Home

Nazorg jeugddetentie

In de Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen(BJJ) wordt opgenomen dat na jeugddetentie of een maatregel van plaatsing in een jeugdinrichting verplichte nazorg wordt opgelegd. Doel is dat alle jeugdigen met een PIJ-maatregel (plaatsing in een jeugdinrichting) worden begeleid door de (jeugd)reclassering. Rekenkame Voor gemeenten is nazorg aan jeugdige ex-gedetineerden in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar een betrekkelijk nieuw beleidsveld. In een nazorgtraject kunnen allerlei voorzieningen nodig zijn, variërend van schuldhulpverlening tot begeleiding naar school of werk. Het doel van deze nazorg is het vergroten van de kans op een positief, stabiel.

Jongeren (16-23 jaar) die terugkeren in de maatschappij na een periode in (jeugd)detentie of een JeugdzorgPlus-instelling, staan voor grote opgaven. Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) is een intensief behandelprogramma van negen maanden om hen daarbij te helpen Nazorg onder ex-gedetineerde jongeren betreft iedere vorm van begeleiding van een jeugdige of jongvolwassene die plaatsvindt na detentie (waaronder preventieve hechtenis). Er is een kwalitatief beschrijvend onderzoek verricht via semigestructureerde interviews met 25 jongeren en acht ouders over behoeften aan nazorg nazorg organiseren voor jongeren die uit een justitiële jeugdinrichting komen. De nazorg voor deze jongeren is één van de vele onderdelen van het strafrechtelijk traject dat de jeugdige delinquenten doorlopen. Daarmee wordt beoogd het gedrag van de jongeren zodanig te beïnvloeden dat zij niet opnieuw een delict zullen plegen De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Albayrak van Justitie ingestemd met een wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (BJJ). In deze wet, waarin het verblijf van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) wordt geregeld, zal onder andere worden opgenomen dat na jeugddetentie of een maatregel van plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ-maatregel. Verplichte nazorg na jeugddetentie. Verplichte nazorg na jeugddetentie. 20 mei 2008 Reageer. Jongeren die vrijkomen uit gevangenis of jeugdinrichting moeten verplichte nazorg krijgen. Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) komt hiervoor binnenkort met een wetsvoorstel

Verplichte nazorg jeugddetentie wettelijk geregeld - Zorg

Zorg voor de jeugd na detentie - Verwey-Jonker Instituu

Verplichte nazorg houdt in dat de (jeugd)reclassering de opdracht krijgt tot het bieden van 'hulp en steun' ten aanzien van de naleving van de bijzondere voorwaarden in het kader van een voorwaardelijke jeugddetentie en Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdige 1 JUNI 2011 NAZORG JEUGDDETENTIE: ERVARINGEN VAN VIJF JEUGDIGE (EX) GEDETINEERDEN. In samenwerking met Spectrum CMO Geld..

Onder andere is sinds 2007 ingezet op een zinvol behandelprogramma met dagelijks school of werk, erkende gedragsinterventies en intensivering van de nazorg voor de jongeren met een PIJ-maatregel. De algemene en ernstige recidive bij de grote groep preventief gehechte jongere 1 Verkenning stand van zaken nazorg na jeugddetentie & Vooruitblik nazorg na Jeugdzorg plus Ellen Beltman In opdracht van Provincie Gelderland Januari 2011 Rapport l EllBe-AnjPu l 2 3 Inhoud 1 'Jeugddetentie zonder nazorg heeft weinig zin' 04 oktober 2007 16:36 04-10-07 16:36 Laatste update: 04 oktober 2007 16:57 Update: 04-10-07 16:57 Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via. Nazorg jeugddetentie kan beter De nazorg voor jeugdigen die na een detentie vrijkomen, kan beter. Het ontbreken van voldoende financiële middelen; het ontbreken van een goede aansluiting tussen verplichte en vrijwillige nazorg zijn de belangrijkste knelpunten TR- en nazorg(trajecten) moeten in relatie tot elkaar staan, en vooruitlopen op de fase na detentie. Het heeft geen zin om tijdens detentie te beginnen aan een activiteit die na detentie niet kan worden afgerond

Methode Nazorg / NPT: terugvalpreventie voor jongeren na

Nazorg jeugddetentie Bepalen sancties en voorwaarden Tenuitvoorleg-ging sancties en voorwaarden Preventie en vroegsignalering Inzet hulp en ondersteuning Nazorg Uitvoering strafmaatregelen Inkoop en monitoring Fase 1 Fase 2 Fase 4 Fase 3 Schema Inkoop en monitoring. Vereniging van Nederlandse Gemeente JJI Lelystad geeft uitvoering aan de voorlopige hechtenis, jeugddetentie en plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel). Samen met de jongeren bouwen we aan zelfvertrouwen en respect via erkende gedragsinterventies, creatieve therapieën en onderwijs. We bereiden alle jongeren voor op hun terugkeer naar de samenleving Albayrak wil verplichte nazorg gedetineerde jongeren. ZEIST - Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie wil dat alle jongeren na afloop van hun jeugddetentie of behandeling in een. Detentie vacatures. Detentie Inrichtingswerker (detentiecentrum Zeist), Detentie Inrichtingsbeveiliger Dc Zeist en meer op Indeed.co

Maatregelen. In justitiële jeugdinrichtingen kunnen jongeren worden opgenomen. Deze opname kan op basis van het strafrecht in de vorm van: voorlopige hechtenis. detentie. plaatsing in Jeugdinrichting (PIJ) In een instelling voor (gesloten) jeugdzorg kunnen jongeren worden opgenomen op basis van het burgerlijk recht

'Jeugddetentie zonder nazorg heeft weinig zin' Redactie 04-10-2007 21:23 print Het komt te vaak voor dat criminele jongeren in de jeugdgevangenis geen scholing krijgen en geen nazorg ontvangen Bij jeugdigen met jeugddetentie met een strafrestant van drie maanden of meer krijgt de verplichte nazorg vorm in een scholings- en trainingsprogramma (STP). Dit is een voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. Voor jongeren die korter dan drie maanden in een JJI verblijven, geldt de verplichte nazorg niet 'Jeugddetentie zonder nazorg heeft weinig zin' 4 oktober 2007, 16:41. DEN HAAG (ANP) - Het komt te vaak voor dat criminele jongeren in de jeugdgevangenis geen scholing krijgen en geen nazorg ontvangen Nazorg kan onvoldoende worden gerealiseerd als iemand meerderjarig wordt tijdens jeugddetentie. De kaders voor nazorg zijn in die situatie ontoereikend. Dit concluderen de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) uit het rapport Jeugddetentie, nazorg en reclasseringstoezicht, Casus R 'dat staatssecretaris Albayrak van Justitie naar de Tweede Kamer heeft gezonden jeugddetentie, PIJ- maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen), zelfmelders en arrestanten (Brochure voor ouders, 2012). Nazorg kan als bijzondere voorwaarde opgelegd worden bij een vrijheidsstraf van korter dan drie maanden (Verantwoordelijkheidskader, 2007)

• Sluitende nazorg. 1.1 Vrijheidsbeneming op maat . Vrijheidsbeneming van jongeren is een uiterst middel. Als vrijheidsbeneming toch noodzakelijk is moeten zorg, behandeling en beveiliging maximaal bijdragen aan het voorkomen van herhaling. Het huidige stelsel kent één type instelling voor alle justitiële jongeren ('one size fits all') Jeugddetentie duurt maximaal twee jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar, We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat nazorg ontzettend belangrijk is,. Het Ministerie van Justitie verstaat onder nazorg: 'begeleiding van jeugdigen in aansluiting op een verblijf - jeugddetentie of PIJ-maatregel- in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)' (Projectteam Nazorg Jeugd, 2007). Het onderzoek van Baas (2005) naar effectiev vrijheidsstraf: jeugddetentie en vervangende jeugddetentie; q. vrijheidsbenemende maatregel: voorlopige hechtenis, vreemdelingenbewaring en gijzeling voor zover de leeftijd van achttien jaren nog niet is bereikt, plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, alsmede de tenuitvoerlegging van een machtiging in een geval als bedoeld in artikel 6.2.2, tweede lid, van de Jeugdwet nazorg krijgen tijdens en na een verblijf in een inrichting minder vaak opnieuw vervallen in crimineel gedrag. Maar deze scholing en nazorg worden beperkt ingezet. De Rekenkamer zegt er ernstig aan te twijfelen of de verbeterplannen van het kabinet afdoende zijn om de problemen bij de jeugddetentie op te lossen. Ze spreek

2.8 Nazorg 19 2.8.1 Verplichte nazorg bij jeugddetentie 20 2.8.2 Verplichte nazorg bij PIJ-maatregel 20 2.8.3 Verplichte nazorg in het licht van opvoeding en resocialisatie 21 2.8.4 Verplichte nazorg in de praktijk 22 2.9 Tussenconclusie 22 3 Het recidivegevaar van jonge criminelen. Joris is vijftien jaar. Hij is enig kind en zijn ouders zijn een paar maanden geleden gescheiden. Omdat hij verdrietig is en zich alleen voelt kan hij zich niet meer concentreren op school en gaat hij onvoldoendes halen. Met leraren wil hij niet praten, want die begrijpen hem toch niet

Zorg voor de jeugd na detentie - PDF Free Downloa

Volgens Jo Hermanns is het opsluiten van jongeren slecht, aangezien de helft van de jongeren twee jaar na vrijlating opnieuw een ernstig misdrijf zou plegen. Maar de cijfers wijzen juist op vermindering van recidive na een behandeling in de jeugdinrichting. Ruim de helft van de vertrokken jongeren is, zoals Jo Hermanns stelt, inderdaad binnen twee [ We zetten in op een aanpak die nog meer is toegespitst op wat jongeren tijdens preventieve hechtenis, jeugddetentie of Plaatsing in een Jeugdinrichting (PIJ) echt nodig hebben. Dat betekent maatwerk in behandeling, beveiliging en nazorg. Dit is de opdracht voor het programma Vrijheidsbeneming op Maat (VOM) Voor de nazorg na een jeugddetentie geldt dat deze vorm krijgt in een STP, dan wel zoveel mogelijk via het stellen van bijzondere voorwaarden bij een deels voorwaardelijke veroordeling. Overigens kunnen deze vormen van gezinstherapie ook onderdeel uitmaken van het programma van de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige (hierna: de gedragsmaatregel) 1 Verkenning stand van zaken nazorg na jeugddetentie & Vooruitblik nazorg na Jeugdzorg plus Ellen Beltman In opdracht va.. De verplichte nazorg is ook van belang, omdat in de praktijk blijkt dat jongeren weinig tot geen gebruik maken van nazorg op vrijwillige basis. De verplichte nazorg kan op verschillende wijze vorm krijgen. Voor de nazorg na jeugddetentie worden de mogelijkheden voor scholing- en trainingsprogramma's (stp's) verruimd

- Deel 2 Ontwerpers

Over ons

15.3 Nazorg na jeugddetentie Ten aanzien van jeugdigen aan wie een jeugddetentie werd opgelegd is voor het stelsel van verplichte nazorg aansluiting gezocht bij de bestaande regeling van het stp. In de gevallen dat een jeugdige uit hoofde van een jeugddetentie - de vervangende jeugddetentie daaronder niet begrepen - in de jeugdinrichting verblijft, is aldus een geleidelijke terugkeer naar d Nazorg jeugddetentie; WETGEVING. Stb. 2012, 155 Nazorg jeugddetentie . 25 april 2012. Wet van 5-4-2012, Stb. 2012, 155. Wet tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het herstel van een lacune in de regeling van de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdige 'Verplichte nazorg gedetineerde jongeren' ZEIST (ANP) - Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie wil dat alle jongeren na afloop van hun jeugddetentie of behandeling in een jeugdinrichting. DEN HAAG (ANP) - Het komt te vaak voor dat criminele jongeren in de jeugdgevangenis geen scholing krijgen en geen nazorg ontvangen. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) dat.

3. Nazorg Het voorstel voorziet in verplichte nazorg voor alle jeugdigen die een justitiële jeugdinrichting verlaten. Zowel na het ondergaan van een Pij-maatregel als na de tenuitvoerlegging van jeugddetentie. Jongeren die jeugddetentie ondergaan, krijgen een ander wettelijk kader voo Uitvoeringskader Nazorg jeugd 2010. 1 december 2010 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Uitvoeringskader Nazorg jeugd 2010 gepubliceerd. In dit Uitvoeringskader wordt het doel van het netwerk- en trajectberaad in de jeugddetentie nader omschreven -Verplichte nazorg na jeugddetentie en de pij-maatregel; De pij-maatregel wordt voor 3 jaar opgelegd en na 2 jaar eindigt de maatregel (behoudens verlenging) voorwaardelijk. Gedurende een door de rechter te bepalen periode vindt nazorg plaats. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden daarbij, kan terugplaatsing naar de JJI voor maximaal 1 jaa 'Verplichte nazorg gedetineerde jongeren' 17 mei 2008, 12:54. ZEIST (ANP) - Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie wil dat alle jongeren na afloop van hun jeugddetentie of behandeling in een jeugdinrichting (de zogeheten PIJ-maatregel) verplicht een nazorgtraject volgen De totale kosten voor detentie, behandeling en nazorg voor jonge delinquenten zijn sinds 2007 wel afgenomen. Dat komt volgens de Rekenkamer doordat de jeugdcriminaliteit sinds 2005 in Nederland daalt

het vonnis in jeugddetentie moet of een PIJ-behandeling krijgt, kan hij bij vrijlating ook verplichte nazorg 6 krijgen van de jeugdreclassering (eveneens MHS). Met een jeugdreclasseringsmaatregel grijpt Justitie in het leven van de jongere in, doordat d

Als kortdurende onvoorwaardelijke jeugddetentie wordt gevorderd wordt bij de eis voorzien in nazorg in een gedwongen kader door tevens een voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarde begeleiding door jeugdreclassering te vorderen Jeugddetentie van maximaal 2 naar 4 jaar Ook kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet langer met alleen een taakstraf worden bestraft. Het ondergaan van nazorg is verplicht voor wie.

Indien de jongere voor het strafbare feit in voorlopige hechtenis zit, dan schort dit ingevolge art. 77w, achtste lid Sr. de termijn van de maatregel op. Als deze opschorting van zodanige duur is dat het programma niet direct kan worden hervat wordt de maatregel omgezet in vervangende jeugddetentie. Verplichte nazorg 30-01-2009 Nazorg gedetineerden een rommeltje 20-05-2008 Verplichte nazorg na jeugddetentie Reageer op dit artikel. Uw naam. E-mailadres. Functie. Reactie. Controle code. Even geduld a.u.b. Reactie op dit bericht. Door Peter (Strategisch adviseur) op 1 maart 2012 17:25 JJI Lelystad is in Nederland specialist in behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking. We leren jongeren te bouwen aan hun zelfvertrouwen en respect via een aantal erkende gedragsinterventies, verschillende creatieve therapieën en (algemeen) onderwijs. Dit doen we waar nodig en kan in nauwe samenwerking en in samenspraak. overlopende passiva. 31-12-2020. 31-12-2019. voorschotbedragen overheidslichamen ( OMBD ) 17.960. 5.199. verplichtingen inzake ondernemersfonds. 126. 142. nog te.

Het ondergaan van nazorg is verplicht voor wie voorwaardelijk vrij wil komen. DEN HAAG (ANP) - De maximale duur van jeugddetentie gaat van 2 naar 4 jaar Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2014 (33.750 IV); Verslag van een schriftelijk overleg over twinning met het oog op nazorg bij jeugddetentie (EK, K) 25 februari 2014. download document (44,6 kB) wetsvoorstel 33.750 IV Terug naar boven. Service-menu pagina. Effect betere, duurdere jeugddetentie mistig. Detentie, behandeling en nazorg voor jonge delinquenten zijn de laatste 4 jaar beter geregeld, maar in die periode wel per persoon een stuk duurder. o.a. Projectleider en keten/procesregisseur van een samenwerkingsverband van zorg-& veiligheidspartners voor jeugd met overlast gevend of crimineel gedrag (de Zorg- & Veiligheidstafel Jeugd HLT), versterken/verbeteren van de samenwerking tussen deze partners, verantwoordelijk voor jeugd in de buitenruimte en nazorg jeugddetentie

Verplichte nazorg na jeugddetentie en PIJ - Rechtennieuws

Magazine sprak over deze Rotterdamse vorm van nazorg met. nieuwe aanpak: vroeger spraken we vooral óver jongeren en. Cynthia Christiani, beleidsadviseur nazorg jeugddetentie, Ester Jeugddetentie kan beter, bedachten jonge ex-gevangenen. Zonder drank en drugs, en dicht bij familie. Praat met haar!, zegt de 27-jarige Stephani Effect betere, duurdere jeugddetentie mistig Detentie, behandeling en nazorg voor jonge delinquenten zijn de laatste 4 jaar beter geregeld, maar in die periode wel per persoon een stuk duurder.

jeugddetentie niet allemaal langverblijvers. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bijna twee derde van de plaatsingen in jeugdinrichtingen maximaal een kort verblijf (< 90 dagen) nazorg). De eerste twee fasen - intake en dagprogramma- beslaan regulier circa 11-12 weken nazorg 1. land van herkomst, worden in bepaalde gevallen in een JJI De tenuitvoerlegging van een straf of maatregel geplaatst. had 12% een jeugddetentie en 3% een PIJ-maatregel opgelegd gekregen en bestond 3% uit alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers)5 De maximumduur van de jeugddetentie bedraagt één jaar voor jeugdigen die ten tijde van het plegen van het delict tussen de 12 en 15 jaar oud zijn. als voordeel dat het fungeert als stok achter de deur om ervoor te zorgen dat de jeugdigen meewerken aan de verplichte nazorg Nazorg vanuit jeugddetentie Er blijkt onvoldoende nazorg te zijn voor jongeren die uit jeugddetentie komen. Deze jongeren vinden het moeilijk om praktische zaken, zoals financiën, woonplaatskeuze en dagbesteding, zelf te regelen. Hierbij hebben ze hulp nodig. Nazorg 18+ vanuit Jeugdhul

Home [www

Verplichte nazorg na jeugddetentie - Binnenlands Bestuu

Straffen en maatregelen voor jongeren Straffen en

Delano G. (21), de vermeende schutter van Peter R. de Vries was 150.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor de moordaanslag op de misdaadverslaggever. Dat zeggen twee anonieme familieleden tegen De Telegraaf. Ze vermoeden dat G. is aangestuurd door een moordbende waarvan leden vanuit hun cel via bezoek opdrachten verstrekken. Jeugddetentie G. zou voor zijn [ Jeugddetentie geldt voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Door de invoering van het adolescentenstrafrecht in 2014, kan het jeugdstrafrecht echter worden toegepast op jongeren tot 23 jaar

Wat is jeugddetentie? Voor kind en ouder of verzorger

 1. Van 'Nazorg Detentie' naar Detentie en Terugkeer. Tot 2015 was het 'nazorg detentie-beleid' zo ingericht dat de gemeente alleen begeleiding en ondersteuning kon bieden op initiatief van de gedetineerden zelf. Bovendien kwam de gemeente pas aan het eind van de detentie, of zelfs pas daarna in actie
 2. nazorg (zie bijvoorbeeld James et al., 2013). Het voor-gaande betekent dat het effect van jeugddetentie - net als het effect van andere interventies binnen het jeugd-strafecht (zie Evans-Chase & Zhou, 2014) - op zich-zelf feitelijk niet te isoleren valt. Een implicatie is dat bevindingen van de geïnventariseerde onderzoeken e
 3. Het leven na de gevangenis. Ronny is een man van 50 jaar met een zwaar verleden, die heel wat tijd in de gevangenis doorbracht. Ronny kon een nieuw leven starten na de gevangenis in De Linde, een residentiële opvang van CAW Antwerpen voor thuisloze mannen, waar Ronny terecht kon toen hij vrijkwam

» Jeugddetentie - 01-strafrecht-advocaat

Verplichte nazorg voor gedetineerde jongeren - Zorg+Welzij

 1. Reclassering Nederland voert werkstraffen uit in opdracht van justitie. Jaarlijks gaat het om ruim 30.000 werkstraffen. Bij veroordeling kan alleen een werkstraf worden opgelegd. Vaak bestaat de straf uit verschillende combinaties: geldboete en een werkstraf, voorwaardelijke veroordeling met reclasseringstoezicht en een werkstraf
 2. Daarbij komt dat als kader voor verplichte nazorg bij jeugddetentie recentelijk nog wijzigingen zijn doorgevoerd in het scholings- en trainingsprogramma. Ook daarmee kan in passende begeleiding bij de terugkeer naar de samenleving worden voorzien
 3. • Doorontwikkeling nazorg jeugddetentie • Reorganisatie bij Halt • Sluiting TBS-inrichtingen Oldenkotte en Veldzicht • Oprichting programma Werk, Participatie en Inkomen (WPI) • Masterplan sluitingen DJI locaties • Samenvoeging reguliere GGZ e
 4. der vrijheid hebbe
 5. aliteit en is een preventieve maatregel, het doel van de voorlichtingen die Wazzap aanbied is het beperken en voorkomen van jeugdcri
 6. Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis Hoofdstuk 1: Waarom? Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde ik daar wat over vertellen. Hoofdstuk 2: wat is een jeugdgevangenis? En hoe kom je er in terecht? In Nederland komen veel jongeren in aanraking met de politie. Het zijn vaak kleine dingen die ze gedaan hebben.
 7. Nazorg na jeugddetentie..3 Opa, omdat ik je mis.....4 Financiën.....4 WWW.NEEMIAS.NL Tiemen Dijkema . Nieuwsbrief juli 2015 Pagina 2 wel wat bestuurlijk ingesteld, zulk werk ligt me wel, en daarom heb ik ja gezegd. En met de nodige praktische.

Nazorg bij ex-gedetineerde jeugdige

 1. Open Dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De Nationale Open Dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 mei. Tijdens deze dag is het voor het publiek mogelijk om een bezoek te brengen aan 61 justitiële inrichtingen door heel Nederland. Het is de vijfde keer dat DJI een Open Dag organiseert
 2. Nazorg na Jeugddetentie Verkenning naar wachtlijsten in relatie tot recidive JEUGD. 18.500 22.400 400 22.000 3.500 10.000 180 220 1.340 250 300 70 40 800 2.000 8.500 juli 2019 22.000 3.500 18.500 22.400 10.000 2.000 8.500. CONTACT Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond 010 267 33 5
 3. publicatie die in juni 2016 zal verschijnen, die specifiek gaat over het jeugdstrafrecht, de toepassing van het jeugdstrafrecht op 18-23 jarigen en de nazorg na jeugddetentie. Deze publicatie is gericht op gemeenten en ziet op het organiseren van maatwerk voor de betreffende jeugdige. Gezinsopnames en weekendarrangementen in justitieel kade
 4. De maximale duur van jeugddetentie gaat van twee naar vier jaar. Ook kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet langer met alleen een taakstraf worden bestraft. Het ondergaan van nazorg is.
 5. De PIJ-maatregel is een behandelmaatregel voor jeugdigen en staat los van jeugddetentie. De maatregel wordt opgelegd voor de duur van drie jaar, waarvan het laatste jaar voorwaardelijk. Na verlenging met twee jaar kan het laatste jaar voorwaardelijk zijn. derjarigen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd
 6. Beschrijving. Sinds 1 februari 2008 heeft de strafrechter, wanneer hij gedragsbeïnvloeding bij een jeugdige beoogt, de keuze uit twee sancties: de al bestaande voorwaardelijke veroordeling tot jeugddetentie met bijzondere voorwaarden, en de nieuwe gedragsbeïnvloedende maatregel jeugdigen

NAZORG JEUGDDETENTIE: ERVARINGEN VAN VIJF - PDF Free Downloa

Nazorg voor ooggetuigen De algemeen directeur van supermarktketen Jumbo is naar Zwolle gegaan om het personeel te steunen. Jeugddetentie geëist tegen jongen die muzikant doodsta De jeugddetentie is de enige vrijheidsbenemende straf in het jeugdstrafrecht. Zij kan alleen opgelegd worden in geval van veroordeling voor een misdrijf. De regeling voor de jeugddetentie is te vinden in artikel 77i tot en met 77k Sr. De duur van de jeugddetentie is afhankelijk van de leeftijd van de verdachte ten tijde van het plegen van het misdrijf Jeugddetentie van maximaal 2 naar 4 jaar De maximale duur van jeugddetentie gaat van twee naar vier jaar. Ook kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet langer met alleen een taakstraf worden.

Jeugdgevangenis wordt niet veel beter van nog meer wroeten

Artikelen binnen de categorie jongeren - Taakstraf bij Halt leidt niet tot minder drinken bij jongeren Geplaatst: 10 Feb, 2015 - Meer aandacht nodig voor angst bij jongeren Geplaatst: 20 Jan, 2015 - Maak contact in vredestijd Geplaatst: 08 Dec, 2014 - Jongeren zichzelf leren presenteren door praktijkervaringen Geplaatst: 02 Dec, 2014 - Jongeren zichzelf leren presenteren door. Casino spelen roulette. Wichman publiceerde in het feestnummer enkele gedichten onder het pseudoniem Knickebeintje die niet onopgemerkt bleven, maar heb geen factuur ontvangen. Je kunt geen Eurostar-vouchers vorderen als de vertraagde reis niet door de Kanaaltunnel voerde, holland casino amsterdam leidseplein het grootste oliebedrijf ter wereld. Maar een grondsteward ziet onze koelbox, holland. College-aantekeningen, college 1 - Colonproliferatie Exam July 3, 2012, questions Beknopte samenvatting Herverdelen, Participeren en Zorgen Beknopte samenvatting Produceren Lecture notes Probability Theory Summary LeDoux NEURO ECONOMICS Samenvatting Wetgeving Jeugdrecht 2013 - jeugdstrafrecht beginselen Samenvatting literatuur Jeugdstrafrecht en Jeugdbeschermingsrecht 2017 jeugdstrafrecht. Detentie, behandeling en nazorg voor jonge delinquenten zijn de laatste 4 jaar beter geregeld, maar in die periode wel per persoon een stuk duurder geworden. Vooral doordat jeugdcriminaliteit in. Een 'one size fits all' benadering voor jongeren in detentie werkt onvoldoende om recidive te voorkomen. Daarom is het programma Vrijheidsbeneming op Maat (VOM) ontwikkeld. 'In de begeleiding, behandeling, beveiliging en nazorg sluiten we veel meer aan bij wat jongeren echt nodig hebben. Zo kunnen we hen meer handvatten geven om op een goede manier hun leven voort te zetten', legt.

Verkenning stand van zaken nazorg na jeugddetentie

 1. 18 maanden jeugddetentie en -tbs voor drievoudige moordpoging. Jongen van 16 en man van 21 veroordeeld voor brandstichting teststraat Urk: tot 1 jaar celstraf. Website bezoeken. Info
 2. De Raad is zoals aangegeven positief over de plannen voor verplichte nazorg voor alle jeugdigen die een justitiële jeugdinrichting verlaten. De Raad stelt voor om óók de jeugddetentie altijd te laten eindigen door een toezichtperiode, gelijk het voorstel voor voorwaardelijke beëindiging van de pij-maatregel
 3. Verplichte nazorg kan opgelegd worden na jeugddetentie of een PIJ-maatregel. Deze nazorg heb ik vergeleken met de nazorg die door instanties gegeven wordt aan jeugdige ex-gedetineerden in de township Phillipi in Kaapstad. Voor deze township heb ik toen gekozen omdat in dit.
 4. Werkstuk over Jeugdgevangenis voor het vak maatschappijleer. Dit verslag is op 18 mei 2011 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (groep 8