten en lasten. Op deze pagina vind je 2 verschillende betekenissen of definities van het woord 'buitengewone baten en lasten', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen Hoeveel eigen vermogen heeft u hiervoor beschikbaar en hoeveel geld zou u willen lenen of, in de vorm van een investering, willen 'krijgen'? Door dit in kaart te brengen, maakt u een investeringsbegroting. De volgende stap is het schrijven van een exploitatiebegroting. Dit is een overzicht van de kosten en baten van uw bedrijf

Betekenis-definitie financiële baten: Deel van de

inderdaad synoniem met minder regelgeving? (iv) hoe de teleurstelling van het kabinet te verklaren, waren betere resultaten mogelijk geweest en z o ja, hoe? 2. De Kosten en Baten van MDW Overeenkomstig de drieledige doelstelling van de MDW-operatie kunnen drie beleidslijne Bij deze vraag moeten leerlingen een voorbeeld van kosten en baten uit de tekst halen. In de tekst staat echter niet dat mensen die door het rode licht lopen ergens sneller zijn. Voorbeelden van baten staan niet in de tekst, het antwoordmodel (bij voorbeeld van een goed antwoord) verzint dat er zelf bij

Wettelijk model E: RR met catergoriale kostenindelin

Het Rotterdamse dak: feiten, cijfers, dromen en zorgen. Op het dak is ruimte voor verduurzaming en verdichting van de binnenstad. Geen wonder dat er in Rotterdam veel belangstelling is voor alternatieve dakbedekking. Inmiddels ligt er in de stad al meer dan 250.000 m² groen dak en zo'n 75.000 m² aan zonnepanelen Reflecteren en onderwijs: een taxonomie Het in: 'zonder reflectie geen leren' is de boodschap. In dit artikel wordt het begrip 'reflectie'gedefinieerd en gekeken naar de kosten en baten van reflecteren. Het artikel is er Hoewel verwant ligt de betekenis die hier wordt bedoeld dichter bij het tweede synoniem van. Verdeling kosten en baten De drijvende kracht achter warmte-koudeopslag in de markt is het economische voordeel dat hieraan is gekop- Als synoniem wordt ook de term bodemwarmtewisselaar gebruikt. • Geothermie Techniek waarbij uit de diepe ondergrond warmte van hoge temperatuur wordt gewonnen Alvorens in te gaan op de vragen met betrekking tot de kosten en baten van het wetsvoorstel voldoen de initiatiefnemers graag aan het verzoek van de leden van de fracties van de VVD-fractie, van de SP (in de vorige paragraaf) en van de PvdA (in paragraaf 6) om nogmaals uiteen te zetten welk probleem het wetsvoorstel oplost

principe 3: kosten en baten in balans Bewoners accepteren dat een energiezuinige woning duur-der is, mits zij de meerkosten binnen tien jaar terugverdie-nen op de energierekening. Met die marge hebben bouw-partijen rekening te houden. Wanneer de ontwikkelaar een energiegarantie geeft, kan de bewoner per saldo rekenen op lagere woonlasten En wat zijn de kosten en baten van bovenstaande? Kortom, wat is voor wie van economische, ecologische en gebruikswaarde? Al deze onzekerheden laten zien dat onduidelijk is wat het probleem van de bierbrouwerijen precies is, maa Het ontleden en voorsnijden naar de konst, was doe by hen noch geen mode. Veel verhuizen kost veel bedstroo. De reden is, om dat men het oude niet mede voert, maar t'elkens nieuw moet bekostigen. Hier onder worden ook andere verhuizingkosten begrepen Kosten en uitgaven, wel degelijk iets anders De begrippen 'kosten' en 'uitgaven' worden vaak als synoniem gebruikt, maar betekenen allerminst hetzelfde. Zo zijn afschrijvingen (op. Samenvatting sociologische stromingen. Vak: sociologische stromingen. Sociologische s troming en. 1.1 een veelheid aan paradigma's. • Maatschappij = comple x. → P aradigma= bepa alde manier om het sociale, de maatschappi j te. bestuder en. → Maatschappij is heel moei lijk om te bestuderen, er zi jn dus ook

Wat is de betekenis van baten - Ensi

Webinar: maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land . Windprojecten zijn op basis van maatschappelijke kosten en baten wenselijker dan zonneprojecten. Dat blijkt uit een nieuw vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. [toc]Hoofdstuk 1. De rol van de accountant binnen de organisatie Accounting en kostenmanagement Management accounting meet en rapporteert financiële informatie en andere informatie met als doelstelling om de managers bij te staan in het behalen van hun doelen voor de organisatie

Kosten-baten analyse Lean Six Sigma Partner

 1. 1 ABN AMRO Flexibiliteit en kantoorhuisvesting Deel 4 Kosten en baten van flexibiliteit. 2. 3 Ten geleide Ruimtelijke, bouwkundige en installatietechnische aanpassingen in kantoorgebouwen van ABN AMRO zijn vanuit een zich steeds wijzigende organisatie onvermijdelijk en structureel. Daarom is het noodzakelijk bij nieuwbouw en renovatie uit te gaan van gebouwen die mee kunnen veranderen met.
 2. Visietekst. Solidariteit in Europa en de wereld. Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity. Robert Schuman - Verklaring 9 mei 1950, Salon de l'Horloge, Quai d'Orsay, Parijs
 3. 'Bij ieder infrastructuurproject worden kosten en baten uitgerekend, inclusief grondwaardes, maar in dit geval zijn de baten erg groot. Het is een bijzondere locatie: het betekent iets als een advocatenkantoor als Loyens & Loeff, dat op steenworp afstand van de Zuidas zit, zegt echt naar binnen het gebied te willen opschuiven
 4. isterie van BZK onderzoek uitgevoerd naar de kosten en baten van het Hoeveelheid verzoeken, de tijd voor afhandeling en de kosten in Nederland, het VK en de VS. Nederland.

Synoniemen van reductie; ander woord voor reductie

Kosten. Waarde die een ondernemer opoffert bij de ruil van zijn product tegen geld [euro-periode] {Externe Verslaggeving} (vormt een begrippenpaar met opbrengsten). Bedragen die in mindering komen op de brutowinst [euro-periode] {Interne Verslaggeving}. Synoniem: bedrijfskosten Kosten versus baten. Beurstaks en kosten bij verkoop. De laagste instapkosten staan niet noodzakelijk synoniem met de voordeligste keuze Als je met een zakelijke inslag kijkt naar verkeersveiligheid, dan is het ook logisch om niet te kijken naar reizigerskilometers, maar naar de waarde van bereikbaarheid. En niet naar verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden, maar naar de maatschappelijke kosten en baten van verkeersonveiligheid. En dan is het logisch dat de doelstelling voor verkeersveiligheid mee verandert Batenmanagement (of, zo je wilt: benefit management) is weer zo'n begrip in project- en programmaland dat steeds meer aandacht krijgt. Het betekent dat je ervoor zorgdraagt dat de investeringen van tijd en geld in je projecten niet alleen een projectresultaat opleveren, maar ook de verwachte (en afgesproken) baten voor de organisatie

Kosten en baten betekenis. Kosten-batenanalyse is een monetaire evaluatiemethode, waarbij de verwachte kosten worden afgewogen ten opzichte van de te verwachten baten voor één of meerdere onderwerpen, zodat de meest voordelige oplossing kan worden gekozen. De analyse kan bijvoorbeeld berekeningen van initiële en verwachte opbrengst bevatten. . Bijvoorbeeld een pro De analyse van de kosten-baten verhoudingen van testen en behandelingen Bij iedere medische handeling dient een arts zich af te vragen, wat de mogelijke kosten en baten. Kosten kunnen zijn: geldelijke kosten, kans op iatrogene ziekten, ongemak voor de patient, tijd, etc. Baten kunnen zijn: informatiewinst, verbetering van de gezondheid-stoestand

Samenvatting Hoofdstuk 12 par 1,2,3,4 CAFA 1 - StudeerSne

Begrippenlijst over Economie VWO begrippenlijst voor het vak economie en de methode Praktische economie. Dit verslag is op 30 april 2016 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo Diverse kosten; De genoemde post 'diverse kosten' is een restpost. Dit zijn de kosten die in mindering komen op de (netto)omzet, maar dan wel alle kosten die niet apart genoemd zijn in het overzicht. Denk hierbij aan personeelskosten, machinekosten, verkoopkosten, kosten van onroerende zaken en vervoerskosten. Let o Je kunt de winst- en verliesrekening ook gebruiken om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van je winst over een bepaalde periode. Dit doe je bijvoorbeeld door het bijhouden van je kostenstructuur en je omzettoename of afname. Je drukt de kosten en je bruto- en nettowinst uit in een percentage van de omzet. De omzet is dan 100% Het gaat hierbij om paradoxen zoals: 1) het invoeren van Operational Excellence als een methode om de operationele bedrijfsvoering te professionaliseren ('uitblinken in wat je moet doen') versus Operational Excellence (en vooral lean) dat synoniem staat met reorganisaties, kosten besparen en bezuinigingen; 2) het zoveel als noodzakelijk adapteren en besturen van de variabiliteit in front.

Definitie van een businesscase - Management Impac

Een synoniem voor doeltreffendheid is effectiviteit. Bij de verwachte effectiviteit van het instrumentarium gaat het om de wijze waarop en mate waarin wordt verwacht dat het instrumentarium bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen. Hiermee leg je een koppeling tussen de verwachte prestaties van het ingezette instrumentarium en de beoogde effecten Baten van gemeenten die verband houden met cessie van inkomsten van belanghebbenden , zoals kan voorkomen bij sociale verzekeringsuitkeringen en alimentatie, hebben geen betrekking op baten uit hoofde van de regelingen waarover de gemeente zich verantwoordt . Deze worden derhalve niet opgenomen als terugvordering Synoniem: resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening U hebt Financiele baten en lasten gevonden op FinanciëleBegrippen.com. Wilt u meer weten over andere financiële begrippen zoals Financiele baten en lasten Voor de uitvoering van haar taken maakte de bank in 2010 voor 318 miljoen euro aan kosten. Dit betreft personeels- en. Kosten : de in geld uitgedrukt waarde (2) van opgeofferde (1) productiemiddelen 1) = gebruik Kosten ontstaan alleen maar door het gebruik van productiemiddelen. Aanschaf = is een investering en is een uitgave. Een investering is geen kostenpost. De betaalstroom is voor het begrip kosten niet van toepassing

Business case - Wiki - Frank van Ormond

 1. Illustration about Kosten en baten in balans - afgebeeld als woorden Kosten, baten en yin yang symbool, om harmonie te tonen tussen Kosten en baten, 3d illustratie. Illustration of helder, schoon, voordeel - 17154468
 2. g wordt gesteld. » Meer over ingebrekestelling ingebrekestelling en de buitengerechtelijke incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering
 3. Baten en kosten zijn per definitie onzeker en als blijkt, dat via plan A de doelen niet gerealiseerd kunnen worden, dan moet de programmamanager moeiteloos kunnen switchen naar plan B of C. Dus een scenario dichttimmeren met een gedetailleerd plan en gedetailleerde procedures lijkt in een integratie zinloos

kosten-baten-analyse - Vertaling Nederlands-Engel

Het gaat misschien wat ver om daarom gedragsbeïnvloeding synoniem te verklaren aan beleid (Veling, 2004), maar gedragsbeïnvloeding is wél het instrumentarium om de doelstellingen van Bij de keuze van concrete educatieve activiteiten zou het mooi zijn als je van elk een redelijke inschatting van kosten en baten zou kunnen maken het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen; · Volledigheidshalve wordt hier nog vermeld dat onrechtmatigheid niet synoniem is met fraude. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de kosten die de accountant in rekening brengt Het gaat om kosten die binnen een gegeven periode op korte termijn hetzelfde blijven, zoals huisvestingskosten, afschrijvingskosten, rentekosten en personeelskosten van het vaste personeel. Variabele kosten zijn kosten die afhankelijk zijn van de hoogte van de netto-omzet, zoals kosten voor oproepkrachten en verpakkingsmateriaal De kosten waren meer dan navenant (5,2-7,9 maal zo hoog). Gesuggereerd werd dat individueel uiteenlopende werkwijzen, het comfort voor de patiënt en wellicht ook financiële prikkels een verklaring kunnen zijn voor deze verschillen. Twee opmerkingen zijn hierbij te plaatsen: (1) Tegenover kosten staan medische baten. Deze zijn niet onderzocht

Définitions de kosten-batenanalyse, synonymes, antonymes, dérivés de kosten-batenanalyse, dictionnaire analogique de kosten-batenanalyse (néerlandais Kweken van vlees. Kunstmatig gekweekt vlees heeft diverse benamingen: sommigen noemen het in-vitro vlees, diervrij vlees, nepvlees, namaakvlees of kweekvlees, wat hier zal worden gehanteerd. Onderzoekers die kunstmatig vlees proberen te maken, doen dat door het (laten) vermeerderen van losse cellen. De wetenschappers maken gebruik maken van. Kosten versus baten. Beurstaks en kosten bij verkoop. Hou verder ook rekening met enkele 'verborgen' kosten, De laagste instapkosten staan niet noodzakelijk synoniem met de voordeligste keuze. U bespaart veelal fors door een beleggingsfonds online te kopen We schetsen het debat op macroniveau en lichten het beschikbare onderzoek naar de effecten van mobiliteit door op drie niveaus: dat van kosten en baten voor het functioneren van de arbeidsmarkt (macro), voor organisaties (meso) en voor individuele loopbanen (micro) BiSL is een relatief nieuwe standaard, publiek domein geworden in 2005. Dit raamwerk wordt ondersteund door een aantal best practices, waarmee men invulling kan geven aan functioneel beheer en informatiemanagement in een organisatie. Het raamwerk wordt al door diverse grote Nederlandse organisaties gebruikt en toegepast