Home

Ongegronde klacht voorbeeld

Reactie klachtenbrief - Tux

Klachtafhandeling Laat andere gasten met rust. De klagende gast zal als eerste bij de bediening klagen. Of het nu over het eten, drinken, verlichting of iets anders gaat, de bediening krijgt het meestal voor zijn kiezen. Zorg ervoor dat andere gasten kunnen blijven genieten van hun avond en neem daarom de gast even op [ Voorbeeld van een klacht. Mevrouw Z. gaat in op een contractvoorstel dat ze per mail ontvangen heeft op basis van een door een verkoper uitgerekend voorschotbedrag van 90 euro. De leverancier informeert haar vervolgens over een fout in de EAN-code en stuurt twee weken later een gecorrigeerd contractvoorstel

ongegrond. niet gerechtvaardigd; vrijblijvend; ongegrond; zonder motivering; niet gerechtvaardigd; niet terecht; zinloos. ongegronde klachten. Synoniemen: gratuit, ongefundeerd, ongemotiveerd, ongerechtvaardigd, ongewettigd, onterecht, ijdel Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Arbo Content aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak. 4. Oneens met de uitspraak

Wat is gegrond of ongegrond? - De Geschillencommissi

Koppel in de eerste alinea terug naar de klant. Herhaal zijn klacht. Toon begrip voor de boosheid van de klant; Besteed aandacht aan de emoties van de klant; Bedank de klant dat hij de moeite heeft genomen om te klagen; Zet je kernboodschap in de eerste zin van de tweede alinea; Bied bij een negatief bericht toch een alternatief Als uw klacht gegrond verklaard wordt, betekent dit dus dat u terecht een klacht heeft ingediend. In dat geval moet de betreffende instantie ook een gevolg aan uw klacht verbinden. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van excuses en/of het voeren van een verhelderend gesprek met de medewerker waarover u zich beklaagd heeft De ongegronde klacht handelt over het veroorzaken van zwerfvuil door beroepswielrenners, het tonen daarvan op de televisie en het, dossier is net een goed voorbeeld van afvalpreventie. De deels gegronde klacht betreft een laattijdig antwoord namens info@ovam.be Om vast te stellen dat er sprake is van een kennelijk ongegronde klacht is enig onderzoek van de klacht vereist, hoe beperkt in diepgang ook. Van kennelijk ongegrond kan sprake zijn als de accountant tegen wie de klacht is gericht geen enkele bemoeienis heeft gehad, of indien op voorhand, op grond van door de klager beschikbaar gestelde gegevens, direct duidelijk is dat de klacht ongegrond is klachten die kennelijk ongegrond zijn. Enkele voorbeelden van klachten waarbij de Hoge Raad voor de Justitie u niet kan helpen: ik ben niet tevreden met de beslissing van de rechter; ik ben slachtoffer van een misdrijf geweest, en wil klacht neerleggen; er wordt beslag gelegd op mijn goederen

Terechte en onterechte klachten ondernemer

Ongegronde klacht: gebrek of fout in het artikel, waarvan de oorzaak wél bij de klant ligt. Klachtenafhandeling. Binnenkomende en uitgaande klachten. Binnenkomend: klachten die je ontvangt. Uitgaand: klachten die je zelf hebt. Klachtenafhandeling. Interne en externe klachten Formele klachten zijn klachten die niet snel, eenvoudig en naar tevredenheid van betrokken partijen kunnen worden opgelost. U wordt in dat geval verzocht uw klacht schriftelijk in te dienen bij de directie van Blaak Verzekeringen, Heumenseweg 3, 6603 CW,. Lees onze blogberichten over interessante onderwerpen die een link hebben met taaltrainingen of schrijftraininge - Als een klacht niet inhoudelijk ontvankelijk is, een kennelijk ongegronde. - De klacht mag niet anoniem zijn. - De klacht mag niet al een keer behandeld zijn door een internationale orde. - De klacht is niet ontvankelijk als de klager niet direct benadeeld is door de schending

4.4 Gespreksmodel 'Omgaan met klachten' 5 Alcohol 5.1 Alcohol, de stof 5.2 Alcohol, de effecten 5.3 Alcohol en het gebruik 5.4 Alcohol en de wet 5.5 Aanpak alcoholmisbruik 6 Drugs 6.1 Drugs, de stof 6.2 Drugs, de effecten 6.3 Drugs en de wet 6.4 Aanpak drugs 7 9 13 15 15 18 21 28 35 35 38 42 51 54 59 59 71 96 105 106 113 120 128 139 13 het is een ongegronde klacht Vinden wij uw klacht niet terecht, dan wordt uw klacht ongegrond verklaard. Wij leggen u dan uit waarom wij dat vinden. Wij sturen de uitspraak naar de Raad van Bestuur. Het kan gebeuren dat wij de zorgorganisatie toch aanbevelingen doen om ongewenste situaties te voorkomen Het volstaat niet dat u een aangifte of een klacht doet bij de politie of de procureur des ko-nings om u burgerlijke partij te stellen. U kan zich enkel burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter door een verklaring af te leggen bij de onderzoeksrechter die hiervan een proces-verbaal opmaakt 8.11 Bij een ongegronde klacht en/of retourzending worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.. 8.11 In an unfounded complaint and/ or return shipping and handling costs are charged

Vertalingen in context van ongegronde in Nederlands-Frans van Reverso Context: ongegronde beschuldiginge Een klachtenbrief schrijf je wanneer je officieel een klacht wilt indienen, bijvoorbeeld bij een bepaalde organisatie. Je gebruikt een klachtenbrief om je onvrede te uiten over een product of een (niet) geleverde dienst. Op deze pagina vind je een voorbeeld klachtenbrief die je in verschillende denkbare situaties kunt gebruiken Voorbeeldbrief - Geld terugvragen aan wederverkoper voor afgelast evenement. Voorbeeldbrief - Klacht over niet op tijd ontvangen product. Voorbeeldbrief - Laatste kans voor herstellen niet goed uitgevoerd werk. Voorbeeldbrief - Niet eens met bijbetalen voor repareren of vervangen product. Voorbeeldbrief - Ongedaan maken koopovereenkomst product. Voorbeeldbrief klacht. Op [datum] vernam ik dat u begonnen bent aan de bouw van een schutting. Ik heb een klacht tegen het bouwen van deze schutting. Mijn klacht is dat de schutting volgens de kaarten die verstrekt zijn door het Kadaster op mijn grondgebied staat. Ik ga ervoor alsnog vanuit dat hierbij geen opzet in het spel is

Voorbeeld klachtenregistratie. In de klachtenregistratie moet minimaal de volgende gegevens worden vermeld: reden klacht, datum klacht, datum afgehandeld, corrigerende maatregelen Pesten. Intimidatie. Niet gehoord worden. Wie bij de decentrale overheid werkt, kan een klacht indienen over ongewenst gedrag bij de landelijke klachtencommissie. In 2014 komen er 14 klachten binnen bij deze commissie. In dit jaarverslag leest u waarover de klachten gaan en wat het oordeel is van de commissie

2.1.5 Voorbeelden kort-antwoordvragen 20 2.1.6 Voorbeelden lang-antwoordvraag 21 2.2 juist om een ongegronde klacht te behandelen? 1 De klant beleefd doen inzien dat de klacht ongegrond is en een regeling treffen. 2 De klant duidelijk maken dat alleen gegronde klachten in behandeling worden genomen Voorbeelden van onterechte klachten zijn: het niet opvolgen van de gegeven gebruiksinstructies; een klacht over een artikel dat je nooit in je assortiment hebt gehad. - Terechte klachten De vaste klant komt in jouw bedrijf met een bepaalde verwachting. Bij d Posted By Pierre-Nicolas Schwab on 1 feb, 2016. Een collega stuurde me onlangs een antwoord op een klacht die hij had ingediend bij Delamaison.fr, een online shop gespecialiseerd in meubels.Zoals we onlangs op deze blog al schreven, doen de meeste bedrijven het helemaal verkeerd als het gaat om de afhandeling van een klacht; maar niet zo bij Delamaison.fr, dat het bijna perfect deed Beklagprocedure gedetineerden. Sinds 1977 bestaat het beklagrecht voor gedetineerden. Hoewel de Commissie van Toezicht al voor die tijd bestond, is pas met de invoering van het beklagrecht sprake van een met waarborgen omklede beklagprocedure. [1] In een justitiële inrichting worden veel rechten van gedetineerden ontnomen of beperkt

5 Omgaan met klachten Hoe goed je ook je best doet, je kunt niet voorkomen dat je klanten krijgt met klachten. Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat jou de mogelijkheid de klant als-nog tevreden te stellen en de klant te behouden. Ook kun je van klachte Ongegronde klacht. Natuurlijk is niet elke klacht gegrond. Als je besluit een klacht af te wijzen, betekent dit voor de lezer slecht nieuws. Probeer met je brief niet het ongelijk van de klant te bewijzen, maar jouw eigen gelijk. Formuleer de afwijzing beleefd en neutraal Uw grieven op papier zetten, loont vaak de moeite. Bekijk de lijst met specifieke voorbeeldbrieven op PlusOnline! >>. In Amsterdam bijvoorbeeld, kregen vier van de tien klagers over de WOZ-waarde van een woning achteraf alsnog gelijk. Zo kan een briefje honderden euro's per jaar opleveren Een voorbeeld van een ongegronde klacht is het verhaal van Anton 2. Hij kwam bij Esther in behandeling. In het door haar opgestelde behandelplan staat onder meer als diagnose vermeld: depressie en angststoornis met een vermoeden van ADHD. Anton gaat akkoord met het behandelplan ongegronde klacht. 7 Leg de gegronde en ongegronde klachten schriftelijk vast op C. Verbeterformulier WAS en B. Actielijst verbetermanagement WAS. 8 Bewaar de geregistreerde klachten, inclusief de bijbehorende correspondentie, gedurende 5 jaar. (locatie aangeven waar de documenten worden bewaard

Heb ik een gegronde klacht? - De Geschillencommissi

Klachtafhandeling - Tips voor horec

  1. We doen ons uiterste best om je bestelling zo goed en compleet mogelijk te bezorgen, maar soms kan er helaas wat fout gaan. Mis je een product of heb je een klacht over de kwaliteit? Vul dan dit formulier in en dan vergoeden we het bedrag automatisch op je volgende factuur. Zo gebeurd
  2. Voorbeeld tekst Download Opslaan. Week 1. Vak: Verdieping Oorspronk elijk stelde men zich voor dat alleen k ennelijk ongegronde klachten zouden leiden tot niet-ontvank elijkh eid; m aar niet-ontvank elijkheid en ongegr ondheid zijn langz aamaan steed s sterk er. dooreen gaan lopen
  3. Ongegronde klacht tegen een bedrijfsarts. Niet gebleken dat de bedrijfsarts klaagster onheus heeft bejegend, ook niet dat hij te ver is gegaan in zijn kritische houding. Wel is gebleken van miscommunicatie welke de bedrijfsarts niet heeft kunnen oplossen, maar geen tuchtrechtelijk verwijt

Enkele klachten - zowel gegronde als ook ongegronde klachten - hebben ertoe geleid dat interne werkprocessen nader zijn bezien en ook zijn/worden aangepast. Voorbeelden zijn dat naar aanleiding van klachten over de lange duur van de afwikkeling van bewindszaken, thans de doorlooptijden van het werkproces zijn bekort ongegronde klacht (gebrek/fout in de dienstverlening, frequentie of resultaat en de oorzaak ligt bij de klant). Een goed voorbeeld om naar te kijken, is het aantal klachten met dezelfde oorzaak, ofwel de herhalingsklachten. Hiermee zie je snel waar je kunt verbeteren binnen de organisatie Helaas komt het ook voor dat de verkopende partij geen gehoor geeft aan jouw klacht of je het niet eens kunt worden. In dat geval kun je je richten tot de Geschillencommissie Wonen (overeenkomst vóór 1-1-2020) of UitgesprokenZaak.nl (overeenkomst na 1-1-2020). Dan is het fijn om van te voren te weten hoe zij over de meest voorkomende klachten.

Voorbeeld van een klacht Ombudsman Energi

Enkele klachten - zowel gegronde als ook ongegronde klachten - hebben ertoe geleid dat interne werkprocessen nader zijn bezien en ook zijn/worden aangepast. Een voorbeeld is dat naar aanleiding van een klacht over de lange duur van een uitbetaling van een bij beschikking toegewezen bedrag, thans de doorlooptijden van het werkproces zijn bekort Bedrijfsarts stelt kritische vragen. 6 reacties. Ongegronde klacht tegen een bedrijfsarts over de communicatie en bejegening van klaagster door verweerder. De bedrijfsarts zou namelijk het gesprek hebben gevoerd als een extreem kruisverhoor met suggestieve vragen en er zouden fouten in het verslag staan Klacht: een voorbeeld Dit jaarverslag geeft zowel een totaal beeld van alle klachten als van de klachten bij Bij één ongegronde klacht is door de commissie het volgende aandachtspunt naar voren gebracht: 2020. Jaarverslag 2020 klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veilighei Inspirerende voorbeelden van aanpak bij problematische huurders Op een enkele (ongegronde) klacht ver geluidsoverlast na hebben zijn buren geen last van hem. Zijn uitkering wordt beheerd door Stadsgeldbeheer, waardoor zijn vaste lasten op tijd worden betaald

Klacht. Het kan voorkomen dat u onenigheid heeft met een arts, verpleger, therapeut of een andere zorgaanbieder. De eerste stap is om dat wat u dwars zit te bespreken met uw zorgaanbieder. Komt u er samen niet uit, dan heeft u recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris die u door uw zorgaanbieder krijgt toegewezen Waslijst ongegronde klachten. Een andere strategie om activisten het zwijgen op te leggen is criminalisering, Een voorbeeld is de strijd van de bevolking in Atenco in Mexico tegen de bouw van een luchthaven op hun landbouwgrond. Bij de ontruiming in 2006 stierven twee activisten,. Wettelijke basis beklagprocedure Sinds 1977 bestaat het beklagrecht voor gedetineerden. Hoewel de Commissie van Toezicht al voor die tijd bestond, is pas met de invoering van het beklagrecht sprake van een met waarborgen omklede beklagprocedure. In een justitiële inrichting worden veel rechten van justitiabelen ontnomen of beperkt Soms kunnen wij uw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude. Ieder verzoek kunt u tot ons richten via het e-mailadres van de desbetreffende klachtregeling of via info@klachtregeling.nl Ongegronde klacht: De klacht heeft geen betrekking op de Algemene voorwaarden of de cursusvoorwaarden van Stimular en/of algemene ethische gedragsregels, zoals omschreven in het arbeidsreglement van Stimular. Indien de klacht niet als opgelost wordt beschouwd, dan wordt deelname aan de cursus door de cursist beëindigd

Ongegrond - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

Als de klager in deze procedure in het ongelijk wordt gesteld en de persoon tegen wie die klacht gericht was definitief niet wordt vervolgd, roept dat de vraag op of die persoon recht heeft op vergoeding van de door hem gemaakte advocaatkosten. Ik zal dit voorbeeld verduidelijken aan de hand van een casus Respecteer de termijn op het gele aanplakbiljet. Sinds begin dit jaar moet u uw bezwaren tegen een bouwproject veel sneller formuleren, al tijdens het openbaar onderzoek. Doet u dat niet, dan kunt u nauwelijks nog beroep aantekenen tegen de vergunning. De voorbije jaren werd vaak misbruik gemaakt van het recht om beroep aan te tekenen tegen een.

Klachtenafhandeling - arbocontent

klacht ongegrond, m.a.w. de veronderstelde gebreken zijn geen gebreken maar berusten op een beoordelingsfout bij de opdrachtgever. Wij realiseren ons dat zowel het ontkennen van een gegronde klacht, als het erkennen van een ongegronde klacht de opdrachtgever niet vooruit helpt Klachtenbrief. Voorbeeld klachtenbrief, bekijk de 25 voorbeelden van een brief met een klacht en download ze onder aan de pagina gratis. Je stuurt deze brief wanneer je niet tevreden bent over een product of dienst c. Ongegronde klacht: De klacht heeft geen betrekking op de Algemene voorwaarden of de cursusvoorwaarden van COURIUS. i. Indien de klacht niet als opgelost wordt beschouwd, dan wordt deelname aan de cursus door de cursist beëindigd. COURIUS zal klachten als dossier registreren en voor de duur van tenminste 1 jaar bewaren

Wie bij de decentrale overheid werkt, kan een klacht indienen over ongewenst gedrag bij de landelijke klachtencommissie LKOG. In 2015 zijn er vijftien klachten over ongewenst gedrag binnengekomen bij deze commissie. handelen/aanspreken vanuit deze bevoegdheden concrete voorbeelden van grensoverschrijdend Advies bij ongegronde klacht Klachten over het thema Afval- en materialenbeheer . invoeren van een ja/ja sticker naar het voorbeeld van Amsterdam. De ongegronde klachten: • Het ene dossier betreft een klacht van een burger over het niet krijgen van juridisch advies n.a.v Klachten in verband met pesterijen en ongewenst gedrag op het werk Een werknemer die denkt het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, heeft de keuze tussen drie verschillende actiemogelijkheden Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen en de klant te behouden. Ook kun je van klachten leren hoe je het in het vervolg beter kunt doen 3 Uitgangspunten Van iedere medewerker, lid en gast wordt verwacht, dat zij zich gedragen volgens algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Gedrag en taalgebruik dat door medewerkers en derden als ongewenst of intimiderend wordt ervaren is niet toegestaan! Ongewenste omgangsvormen hebben gevolgen voor de betrokkenen, de sfeer, arbeidsprestaties, het ziekteverzuim, het verloop, etc. Intentieverklaring.

5 voorbeelden voor beantwoorden van een terechte of onterechte klacht. ›. Afwijzing sponsorverzoek. 5 voorbeeldbrieven om een aanvraag voor sponsoring correct af te wijzen. ›. Abonnement opzeggen. 6 voorbeeldbrieven ter inspiratie voor een opzegging van bijv. een contract. ›. Bevestiging telefonische afspraak • Bij een ongegronde klacht komen alle gemaakte kosten voor de consument. • Indien een klacht gegrond is, dan wordt het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd of (gedeeltelijk) vervangen of (gedeeltelijk) gecrediteerd. • Artikelen die voor garantie of normale reparatie aan ons worden aangeboden dienen schoon en droog te zijn. Wij verzoeken j

Klachten: zo ga je er mee om

Ongegronde(onterechte) klachten. Twijfelachtigeklachten. Hoofdstuk 8 Klachten en service. Klachtgesprek. Hoofdstuk 8 Klachten en service. Luisteren. LSD. Hoofdstuk 8 Klachten en service. Voorbeelden van service tijdens de verkoop: een kopje koffie (of ietsanders) aanbieden Ook voor ongegronde klachten kan het voor de indiener van belang zijn om op korte termijn een reactie op zijn klacht te krijgen van de minister. De klacht over de onderzochte gedraging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst Een ander voorbeeld waarbij dit onderscheid tussen publiek en privé belangrijk is,.

- Evident ongegronde klacht Zoals hiervoor gesteld, kan de civielrechtelijke jurisprudentie omtrent het misbruik van proces-recht ook worden toegepast op de tuchtprocedure. Dit komt erop neer dat een klager misbruik van zijn bevoegdheid maakt indien hij het indienen van de klacht, gelet op de evidente onge Ongegronde weigering van garantie Maak een nieuwe klacht aan. VANDEN BORRE Slesbrekstraat 101, Op 20 januari 2016 kreeg ik een schriftelijke reactie op mijn klachten bij de consumentendienst, Bij wijze van voorbeeld wijs ik naar een laatste gesprek,. 1 Klachten)over)ongewenst)gedrag)bij)de)overheid) Jaarverslag)2014)) Landelijke)klachtencommissie)ongewenst)gedrag)) voor)de)decentrale)overheid)(LKOG) Een klacht heeft een impact variërend van slapeloze nachten tot het overwegen om te stoppen met werken. Gemiddeld loop je één keer in je carrière tegen een klacht aan. Dus het is bijna altijd een eerste en enige klacht, iets dat men 10 jaar later nog tot in detail weet Kennelijk ongegronde klachten. Klagen na een sepotbeslissing vanwege het ernstig aangetaste rechtsgevoel van de burger is mogelijk. Bij het gerechtshof, op basis van art 12 Sv, maar wel achter gesloten deuren

Beantwoorden Klachtenbrief - Vinde

Het betreft 52 klachten die niet in deze registratie zijn meegenomen. Wanneer we de door SZW informeel afgehandelde klachten meenemen, bedraagt het percentage informeel afgehandelde klachten 64%. (Deels) gegronde en ongegronde klachten per dienst Van alle in 2018 beoordeelde klachten was 68,5% (gedeeltelijk) gegrond en 31,5% ongegrond klacht naar kwaliteit gaf zij praktische aanbevelingen. Timmers: ''Houd oren, Aan de hand van voorbeelden en tips wordt duidelijk gemaakt op welke Gooi ongegronde klachten niet weg, ook die zijn de moeite waard om te analyseren

Betekenis Ongegron

voorbeelden: doodslag, (poging tot) moord, gijzeling met dodelijke afloop, verkrachting, brandstichting met dodelijke afloop. Een doodslag is nog geen moord Strafrecht is een kwestie van gradaties. Dat komt bij voorbeeld tot uiting in de verschillende manieren waarop mensen elkaar volgens het strafrecht fysiek leed kunnen toebrengen Ongegronde klacht Natuurlijk is niet elke klacht gegrond. Vertalingen en voorbeelden. Bij ernstige klachten rond opdrachten wordt een niet bij die opdracht betrokken accountant indien nodig van buiten onze organisatie aangewezen als verantwoordelijke voor de behandeling van de klacht Ongegronde klacht over de eigen advocaat. Niet is gebleken dat verweerder de belangen van klager op de zitting onvoldoende heeft behartigd. van verweerster niet in precies dezelfde bewoordingen als in de eerdere klachtprocedure zijn geformuleerd en de klachten van enkele andere voorbeelden zijn voorzien,. Voorbeeld diagnose en classificatie (Structuur)diagnose: ongegronde ongerustheld over uiterlijk, overlijden, gek Worden, paniekaanval krijgen, factoren, tot de huidige klachten hebben gele'd. Dit wordt het stresskwetsbaarheidsmodel genoemd. 2. Systematie Helaas worden deze klachten altijd zonder gegevens geplaatst en kan ik niet nagaan hoe het precies zit. Aan elk verhaal zitten 2 kanten, onze kant van het verhaal staat hier niet bij. Daarom gaf ik al eerder aan dat het via internet heel makkelijk is om een klacht te plaatsten, zelfs als het een ongegronde klacht is

Calliope - Zakelijke brieven: soorten en structuren

Klachten die al aan het oordeel van de klachtencommissie, Bij een kennelijk ongegronde klacht kan de klachtencommissie afzien van het horen van partijen. Een voorbeeld hiervan is het begrip 'jegens hem' uit artikel 3, eerste lid, van de Verordening somatische klachten (zoals buikpijn en hoofdpijn). Ook problemen Een voorbeeld van een oorzaak/omstandigheid buiten school/ouders die in de literatuur wordt genoemd, betreft een tussen gegronde en ongegronde uitspraken en tussen type geschillen (verwijdering,. Wat is een klacht Voorbeeld externe klant: een burger komt een internationaal paspoort aanvragen (dienst bevolking). 1 een aantal beginselen om de gedragsregels van de overheid ten opzichte van de burger te regelen. 3 Klachten tegen de algemeen directeur of een raadslid vallen niet onder deze klachtenprocedure

Ongegrond - 3 definities - Encycl

Een goed voorbeeld is de vredesbeweging in het West-Europa in de jaren tachtig. Pacifisten verzetten zich tegen het gebruik van kernwapens, weldoordacht alternatief voor de toekomst bieden ze een platform voor zowel gegronde als ongegronde klachten Ne bis in idem. Hoewel de klachten van verweerster niet in precies dezelfde bewoordingen als in de eerdere klachtprocedure zijn geformuleerd en de klachten van enkele andere voorbeelden zijn voorzien, betekent dit niet dat er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die klager bij de formulering van de eerdere klachten niet bekend waren en hem evenmin bekend konden zijn Overzicht van gegronde en ongegronde klachten In 2011 zijn 275 brieven en e-mailberichten van burgers ontvangen. Daarvan werden 140 brieven en e-mailberichten als niet ontvankelijk beschouwd, doorverwezen naar het Openbaar Ministerie of anderszins afgehandeld. De overige 135 brieven en e-mailberichten zijn als klacht behandeld Als er bij voorbeeld veel klachten komen i.v.m. een foutieve facturatie, dan zal er waarschijnlijk iets schorten aan de facturatiedienst van het bedrijf. Tegen beter weten in kan de leverancier een ongegronde klacht inwilligen, maar dan riskeert hij een vrij gevaarlijk precedent te creëren

Goed om te weten: dien je klacht in voor specifieke feiten, dan betekent dat meteen dat je voor deze feiten beschermd bent tegen ontslag. Hou echter ook rekening met eventuele gevolgen voor je job in het geval van een ongegronde klacht. Pesten op de werkvloer is niet OK. Of je nu zelf slachtoffer bent of een onschuldige omstaander: praat erover Art. 39 GDW - Artikel 39 Gerechtsdeurwaarderswet - Artikel 39 1. De voorzitter kan zonder nader onderzoek door de kamer voor gerechtsdeurwaarders kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk ongegronde klachten alsmede klachten die naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht zijn, bij met redenen omklede beschikking afwijzen. Van de beschikking van de voorzitter doet de secretaris onverwijld. klacht echt om gaat.' En dat een speciale functionaris van de griffie kennelijk ongegronde klachten eruit filtert - daar kan niemand toch tegen zijn? 'Nu gebeurt dat eigenlijk ook al, zij het dat een rechter altijd het laatste woord heeft. Om een voorbeeld te noemen: ik ben single judge voor Rusland. D