Home

Omgevingsloket Gent

Omgevingsloket Vlaanderen - Omgevingsloke

Home - Gemeente Zelzate

Omgevingsvergunning nodig? Volg ons stappenplan Stad Gen

 1. Omgevingsloket online Het loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning
 2. Openbare onderzoeken. Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning leidt tot een openbaar onderzoek, dan wordt dit aangekondigd met een gele affiche op het perceel. Het wordt ook bekend gemaakt via de website van de gemeente. Enkel in uitzonderlijke gevallen worden buurtbewoners individueel aangeschreven of wordt een infomarkt georganiseerd
 3. Problemen tijdens het aanvragen in het Omgevingsloket: Helpdesk Omgevingsloket: Tel: 015/45.45.91 Mail: helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com: Aanvragen rechten Oefen-Omgevingsloket (om als professional te kunnen testen) Departement Omgeving: omgevingsvergunning@vlaanderen.b
 4. aanvraag bijstelling milieuvoorwaarden - Moerstraat 46, 9031 Drongen - OMV_2021068612. aanvraag bijstelling milieuvoorwaarden - Moerstraat 46, 9031 Drongen - OMV_2021068612. Termijn openbaar onderzoek: 09-07-2021 - 07-08-2021. aanvraag milieu - Bevrijdingslaan 27, 9000 Gent - OMV_2021094511
 5. Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunningen. aktename milieu - Albert De Smetstraat 42, 9042 Sint-Kruis-Winkel - OMV_2021109071. aktename milieu - Bijgaardepark en Nijverheidstraat 100, 9000 Gent en 9040 Sint-Amandsberg - OMV_2021081596. aktename milieu - Brusselsesteenweg 440-442, 9050 Gentbrugge - OMV_2021094483
 6. Formulier Stad Gent. Ga naar hoofdinhoud. Stad Gent. Footer. Gentinfo. Bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur. 09 210 10 10. gentinfo@stad.gent. Contactformulier

Het omgevingsloket zal toegankelijk zijn vanop een website van de Vlaamse overheid of van het betrokken bestuursorgaan met een elektronische identiteitskaart, een federaal token, een token van de Vlaamse overheid of een andere authenticatie die door de Vlaamse minister voor ruimtelijke ordening wordt aanvaard Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, e-mail bouwen@stad.gent, open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur. Omgevingsvergunning stad.gent. Home // Omgevingsloket omgevingsloket.be. jpg Bisdomplein 3 9000 GENT Tel.: 09 264 07 01 E-mail: contactcenter@cevi.be 2 14 maart 2017 Programma Project Digitale Bouwaanvraag Project Omgevingsvergunning Functionaliteiten Vergunningen.NET Demo Omgevingsloket Demo Vergunningen.NET Traject naar 1 juni Omgevingsvergunning in Vergunningen.NET 14 maart 2017 Project Digitale Bouwaanvraa Adviesbevoegdheid FANC. Voor bepaalde nucleaire inrichtingen in het Vlaams Gewest moet bij de behandeling van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in eerste aanleg en in beroep het advies van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gevraagd worden

Omgevingsloket gent Verzoekformulier vooroverleg omgevingsvergunning , volledig ingevuld. Tekeningen : bij voorkeur alle . Wil je een omgevingsvergunning voor een dakkapel aanvragen? Alle documenten, ook wel indieningsvereisten genoem die nodig zijn voor de aanvraag van een dakkapel In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure ((opent in nieuw venster)) en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift. Uitzonderingen Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding ((opent in nieuw venster)) bij uw gemeente De beslissing ligt gedurende de periode van 18 november 2017 tot 18 december 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de Stad Deinze, Brielstraat 2, elke werkdag van 9u-12u en op dinsdagnamiddag van 14u-18u.. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon. digitaal via het omgevingsloket op https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/ schriftelijk, met vermelding van dossiernummer OMV_2019058370, via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent of door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak)

Openbare onderzoeken: lopende dossiers en - Stad Gen

 1. GENT: Di 12 december 2017 New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent. BERINGEN: Do 18 januari 2018 Mezzo, Paalsesteenweg 170, 3583 Beringen. GENT: Ma 22 januari 2018 New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent. ANTWERPEN: Wo 7 februari 2018 Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem. GENT: Ma 19 februari 2018 New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent
 2. In het Omgevingsloket. ( (opent in nieuw venster)) kunt u als burger (bouwheer) of als architect de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken. Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart (eID), de juiste software en een kaartlezer nodig. U kunt ook gebruik maken van een federaal token
 3. We doen er alles aan om het omgevingsloket en het publiek loket zo snel mogelijk terug ter beschikking te hebben
 4. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. ( (opent in nieuw venster)) . Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken. Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend. De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is
 5. Omgevingsloket: digitalisering ruimtelijk vergunningenbeleid. Door het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2014 (B.S. 15 mei 2014) zal het ruimtelijk vergunningenbeleid in het Vlaams Gewest worden gedigitaliseerd. Aanvragen voor een stedenbouwkundig attest, een planologisch attest, een stedenbouwkundige vergunning, een.
 6. istratieve verplichtingen in het kader van RUP's, verordeningen en complexe projecten en verwaarloosde bedrijfsruimten. Indien u geen antwoord vindt op uw vraag na lezing van de bovenvermelde documenten, dan kan u uw vraag richten aan bjo.omgeving@vlaanderen.be
 7. Beslissingen. In het omgevingsloket kan je lopende openbare onderzoeken en vergunde dossiers bekijken en heb je de mogelijkheid om een bezwaar of een beroep in te dienen. Daar vind je eveneens informatie over het eventueel instellen van beroep. In de rechterkolom kan je doorklikken naar het eigenlijke loket om een dossier op te zoeken

BRONBEMALING IN GENT. Voor het verlagen van de grondwaterstand doen volgende beroepscategorieën beroep op Canty Luc bvba: Bouwbedrijven & aannemers voor projecten als ondergrondse parkings van appartementsgebouwen, kantoren & winkelcentra, voor funderingssleuven en sleuven voor kabels, leidingen en rioleringen, voor liftputten en bij. Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan: U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket.Hiermee ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct digitaal aanvragen via het Omgevingsloket.; Zodra de aanvraag volledig is, neemt het bevoegd gezag deze in behandeling

Omgevingsvergunning milieu in 4 stappen Stad Gen

Bisdomplein 3 9000 GENT Tel.: 09 264 07 01 E-mail: contactcenter@cevi.be 28 14 maart 2017 Vereisten Omgevingsvergunning in Vergunningen.NET Offerte Omgevingsvergunning * Uitbreiding Vergunningen.NET -Nieuwe procedure Omgevingsvergunning -Uitwisseling naar Omgevingsloket * Uitbreiding GIS (logismap en WAB) -Opzetten GIS loket. Het Bestuursakkoord 2019-2024 voorziet een verhoging van het aantal sociale woningen binnen de Stad Gent. Om deze woningen sneller te kunnen realiseren werd er gezocht naar alternatieve bouw- en financieringsvormen waarvoor sogent werd ingeschakeld. Sogent dient een 55-tal nieuwe sociale woningen binnen 2025 te realiseren en te verkopen aan een social Van: no-reply-to@omgevingsloket.be Aan: m vanderpluym < m.vanderpluym@telenet.be > Verzonden: Woensdag 23 juni 2021 12:48:16 Onderwerp: Omgevingsloket - Project Nr: 2021097922. Actie: Het dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard Initiële afzender : Gent Aan : Marc Van der Pluym Betreft : Project 202109792

Een aanvraag voor een Omgevingsvergunning die ingediend werd via het Omgevingsloket wordt automatisch gecreëerd in Vergunningen.NET voor de verdere behandeling ervan. 9000 Gent. Pegasuslaan 5 1831 Diegem. SDP ActaLibra. Stationsstraat 159 bus 2 9890 Gavere. Ch. De Marche 586 Voeg een bewijs van betaling van de dossiertaks bij het beroepschrift. Je betaalt de dossiertaks op de rekening van de Provincie: Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Mededeling: 'Omgevingsvergunning - beroep', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project UPDATE: aangezien het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid niet werkte dit weekend, kunt u alsnog uw bezwaren via mail sturen naar bouwen@stad.gent - hier vind je alle info & mogelijke bijlagen!.. Digitaal via het omgevingsloket. Dit is de meest aangewezen weg. Analoog : per aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht aan: De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. t.a.v. het omgevingsloket. Gouvernementstraat 1. 9000 Gent Op straffe van onontvankelijkheid bevat het beroepschrift Omgevingsvergunning en omgevingsloket: Bekijk de contactgegevens: Milieueffectrapportage: mer@vlaanderen.be 02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.) Erkenningen & erkende technici: erkenningen.omgeving@vlaanderen.be 1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.) Inspectie & handhavin

Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent; Mededeling: 'Omgevingsvergunning', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project. Voeg het bewijs van deze betaling toe aan je aanvraag of verzoek Sinds januari 2018 worden digitale omgevingsvergunningsaanvragen via het Omgevingsloket ingediend bij lokale besturen en behandeld met Vergunningen.NET. Via regelmatige updates worden de functionaliteiten van Vergunningen.NET uitgebreid en robuuster. Het Omgevingsplatform werkt ondertussen aan een aantal meer ingrijpende verbeteringen die een invloed zullen hebben op de werking van. Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan: - per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent. Kenmerk: OMV_2021001171 . BEKENDMAKING.

Omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 spreken we in Vlaanderen niet meer over een stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar over een omgevingsvergunning. Je kan dus alleen nog een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Een aanvraag kan dienen voor de bouw van een woning, de verkaveling van een grond als voor. bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, t.a.v. het omgevingsloket, Gouvernementstraat 1 9000 Gent

Voor onze klant, een milieuadviesbureau in regio Gent, kijken we momenteel uit naar een Stedenbouwkundig Tekenaar. • Je begeleidt de klant tijdens het traject van schets tot detailplan: • je stelt plannen voor omgevingsvergunningsaanvragen op conform de geldende normenboeken en werkt het bouwluik in het omgevingsloket uit: • je voert een breed gamma aan tekenwerk uit in de domeinen. Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort handelingen. Daarom controleert u via omgevingsloket online uw vergunnings- of meldingsplicht. Vervolgens regelt u de aanvraag via het online loket. U kunt ook de status van uw aanvraag volgen omgevingsloket, Gouvernementstraat 1 9000 Gent. Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning), de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Je doet je aanvraag bij 1 loket van de Vlaamse overheid, het Omgevingsloket. Naar het Omgevingsloket We lichten de belangrijkste aandachtspunten van de omgevingsvergunning toe en doorlopen aan de hand van een praktische workshop in beperkte groep stap voor stap het digitale omgevingsloket. Op het einde van deze opleiding kent u de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingsvergunning en bent u in staat uw dossiers digitaal in te dienen via het nieuwe omgevingsloket

Het digitale omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be) vermeldt steeds de einddatum waarbinnen het beroep kan worden aangetekend. Het kan echter gebeuren dat de termijn vermeld in het omgevingsloket niet overeenstemt met de berekening van de beroepstermijn uitgaande van de dag na de datum van de aanplakking van de vergunning naar de deputatie van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent . Een beroep instellen kan ook via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren. 1 Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, op het volgende adres: Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent. U kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.b

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent. Stort dossiertaks (100,00 EUR) op de rekening IBAN: BE07 0962 4100 1066 BIC: GKCCBEBB van de provincie Oost-Vlaanderen met als mededeling 'Omgevingsvergunning - beroep', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket (OMV_2021079431), de gemeente en naam aanvrager van het project BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021070015 Referentie omgevingsloket: OMV_2021070015 Projectnaam gemeente: bouw van een tuinhuis en siervijver Ligging: Mantelstraat 16 Kadastrale ligging afdeling 1 sectie H nr. 155B David Paeme - Maja De Cort hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag werd ingediend op 27 april 202

Openbare onderzoeken Referentie omgevingsloket: OMV_2021085801 Aanvrager: Ghistelinck Paco - Doorniksesteewneg 151/214 - 8580 Avelgem Ligging: Comminnestraat 35 - 8552 Moen omschrijving project Donklaan 122, 9290 Berlare. Aanvraag melding omgevingsproject ingediend door de heer Patrick Buytaert. Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding. Het dossier ligt ter inzage van 07 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare Referentie omgevingsloket: OMV_2021113356. DC3, Industrieweg 76, 9032 Gent diende een aanvraag in voor het een wijziging aan een vergunde woning met afwijking op de verkavelingsvoorschriften. De werken zijn gelegen in Emmaweg lot 7, 3de afdeling, sectie E, nummer 0885 C 4 , 0885 A2 Ingevolge uw aanvraag in het omgevingsloket nr. 2021086757 kunnen wij u melden dat Infrabel principiële bezwaren heeft bij bovenvermelde aanvraag van Vangrootenbruel Dimitri voor het vellen van 2 treurwilgen in de Eugeen Zetternamstraat 28D, 9050 Gentbrugge. Ter info: de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen diene Geplande onbeschikbaarheid Omgevingsloket. Het team Omgevingsloket laat weten dat door onderhoudswerken het Omgevingsloket niet beschikbaar zal zijn tussen zondag 24 februari 2019 19.00 uur en maandag 25 februari 2019 12.00 uur. Daardoor zal er ook geen uitwisseling van berichten mogelijk zijn tussen uw bestuur en het omgevingsloket

De automatische koppeling tussen het Omgevingsloket en de databank van de Orde van Architecten is een feit. Sinds 6 april 2020 gaat het Omgevingsloket onmiddellijk na of de persoon die in het omgevingsdossier wordt opgegeven als architect ook effectief gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen. Bron: Architect (Koppeling met Omgevingsloket is [ Neen. Nadat je een vergunning verkregen hebt , moet je deze 35 dagen uithangen op de daartoe correcte manier. De 36ste dag mag je de werkzaamheden aanvangen. Je dient de datum van aanplakking van de vergunning in te geven op het omgevingsloket. Alsook geef je de startdatum in op het omgevingsloket, in jouw dossier

• Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT Mededeling: 'Omgevingsvergunning - beroep', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project, en voeg het betalingsbewijs toe aan jouw beroepschrift U kunt een vergunning aanvragen of een melding doen op het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig. In de aanvraag is aangegeven welke bijlagen nodig zijn. Als bedrijf of instelling kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. U regelt de eHerkenning via deze website het volgend adres: Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dit niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren

Omgevingsvergunning: veelgestelde vragen Stad Gen

Redemptoristen willen nog meer bomen kappen! Gegevens. Verdichting. 14 maart 2020. Enkele jaren geleden moesten we lijdzaam toezien hoe het mooie grote park van de Paters Redemptoristen bijna volledig verdween. Vele tientallen prachtige oude bomen gingen tegen de vlakte. De bouwvergunning werd toen verleend op voorwaarde dat er twee groene. 7.6. Samenstelling en consultatie vergunningsdossiers via het digitaal Omgevingsloket 8. Koppeling met ruimtelijke ordening-stedenbouw 8.1. Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) - Geografisch plan (GP) 8.2. Link met indelingslijst IIOA 9. Milieuvoorwaarden 9.1 Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht.Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) Gent Burgers en professionelen kunnen hun stedenbouwkundige vergunning in Gent nu ook digitaal aanvragen. Een digitale bouwaanvraag indienen kan via het digitaal loket van de Vlaamse overheid, www.omgevingsloket.be. Vanaf 23 februari 2017 worden alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht hun dossiers digitaal te behandelen

Hier vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins en die ter inzage liggen gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd. Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de web.. Ondertussen werd een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij het Omgevingsloket. De Stad Gent organiseerde hierover een openbaar onderzoek van vrijdag 27 november tot zaterdag 26 december. Omdat er nog documenten aan de aanvraag werden toegevoegd, volgde er een tweede openbaar onderzoek tussen 26 februari en 27 maart 2021 Bezorg hiertoe een beroepschrift: digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket vlaanderen.be) of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan d e deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (Gouvernementstraat 1, 9000 Gent)

Termijn voor bouwvergunningen ingekort | SITO ArchitectenHome - Gemeente Assenede

Omgevingsloket - Publiek loke

U vraagt een omgevingsvergunning aan op de website van het Omgevingsloket Online. U kunt uw aanvraag helemaal digitaal indienen met DigiD. Als organisatie kunt u met eHerkenning bij het Omgevingsloket Online inloggen. Let op: De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert voor de gemeente Gouda de bouw- en woningtoezichttaken uit De omgevingsvergunning kunt u digitaal aanvragen via de website www.omgevingsloket.nl. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan zowel op papier als digitaal worden ingediend. De gemeente behandelt uw aanvraag in één keer en neemt één besluit. Er is ook slechts één bezwaar- en beroepsprocedure. Bekijk de aanvraagprocedure Project Gent Sint-Pieters. Het project is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, De Lijn, het Vlaamse gewest en de Stad Gent. De volledige stationsinfrastructuur wordt vernieuwd, er komt een nieuw en ruim bus- en tramstation, een ondergrondse parkeergarage en ruime overdekte fietsenparkings

Glashelder Gent. 287 likes. Local Business. UPDATE: aangezien het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid niet werkte dit weekend, kunt u alsnog uw bezwaren via mail sturen naar bouwen@stad.gent - hier vind je alle info & mogelijke bijlagen Daarnaast kon je vragen stellen, opmerkingen geven, of een bezwaarschrift indienen bij de stad Gent of via het Omgevingsloket Vlaanderen. Wat is er gebeurd met de opmerkingen? Alle opmerkingen en bezwaarschriften zijn door Team R4WO één voor één bestudeerd en bekeken met de stad Gent en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid

Wij raden u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket online. Kies voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en klik op de knop 'Vergunningcheck'. Hier vult u de locatie en de geplande werkzaamheden in. Na het doorlopen van een aantal vragenlijsten, komt er als uitkomst of de werkzaamheden vergunningvrij, vergunningplichtig of meldingplichtig zijn Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Aanvragen omgevingsvergunning Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig Bezorg een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: Provincie Oost-Vlaanderen. Gouvernementstraat 1. 9000 Gent. Volg onderstaande aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet, zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren WMTS-diensten Informatie Vlaanderen. Bevat de GRB-basiskaart, de orthofoto's en een hybridelaag met een selectie van GRB-entiteiten voor gebruik in combinatie met luchtopnames (attribuutinformatie ook beschikbaar). WFS GRB. Via de WFS kan je het GRB bekijken, downloaden en verder gebruiken. Bevat alle GRB-gegevens. Capakey REST-service Het Omgevingsloket : een rondleiding doorheen de digitale aanvraag van ingedeelde inrichtingen en activiteiten (IIOA). We nemen u mee tot in de donkerste krochten van het digitale loket en laten u zien op welke wijze u zich best door de uitgebreide vragenlijst van de aanvraag worstelt

De verkaveling in het kader van de nieuwe omgevingsvergunning: juridische stand van zaken i.v.m. de verkavelingsvergunning | de aanvraag van de verkaveling via het omgevingsloket. 21 september 2018 @ 09:00 - 13:15. Sint-Denijs-Westrem (Gent) Inschrijven Print sessi 7 jun 2018. #1. Ik heb mijn plannen om een garage bij te bouwen ingegeven in het omgevingsloket. Nu blijkt dat mijn grondplan niet voldoende duidelijke was en stond erbij wat eraan moest gebeuren. Ik heb het plan aangepast maar weet niet hoe ik dit plan kan toevoegen aan het omgevinsloket, er staat geen knop om meer om bestanden te downloaden Omgevingsloket.be. Ranking. IP: 185.3.217.89. Ping response time 19ms Good ping Domain provide by not available. Domain ID : Not Availabl U controleert met de vergunningscheck via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft. U kunt daarna direct online een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag van uw vergunning kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers.. Voor ingewikkelde aanvragen adviseren wij u om informatie bij de aannemer te vragen Vlaanderen, t.a.v. het omgevingsloket, Gouvernementstraat 1 9000 Gent. Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op

Een project opvolgen - Omgevingsloke

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021043754 Referentie omgevingsloket: OMV_2021043754 Projectnaam gemeente: het slopen van een constructie Ligging: Zonnestraat 13 Kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 632N en 632P Zonnehoeve / Living+ VZW heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag werd ingediend op 5 mei 202 BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BVBA MALLY INVEST, met als adres Kappetragel 1, 9052 Gent heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend, voor het verbouwen van een 2-woonst naar 2 woningen, op een perceel gelegen Sompelplein 25, 9700 Oudenaarde en met als kadastrale omschrijving OUDENAARDE 7 AFD (LEUPEGEM), sectie A, 0222 D

Omgevingsloket online - Startpagin

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , - per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Gouvernementstraat 1. 9000 Gent Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op Het omgevingsloket anno 2020: nieuwe lay-out | aangepaste manier van werken | overzicht van de verdere ontwikkelingen | aandachtspunten na 18 maanden omgevingsloket in gebruik. 05 maart 2020 @ 09:00 - 13:15. Sint-Denijs-Westrem (Gent) Inschrijven Print sessi BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021077448 Referentie omgevingsloket: OMV_2021077448 Projectnaam gemeente: aanleg van een zwemvijver Ligging: 's Gravenstraat 123 Kadastrale ligging afdeling 1 sectie F nr. 304W Dominic Christiaens heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag werd ingediend op 29 april 202 BEKENDMAKINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN voor dossiers ingediend vanaf 01.01.2021. Referentie omgevingsloket: OMV_2021068908 Aanvrager: de heer Steven Dedeken wonende te Weldenstraat 51 te 9700 Oudenaarde Ligging: Pladijsstraat 103 te Deerlijk Omschrijving van het project: verbouwen van een woning Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 juli 202 Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied (zie bijlage omgevingsloket). Artikel 3: Er worden geen aandachtspunten meegegeven

Openbare onderzoeken - Omgevingsloke

Hier kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief update Omgevingsloket. U krijgt dan regelmatig een overzicht van informatie over nieuwe releases, nieuwe vragen en antwoorden op de website en ander Omgevingsloketnieuws in uw e-mail - bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of - per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Gent heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. Referentie omgevingsloket: OMV_2020134961 Referentie gemeente: O/2020/00394 Projectnaam omgevingsloket: LOVENDEGEM Projectnaam gemeente: renoveren van een ééngezinswoning Ligging: Lostraat 136, 9920 Lievegem afdeling.

Contact - Omgevingsloke

De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen ((opent in nieuw venster)), zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40 vierkante meter.U moet er hierbij rekening mee houden dat de oppervlakte van vroeger geplaatste kleine bouwwerken meetelt in de totaalberekening van die 40 vierkante meter We doen er alles aan om het omgevingsloket en het publiek loket zo snel mogelijk terug ter beschikking te hebben.. Aanvraag riolering. Velden met een * zijn verplicht. Hou rekening met het bouwverlof voor de uitvoering van de werken: het bouwverlof duurt 3 weken en wordt genomen tussen 12 juli en 2 augustus 2021. Tijdens het bouwverlof kunnen deze werken niet uitgevoerd worden

PutboringBrugse Poort / Rooigem Public Group | Facebook