Home

Verplaatsingskostenregeling defensie

1 De tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de aanschaf ter plaatse van een personenauto bij verplaatsing naar een land buiten Europa, bedoeld in artikel 16 van het besluit, bedraagt maximaal € 750,-. 2 De over deze tegemoetkoming verschuldigde loonheffing en inhoudingen komen voor rekening van Defensie. Artikel 8 1°. voor het bepalen van de afstand gemeten langs de gebruikelijke openbare weg als bedoeld in artikel 1 van het Verplaatsingskostenbesluit defensie, hanteert het Ministerie van Defensie de routeplanner Andes Nav Teq. 2°. de afstand wordt berekend met de opties: auto en snelste, waarbij tolwegen en veerpont zoveel als mogelijk vermeden wordt, e 1 De defensieambtenaar die ingevolge een op grond van artikel 75 Burgerlijke ambtenarenreglement defensie dan wel artikel 143 Algemeen militair ambtenarenreglement defensie opgelegde verplichting verhuist naar een nader door het bevoegd gezag aangegeven plaats of gebied, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten, mits de verhuizing plaatsvindt uiterlijk twee jaren na de datum waarop de verplichting is ingegaan Deze regeling wordt aangehaald als, Verplaatsingskostenregeling defensie. Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie ministeriële publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant 2. De defensieambtenaar die het transport van zijn inboedel niet door een verhuisbedrijf laat verzorgen, maar de verhuizing in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op vergoedin

Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing, bedoeld in hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 - 2016, van toepassing is en wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer te bereiken is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling. bedoeld in artikel 6 Verplaatsingskostenregeling Defensie.-Het Besluit en de Regeling Dienstreizen Defensie worden zodanig aangepast dat een dienstreis vanuit het buitenland naar Nederland voor de in het buitenland geplaatste defensiemedewerker als een buitenlandse dienstreis wordt aangemerkt Het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD) regelt van alles rondom verplaatsingen, niet alleen voor woon-werkverkeer maar ook als je bijvoorbeeld moet verhuizen. Klik hier voor het VKBD Een aantal onderwerpen uit het VKBD is verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD) Klik hier voor de VKR Het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD) regelt van alles rondom verplaatsingen, niet alleen voor woon-werkverkeer maar ook als je bijvoorbeeld moet verhuizen. Klik hier voor het VKDB Een aantal onderwerpen uit het VKBD is verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD) Klik hier voor de VKR

De reiskosten voor woon-werkverkeer zijn geregeld in de Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD). Hierin staan ook de regels rondom verhuizen. Een verdere uitwerking van regelingen in de VKBD vindt u in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD) Bijlage 2 van de Verplaatsingskostenregeling defensie wordt vervangen door de bijlage 2 opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling. ARTIKEL II Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juni 2020 De Verplaatsingskostenregeling defensie wordt als volgt gewijzigd: De bijlagen 1 en 3 van de Verplaatsingskostenregeling militairen worden vervangen door de bijlagen 1 en 3, opgenomen als bijlagen bij deze regeling Zoek op het intranet van Defensie naar de MP-bundels en dan specifiek onder MP 31-300, regelingnummer 1220 Verplaatsingskostenregeling defensie de bijlage 1 en bijlage 3. Lees 8477 keer Laatst aangepast op donderdag, 01 maart 2018 10:5

 1. gen ter zake van verhuizing en woon-werkverkeer voor defensiepersoneel en tot wijziging van enige besluiten, in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 maart 2012 tot en met 28 februari 2013 (Stb. 2012, 596
 2. g in de verhuiskosten te verlenen, zoals in dit geval, dan volgt uit artikel 12 van het VBD dat die tegemoetko
 3. isteriële regeling vastgestelde routeplanner, met dien verstande dat bij meer dan één plaats van tewerkstelling die zich niet binnen één complex of terrein bevinden de grootste afstand geld'
 4. De Verplaatsingskostenregeling defensie wordt als volgt gewijzigd: De bijlagen 1 en 3 van de Verplaatsingskostenregeling militairen worden vervangen door de bijlagen 1 en 3, opgenomen als bijlagen 3 en 4 bij deze regeling
 5. g voor de ambtenaar en zijn echtgenote in de reis en verblijfskosten die zijn verbonden aan een reis ter bezichtiging van onder meer woonruimte en scholen in het buitenland indien de ambtenaar daarheen verplicht wordt te verhuizen
 6. Verplaatsingskostenregeling defensie (VKRD) MILITAIR AMBTENARENRECHT. AFWIJZING VERZOEK TOLGELDEN VIA T-TAG TE BLIJVEN VERGOEDEN. Het VKBD en de VKRD bieden geen ruimte voor vergoeding van tolgelden. Op grond van een mandaatbeschikking werden de tolgelden toch vergoed
 7. Het VKBD is verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD). Nog meer regels. Zoals gezegd is men binnen Defensie gek op regels. Zo is er nog het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD), die dan weer uitgewerkt wordt in de Regeling Dienstreizen Defensie (RDD)

Defensie ondernam na deze uitspraak niet direct actie, maar heeft vorig jaar toch besloten alle militairen die geen eigen huishouding voeren, ongeacht of er een verzoek is ingediend, vanaf 24 november 2014 tegemoetkomingen te verstrekken voor (indien van toepassing) huisvesting, voeding en reiskosten bedoeld in artikel 6 Verplaatsingskostenregeling Defensie. - Het Besluit en de Regeling Dienstreizen Defensie worden zodanig aangepast dat een dienstreis vanuit het buitenland naar Nederland voor de in het buitenland geplaatste defensiemedewerker als een buitenlandse dienstreis wordt aangemerkt Lees hier de inhoud van het arbeidsvoorwaardenresultaat. De afgelopen jaren is er door bezuinigingen veel gevraagd van het personeel van Defensie. Die tijd willen wij, sociale partners, nu achter ons laten. Het vertrouwen in Defensie als een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever moet worden hersteld

Verplaatsingskostenregeling defensie Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009) Versie geldend vanaf : 01-02-2011. AMvB. Het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD) regelt van alles rondom verplaatsingen, niet alleen voor woon-werkverkeer maar ook als je bijvoorbeeld moet verhuizen. Klik hier voor het VKBD. Een aantal onderwerpen uit het VKBD is verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD) Klik hier voor de VKR voor overige gebieden: de kosten verbonden aan het vervoer per schoolbus, met dien verstande dat indien naar het oordeel van de commandant geen gebruik kan worden gemaakt van een schoolbus, aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van artikel 16 van de Verplaatsingskostenregeling defensie, met dien verstande dat de. Wettenpocket Wet ambtenaren defensie. Onderwerp Overig. Publicist KOOP. Auteur Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties. Publicatiedatum 4-7-2021. Downloads 540. Verplaatsingskostenregeling defensie. In deze regeling wordt verstaan onder: a. hoofd defensieonderdeel. 1°. de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf; 2°. de commandant operationeel commando v

Verplaatsingskostenregeling defensie - Ministeriële- en

 1. Verplaatsingskostenregeling 1989 (voor zover het bepalingen betreft inzake tijdelijk andere woonruimte en verhuizing vanwege het werk) • Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (voor zover het dienstwoningen betreft) • Regeling vaststelling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011-2012 (voor zover het dienstwoningen betref
 2. Defensie draagt eventuele kosten voor om-, her- en bijscholing van overtollig personeel dat alleen na een opleiding voldoet aan de eisen van een vacature. aanspraak kan maken op een verhuiskostenvergoeding volgens de normen van de desbetreffende verplaatsingskostenregeling
 3. g in de kosten voor uw verhuizing. Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina.
 4. Voorbeelden daarvan zijn een uitvoeringsregeling onbetaald verlof, de bijzonderverlofregeling of de verplaatsingskostenregeling. Artikel 1:4:2 Uitreiking van CAR en UWO De verstrekking kan ook plaatsvinden door een elektronische tekstdrager, bijvoorbeeld een diskette, of door terbeschikkingstelling via een intern netwerk
 5. Stopzetten vaste reiskostenvergoeding. Bijzondere situaties woon-werkverkeer. Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij 'Zie ook' onderaan deze pagina

En voor hetzelfde vindt de routeplanner defensie dat je ook binnendoor kunt waardoor je op 100km ofzo uitkomt, heb je nog minder. Verplaatsingskostenregeling Defensie Tabelvergoeding Bijlage 3, tabel J is voor jou van toepassing. En verder, binnenslaper is niet zo erg. Ben niet anders gewend In de Interne Klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie is in artikel 17 de maximale vergoeding voor kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand opgenomen. Deze vergoeding wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in de periode september 201 7 - september 2018 Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel. (voor zover het dienstwoningen betreft) Regeling vaststelling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011-2012. (voor zover het dienstwoningen betreft) De betreffende regelingen zijn opgenomen in bijlage 20 van de cao. 27.1 Herkomst cao-bepalingen

Aan de ambtenaar die ingevolge wettelijke verplichting anders dan voor herhalingsoefeningen als militair in werkelijke dienst is, of te werk is gesteld in de zin van artikel 9 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst en die vervangende dienst gedurende negen maanden heeft vervuld, wordt een bedrag uitgekeerd, dat gelijk is aan het verschil tussen het bedrag, dat hij als vakantie-uitkering. 2 Met de centrales van overheidspersoneel is op 18 december 2003 overeenstemming bereikt over een vernieuwd Sociaal Beleidskader Defensie (SBK). Het SBK heeft een geldigheidsduur van 1 januari 2004 tot 1 januari Het SBK richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van gedwongen ontslag bij de aanzienlijke personeelsreductie die Defensie vanaf nu moet doorvoeren

wetten.nl - Regeling - Verplaatsingskostenbesluit defensie ..

 1. Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen. 1 Voor de toepassing van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder: a. ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan; b
 2. 2. Militaire dienst In 1997 is de opkomstplicht voor militaire dienst in Nederland opgeschort. Zolang dit het geval is, vervallen de huidige bepalingen over militaire dienst (de artikelen 3:7:1 tot en met 3:7:7 CAR-UWO). 3. Verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenare
 3. Defensie heeft een zorgplicht naar zijn medewerkers. Alle mogelijke inspanningen dienen genomen te worden om de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te beschermen. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsgeneeskundige zorg voor de (ex-)medewerkers niet op ee

Verplaatsingskostenregeling defensie - puc

 1. Verplaatsingskostenregeling defensie Geldend van 20-06-2020 t/m 31-12-2020 Alles openklappen Alles dichtklappe Webinar Defensie 23 november 2020. Op maandag 23 november vond het webinar voor Defensie plaats. Op deze pagina kunt u het webinar terugkijken en de veelgestelde vragen lezen
 2. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, alsmede de invorderingsambtenaren en de heffingsambtenaren van de gemeenten Leerdam en Vianen maken hierbij bekend, dat zij op 23 januari 2018 hebben besloten tot vaststelling van de Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
 3. 2 Op de werkervaringsovereenkomst is de CAR-UWO van toepassing, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 5a, 6, 6a, 7, 10d en 17 en artikelen 2:1A, 2:1B en 2:4. 3 De werkervaringsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor een periode van maximaal 6 maanden
 4. 2.In geval van herhalingsoefeningen van dienstplichtigen worden de bruto inkomsten van de werknemer uit hoofde van militaire dienst aangevuld tot het bruto maandsalaris. 3.Afwezigheid zonder behoud van salaris wordt, voor zover de dienst het toelaat, toegestaan voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een vakvereniging, die partij is bij deze overeenkomst tot ten hoogste 12 dagen.
 5. p ayroll werkgever / werknemer:. de werkgever, die op basis van een overeenkomst met een gemeente, welke niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een werknemer ter beschikking stelt om in opdracht en onder toezicht en leiding van de gemeente arbeid te verrichten, waarbij de werkgever die de werknemer ter beschikking stelt alleen met.
 6. 1. Het college kan een student in het kader van opleiding, studie of onderzoek een stageplaats aanbieden op basis van een stage-overeenkomst. 2. Op de stage-overeenkomst is de CAR-UWO van toepassing, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 5a, 6, 6a, 7, 10d en 17 en artikelen 2:1A, 2:1B, 2:4

Het college van de gemeente Lelystad heeft besloten: 1.De CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 en de daarbij behorende toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de CAR-UWO (inclusief toelichting) van 1 januari 2017, laatstelijk gewijzigd op 13 december 2016, vast te stellen en deze in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking, met terugwerkende kracht tot en met. U bent hier: Regelingen » Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst CAR UWO Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel » Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)Geconsolideerde versie, geldig vanaf 25-12-2019 tot 01-01-2020 Concernregelingen TNT 3. 4 HOOFDSTUK 1 Concernregeling vergoeding voor reis- en verblijfkosten bij zakelijke reizen in Nederland 1 Algemeen a. De werknemer die in opdracht van de werkgever een zakelijke reis moet maken, ontvangt volgens de hiernavolgende regels een vergoeding van de reis- en verblijfkosten die naar het oordeel van de werkgever.

CAO gemeenten 2020-2021 - Openbaar bestuur, politie, belangenorganisatie 6 ARTIKEL 1.5 | KARAKTER VAN DE CAO 1 Afwijken van bepalingen in deze cao is niet toegestaan, tenzij in de cao anders is bepaald. 2 Voor de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kunnen van deze ca

Ministerie van Defensie te Londen, vanaf 21 augustus 1941 Ministerie van Oorlog te Londen, voortgezet vanaf 20 juni 1945 tot 25 april 1947 als bureau Londen departement van Oorlog, 1940-1949 1.1 HET ARCHIEF VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN, VANAF 21 AUGUSTUS 1941 MINISTERIE VAN OORLOG TE LONDEN, TOT 20 JUNI 1945 1.1.3 Buiten verbaal gehouden of geraakte stukken 1.1.3.1 Serieel 1.1.3.1. 2 woorden eindigen op DEFENSIETJES. Welk woord eindigt op DEFENSIETJES? Vind woorden in het Van Dale Rijmwoordenboek Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Colofon Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Roosendaalse Bode R_daalse Bode Redactie Monique Jansen Correspondenten René.

Rechtspositie voor burgermedewerkers » AFM

 1. Rechtspositie voor militairen » AFM
 2. Cao en salarisschalen defensie voor 202
 3. Staatscourant 2020, 32517 Overheid
 4. Staatscourant 2015, 13001 Overheid
 5. 3 - Waar kan ik de tabellen inzien zodat ik weet op welke
 6. Staatscourant 2017, 40227 Overheid

Staatscourant 2018, 124 Overheid