Home

Eindtermen basisonderwijs

4 3. eindtermen leergebieden 3.1. muzische vorming 1.1 De leerlingen kunnen door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beelden en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende culturen 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en erover praten 1.3 De leerlingen kunnen beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan 1.4 De. De Vlaamse regering nam in het regeerakkoord op dat de eindtermen basisonderwijs en de ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs ambitieus herschreven worden met bijzondere aandacht voor Nederlands, Frans, Wiskunde en Wetenschappen en Techniek Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs. Informatie voor de onderwijspraktijk. Op 1 september 2010 worden een aantal nieuwe ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en eindtermen voor het lager onderwijs van kracht. Alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen waaraan elke basisschool vanaf 1 september 2010 moet werken, zijn. Zo moeten in het gewoon basisonderwijs ten minste de volgende leergebieden aan bod komen: Lichamelijke opvoeding; Muzische vorming; Nederlands; Wetenschappen en techniek; Mens en maatschappij; Wiskundige initiatie (kleuteronderwijs) of wiskunde (lager onderwijs) Fran EINDTERMEN - Basisonderwijs. EINDTERMEN - Basisonderwijs luisteren ET Frans 1 (sep In teksten met gegeven kenmerken volgende taken kunnen beschrijvend uitvoeren: het onderwerp bepalen in informatieve, narratieve en artistiek-literaire . Nadere informati

eindtermen basisonderwijs - PDF Free Downloa

Schooltv: Clipphanger - Waarom barst een vulkaan uit?

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs

 1. ister aan dat hij nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs zal invoeren. In zijn eerder advies formuleerde de Vlor hiervoor principes en enkele aanbevelingen
 2. De eindtermen basisgeletterdheid moeten door elke individuele leerling bereikt worden op het einde van de 1ste graad, zowel in de A-stroom als in de B-stroom. Eindtermen die een attitude aangeven, zijn door de school bij de leerlingen na te streven
 3. g (AKOV) Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vor
 4. Alles wat in de vernieuwde eindtermen in het basisonderwijs staat, moet 'basis' zijn. Basisscholen willen voor alle leerlingen het maximale bereiken. Er mag geen hiërarchie tussen twee soorten eindtermen ontstaan. De Vlor vreest dat het invoeren van basisgeletterdheid zal leiden tot dalende leerresultaten
 5. Basisonderwijs. Vraag en antwoord. Wat zijn de kosten voor de basisschool van mijn kind? Hoe kan ik een klacht indienen over school? Wanneer mag mijn kind naar de basisschool? Meer vragen en antwoorden; Uitgelicht. Extra geld onderwijs door coronacrisis

De eindtermen voor het basisonderwijs worden kerndoelen genoemd. Voor de basisschool is er een inzetverplichting van de school, geen resultaatverplichting. Er wordt ook niet afgesloten met een soort van examen. Men kan ook niet de basisschool wel of niet halen De nieuwe eindtermen worden beperkt in aantal, duidelijk en evalueerbaar geformuleerd. Ze moeten een coherent geheel vormen van het kleuter- tot het einde van het secundair onderwijs. De eindtermen zullen ook periodiek geëvalueerd worden en geactualiseerd worden indien nodig Er werden tien eindtermen en ontwikkelingsdoelen opgesteld, de eerste acht voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het buitengewoon basisonderwijs (type 1, 2, 7 en 8). Je vindt hier de leermiddelen waarmee je werkt aan één of meer ICT-eindtermen voor het basisonderwijs. Hieronder kan je leermiddelen zoeken per eindterm De acht ICT-eindtermen van het basisonderwijs zijn leergebiedoverschrijdend. Dit wil zeggen dat ze doorheen de verschillende vakken aan bod komen. ICT moet geïntegreerd worden in andere vakken, in het basisonderwijs wordt het niet als apart vak aangeboden. De doelstelling is om de eindtermen te bereiken voor het verlaten van het basisonderwijs Kwalificaties. Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. Naar de beroeps- en onderwijskwalificaties

Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon

Voor verdere inlichtingen over de eindtermen van het secundair onderwijs kunt u de website onderwijs.vlaanderen.be raadplegen. In de Franse Gemeenschap De ' socles de compétences ' leggen de basiscompetenties vast die u moet verwerven voor het einde van de acht eerste jaren van het verplicht onderwijs, vanaf het eerste jaar basisschool tot het tweede middelbaar, dus Ontstaansgeschiedenis kerndoelen basisonderwijs geschiedenis. De opdracht van het Ministerie om eindtermen voor het basisonderwijs te formuleren kwam terecht bij de Stichting voor de Leerplanontwikkeling, de SLO te Enschede. Voor elk vakgebied ging een SLO-medewerker aan de slag Leerplannen basisonderwijs 24 augustus 2020 / in Eindtermen en leerplannen basisonderwijs Basisonderwijs Eindtermen en leerplannen basisonderwijs / door steiner_admin Deel dit stu

De eindtermen in het basisonderwijs en in de 2de en 3de graad secundair onderwijs blijven ongewijzigd tot er nieuwe eindtermen van kracht zijn. Nog te ontwikkelen eindtermen voor de 2de graad secundair onderwijs gaan in op 1 september 2021 en voor de 3de graad op 1 september 2023 Artikel 27 van het decreet basisonderwijs bepaalt dat er geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor kosten die gemaakt worden om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. (Voor een uitgebreide toelichting zie omzendbrief kostenbeheersing in het basisonderwijs van 22/06/2007

Onderwijsdoelen en leerplannen in het basisonderwijs

Het basisonderwijs omvat kleuteronderwijs en lager onderwijs. Er is gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Art. 5. Het kleuteronderwijs is basisonderwijs voor kinderen vanaf [13 Decr. van 14/02/2003 B.S. 01/07/2003 twee jaar en zes maanden 13 Decr. van 14/02/200 eindtermen basisonderwijs Mens en zingeving 2.3 Kinderen ontdekken hoe mensen omgaan met grote momenten in het leven. 2.5 Kinderen zien in dat elke mens iemand is, iets betekent, en op de een of andere wijz biedoverschrijdende eindtermen werkt. Sinds 1 september 2004 gelden volgende definities van ontwikkelingsdoelen en eindtermen zoals aange-geven in het Decreet Basisonderwijs, artikel 44, §2: 1° Ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wen

Eindtermen Nederlands lager onderwijs - PDF Free Downloa

 1. In het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Leerlingen in groep 7 mogen geen eindtoets maken om te oefenen voor de eindtoets in groep 8. Datum afname eindtoets. Inschrijven voor eindtoets. Scholen kunnen zich elk jaar van 1 december tot 1 februari inschrijven voor een eindtoets
 2. Aan het eind van het basisonderwijs in groep 8 moeten leerlingen vaak een eindtoets basisonderwijs doen. De eindtoets is bedoeld om te bepalen in hoeverre leerlingen de doelstellingen van het lager onderwijs daadwerkelijk gehaald hebben. Deze doelstellingen zijn de zogeheten kerndoelen of eindtermen waarmee is vastgelegd wat een leerling aan.
 3. Daarnaast kent het Vlaamse basisonderwijs eindtermen, maar deze hebben geen betrekking op de kl. Vlaanderen heeft bewust geen eindtermen opgesteld voor de kl, omdat ervan uitgegaan wordt dat kl daarvoor te sterk van elkaar verschillen.' Ontwikkelingsdoelen moeten tot uiting komen in het aanbod dat je doet
 4. imumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Het zijn streefdoelen. Ze geven aan [
 5. imaal moeten kennen en kunnen
 6. Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van uw eigen onderwijsprogramma. Inhoud van de website. Leerplaninbeeld.slo.nl is een handige website met informatie over: Leerlijnen. Doorlopende leerlijnen, van primair onderwijs tot bovenbouw havo/vwo en vmbo, voor alle vakken en leergebieden. Kerndoelen en eindtermen

Onderwijsdoele

Drama in het basisonderwijs: lesideeën en lesdoelen Drama is, sinds de invoering van de Wet op Basisonderwijs 1984, een officieel schoolvak. Toch is het vak drama op veel s Een introductie op de referentieniveaus in primair onderwijs De referentiekaders voor taal en rekenen worden, anno 2017, steeds duidelijker zichtbaar in het het basisonderwijs De basis om een getuigschrift basisonderwijs toe te kennen zijn eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen. - Eindtermen De eindtermen zijn minimumdoelen die het Vlaams Parlement bepaalt. Elke gewone lagere school moet de eindtermen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en bepaalde attitudes bij zoveel mogelijk leerlingen bereiken..

eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs zal invoeren. In september 2020 wordt gestart met de ontwikkeling ervan. Met dit advies neemt de Vlor voor het basisonderwijs een voorbereidende, adviserende rol op alvorens de ontwikkelcommissie start.1 De raad schuift de principes naar voren die he De leraren van het basisonderwijs vinden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen duidelijk, haalbaar, realistisch en vrij gemakkelijk om te evalueren Wettelijke richtlijnen voor bewegingsonderwijs van basisschool tot mbo. Voor het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn wettelijk kerndoelen en eindtermen vastgesteld. Ook gelden er bevoegdheidsbepalingen voor leerkrachten. Hier vind je een overzicht van de richtlijnen per schooltype

Minder dan de helft van de leerlingen behaalt op het einde van de basisschool de eindtermen Frans voor lezen. Voor luisteren slagen bijna 7 leerlingen op de 10. Sigrid Van Liedekerke, docent Frans aan de lerarenopleiding HoGent, zoekt verklaringen voor die lage cijfers: Ik zie nog steeds heel veel leerlingen schrijven in een invulboekje Leergebiedoverschrijdende eindtermen Leergebiedgebonden ontwikkelingsdoelen en eindtermen Het doelenboek voor de klchool Het didactisch handelen Leerlingenbegeleiding - hun visie op basisonderwijs. Daarnaast omvat het decretale deel een aantal krachtlijnen voor de schoolorganisatie, voor enkele pedagogisch-didactische aspecten en. Kerndoelen basisonderwijs - muziek. Sinds maart 2006 zijn er nieuwe kerndoelen. De kerndoelen zijn van 115 terug gebracht naar 58. Dat geeft scholen de mogelijkheid om meer keuzes te maken over de wijze waarop ze hun onderwijs vormgeven en op welke wijze ze aan de kerndoelen voldoen De eindtermen ICT zijn: De leerlingen: hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving

Op 17 mei 2016 vond er in het basisonderwijs een peiling plaats naar de eindtermen wiskunde. De peiling ging na of de leerlingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs de eindtermen voor dit leergebied beheersen. Na voorgaande peilingen in 2002 en 2009 was het de derde maal dat de eindtermen wiskunde in het basisonderwijs werden gepeild 8 eindtermen ICT De ICT-eindtermen zijn leergebiedoverschrijdende doelen, omdat het leren omgaan met ICT niet gelinkt is aan één specifiek vak. De doelen dienen nagestreefd te worden bij leerlingen van het basisonderwijs. Ze worden afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie Basisonderwijs. Wat. Welke STEM-inhouden spreken de leerlingen aan? STEM-onderwijs streeft naar conceptueel inzicht. Contexten zijn daarbij essentieel. Ze zorgen ervoor dat leerlingen het concept begrijpen. De leraar kan hen begeleiden om de transfer te maken naar andere contexten

Nieuwe eindtermen basisonderwijs wellicht uitgesteld - Het

Schooltv: Galapagos in de klas - Evolutie

eindtermen. In Nederland: Omschrijvingen van de kennis en vaardigheden waarover een leerling of student aan het eind van ieder onderwijsniveau moet beschikken. Er zijn zowel eindtermen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs als de volwassenenducatie. De eindtermen voor het basisonderwijs worden kerndoelen genoemd Eindtermen leergebieden en leergebiedoverschrijdende eindtermen voor het basisonderwijs . https://www.onderwijsdoelen.be/basisonderwijs . Leerplannen onderwijskoepel Visie op de eindtermen • Natuur 14 15 Eindterm Eerste leerjaar Tweede leerjaar Derde leerjaar Vierde leerjaar Vijfde leerjaar Zesde leerjaar 1.8 De functie van belangrijke organen die betrokken zijn bij ademhaling, spijsvertering en bloedsomloop in het mense - lijk lichaam op een eenvoudige wijze verwoorden. Knabbel Schitterend! lessen 26, 27, 2

 1. ICT voor het Basisonderwijs - Welkom. Welkom op de oefensite van de vrije basisscholen uit Ronse. Kies in het menu links het leerjaar, daarna kan u per vak verschillende activiteiten kiezen
 2. lingsdoelen voor de kleuterafdeling en te bereiken eindtermen voor de lagere afdeling. Via goedge-keurde leerplannen geven scholen vorm aan dit leergebied. Er is ook een apart ambt om lichamelijke opvoeding te onderwijzen in het basisonderwijs: de leermeester lichamelijke opvoeding. Sinds de in
 3. Zoals besloten op de raad van bestuur van 11 februari 2021 dient Katholiek Onderwijs Vlaanderen, samen met 113 schoolbesturen en VCOV, de oudervereniging van het vrij onderwijs, het verzoekschrift in waarmee het aan het Grondwettelijk Hof de schorsing en vernietiging van de eindtermen van de tweede en derde graad in het secundair onderwijs vraagt

04/12/2014 Artsen pleiten voor opname reanimatielessen in eindtermen basisonderwijs. Leer kinderen reanimeren dan leren hun ouders het ook concretisering van de kerndoelen nederlands 5 handelingen. Ook door bewustwording van het belang van conventies in het taalgebruik en van de mogelijkheden om met taal te 'spelen', breiden leerlingen hun taalgereedschap en hun repertoire uit (Buitengewoon) Basisonderwijs (Buitengewoon) Secundair Onderwijs Internaten Hoger Onderwijs Volwassenenonderwijs Besturen. Contacteer ons. Diensten ter ondersteuning van het Katholiek Onderwijs. Guimardstraat 1. 1040 Brussel. BE 0407.693.968 webshop@katholiekonderwijs.vlaanderen Een steinerschool, genoemd naar grondlegger Rudolf Steiner (1861-1925), is een methodeschool waar les wordt gegeven op basis van de steinerpedagogie.Het steineronderwijs maakt deel uit van een internationale schoolbeweging en omvat scholen voor basisonderwijs en secundair onderwijs.Steinerscholen worden ingedeeld in: klchool (4 tot 6 jaar), onderbouw (6 tot 12 jaar, klas 1 t/m 6) en. Team basisonderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen (en eindtermen) horen, staan ze onder elkaar vermeld. In de laatste ko-lom vind je een verwijzing naar vragen die dezelfde doelstelling en/of eindterm toetsen. Dit ka

Kerndoelen - SL

Vraag Code Leerplandoelen Code Eindtermen Zie ook vraag 1 0.9/2 Kinderen kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen. Dat houdt in dat ze gericht observeren in functie van een vraag. 1.1 De leerlingen kunnen ge-richt waarnemen met alle zintuigen en kunnen waar-nemingen op een systema-tische wijze noteren Op 31 mei 2018 werd er een peiling Nederlands in het basisonderwijs georganiseerd. Via dit peilingsonderzoek werd nagegaan in welke mate leerlingen op het einde van het basisonderwijs de eindtermen voor begrijpend lezen en luisteren alsook voor schrijven beheersen. In totaal namen 3119 leerlingen uit het zesde leerjaar, verdeel Leerlingen derde graad basisonderwijs. Leerlingen eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs . Leerkrachten . Doelstelling: De leerlingen kennen de verschillende stappen om een bewusteloos en eventueel niet ademend slachtoffer te benaderen en te rea nimeren. Ze kunnen deze stappen ook in de praktijk toepassen

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs Vlo

Welkom bij Zin in leren! Zin in leven! het leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. Dit leerplanconcept kwam tot stand op een communicatief- pragmatische wijze. Dat houdt in dat van bij het ontwerp tot de laatste doorontwikkeling heel wat mensen betrokken werden: leraren, leerlingen, lerarenopleiders, schoolleiders, pedagogisch begeleiders, inspecteur-adviseurs RKG. BASISONDERWIJS -- Status Eibo. Kerndoelen Engels in het basisonderwijs (1998)-- Kerndoelen Engels in het basisonderwijs (2004)-- Aansluiting Eibo op basisvorming.-- Eibo-Eivo project.-- SLO-Fontysproject deelcurriculum Engels Pabo/NLO.-- Taalportfolio basisonderwijs.-- PPON.-- Vervroegd Engels op basisscholen in Rotterdam Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs. Informatie voor de onderwijspraktijk brochure, Nederlands, 2010, 134 blz., 4,50 EUR download publicatie als PDF-bestand (1 MB) Op 1 september 2010 worden een aantal nieuwe ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en eindtermen voor het lager onderwijs van kracht. All In het basisonderwijs zijn dat alle leerlingen in het zesde leerjaar. Paralleltoetsen zijn niet geschikt voor afname in een ander leerjaar dan dat waarvoor ze ontwikkeld zijn. Aangezien paralleltoetsen het bereiken van eindtermen meten, worden de toetsen afgenomen aan het einde van het schooljaar

Onderwijsdoelen - voor onderwijspersoneel - Vlaams

Frans afgenomen in het basisonderwijs. De resultaten worden in deze brochure voorgesteld. In 2008 onderzochten we voor het eerst in welke mate de leerlingen in het basisonderwijs de eindtermen Frans bereiken. Het gaat echter niet om een herhali ngspeiling aangezien de eindtermen sindsdien werden aangepast 8 eindtermen ICT basisonderwijs. Voorstelling OD ET ICT. Praktijkboek ICT. contact via email. ICT-integratie in de basisschool. Onder het motto Systematisch werken aan de eindtermen ICT zijn de ICT-coördinatoren in het schooljaar 2007-2008 gestart met het (verder) uitbouwen van de schoolgebonden leerlijn ICT.. Attitudinale Eindtermen Wiskunde Basisonderwijs : Een Inspanningsverplichting! Een Exploratief Onderzoek Bij Leerkrachten Derde Graad. 2002. APA: Decubber, G. (2002). Attitudinale eindtermen wiskunde basisonderwijs : een inspanningsverplichting! Een exploratief onderzoek bij leerkrachten derde graad.. Chicago

Ben Weyts over Digisprong in De Afspraak: “Onszelf opnieuw

Basisonderwijs : Eindtermen en ontwikkelingsdoelen (2010

Het schema van het huidige Nederlandse onderwijssysteem leest u van onderen naar boven. Het schema begint met basisonderwijs voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Na het basisonderwijs zijn er drie vormen van voortgezet onderwijs: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) Hoger algemeen vormend onderwijs (havo) Voorbereidend middelbaar. Opschrift; Aanhef; Hoofdstuk I Basisonderwijs (Artikelen 1-184b) Titel I Algemene bepalingen (Artikelen 1-7) Artikel 1 Begripsbepalingen; Artikel 1a Inkomensbegrip; Artikel 2 Doe Voor het basisonderwijs zijn er dan ook nog 1S en 2F. 1S geldt voor rekenen als het eerstvolgende te behalen niveau, 2F voor taal. maar als je kijkt naar de eindtermen aan het eind van het voortgezet onderwijs zou er toch zeker meer eenduidigheid mogelijk zijn geweest Basisonderwijs. Het doel van bewegingsonderwijs is om alle leerlingen in het basisonderwijs (ruim 1.500.000) breed te introduceren in die bewegingscultuur: kinderen leren om zelfstandig en gezamenlijk een bewegingsactiviteit op gang te brengen en houden. Het onderwijs heeft als doel het aanleren van een verantwoorde deelname aan de. Curriculum.nu - Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Leerlingen met goed onderwijs blijven voorbereiden op hun toekomst. Dat is waarom leraren en schoolleiders voorstellen hebben gemaakt voor de actualisatie van het curriculum. Een wetenschappelijke curriculumcommissie heeft zich over de voorstellen gebogen en geadviseerd om deze als.

Basisonderwijs Archives - SmartschoolGO! Pro - De klimaatbrigadeICT-coördinatoren - ICT-Netwerk GroeningeSchooltv: Nederland is een monarchie - Geen president maar

Basisonderwijs. Lesgeven over oorlog en conflict is geen makkelijke opdracht voor leerkrachten. Toch kan je ook met jonge kinderen spreken over moeilijke thema's als Holocaust en mensenrechten. Het thema kan aan bod komen in de lessen wereldoriëntatie. Als leerkracht werk je zo aan eindtermen rond mens en maatschappij maar ook rond sociale. We zijn een basisschool die de kinderen een basisvorming wil geven. Het einddoel is de kinderen voor te bereiden op de overstap naar het middelbaar onderwijs. Tijdens die basisvorming streven we bij de kl de ontwikkelingsdoelen na en voor de leerlingen in het lager behalen we de eindtermen die de Vlaamse gemeenschap oplegt In het basisonderwijs zijn dat alle leerlingen in het zesde leerjaar. Paralleltoetsen zijn niet geschikt voor afname in een ander leerjaar dan dat waarvoor ze ontwikkeld zijn. Aangezien paralleltoetsen het bereiken van eindtermen meten, worden de toetsen afgenomen aan het einde van het schooljaar