Home

Hoge Raad arresten

De Hoge Raad heeft weer een aantal 'oude' arresten gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad indien voorhanden of indien genomen; dit keer gaat het om een aantal van 75. In totaal zijn sinds december 2019 al een kleine 500 'oude' arresten gepubliceerd op rechtspraak.nl In januari 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven in dat jaar te willen starten met het publiceren van een aantal oude(re) arresten. In dat kader plaatste de Hoge Raad toen een zelf samengestelde lijst op de website met ruim 500 arresten. Met de publicatie van de lijst is beoogd ook anderen in de gelegenheid te stellen om deze lijst aan te vullen Arresten Hoge Raad - Jurisprudentie. Vak: Inleiding rechtswetenschap (RR101) A r r e s t en H o g e R a a d. W r ongful Birth. E en arts maakt een f out in een behandeling waardoor een vrouw zw anger wor dt en een kind krijg t. dat onge wenst is. Mede dankzi j haar financiële situatie wilde z e niet nog een kind en had daar om een Op 12 december 2019 publiceerde de Hoge Raad de eerste 150 'oude' arresten. Onder deze 150 arresten waren 6 'mijlpaal'arresten te weten: Lindenbaum/Cohen (civiel), het Kelderluik arrest (civiel), Ermes c.s./Haviltex (civiel), De Auditu arrest (straf), het Meerenberg arrest (straf) en het Cessna arrest (fiscaal)

In januari van dit jaar heeft de Hoge Raad aangegeven in 2019 te willen starten met het publiceren van een aantal oude(re) arresten. In dat kader plaatste de Hoge Raad toen een zelf samengestelde lijst (pdf, 638,8 KB) op de website met ruim 500 arresten Arresten Hoge Raad Hoge Raad 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:815 Op 10 juni 2011 heeft Bosporus voor een tweedehands personenauto een casco-compleetverzekering afgesloten bij ASR Bijvoorbeeld: Marengo, Pulheim, het hoger beroep van Willem Holleeder en de zaak tegen Jos B. Thema's Op deze speciale pagina vindt u nadere informatie over onderwerpen die nauw verweven zijn met de rechtspraak, zoals tbs, levenslang, taakstraffen en voorarrest

De Hoge Raad heeft tot en met vandaag de eerste 150 'oude' arresten gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad STS_ListItem_850 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.asp Uitspraken en conclusies. De Hoge Raad doet jaarlijks in ruim 5000 zaken uitspraak. Dat gebeurt meestal schriftelijk. Het merendeel van de uitspraken van de Hoge Raad en de conclusies van het parket bij de Hoge Raad worden geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl

Weer 100 'oude' arresten gepubliceerd - Hoge raa

 1. De Hoge Raad zorgde met het Nebula-arrest in 2006 voor enige opschudding. Het arrest ging, kort samengevat en onder weglating van overbodige details, over de volgende casus. Nebula was eigenaar van een pand dat tweemaal was overgedragen in 'economisch eigendom'
 2. Vooraankondiging arresten Hoge Raad 16 juli 2021. Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 16 juli aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen (de met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen)
 3. De rechtspraak publiceert een deel van de uitspraken op Rechtspraak.nl aan de hand van selectiecriteria. Bekijk de uitspraken op de site of abonneer u op de nieuwsbrief
 4. Arrestenoverzicht Hoge Raad. Welke zaken publiceert de Hoge Raad komende vrijdag? Hieronder vindt u per week een overzicht van de relevante arresten die de Hoge Raad op vrijdag vrijgeeft
 5. Vooraankondiging arresten Hoge Raad 2 juli 2021. Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 2 juli 2021 aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen (de met toepassing van art. 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen)

Opgave werkgroep arrest Hoge Raad - uitwerkingen. Vak: Formeel belastingrecht (R_Formbel6) Opgave 3. Sinds 1 januari 2005 bestaat de mogelijkheid spr ongcassatie in te stellen bij de Hoge Raad te-. gen een uitspraak v an de rechtbank. Het op d e volgende p agina's afgedrukte arr est van 3 no- Vooraankondiging arresten Hoge Raad 25 juni 2021. Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 25 juni 2021 aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen (de met toepassing van art. 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen) Arrest Breda-Nijs - Hoge Raad - Nj 1982, 315 Arrest Bruil-Kombex - Hoge Raad - NJ 2007, 420 Arrest Buena Vista - HR- NJ 1985, 624 Arrest Bunde-Erckens (Misverstand) - HR - NJ 1977, 241 Arrest Nicaragua v. Verenigde Staten - ICJ - Gewoonterecht Arrest Vermeulen-Lekkerkerker (Vogelplaag) (Kraaien en roeken) - HR - NJ 1972, 27 Vooraankondiging arresten Hoge Raad 9 juli 2021. 5 juli 2021 door redactie Leave a Comment. Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 9 juli aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen (de met toepassing van art. 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen). Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR.

Selectie arresten. De Hoge Raad heeft zich in 2019 gebogen over een groot aantal zaken waarin rechtsvragen speelden met grote maatschappelijke betekenis. Per rechtsgebied worden enkele arresten belicht die in 2019 van groot belang zijn geweest voor de rechtsontwikkeling. Deze arresten zijn wat meer in beschouwende en bespiegelende zin beschreven De Pikmeerarresten zijn twee gerelateerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (HR 23 april 1996, NJ 1996/513 en HR 6 januari 1998, NJ 1998/367). De arresten betreffen de vraag of, en in welke gevallen, provinciale en gemeentelijke overheden en hun ambtenaren strafrechtelijk kunnen worden vervolgd Arresten Verbintenis Amercentrale Feiten Rechtsvraag Hoge Raad Rechtsregel Noot - StudeerSnel. Arresten amercentrale feiten rechtsvraag hoge raad rechtsregel noot haviltex feiten machine teruggeven vlak voordat de termijn hiervoor was afgelopen. AanmeldenRegistreren Op 26 juni 2020 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak 18/02684. Deze zaak gaat over het btw-ondernemerschap van een lid van een bezwarenadviescommissie. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een voorzitter of gewoon lid van een bezwarenadviescommissie in de zin van artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) niet kwalificeert als btw-ondernemer In zijn arrest van 28 juni 1995, nr. 30.255, heeft de Hoge Raad een uitspraak van het Hof Amsterdam van 8 april 1994 betreffende het niet belastbaar zijn van een vergoeding inzake parkeer-, tol- en veergelden vernietigd

Arresten Hoge Raad - Jurisprudentie - StudeerSne

 1. De Hoge Raad wees op 3 juli 2020 acht civielrechtelijke arresten (drie zaken zijn niet inhoudelijk behandeld, één onteigeningszaak en één zaak die hier niet besproken wordt omdat het Haagse én het Amsterdamse hof erbij betrokken zijn)
 2. Uitspraak Hoge Raad document ECLI:NL:HR:2020:1448 Na 2020-10-05 15:00:46 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Tuinhuis tijdelijk verhuren: Arrest Hoge Raad ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt
 3. Volgens het arrest dient er een 'rechtstreeks en onmiddellijk verband' te bestaan tussen de aankoop van de woning en de te leveren zonne-energie. Volgens de Hoge Raad is onvoldoende aangetoond dat dit verband bestaat en dus staat de Hoge Raad de aftrek van de btw op een deel van het dak niet toe
 4. Baanbrekend. Het arrest van de Hoge Raad over de verrekening van een voorvoegingshoudsterverlies dateert van 11 juni 2021. Dennis Post, tax partner bij EY en gepromoveerd op het onderwerp verliesverrekening, spreekt van een baanbrekende uitspraak. De uitkomst is verrassend omdat deze op gespannen voet staat met doel en strekking van de houdsterverliesregeling
 5. Hoewel de Hoge Raad bij arrest van 9 april 2021 heeft geoordeeld dat Booking.com kwalificeert als 'reisagent' in de zin van de verplichtstellingsbeschikking voor bpf Reisbranche, is daarmee nog niet de vraag beantwoord of Booking.com met ingang van 1 januari 1999 kwalitatief én kwantitatief een werkgever binnen de bedrijfstak Reisbranche is
 6. De Hoge Raad heeft in onder meer zijn arresten HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533 en HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321 uiteengezet wanneer sprake is van een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv en aan welke (wettelijke) voorwaarden moet worden voldaan voordat toepassing kan worden gegeven aan één van de in artikel 359a Sv genoemde rechtsgevolgen
 7. Top 5 arbeidsrechtelijke Hoge Raad arresten uit 2020. 31 december 2020. 2020 was een veelbewogen jaar, ook in arbeidsrechtland. De Hoge Raad heeft niet stilgezeten en veel belangrijke arresten gewezen, sommige daarvan waren opmerkelijker dan andere. De kern uit een aantal voor de praktijk relevante arresten staat hieronder

De 19 juni 2020-arresten van de Hoge RaadDe aansprakelijkheid van hulpverleners voor het gebruik van onjuiste medische hulpzaken is al jaren een hot-topic in de wereld van medische aansprakelijkheid. Op 19 juni 2020 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over de aansprakelijkheid voor medische hulpzaken. De hoofdregel van artikel 6:77 BW is dat als een hulpverlener bij de uitvoering van een. De Hoge Raad wees die dag vijf arresten hierover. In de twee meest in het oog springende procedures - Hoog Dalem. Gorinchem en Perkpolder, Zeeland - staat de vraag centraal of bij de waardering van grond met een woningbouwbestemming, rekening moet worden gehouden met het bestemmingsplan dat die woningbouw mogelijk maakt Arrest Bumperkleven - Hoge Raad - NJ 2004, 214. Vak: Arrest. Bumperklev en-arres t. Onderwerpen - V oo rwaardelijk op zet . Artik elen - Art. 287 Sr. De feit en. V er dach te heeft plots eling hard g eremd, nad at hij zijn vriendin hee ft gew aar schuwd haar riem om t e . doen, toen he t slachtoff er w as aan het bumper kleven

Op 6 november 2020 wees de Hoge Raad arrest waarin hij een ommezwaai maakt bij het kwalificeren van een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad oordeelt dat de bedoeling die partijen hadden bij het aangaan van de samenwerking, geen rol speelt bij de kwalificatievraag Baanbrekende Hoge Raad arresten inzake payrolling. Vrijdag 4 november heeft de Hoge Raad zich in twee belangwekkende arresten uitgelaten over de payrollconstructie. In dit artikel leest u meer over deze arresten en de gevolgen daarvan. Plus de voor- en nadelen van een payrollconstructie HOGE RAAD WIJST GUNSTIGE ARRESTEN OVER DWALING RENTESWAPS Nadat de Hoge Raad eerder dit jaar genuanceerd geantwoord heeft op prejudiciële vragen die de rechtbank Amsterdam heeft gesteld over het beroep op dwaling bij rentederivaten, heeft zij nu in twee cassatiezaken arrest gewezen over hetzelfde onderwerp De Hoge Raad heeft op 15 januari 2016 vijf arresten gewezen in het kader van eliminatie van bestemmingsplannen voor het werk op grond van artikel 40c Onteigeningswet. In deze arresten keert de Hoge Raad terug naar Markus-Matser, op basis waarvan alleen concrete plannen die ten grondslag liggen aan het werk moeten worden geëlimineerd bij de bepaling van de waarde van het onteigende Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie van Hoge Raad door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer

Weer een aantal 'oude' arresten gepubliceerd - Hoge raa

 1. g
 2. Afgelopen vrijdag 30 november 2018 verklaarde de Hoge Raad in twee arresten de doorkijkbenadering van toepassing voor de bedrijfsopvolgingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting. In de ene zaak kreeg een zoon alle aandelen in een onroerendzaaklichaam (artikel 4 WBR) geschonken van zijn moeder
 3. De Hoge Raad der Nederlanden ontvangt dagelijks veel brieven van uw Hoge Raad, met als onderwerp 'Exoneratie arrest van de Hoge Raad van de Kinderen'. Het is niet zinvol ons uw brieven toe te sturen. Deze brieven worden na ontvangst voor kennisgeving aangenomen en gearchiveerd

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. Dit arrest is gewezen door de vice-president R.J. Koopman als voorzitter, en de raadsheren A.F.M.Q. Beukers-van Dooren en M.T. Boerlage, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2021 Selectie arresten De Hoge Raad heeft zich in 2019 gebogen over een groot aantal zaken waarin rechtsvragen speelden met grote maatschappelijke betekenis. Per rechtsgebied worden enkele arresten belicht die in 2019 van groot belang zijn geweest voor de rechtsontwikkeling. Deze arresten zijn wat meer in beschouwende en bespiegelende zin beschreven. Waarom is dit arrest van [ Selectie arresten De Hoge Raad heeft zich in 2018 gebogen over een groot aantal zaken waarin rechtsvragen speelden met grote maatschappelijke betekenis. Per rechtsgebied wordt een selectie van 2 of 3 arresten belicht die in 2018 van groot belang zijn geweest voor de rechtsontwikkeling. Deze arresten zijn - anders dan de voorgaande jaren - wat [ Hoge Raad: partijbedoeling bij arbeidsrelatie irrelevant - reactie minister. Nieuws. Het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 maakt duidelijk dat de partijbedoeling geen rol speelt bij het beoordelen van arbeidsrelaties. 11 februari 2021 door Salaris Vanmorgen. Opdrachtgevers (en daarmee ook opdrachtnemers) zijn wel gebaat bij meer. Hoge Raad verduidelijkt opzegging duurovereenkomsten. Afgelopen vrijdag (2 februari 2018) heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het opzeggen van duurovereenkomsten. Hierin wordt het leerstuk van opzegging van duurovereenkomsten verder verduidelijkt in navolging van een reeks arresten van de afgelopen jaren

Hoge Raad gaat 80a en 81 RO-arresten niet onderbouwen. De Hoge Raad heeft in een arrest laten weten dat hij bij toepassing van artikel 80a Wet RO geen standaardoverwegingen zal toevoegen aan het arrest, zoals Advocaat-Generaal (A-G) Niessen bepleitte in zijn conclusie van 28 maart 2017 (zie FutD 2017-0775 met ons commentaar) Arrest Honden Peter. Honden Peter of Medeplichtigheid door nalaten (HR 12 december 2000, ECLI :NL:HR:2000:AA8966) is de roepnaam van een op 12 december 2000 door de Nederlandse Hoge Raad gewezen arrest inzake medeplichtigheid bij doodslag door nalaten (ook wel 'passieve medeplichtigheid' genoemd). Uit het arrest volgt dat niet alleen het. Hoge Raad synchroniseert aanvangsmoment korte verjaringstermijn met klachtplicht. Bij het arrest van 9 oktober 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1603) nuanceert de Hoge Raad zijn eerdere rechtspraak over de bepaling van het aanvangsmoment van de 5-jarige verjaringstermijn voor schadevergoedingsvorderingen (op grond van artikel 3:310 lid 1 BW) De Hoge Raad bekrachtigt het arrest van het hof, waarin het hof als aanvangstijdstip van de verjaringstermijn van twintig jaar heeft aangeknoopt bij het moment waarop de notaris naar het oordeel van het hof tekortschoot in zijn inschrijf- en controleplicht. Dat was volgens het hof zes weken na het passeren van de akte

Verjaring sneller aangenomen na arrest Hoge Raad. Bezit gedurende 20 jaar is niet vereist om tot voltooiing van de bevrijdende verjaringstermijn te komen. Vóór de periode van bezit kan namelijk ook sprake zijn van een onrechtmatige situatie. Als deze onrechtmatige situatie overgaat in bezit kan deze periode onder omstandigheden bij de. De Hoge Raad heeft het jaarverslag 2020 gepubliceerd. In het verslag bespreekt de Hoge Raad enkele arresten die belangrijk zijn geweest voor de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en/of rechtsbescherming of die anderszins maatschappelijk relevant zijn. In 2020 kwamen in totaal 877 fiscale zaken binnen (2019: 1026) Hoge Raad houdt arresten in zaak Passage in stand De Hoge Raad laat alle arresten in de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage in stand. De toezeggingen van het Openbaar Ministerie aan de twee.

Eerste 150 'oude' arresten gepubliceerd - Rechtspraa

Raadsheren van de Gerechtshoven bespreken de nieuwste arresten van de Hoge Raad. Uitleg en duiding, speciaal voor u. Altijd écht up to date zijn? U kunt deze webinars kijken waar en wanneer u zelf wilt.In de aflevering o.a. aandacht voor HR 2021, 588: koop registergoed: de taak van de notaris: aan wie moet de notaris de (resterende) koopsom betalen Arrest Hoge Raad zorgt voor verdere verduidelijking renteaftrekbepaling artikel 10a Wet Vpb Op 9 juli 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de reikwijdte van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb), een bepaling die renteaftrek uitsluit wanneer door middel van concernfinanciering sprake is van uitholling van de (Nederlandse) belastinggrondslag De Hoge Raad heeft het ruime toepassingsbereik van de economische verwevenheid in twee arresten bevestigd. Dit is met name van belang voor partijen met een beperkt btw-aftrekrecht, zoals onderwijs- en zorginstellingen, banken, verzekeraars en onder omstandigheden holdings. 1. Arresten Hoge Raad De Hoge Raad liet de toewijzing van de vordering in stand. In het arrest bespreekt de Hoge Raad aan de hand van zijn eerdere rechtspraak ten behoeve van de rechtspraktijk enige aandachtspunten die bij de beoordeling van een vordering van een benadeelde partij een rol kunnen spelen

Arresten Hoge Raad - Holl

Fw) heet de Hoge Raad in beide arresten echter van de hand gewezen. Er kunnen talloze vragen worden gesteld bij deze uitspraak van de Hoge Raad, maar in dit artikel zal ik antwoord trachten te geven op de vraag of de gekozen lijn van de Hoge Raad in de arresten Huijzer q.q./Rabobank en ING/Manning q.q. juist is Uit het arrest over de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege blijkt niet dat de Hoge Raad het op dit punt oneens is met de tuchtcolleges. Menno Oosterhoff, Psychiater, THESINGE 24-07-2021 14:13 Met interesse de aangeraden artikelen gelezen

Op 3 november 2021 kunt u deelnemen aan de PE-cursus 'Arresten analyseren', bestemd voor gewone leden van de NOB. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. Het kunnen lezen en analyseren van belastingarresten behoort tot de basisvaardigheden van elke fiscalist Net als in het andere arrest citeert de Hoge Raad daarbij uit het arrest van de Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens inzake Schatschaschwili tegen Duitsland van 15 december 2015 (nr. 9154/10). Vervolgens volgt de vertaling daarvan voor het Nederlandse strafprocesrecht. Betekenis arresten EHR

Aansprakelijkheid van verkoper bij een kleinere oppervlakte

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitsprake

Hoge Raad der Nederlanden Rechtspraa

De Hoge Raad heeft daaraan in dit arrest geen aandacht geschonken. Volgens de minister is het aan een nieuw kabinet om de modernisering van het gezagscriterium desgewenst ter hand te nemen. De minister is van mening dat het gewenst is nader te onderzoeken of en op welke wijze een rechtsvermoeden van werknemerschap behulpzaam kan zijn om met name kwetsbare werkenden te ondersteunen Hoge Raad beperkt aftrek btw op woning met zonnepanelen. Als u uw woning voorziet van zonnepanelen, is de btw op deze zonnepanelen in beginsel aftrekbaar. Of de btw op de woning zelf door de plaatsing van de zonnepanelen ook aftrekbaar is, is nog maar de vraag. Dit volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Btw zonnepanele De Hoge Raad van de Kinderen: de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, bevestigt en bekrachtigt, dat de Staat der Nederlanden en haar trusted third parties zoals het RIVM, de geïnfiltreerde UN, de WHO, de WEF, en alle SDG geaffilieerde organisaties en ondernemingen, volledig aansprakelijk zijn voor dood met. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM - De dag waarop de Hoge Raad arrest wees over de sanering van de Volgermeerpolder en een terrein in Gouderak is een zwarte dag voor het milieu. Met deze. Hoge Raad beperkt aftrek btw op woning met zonnepanelen. Als u uw woning voorziet van zonnepanelen, is de btw op deze zonnepanelen in beginsel aftrekbaar. Of de btw op de woning zelf door de plaatsing van de zonnepanelen ook aftrekbaar is, is nog maar de vraag. Dit volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad

Uitspraken en conclusies - Hoge raa

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bijKia Sportage 2

Hoge Raad 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1982 Er kan geen algemeen en eenduidig juridisch antwoord worden gegeven op de vraag of 'Mr. Big' als opsporingsmethode wel of niet toelaatbaar is. De Hoge Raad oordeelt in dit arrest over het specifieke optreden van de politieambtenaren in deze zaak en De Hoge Raad heeft in 2019 minder civiele en strafzaken afgehandeld dan in 2018. Het aantal uitspraken van de belastingkamer steeg echter. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van de Hoge Raad. De belastingkamer deed in 2019 773 uitspraken. Dat waren er in 2018 nog 724. De civiele kamer deed in 2019 328 uitspraken, tegen Minder arresten civiel en straf bij Hoge Raad Lees verder Overzichtsarrest Hoge Raad mbt noodweer en noodweerexces. Op 22 maart 2016 heeft de Hoge Raad een overzichtsarrest gewezen over noodweer en noodweerexces. De Hoge Raad geeft aan dat in de praktijk deze strafuitsluitingsgronden soms aanleiding blijkente geven tot moeilijkheden. De HR geeft daarom in dit arrest - aan de hand van zijn eerdere. De Hoge Raad bevestigt dat de gezichtspunten die in het New Hairstyle-arrest van 30 juni 2017 zijn gegeven voor beide billijke vergoedingen gelden en doet enkele aanvullingen. New Hairstyle-arrest Kort samengevat heeft de Hoge Raad in het New Hairstyle-arrest geoordeeld dat door de rechter bij de begroting van de billijke vergoeding rekening mag worden gehouden met de gevolgen van het ontslag.

NJ 1998, 767 (Van der Lely - Taxi Hofman - ArbeidsrechtWinst bij verkoop grond belast

Nebula-arrest - LLM Lega

23 jaar geleden overwoog de Hoge Raad in het arrest Groen/Schoevers dat bij de beoordeelding of sprake is van een arbeidsovereenkomst, alle omstandigheden van het geval een rol spelen. Kort gezegd ging het daarbij om hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond (= partijbedoelingen) en om de wijze waarop partijen vervolgens feitelijk uitvoering aan de overeenkomst. De Hoge Raad heeft met het Nebula-arrest een nieuw probleem voor licentiehouders gecreëerd. Het lijkt erop alsof het Berzona-arrest een ad hoc oplossing heeft moeten zijn voor dit probleem. Daarmee wordt er echter weer een veelheid aan nieuwe problemen gecreëerd, wat bovendien met het nodige aan onzekerheid gepaard gaat Soms grijpt de Hoge Raad een zaak aan om een eerder arrest te verduidelijken. Hier gebeurt dat met het Spaanse Villa-arrest (HR 23 november 2012, CB 2012-230, ECLI:NL:HR:2012:BX5881) over de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen, dat veel discussie heeft losgemaakt in de literatuur De Hoge Raad bevestigt dit in de hier afgedrukte arresten. Vooralsnog geldt daarbij in Nederland de ondergrens die de Hoge Raad aangaf in zijn Endstra tapes-arrest: wanneer er sprake is van een vorm die 'zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen,' is een uiting in ieder geval van bescherming uitgesloten.[4

Vooraankondiging arresten Hoge Raad 16 juli 2021 - Taxenc

De Hoge Raad heeft op 6 november 2020 een belangrijke nuancering gegeven op het arrest Groen/Schoevers met betrekking tot de kwalificatie vraag: De bedoeling van partijen speelt geen rol bij de vraag of een overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. klik hier voor de uitspraak.. Feite De RTE heeft de EuthanasieCode 2018 (EC 2018) in lijn gebracht met het arrest van de Hoge Raad over euthanasie, verleend op basis van een schriftelijke wilsverklaring aan een patiënt die wilsonbekwaam was ten gevolge van een vergevorderde dementie. Bovendien is een eerste oordeel van de RTE gepubliceerd dat ook gebaseerd is op dit arrest

Uitspraken Rechtspraa

UITSPRAAK HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ARREST. UITSPRAAK 4 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C03/063HR JMH/AT HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ARREST in de zaak van: LOYALIS CONTRACTMANAGEMENT B.V., voorheen genaamd USZO DIENSTEN B.V., gevestigd te Heerlen, EISERES . Nadere informati 123 Hoge Raad 30 mei 1986 (NS-arrest) collectieve acties In dit arrest is het recht op collectieve actie in Nederland als grondrecht erkend. De Hoge Raad bepaalde dat art. 6 aanhef en lid 4 van het ESH (europees sociaal handvest) rechtstreeks door particulieren kan worden ingeroepen op grond van art. 93 GW

Arrestenoverzicht HR TaxLiv

In zijn arrest Cijsouw/De Schelde heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat, als een werkgever te kort is geschoten in haar verplichting om al die veiligheidsmaatregelen te nemen die waren vereist met het oog op haar bekende gevaren en dit verzuim de kans op een ander haar niet bekend gevaar in aanmerkelijke mate heeft verhoogd, hij voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk is, ook al heeft. Vijftien jaar nadat de Hoge Raad in het 'Paalman'-arrest van 25 januari 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD7329) zich voor het laatst uitliet over ondeugdelijke exploitatie prognoses en de aansprakelijkheid van de franchisegever jegens de franchisenemer daarvoor heeft de Hoge Raad op 24 februari 2017 wederom een baanbrekend arrest gewezen over deze voor de franchisebranche zeer belangrijke materie De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 april 2021 beslist dat en hoe rangwijziging van pandrechten mogelijk is. Dit arrest is van groot praktisch belang voor de financierings- en herstructureringspraktijk. Tot dit arrest van de Hoge Raad was onzeker of en hoe de rangorde van pandrechten kan worden gewijzigd Doorbraak-arrest Hoge Raad over btw-aftrek sportaccommodaties. Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een door leden van een tennisvereniging opgerichte beheerstichting recht op aftrek heeft voor de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie aan de tennisvereniging. Het oordeel van de Hoge Raad is van belang voor alle exploitanten van.

Advocaten | Advocaat Ondernemingsrecht Amsterdam | BrennerBelangrijke arresten - R_InlrechRC - StudeerSnelEenvoudige gemeenschap tussen echtgenoten moet inAudi Q5 2

Arrest Hoge Raad in zaak Urgenda t. Staat der Nederlanden. De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd worden ten opzichte van 1990. Dat heeft de Hoge Raad op vrijdag 20 december 2019 bepaald. De Hoge Raad neemt daarmee het advies van de plv. procureur-generaal en een advocaat-generaal over Reactie minister: arrest Hoge Raad raakt aan beleidsinzet De minister stelt vast dat de door de Hoge Raad geboden duidelijkheid over de rol van de partijbedoeling bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie raakt aan de reeds bestaande beleidsinzet om via een webmodule en modelovereenkomsten vooraf duidelijkheid te scheppen over de vraag of sprake is van werken buiten dienstbetrekking Selectie arresten De Hoge Raad en het parket hebben zich in 2017 gebogen over een groot aantal zaken waarin rechtsvragen speelden met grote maatschappelijke betekenis. Per sector is een selectie opgenomen van enkele belangwekkende uitspraken van de Hoge Raad. Zorginfrastructuur Billijke vergoeding bij onredelijk ontslag Golden Earring en het auteursrecht Vakbonden en de Europese Octrooi [ RECENTE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD. Bekijk een selectie van recente arresten van de Hoge Raad waarbij wij als cassatieadvocaat betrokken zijn geweest. Track record. CIVIELE CASSATIE: VRAGEN EN ANTWOORDEN. Whitepaper. Bink36, unit M5 23 Binckhorstlaan 36 2516 BE Den Haag T 070 820 03 33