Home

Medewerker aan wie de apostel Paulus een brief schreef

Brieven van Paulus - Wikipedi

14 van de 21 epistels oftewel brieven in de canon van het Nieuwe Testament van de Bijbel worden traditioneel toegeschreven aan de apostel Paulus. 13 van deze brieven vermelden Paulus als afzender en worden ook wel de Paulijnse of Paulinische brieven genoemd; de Brief aan de Hebreeën is in feite geen echte brief en noemt geen auteur. De volgende brieven worden traditioneel aan Paulus. De brief van Paulus aan Titus (vaak kortweg Titus genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de Bijbel en is met 1 en 2 Timoteüs onderdeel van de pastorale brieven. De brief presenteert zich als een brief van Paulus aan zijn naaste medewerker Titus. De brief telt 3 hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Griek De tweede brief aan Timoteüs staat op naam van de apostel Paulus en is gericht aan zijn medewerker Timoteüs. Het is niet bekend waar, wanneer en door wie deze brief geschreven is. De brief geeft instructies aan de leiders van de christelijke gemeente

Mod stad waar de apostel Paulus geboren werd , gelegen in wat nu Turkye is ( Spooky) Turkije ( Spooky) AV schreef: Stad waar de apostel geboren werd (Moderator) AV, graag de aanvraag exact overnemen t.b.v. het archief. Dat bespaart ons weer een hoop onnodig extra werk Daarom moeten de gemeenteleden er altijd op voorbereid zijn. Aan het slot van de brief volgt een gebed en de afsluiting. Ontstaan. 1 Tessalonicenzen is geschreven rond het jaar 50. Het is het oudste boek van het Nieuwe Testament. Waarschijnlijk is het geschreven in de Griekse stad Korinte. Schrijver. De apostel Paulus is de schrijver van dit boek De brief van de Korintiers aan Paulus is een gefingeerde brief die door de leiding van de christelijke gemeente in Korinthe aan de apostel Paulus zou zijn geschreven. Het maakt deel uit van de apocriefen van het Nieuwe Testament en dateert uit de tweede eeuw na Christus. Hoewel de brief van de Korintiers als zelfstandig geschrift circuleerde onder de diverse kerkgemeenten van met name Klein. Volgens de kanttekeningen vermoedelijk een huisgenoot van Filemon en ook een medewerker van de apostel die hem in de bediening bevestigd heeft. Dan ondertekent de apostel Paulus de brief met zijn eigenhandige groet, verzoekt de gemeente om hem in zijn gevangenschap te gedenken en vervolgens wenst hij de gelovigen van Kolosse Gods genade toe

Brief van Paulus aan Titus - Wikipedi

 1. Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar
 2. TROUW: Anna schreef o.a. 'Het meesterstuk' en 'Het geheim', Per Olov, onlangs overleden, 'Het bezoek van de lijfarts' (7) mod ( mozes) mozes ( EgniZP) ( mozes) Enquist (Anoniem) Neem de omschrijving 1 op 1 over, precies zoals deze in de puzzel staat
 3. Dit, de enige eigen, persoonlijke brief van de pen van de apostel Paulus, is een prefect voorbeeld van z'n soort. De krachtige, maar gevoelige oproep er van is de rijpe vrucht van de overweldigende genade die Paulus uitdeelde vanuit zijn Romeinse gevangenis. Hoewel hij zelf een gevangene is, vangt hij de weggelopen slaaf en geeft hem de vrijheid.
 4. De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen ofwel 1 Thessalonicenzen is een brief van de apostel Paulus geschreven aan christenen in de Griekse plaats Thessalonika. Het schrijven is opgenomen in het Nieuwe Testament. Belangrijke onderwerpen zijn volharding onder verdrukking, de wederkomst van de Heer Jezus en onze levensheiliging
 5. Lukas — Een geliefde medewerker. HET was het jaar 65 van onze jaartelling. De plaats: Rome. Lukas wist dat het gevaarlijk was om bekend te staan als een vriend van de apostel Paulus, die wegens zijn geloof terechtstond. Het zag ernaar uit dat Paulus de doodstraf zou krijgen. Maar in die cruciale periode was alleen Lukas bij de apostel, en.
 6. De auteur van de brief is de apostel Paulus (1:1), geschreven tijdens zijn gevangenschap te Rome (1:16-17). Paulus schreef zeer persoonlijke brieven aan zijn geliefde medewerker. Datering. De brief werd geschreven tijdens Paulus gevangenschap (1:16, 2:9) te Rome (1:17). Hij verwacht spoedig te sterven voor het geloof (4:6)

Wat is de betekenis van Titus (medewerker apostel Paulus)? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Titus (medewerker apostel Paulus). Door experts geschreven De intrigerende theorie die in modernere tijden wordt gepresenteerd door de Duitse bijbelgeleerde Adolf Harnack voerde aan dat Hebreeën werd geschreven door Priscilla, de vrouw die, samen met haar man, Aquila, een naaste medewerker van Paul was ) In de Brief aan de Kolossenzen staat het enige biografische detail: Lukas de arts en Demas doen de groeten. In de Tweede Brief aan Timotheüs vertelt Paulus dat hij door Demas in de steek is gelaten, dat andere metgezellen verder zijn gereisd en dat alleen Lukas nog bij hem is. Arts? Dat is alles wat we weten: Lukas was een medewerker van Paulus. Geen apostel. De auteur van Kolossenzen voegt daaraan toe dat Lukas arts was De apostel Paulus schreef een brief aan de Romeinen, welke de Redactie heeft gepubliceerd in het februari 2005 nummer en waarvoor de uitgever een..

De canon van het Nieuwe Testament van de Bijbel bestaat voor een groot deel uit brieven die worden toegeschreven aan de apostel Paulus.Over het auteurschap van Paulus van op zijn minst enkele aan hem toegeschreven brieven zijn twijfels of hij werkelijk de auteur is of wordt over het algemeen aangenomen dat hij niet de auteur is.. Toen de allereerste lijst van de Nieuw Testamentische canon werd. Op zijn derde zendingsreis (ca. 52-56 G.T.) bracht Paulus opnieuw een bezoek aan Efeze en werkte daar ongeveer drie jaar heel hard. Vanuit Efeze schreef hij zijn eerste brief aan de Korinthiërs en zond hij, naar het schijnt, Titus naar Korinthe om de christenen daar bij te staan Van de helft van de veertien Brieven van Paulus in het Nieuwe Testament die traditioneel aan de apostel Paulus worden toegeschreven, wordt Paulus auteurschap betwist. De discussie over Paulus auteurschap begon al in de 2e eeuw, toen Marcion van Sinope de eerste canon van het Nieuwe Testament opstelde en daarin alleen het Evangelie volgens Lucas en de brieven van Paulus opnam, maar 1 en 2.

Bijbelboeken (artikelen) - debijbel

 1. imum aan bezittingen genoegen nam en daarmee alle christenen ten voorbeeld is.14 Hij droeg het gewaad van de armen om zo de rijken te waarschuwen: met onderhoud en onderdak moeten wij tevreden zijn (1 Tim.6,8)
 2. Timotheüs was ook betrokken bij het schrijven van de schrijven van de brieven aan de Filippenzen, de Kolossenzen en de brieven aan de Tessalonicenzen. Pastorale brieven De eerste en tweede brief aan Timotheüs en de brief aan Titus worden ook wel pastorale brieven genoemd, omdat ze praktische aanwijzingen geven voor het functioneren van een plaatselijke gemeente
 3. der dan andere van den apostel Paulus het karakter van een gelegenheidsgeschrift, en meer dat van een verhandeling of uiteenzetting der Waarheid. Van bepaalde omstandigheden of gemeentelijke toestanden en verhoudingen, die den apostel aanleiding gaven en hem noodzaakten tot het schrijven van dezen brief, blijkt weinig
 4. De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen ofwel 1 Thessalonicenzen is een brief van de apostel Paulus geschreven aan christenen in de Griekse plaats Thessalonika.Het schrijven is opgenomen in het Nieuwe Testament.Belangrijke onderwerpen zijn volharding onder verdrukking, de wederkomst van de Heer Jezus en onze levensheiliging
 5. De brief van Paulus aan Filemon (met uitleg) Inleiding. Dit, de enige eigen, persoonlijke brief van de pen van de apostel Paulus, is een prefect voorbeeld van z'n soort. De krachtige, maar gevoelige oproep er van is de rijpe vrucht van de overweldigende genade die Paulus uitdeelde vanuit zijn Romeinse gevangenis

Puzzelwoordenboek - Woordenboek

In vers 21-23 komen de groeten uit de omgeving van Paulus, waarmee hij in vers 16 een begin wilde maken: Timoteiis, de bekende medewerker van Paulus, drie ook verder bekende Joods-christelijke vrienden, Tertius, die de brief geschreven heeft, Gajus, bij wie Paulus woont en in wiens huis de gemeente van Korinte bijeenkomt, Erastus de stadsrentmeester en een verder onbekende broeder Quartus Aan het slot van de brief vind je, net als in de meeste andere brieven van Paulus, een aantal praktische mededelingen en een slotgroet. Ontstaan. Paulus schreef deze brief vanuit de gevangenis. Het is niet helemaal duidelijk waar Paulus gevangenzat. Sommigen denken aan Efeze, anderen aan Rome. Het is niet duidelijk wanneer de brief geschreven is Paulus werd de beroemdste van de gezanten ('apostelen') van Jezus en schreef een groot deel (14 brieven) van het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Een deel van zijn brieven is in gevangenis schreven. Paulus werd in Rome onthoofd, waarschijnlijk in het jaar 64 na Christus. Kees Langeveld, 2003. Gepubliceerd op Keerpunt, 2003. Bronnen

Nergens in het boek Handelingen maakt de schrijver zijn naam bekend. Maar al vroeg in de geschiedenis is er in de kerk vanuit gegaan dat het boek geschreven is door Lucas, arts en medewerker van Paulus (zie Filemon 24 en Kolossenzen 4:14). Naast Handelingen heeft Lucas ook een van de vier evangeliën geschreven De canon van het Nieuwe Testament van de Bijbel bestaat voor een groot deel uit brieven die worden toegeschreven aan de apostel Paulus.Over het auteurschap van Paulus van op zijn minst enkele aan hem toegeschreven brieven zijn twijfels of hij werkelijk de auteur is of wordt over het algemeen aangenomen dat hij niet de auteur is.. Toen de allereerste lijst van de Nieuw Testamentische canon werd.

Evenals Mozes, die een uitzonderlijke opleiding genoot aan het hof van de Egyptische Farao, heeft ook de apostel Paulus voorafgaande aan zijn bediening een bijzondere studie doorlopen. In tegenstelling tot Mozes, kreeg Paulus echter door en door Joods onderricht en wel aan de voeten van Gamaliël, een van Israëls meest gezaghebbende rabbijnen De brieven van Paulus . Na de evangeliën en de Handelingen volgt een ver­zameling brieven, eerst die van de apostel Paulus, daarna die van anderen.De volgorde van Paulus' brieven heeft niets te maken met het tijdstip waarop ze geschreven zijn, maar uitslui­tend met de lengte van de brieven: de langste staat voorop, de kortste achteraan

De eerste brief aan de Tessalonicenzen Waar gaat dit

Maar ook een literaire creatie, zoals een brief op naam van een apostel, is alleen dan van enige kwaliteit als ze ook daadwerkelijk past in de tijd waarin ze gedacht is. Vroege christenen accepteerden deze brieven omdat ze zo goed pasten in het verhaal van Paulus dat deze vroege lezers dachten dat deze ook echt door Paulus zelf geschreven waren Een door de apostel Paulus geschreven brief aan zijn medewerker Titus, die hij op Kreta had achtergelaten om 'de dingen waaraan wat ontbrak, in orde te brengen' en in de verschillende gemeenten aldaar 'oudere mannen aan te stellen' (Tit 1:1, 4, 5) Dit is de Eerste brief van Sint Paulus aan de Korintiërs, die werd vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het zevende boek van het Nieuwe Testament. Dit is een brief die de apostel Paulus schreef aan de eerste gelovigen in Jezus Christus, die in de stad Korinthe in Griekenland woonden. Paulus schreef over de geestelijke gaven die God aan de De brief is een co-pro­ductie van twee collega's in de dienst; collega's die zich­zelf als zodanig dan ook presenteren en met gezamen­lijke kracht de gemeente vermanen. Conclusie voor 1Kor 3:9 Het lijkt me dat de conclusie uit de voorgaande paragrafen duidelijk is: dat wij Gods medear­beiders zijn of met God meewerken leert de bijbel nergens

Brief van de Korintiërs aan Paulus - apocrief episte

de Korintiërs‟, maar ook als deze brief oorspronkelijk een eenheid was, was hij niet de tweede brief die Paulus aan de Korintiërs heeft geschreven. In 1 Kor. 5:9 noemt Paulus een eerdere brief die aan de canonieke eerste brief aan de Korintiërs‟ is voorafgegaan en die verloren is gegaan.4 In 2 Kor. 2:3-4 (en in 7:8) noemt Paulus nog. Dit is de Brief van Sint Paulus aan de Romeinen, vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Romeinen is het zesde boek van het Nieuwe Testament. Dit is een brief die de apostel Paulus schreef aan de eerste gelovigen in Jezus Christus die in Rome woonden. Sint-Paulus schreef dat we alleen gered kunnen worden door ons geloof in Jezus Christus en niet door wat voo Paulus geeft in zijn brieven aan de Gemeenten door, wat hij zelf ontvangen heeft: het oerkerugma, in de specifieke door hem op kruis en opstanding toegespitste vorm: Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de. Paulus verbleef toen tijdens zijn derde zendingsreis ten huize van de welgestelde Gajus, een christen bij wie zowel de gemeente te Korinthe als Paulus zelf gastvrij was ontvangen (16:23). Paulus dicteerde de brief aan zijn medewerker Tertius (16:22). De brief werd waarschijnlijk bezorgd door Febe, een diacones van de gemeente te Kenchreeën (16.

Dit artikel is een verkorte herziening van Het adres op de envelop. 1 Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, aan al de heiligen, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus: NCV. (Efe 1:1 - NCV) +. God heeft Zich in Zijn Woord op vele manieren geopenbaard. Zijn laatste en hoogste openbaringen kennen wij in de vorm van brieven. 1 Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op: De eerste brief aan Timotheüs of 1 Timotheüs is een brief van de apostel Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheüs. De brief is ons overgeleverd in het Nieuwe Testament. Paulus geeft in de brief aanwijzingen voor het gemeenteleven en waarschuwt tegen. Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheüs, [mijn] geliefde zoon: genade, barmhartigheid [en] vrede [zij u] van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. (2 Timotheüs 1:1 HSV) Er zijn twee mogelijkheden wat betreft de datering van de brieven De brieven aan Timoteüs en Titus in het Nieuwe Testament staan samen al lange tijd bekend als de Pastorale brieven, omdat ze kerkelijke instructies van de apostel Paulus bevatten voor de genoemde ontvangers, Timoteüs en Titus. Of deze instructies echt van Paulus afkomstig zijn en ook echt voor Timoteüs en Titus bedoeld waren, zoals de. De Brief van Paulus aan de Romeinen (vaak kortweg Romeinen genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. Het is een brief van de apostel Paulus aan een christelijke gemeenschap in Rome. Het is de langste brief in de Bijbel, telt 16 hoofdstukken en is geschreven in het Koinè-Grieks. Inhoud. 1 Achtergron

De Brief aan de Hebreeën noemt zelf de auteur niet met name, hoewel enkele vroege kerkvaders van de 3e en 4e eeuw ervan uitgingen dat het Paulus was; derhalve werd het opgenomen in het Nieuwe Testament. (0:08) Omdat de stijl echter zo afwijkend is, meenden andere vroege kerkautoriteiten dat er sprake was van een andere auteur. Om deze kwestie tot een oplossing te brengen zonder het. Paula Gooder gunt de lezer een blik in de wereld van de apostel Paulus en ze laat zien hoe de cultuur en de tijd van de Romeinse wereld Paulus' denken en het geloof van de vroege kerk gevormd hebben. Rond het jaar 56 na Christus schreef de apostel Paulus een brief aan de kerk in Rome . dan staat voor wie de brief is . gevolgd door een wens voor de geadresseerden Brief aan de christenen van Rome. Rond 56 na Christus schrijft Paulus in Korinte, een havenstad in Griekenland, een brief aan de christenen van Rome. Febe brengt deze brief vanuit Kenchreeën, de havenstad van Korinte naar Rome. Zij is daar een leider van de kerk en. De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe (Grosheide, F.W., 1939) (pag. 471) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

De Brief aan de Hebreeën (vaak kortweg Hebreeën genoemd) is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Het bijbelboek telt in de indeling van Robert Etienne 13 hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.In feite is het geen brief maar een homilie op de wijze van een synagogale voordracht Paulus is de apostel der volkeren. De boodschap die hij moest gaan brengen aan de volkeren, wordt in Galaten 1.15 en 16 omschreven. Gods Zoon werd ín hem geopenbaard ópdat hij Hém (die innerlijke Zoon) onder de volkeren zou gaan verkondigen. Het ging dus zuiver om een geestelijke waarheid! Hel.. Door de Kerk van Antiochië werd Barnabas samen met Paulus op missie gezonden, en volbracht hij wat bekend staat onder de naam van de eerste missiereis van de Apostel. In werkelijkheid gaat het om een missiereis van Barnabas - hij was immers de verantwoordelijke en Paulus sloot zich als medewerker bij hem aan - een reis die de gebieden van.

Evenals de beide brieven aan Timotheüs en die aan Titus is ook deze brief aan een persoon geschreven en wel aan Filémon. Toch neemt de brief aan Filémon tussen de aan personen geschreven brieven een unieke plaats in. Paulus spreekt in deze brief tot een gelovige meester over een slaaf die van hem is weggelopen en op het punt staat weer terug te komen De bediening en de brieven van Paulus van Hoite Slagter voor €5.50 - Paulus is voor ons belangrijk! Vooral vanwege de plaats die hij in Gods plan en in Zijn Woord heeft. Wie de lijn van de geschiedenis in het Nieuwe Testament volgt (in het bijzonder het deel dat wordt weergegeven in het boek Handelingen), komt.. Website van ds. R. Kamermans. BIJBELKRING FILIPPENZEN. In het winterseizoen 2008/9 hielden we in onze gemeente een Bijbelkring rond de brief van Paulus aan de Filippenzen. Hieronder enige achtergrond-informatie bij deze blijde brief. U kunt de volgende artikelen lezen: A. De gemeente en de apostel. B. Mensen in Filippenzen

1 Inleiding Titus Geschreven aan Titus, medearbeider van Paulus, en aan de gelovigen in Kreta (3:15). Titus, een Griek, die zich niet hoefde te besnijden (Gal. 2:3) in tegenstelling tot Timotheüs die half Grieks was (Hand. 16:3). Titus had een tweeledige opdracht van Paulus met betrekking tot Kreta: - het ontbrekende in orde brengen (m.n. sektarisme Tit. 3:9-11) Tit. 1:10 3:14 - in elke stad. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan. Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies Sessie-cookie: Digibron gebruikt een cookie voor het identificeren van gebruikers De apostel Paulus gaf te kennen wat de juiste evenwichtige zienswijze is toen hij schreef: Laten wij . . . het goede doen jegens allen, maar vooral jegens hen die aan ons verwant zijn in het geloof (Galáten 6:10) 1 Het onderwijs van de apostelen 1 Het onderwijs van de apostelen Inleidende schriftgedeelten: Handelingen 2: & Psalm 127. De studie van deze avond kunnen we beschouwen als inleiding op een serie over het gezag van de Bijbel. Wij gaan in deze inleiding na wat bijbelsonderwijs, en daarmee ook het onderwijs in de Gemeente van Christus, eigenlijk in moet houden Wij voelen er niets voor als de vroegere christen Demas te worden, betreffende wie de apostel Paulus in een van zijn laatste brieven vóór zijn dood zei: Demas heeft mij verlaten omdat hij het tegenwoordige samenstel van dingen liefhad, en hij is naar Thessaloníka gegaan (2 Tim

De berichten die OLVrouw aan Fr. Gobbi door middel van innerlijke uitspraken zijn enkele van de meest talrijke en gedetailleerde met betrekking tot haar liefde voor haar volk, haar voortdurende steun aan haar priesters, de komende vervolging van de kerk en wat zij de 'tweede Pinksteren' noemt, een andere term voor de waarschuwing, of de verlichting van het geweten van alle zielen de openbare pers ingeschakeld bijbelklassen-uitbreidingswerk met de pelgrimbroeders reizen; expansie naarmate de tijden der heidenen hun einde naderen 'jehovah onder de bijeengekomen menigten zegenen' in een congrestrein een nieuwe methode om het goede nieuws bekend te maken; de colporteurs — vurig van gees De pastorale brieven zijn de enige brieven die Paulus schreef aan uitsluitend medearbeiders in het Koninkrijk van God. Daarin onderscheiden zij zich van al zijn andere brieven, ook van die aan Filemon, want dat is een zuiver persoonlijke brief. Schrijver Wie de auteur van deze brieven is, wordt duidelijk uit de brieven zelf De eerste avond verdiepen we ons in de levensloop van Paulus en de vraag wat hem tot zo'n succesvol apostel heeft gemaakt. Aan het einde van die avond maken we een gezamenlijke keuze uit één van de vele brieven die Paulus schreef. Op die brief vestigen we dan een maand later onze aandacht. Van harte welkom! Wanneer: Datum nog niet bekend.

Karakter van Paulus Wie is Paulus? Een karakterschets

auteur is Lucas, van huis uit arts, een naaste medewerker van de apostel Paulus die alles nog eens nauwkeurig opschrijft voor Theofilus een Romeinse autoriteit. Door heel Handelingen, tot hun aankomst in Troas worden de zendelingen beschreven als zij. Op dat punt verandert plotseling het onderwerp en wordt er geschreven over wij Lukas is een medewerker van de apostel Paulus en arts van beroep (Ko 4:14; Hij is hoogstwaarschijnlijk van oorsprong een heiden en hij schrijft aan een heiden. Het laat zien dat de genade van God ook voor de heidenen is. Als metgezel van Paulus heeft hij geschreven over dingen waarop Paulus in zijn brieven verder ingaat Voorpublicatie Paulus-biografie Apostel Paulus was geen vrouwenhater De apostel Paulus, wiens biografie is geschreven door de Britse theoloog Tom Wright Beeld Rembrandt. Vooraanstaand theoloog Tom.

We besluiten de behandeling van Paulus' brief aan de Romeinen met de doxologie (lofverheffing) van de verzen 25 tot 27 van Rom. 16. Evenals de eerste verzen van hoofdstuk 1 één machtige lofzang op de eeuwige en al leen wijze God. Hem nu die machtig is u te bevestigen (vs. 25). Het ging de apostel in zijn brief aan Rome om een hartversterking Paulus had ook de tekenen van een apostel maar maakt hiervan na de sluiting van het Handelingen-tijdperk geen gebruik meer. Hij stuurt geen zweetdoek naar zijn getrouwe medewerker Timotheus samen met zijn brief, maar raadt hem aan een weinig wijn te nemen voor zijn ziekelijkheid. Later laat hij Trofinus ziek te Milete achter. In geval van ziekt

De volgorde van Paulus' brieven - AME

De schrijver van de Handelingen der apostelen ('Lucas') wil zijn lezers doen geloven dat het al betrekkelijk snel was: na 'de eerste zendingsreis', maar dat lijkt niet waarschijnlijk omdat Paulus in zijn brief aan de Galaten schrijft dat hij na de ommekeer in zijn leven eerst 2 volle jaren in Arabië is geweest, dat hij vervolgens is teruggekeerd naar Damaskus, vervolgens een kort bezoek heeft. In de Bijbel wordt er niet veel over hem geschreven. Het Bijbelboek Marcus is hoogstwaarschijnlijk het oudste evangelie. Zijn naam wordt niet in het Bijbelboek bekendgemaakt, maar al vroeg in de geschiedenis van de kerk wordt Marcus gelinkt aan dit evangelie. Meestal wordt hiermee verwezen naar Johannes Marcus, een medewerker van Paulus en. Eusebius3 en Hieronymus4 allebei Clemens van Rome identificeerden als een medewerker van de apostel Paulus (vgl. Fil 4:3), volstond Irenaeus met de vermelding dat Clemens onder de 1.Irenaeus (Adv. Haer. 3.3) noemt dat Clemens na de tijd van Paulus en Petrus een belangrijk geestelijk leider werd in Rome

Gedachten bij de tweede brief van Paulus aan zijn medewerker Timotheüs, hoofdstuk 2 vers 8-13 Veel moedeloosheid wordt veroorzaakt door dóelloosheid. Als je niet meer weet waar je het voor doet, waar je ten diepste voor leeft, ligt moedeloosheid vlak om de hoek. Ik heb de indruk dat velen van ons last beginnen te krijgen van díe door doel Van Wikipedia, de gratis encyclopedie Philippians verwijst hier opnieuw. Het moet niet worden verward met de Filippijnen of de brief van Polycarpus aan de Filippenzen Bewust zet de apostel in het opschrift van de Brief zijn naam Paulus voorop.Hij is de verantwoordelijke schrijver hoewel er nog andere broeders in zijn gezelschap verkeren.Ook noemt hij zich meteen een apostel die bovendien niet door een mens en ook niet vanwege mensen werd aangesteld, maar rechtstreeks door Messias Jezus en diens Vader Algemene info: Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar. Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang. Katrijn • Paulus vraagt in een brief aan zijn medewerker Timotheüs om zijn vergeten mantel mee te brengen. Verrassend dat een apostel ook met zoiets gewoons bezig was, maar dat maakt hem menselijk. Komt zo te zien uit de laatste brief die Paulus schreef

Bovendien waren Paulus verontrustende berichten ter ore gekomen (1Ko 7:1; 1:11; 5:1; 11:18). Deze waren zo bedroevend dat de apostel pas in het beginvers van hoofdstuk 7 gewag maakt van hun brief met vragen. Vooral door de berichten die Paulus had ontvangen, voelde hij zich genoopt zijn medechristenen in Korinthe te schrijven De eerste brief aan de christenen in het - nu Noord-Griekse - Thessalonica wordt door Paulus geschreven. Hij doet dat mede namens Silvanus en Timotheüs. Silvanus, ook wel Silas geheten, heeft Paulus geassisteerd bij zijn evangelisatiewerk in Corinthe. Ook Timotheüs is een medewerker van Paulus 2:19,25 een metgezel van de apostel, maar die moet hij nog zenden. Epafroditus komt eerder in aanmerking want die heeft hij naar hen toegezonden en van hem geeft hij een geweldig getuigenis. Anderen denken aan Lukas die inderdaad vaak een metgezel van de apostel was (ook in Filippi, Hd 16), maar die wordt in deze brief nergens genoemd

Vgl. wat de apostel Paulus in z'n tweede brief schrijft aan z'n medewerker Timotheüs, hoofdstuk 4:1-2, Ik bezweer je predik het Wóórd, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. De voorbeelden van Bredenhof zijn uit Duitsland en een paar honderd jaar geleden Hij diende Paulus (vers 13). Paulus wilde hem graag bij zich houden, maar wilde dit niet buiten medeweten van Filémon doen. Toen de apostel Tychicus met een brief naar Colosse stuurde (Col, 4:7) gaf hij Onésimus mee. Hij noemde deze slaaf zelfs in zijn brief aan de Colossenzen zijn trouwe en geliefde broeder en ook een der hunnen

Paulus` bediening als apostel - AME

Het is aannemelijk dat Paulus die 2 brieven aan Onesimus gaf, en hem koerier maakte om de brief aan de Kolossenzen af te geven bij de kerk, en naar zijn meester te gaan, met de brief aan Filemon. De postbode komt aan, Filemon leest zijn brief, beste lezer, neem de postbode, die je weggelopen slaaf is, weer in liefde aan. Groetjes Paulus In 1979, toen hij inmiddels als hoogleraar Joodse studies en hermeneutiek aan de Freie Universität in Berlijn werkzaam was, hield Taubes werkcolleges eerst over de 1 e Korinthe- en later over de Romeinenbrief. Naar aanleiding daarvan doorbrak hij zijn stilzwijgen en schreef een nieuwe brief aan Schmitt Jacob Taubes over de vijanden in de Romeinenbrief. De bijdrage van Joop Zuur in nummer 49/3 herinnerde mij onweerstaanbaar aan Jacob Taubes. Niet, omdat Taubes net als Zuur moeite zou hebben met het verstaan van de vijanden in Romeinen 11:28 als 'Gods' vijanden - hij had bepaalde redenen van die quasi-invoeging of althans duiding uit te gaan, zoals we zullen zien

De brief van Paulus aan Filemon (met uitleg

aan de keuzes die Paulus gemaakt had. Er waren twee zaken die speelden, waardoor er twijfel rees over Paulus´ apostelschap. Iemand die zulke dingen deed, kon toch onmogelijk door de Geest geleid zijn? Het eerste, wat voor onbegrip zorgde, was de brief die Paulus aan hen schreef. Een brief met een scherpte die ze niet van Paulus hadden verwacht De tweede brief aan Timotheüs is de laatste brief die de apostel Paulus heeft geschreven. In deze brief wijst hij Timotheüs aan als zijn opvolger. De brief staat vol aanwijzingen, waarschuwingen.

Toch nodigt de Bijbel ons uit om te doen wat eerbaar is, en de hoofdstuk 12 van de brief aan de Romeinen is een goede leidraad in dit proces. Overschat jezelf niet. Het is de basis om onze gedachten over dit onderwerp correct te oriënteren. Als ik een hoog zelfbeeld heb, zal ik zeker onderscheidingen eisen Paulus de apostel was een Romeins staatsburger. In tegenstelling tot anderen in zijn tijd die hun staatsburgerschap moesten kopen, zoals de Romeinse bevelhebber in Handelingen 22:28, werd Paulus als Romeins staatsburger geboren (Handelingen 16:37) het een en ander over gemeenteopbouw. (In de Handelingen en ook in brieven van Paulus en andere dienaren van Jezus.) En nog veel meer lezenswaardig Woord van God. Maar ik tref in dat Magazine van het Hemelrijk gelukkig ook een column aan. Van niemand minder dan Paulus. De brief aan Filemon. Kort, een A4-tje, nog geen bladzij vol in de Bijbel

Prof. Dr.hist. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 1913 -) is een Vlaams Jezuïet, priester en historicus. Hij is de zoon van Philip Van Isacker en de broer van Frans Van Isacker. Karel Van Isacker volgde de humaniora bij de Jezuïeten in Aalst en trad in 1933 toe tot de orde. Naast filosofie en theologie studeerde hij vanaf 1941 geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven, en in 1945. De Da Vinci Code van Dan Brown is een roman over een eigentijdse zoektocht naar de legendarische heilige graal. De bestseller ging tientallen miljoenen keren over de toonbank en is ook verfilmd. Naast een spannend plot bevat het verhaal historische beweringen over Jezus, het onstaan van de Bijbel, en de Kerk Deze brief moet dus na 60 of 62 na Christus geschreven zijn en daarmee is deze brief de laatste brief van Paulus die in de Bijbel is opgenomen. Wie dit weet gaat die tekst uit 2 Timotheüs anders lezen

1 Thessalonicenzen - Christipedi

3 mei - HH. Filippus en Jakobus, apostelen (feest) Binnen een groep van mensen zijn er altijd figuren die op de voorgrond treden. Filippus en Jakobus zijn niet zo bekend als Petrus en Johannes. Af en toe vangen we in de evangelies een flits van hen op. Filippus van Betsaïda, een medewerker van het eerste uur, is ons vooral bekend door zijn. Zo schreef de apostel aan de Galaten, dat wie een ander evangelie brengt dan dat van Jezus Christus over het hemelse Koninkrijk, een vervloeking is (Gal.1:8). Er is maar één weg tot behoud. Men moet Jezus liefhebben, dat is één zijn met zijn gedachten en woorden, want die drukken het wezen van de eeuwige God uit Een blinde die in de zon staat heeft de zon wel om zich heen, maar de zon kan niet tot hem doordringen. Wees dus geen duisternis. Dit is nu net de genade waarover ik ga spreken: wij zijn geen duisternis meer en de apostel Paulus kan tegen ons zeggen: 'Eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer.' (Ef. 5,8) Augustinus dat Paulus de schrijver is. De brief aan de christenen in Rome is de langste brief in het Nieuwe Testament: wel 433 verzen. De brieven van Paulus zijn in het Grieks geschreven. En ze beginnen steeds met dezelfde woorden: Paulus' naam in het Grieks. Dat was heel handig, want zo wisten de lezers meteen wie de brief geschreven had. Paulus.

Lukas — Een geliefde medewerke

De vier evangeliën en de brieven van Paulus vormden de kern van de boe­ken van het Nieuwe Testament, waarvan de christelijke kerk de canoniciteit onder-kende. In de nieuwtestamentisch geschriften zelf vinden we aanwijzingen dat de boodschap van de apo­stelen, die tenslotte schriftelijk werd vastgelegd in deze boeken, van hetzelfde gewicht is als de inhoud van het Oude Testament