Home

Warenwetbesluit

Sla de regeling op Warenwetbesluit machines Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Wat is een Warenwetbesluit? Een Warenwetbesluit is niets meer dan een uitvoeringsbesluit van de Warenwet. In het besluit staan regels waar een bedrijf in Nederland aan moet voldoen als de betreffende categorie voor het bedrijf van toepassing is. Een belangrijke categorie gaat over eet-en drinkwaren Toelichting op het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels met betrekking tot de veiligheid van attractie- en speeltoestellen (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2021) Dit Warenwetbesluit heeft betrekking op het ontwerp- en fabricageproces, de keuring voor de ingebruikname, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met aanwijzingen, veiligheidsinstructies, waarschuwingen en andere relevante informatie, het bijhouden van een logboek of actueel dossier en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden

Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen (Overheid.nl) Warenwetbesluit algemene productveiligheid (Overheid.nl) Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen (Overheid.nl) Warenwetbesluit Speelgoed 2011 (Overheid.nl) Warenwetbesluit bestuurlijke boeten (Overheid.nl Het nieuwe Warenwetbesluit komt precies daaraan tegemoet: er zijn nieuwe regels zodat de consument meer duidelijkheid krijgt over de verschillende broodsoorten. De nieuwe regels zijn per 1 juli 2020 in werking getreden. Omdat er een overgangstermijn geldt van 2 jaar, betekent dit dat broden vanaf 1 juli 2022 aan de nieuwe wetgeving moeten voldoen

wetten.nl - Regeling - Warenwetbesluit machines - BWBR000557

Warenwetbesluit Drukapparatuur. In het Warenwetbesluit Drukapparatuur is alle regelgeving voor drukapparatuur opgenomen. De regelgeving wordt in twee delen onderscheiden, namelijk in de regelgeving voor de nieuwbouwfase van drukapparatuur en de regelgeving voor de gebruiksfase van drukapparatuur. Regelgeving nieuwbouwfase drukapparatuu Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 is op 19 juli 2016 volledig in werking getreden. In het LPI bleek dat er onduidelijkheid was over twee artikelen. In overleg met het LPI heeft SZW daarom een aanvullende uitleg opgesteld

Op deze producten kan de volgende regelgeving van toepassing zijn: - Warenwetbesluit drukapparatuur 2016. - Warenwetregeling drukapparatuur 2016. - Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016. De Inspectie SZW kijkt bij inspecties onder meer of aan deze wettelijke eisen is voldaan Warenwetbesluit machines Het Warenwetbesluit machines gaat over regels ten aanzien van machines. Ga verder naar Warenwetbesluit machines (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl) Globaal zorgt het Warenwetbesluit Meel en brood ervoor dat de consument aan de naam van het brood - de officiële benaming - direct kan zien om wat voor een brood het gaat. Daarvoor is het volgende nodig: Vermelding van wit, bruin of volkoren Wit, bruin of volkoren is bijvoorbeeld verplicht op of bij ieder product te vermelden

Warenwetbesluit elektrisch materiaal. Richtlijn 2006/95/EG stelt eisen voor de veiligheid van elektrisch materiaal. Deze richtlijn en de wijzigingen daarop zijn op dit moment geïmplementeerd in het Warenwetbesluit elektrotechnische produkten. Op 29 maart 2014 is richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014. In de Warenwet staat dat een product de gezondheid en veiligheid van consumenten niet in gevaar mag brengen. Onder deze wet vallen niet alleen de voedingsmiddelen zelf, maar ook de grondstoffen, de productie, de plaatsen waar voedsel wordt bereid en de verkooppunten. Veel regels uit de Warenwet zijn afgeleid van Europese wet- en regelgeving

Warenwetbesluit & Warenwet 2020? RDMG Uitgever

8 van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen. De belangrijkste specifieke Nederlandse etiketteringsregels zijn opgenomen in: • Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen: voorwaarden voor het gebruik van een aantal benamingen, zoals azijn, mayonaise, roomijs, mosterd, limonade en diverse alcoholische dranken en enkele niet-alcoholisch Warenwetbesluit Meel en Brood. In het Warenwetbesluit Meel en Brood staan de wettelijke eisen voor onder andere meel, bloem, brood en het zoutgehalte van brood. Deze eisen waarborgen de kwaliteit van brood en voorkomen fraude door het gebruik van niet toegestane stoffen Op 1 juli 2020 treedt het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood in werking. De wet kwam tot stand op initiatief van de NVB, NBOV en Nebafa om consumenten meer duidelijkheid over broodsoorten te geven. De nieuwe regels hebben een overgangstermijn van twee jaar. Bakkers hebben tot 1 juli 2022 de tijd om hieraan te voldoen Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA 2016) Consequenties van het WBDA 2016 Voor installateurs die gaan retrofitten, is het van belang dat in het gewijzigde WBDA (dat op 19 juli 2016 van kracht werd) is opgenomen dat alle aangewezen drukapparatuur voortaan keuringsplichtig is, ongeacht het bouwjaar WARENWETBESLUIT LIFTEN. De overheid treedt terug, dereguleert en vereenvoudigt wetten. In het Warenwetbesluit liften is met ingang van september 2003 het vroegere Besluit Liften en Liftenbesluit 1 samengevoegd. Het Warenwet besluit liften is onderdeel van de nieuwe Warenwet

Concept-Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2021

Geldt het Warenwetbesluit Meel en brood alleen voor de Nederlandse markt? Ja, het Warenwetbesluit Meel en brood bevat nationale voorschriften en is dus van toepassing op Nederlandse bakkerijen en op producten die zij produceren, die bestemd zijn voor de Nederlandse markt. Het beginsel van wederzijdse erkenning is hier van toepassing Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen (met ingang van 1 januari 2015) Warenwetbesluit honing; Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen; Warenwetbesluit informatie levensmiddelen (met ingang van 13 december 2014) Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten; Warenwetbesluit Kruidenpreparaten; Warenwetbesluit Meel en broo Op deze pagina vindt u Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen. U kunt de volledige tekst van Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie Het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen was een Nederlands uitvoeringsbesluit krachtens de Warenwet met voorschriften inzake etikettering van voedingsmiddelen. Het besluit is eind 2014 vervallen en vervangen door het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Brood, daar zit wat in

Besluit van 11 oktober 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 juli 1999, nr GZB/VVB/992740, gedaan in overeenstemming met Onze. Warenwetbesluit liften aangepast. Als gevolg van het motto van het Kabinetsbeleid: meer werk, minder regels is er een grote politieke druk om te komen tot deregulering. Deze druk gaat ook de deur van het Ministerie SZW niet voorbij. Om die reden is bij het voorbereiden van de wijzigingen in de Warenwet ook gekeken waar regels konden. Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel ; Warenwetbesluit drukapparatuur 2016; Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016; Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016; Warenwetbesluit liften 2016; Warenwetbesluit machines ; Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018; Warenwetregelingen; Warenwet Beleidsregel. In artikel 18 van het Warenwetbesluit Meel en brood wordt «In afwijking van artikel 5, eerste lid, onder c, en derde lid, en artikel 25, eerste lid, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen» vervangen door: In afwijking van artikel 9, eerste lid, onder e, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (PbEU 2011, L 304) Warenwetbesluit drukapparatuur 2016, artikel 36 De inspectieafdeling van de gebruiker is geïntroduceerd bij Besluit van 8 november 2010, houdende wijziging van het Warenwetbesluit drukapparatuur inzake de uitvoering van keuringen en herkeuringen van drukapparatuur, samenstellen (nieuw artikel 22e Warenwetbesluit drukapparatuur, Stb. 2010, 774)

Artikel 5. De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd: 1. In de inhoudsopgave vervalt onderdeel D-26. 2. In de inhoudsopgave wordt na onderdeel D-30 een onderdeel ingevoegd, luidende: D-31 Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016. 3. Rubriek D-26 vervalt met bijbehorende gegevens Sla de regeling op Warenwetbesluit additieven, aroma's en enzymen in levensmiddelen Besluit van 19 augustus 2009, houdende regels in verband met verordeningen (EG) nrs. 1332/2008, 1333/2008 en 1334/2008 (Warenwetbesluit additieven, aroma's en enzymen in levensmiddelen Het Warenwetbesluit is niet van toepassing op: Attractie- en speeltoestellen die bestemd zijn om uitsluitend buiten het grondgebied van Nederland gebruikt te worden; Kleine, door elektrische energie aangedreven attractietoestellen, kennelijk bestemd voor voortbeweging van maximaal 3 kindere

Bij Kabinetsmissive van 22 maart 2016, no.2016000514, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende vaststelling van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Warenwetbesluit liften 2016 en. Warenwetbesluit: werken met (zuur)desem. Op 1 juli is het vernieuwde Warenwetbesluit Meel en brood ingegaan. Dit heeft gevolgen voor veel broodsoorten. De NBOV legt uit waarop u moet letten bij (zuur)desem en (zuur)desembrood. Het warenwetbesluit kent specifieke regels voor (zuur)des­em en (zuur)desembrood. Wiepkje Colijn, namens de NBOV nauw.

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Warenwetbesluit meel en brood 2020. Vanaf 1 juli 2020 zal een nieuwe versie van het warenwetbesluit meel en brood van toepassing zijn. Dit nieuwe besluit is een enorme stap voorwaarts en maakt een einde aan een praktijk waarbij met benamingen van brood gesjoemeld en consumenten misleid worden Het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen was een Nederlands uitvoeringsbesluit krachtens de Warenwet met voorschriften inzake etikettering van voedingsmiddelen.Het besluit is eind 2014 vervallen en vervangen door het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen. Het besluit regelde onder andere: vermelding van ingrediënten (in volgorde van afnemend gewicht) Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen. Vanaf januari 2015, wanneer de productschappen zijn opgeheven, gelden ook de productschapsverordeningen niet meer, waaronder de Productschapsverordening verpakkingen. Deze verordening regelde de verplichte inhoudsmaten voor gedistilleerd

Het Warenwetbesluit drukapparatuur verwijst naar de Europese Richtlijn drukapparatuur (PED, Pressure Equipment Directive). De richtlijn heeft betrekking op stationair opgestelde drukapparatuur en samenstellingen met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar, zoals stoomketels en installatieleidingen Bijvoorbeeld in schaaldieren, noten of melk. U moet de allergenen op het etiket zetten. Dit geldt voor 14 allergene op de EU-lijst. Als u niet-voorverpakte levensmiddelen verkoopt (bijvoorbeeld op de markt of in de horeca) moet u de klant duidelijke informatie geven over allergenen in uw product

Warenwet: regels voor consumentenproducten

Ontheffingsverzoek Warenwetbesluit liften. Het formulier Ontheffingsaanvraag Warenwetbesluit liften moet u gebruiken als u een verzoek tot ontheffing wilt indienen van voorschriften zoals beschreven in de essentiële eis, punt 2.2. van de Bijlage 1 van de Richtlijn Liften 95/16/EG. Deze eis geeft aan dat er voldoende vrije ruimte of. WARENWETBESLUIT KRUIDENPREPARATEN: EEN UPDATE. Op 23 maart is een update van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten gepubliceerd. Hierin staan een aantal belangrijke wijzigingen. In het vernieuwde Warenwetbesluit Kruidenpreparaten is artikel 4, lid 2 uitgebreid. Daarin staat dat kruidenpreparaten de volgende stoffen niet meer mogen bevatten: 1.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederlands; English; RIVM De zorg voor morgen begint vandaa De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt ook in Warenwetbesluiten waar dat eerder nog niet gebeurd was de omzetgerelateerde boete geïntroduceerd. De omzetgerelateerde boete wordt ingezet bij overtredingen op het terrein van de voedsel- en productveiligheid, de eerlijkheid in de handel en de goede voorlichting omtrent waren De NVWA: ziet onder andere toe op naleving van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. controleert kruidenpreparaten op aanwezigheid van verboden stoffen. controleert productie, samenstelling en etikettering van kruidenpreparaten. Het Voedingscentrum informeert over veilig, gezond en bewust eten en schenkt daarbij aandacht aan kruidenpreparaten

Samen op weg naar het nieuwe warenwetbesluit

Warenwetbesluit Drukapparatuur - D&F Passion for Safet

 1. Cursus Warenwetbesluit drukapparatuur 2016. Wilt u meer inzicht krijgen wat uw verplichtingen zijn als gebruiker van drukapparatuur? In deze cursus leert u wanneer het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 van toepassing is en welke verplichtingen daaruit voortvloeien voor de gebruiker van drukapparatuur
 2. Dit Warenwetbesluit is gebaseerd op de Europese Aërosol Richtlijn. Deze wetgeving reguleert het op de markt brengen van spuitbussen met onder andere eisen voor ontwerp/inhoud van de spuitbus (druk, samenstelling, ventiel). Cosmetica in spuitbussen moeten zowel aan de Cosmeticaverordening als aan het Warenwetbesluit drukverpakkingen voldoen
 3. DNV is daarmee bevoegd herkeuringen uit te voeren in het kader van Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA). DNV.nl maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Door te browsen op onze website gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies
 4. Besluit van 20 november 2003, houdende regels voor honing (Warenwetbesluit honing) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 september 2003, VGB/VL 2405520, gedaan i
 5. Warenwetbesluit bestuurlijke boeten; Warenwetbesluit containers ; Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel ; Warenwetbesluit drukapparatuur 2016; Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016; Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016; Warenwetbesluit liften 2016; Warenwetbesluit machine
 6. Beoordeling ontheffingsaanvraag warenwetbesluit Kruidenpreparaten voor ricinusolie | RIVM. Publicatiedatum 26-11-2018 | 16:27. VWS. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. heeft een verzoek tot ontheffing ontvangen voor het kruidenpreparaat Rizol. Dit kruidenpreparaat bevat onder andere ricinusolie, afkomstig van Ricinus communis

Aanpassing Warenwetbesluit Meel en brood. Het Warenwetbesluit Meel en brood wijzigt op 1 oktober 2017 op een aantal punten. De grootste impact heeft de wijziging van de definitie van brood. Bijna alle broodsoorten moeten voldoen aan de wettelijke zoutnorm van 1,8 procent zout op drogestof Gelet op artikel 7a, eerste lid, van de Warenwet, artikel 11 van het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016 en artikel 11 van het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016. Besluit: Artikel 1 In deze beschikking wordt verstaan onder: a. wet: Warenwet; b. besluit:. Het Warenwetbesluit Drukapparatuur is niet van toepassing op apparatuur waarin de druk lager is dan 0,5 bar. Tevens is het Besluit niet van toepassing op leidingen met een diameter < DN50, ongeacht de druk. In dergelijke gevallen verwijst de PED naar de binnen een lidstaat geldende regels voor goed vakmanschap

Nadere uitleg Warenwetbesluit drukapparatuur beschikbaar

Warenwetbesluit Zuivel. Besluit van 25 oktober 1994, houdende het Warenwetbesluit Zuivel De aanwijzingscriteria (artikel 28, 30 en 31 van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016), zie bijlage 1 van dit SAP. Daar waar de eisen gelijk zijn aan de eisen voor aanmelding in het kader van de Richtlijn 2014/68/EU wordt verwezen naar het (de) normelement(en) die presumption of.

Meergranenbrood; Kan ik mijn brood nog zo noemen? | NBC

Drukapparatuur Inspectie SZ

2.4.2 Warenwetbesluit machines Art. 2 lid 6. Bij iedere torenkraan moet een gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. Met name de beschrijving hierin van het toegestane gebruik en die van verboden gebruik zijn zeer belangrijk. Een opsomming van zaken die in de gebruiksaanwijzing terug te vinden moeten zijn, is te vinden in bijlage 10.3.- 2.4.2 'Uit. Warenwetbesluit Meel en brood Witbrood: De aanduiding wit(te)brood mag uitsluitend worden gebruikt voor brood waarvan tarwebloem het voornaamste meelbestanddeel is en waarin zemelen met het blote oog niet waarneembaar zijn In Nederland moeten alle speeltoestellen die niet bedoeld zijn voor privé-gebruik volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) gekeurd worden. Deze keuringen moeten uitgevoerd worden door een erkende Aangewezen Keuringsinstantie (AKI), TÜV Nederland is zo'n AKI Navigator biedt onmisbare informatie voor de fiscale, juridische, en financiële professiona

Warenwetbesluit (NL) Het Warenwetbesluit 'Deponering informatie preparaten' (Staatsblad 1996, nr. 38) geeft met ingang van 1 januari 1997 (Staatsblad 1996, nr. 674) uitvoering aan de Europese gevaarlijke preparatenrichtlijn 88/379/EG (geactualiseerd in de richtlijn 1999/45/EG en vervolgens in verordening 2008/1272). In dit besluit wordt het. Warenwetbesluit. 01 okt 2020. In het Warenwetbesluit staan de wettelijke definities voor onder andere meel, brood en het zoutgehalte van brood. Per 1 juli 2020 is de wet aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn de aanduidingen voor meergranenbrood, (zuur)desem, (zuur)desembrood, en de drogestof-eis voor midden- of middengroot brood Het Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen bevat een paragraaf over hygiënecodes. Brancheorganisaties kunnen deze opstellen voor bedrijven in hun sector. In een hygiënecode wordt beschreven op welke wijze bepaalde levensmiddelen zodanig hygiënisch geproduceerd,. Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen regelt de veiligheid van deze toestellen. In de openbare ruimte, bij scholen en kinderdagverblijven staan veel speeltoestellen. Deze toestellen moeten dus voldoen aan de Warenwet. Dat betekent dat ze zodanig zijn gemaakt en ontworpen dat ze bij redelijkerwijs te verwachten gebruik (dat gaat verder dan normaal gebruik) geen gevaar opleveren voor.

Warenwetbesluit liften. Publicatiedatum: 20 april 2016. Samenvatting [Datum intrekking regeling: 20-04-2016 Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA 2016) In het gewijzigde WBDA (dat op 19 juli 2016 van kracht werd) is opgenomen dat alle aangewezen drukapparatuur voortaan keuringsplichtig is, ongeacht het bouwjaar. Lees verder en bekijk de WBDA. Download Warenwetbesluit_drukapparatuur-juli2016.pdf (224,9 KB Toepassingsgebied. Onder Richtlijn 2006/42/EG vallen machines, verwisselbare uitrustingsstukken, veiligheidscomponenten, hijs- en hefgereedschappen, kettingen, kabels en banden, verwijderbare mechanische overbrengingssystemen en niet-voltooide machines. Artikel 2 van de richtlijn geeft precieze definities van elk van deze productgroepen Warenwetbesluit machines NEN-EN-ISO 12100 Veiligheid van machines NEN-EN 50144-2-3 Veiligheid van handgereedschap met elektrische aandrijving. Deel 2-3: Bijzondere eisen van slijpmachines, polijstmachines en schijf-schuurmachines. Arbo Support kan uw medewerkers voorlichten over veilig werken in de onderhoudswerkplaats

Warenwetbesluit machines Externe bronnen Arboportaa

Update: De Warenwetbesluit Elektrotechnische Produkten is komen te vervallen per 1 juli 2016. Hierin stond duidelijk dat een fabrikant verplicht is een Nederlandse beschrijving van het product te leveren voor een juist en veilig gebruik en onderhoud. Tegenwoordig is de Warenwetbesluit Elektrisch Materiaal van toepassing WARENWETBESLUIT BEREIDING EN BEHANDELING VAN LEVENSMIDDELEN. BESLUIT van 10 december 1992, Stb. 1992, 678, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen. Inwerkingtreding: 1 maart 1993. WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Hoe zit het precies met deze verplichtingen rondom de veiligheid van speeltoestellen? Deze zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) waar iedereen, van producent tot beheerder van speeltoestellen, zich aan moet houden. In het warenwetbesluit staat een verwijzing naar de Europese normen voor speeltoestellen (NEN-EN. In het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen staat dat alle tatoeage- en piercingsstudio's moeten voldoen aan landelijke hygiëneregels. De GGD controleert dit. Als een studio zich aan alle regels houdt, geeft de GGD een vergunning af. Elke studio moet zich om de twee jaar laten inspecteren; dat is wettelijk verplicht W3-01: keuren hijskranen (art. 6a Warenwetbesluit Machines) W8-01: keuren hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer (art. 6fa Warenwetbesluit Machines) W4: persoonscertificatie machinist MK, TK, ALK, GVM, VRK, FMG en FMK (art. 7.18 en 7.32 Arbobesluit en 7.7 Arboregeling). Loopt per 1-1-2020 via TCVT RA

Dossier Warenwetbesluit Meel en brood NB

Warenwetbesluit. In het Warenwetbesluit meel en brood staan de wettelijke definities voor onder andere meel, brood en het zoutgehalte van brood. Per 1 juli 2020 is de wet aangepast. Op het gebied van voedselveiligheid verdedigt de NBOV de belangen van haar leden door overleg met de (Europese) overheid, met partners uit de sector en door u te. Waarom gaat het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen alleen over speeltuinen? Bij reikwijdte worden alleen speeltoestellen genoemd? Vallen kermis- en pretparkattractie hier dan niet onder Het Warenwetbesluit liften bepaalt verder dat liften in Nederland na de nieuwbouw periodiek moeten worden gekeurd. Dit worden keuringen in de gebruiksfase genoemd. Deze verplichte periodieke keuringen mogen slechts door een door de Nederlandse overheid aangewezen instelling worden uitgevoerd. VETURO is zo'n door het ministerie van SZW. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boetes in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete 33.775, TK, 21 16 maart 201

Attracties - Autoscooter VonckOnderzoek aanvragen bij laboratoria productveiligheid NVWA

Warenwetbesluit elektrisch materiaal Overheid

Warenwetbesluit valt wordt voorzien van de aanduiding, houdende de CE-markering, bedoeld in bijlage III, onderdeel A, van de richtlijn en gaan vergezeld van de in bijlage III, onderdeel B, van de richtlijn bedoelde EG-verklaring van overeenstemming. (Art. 5.1 Warenwetbesluit). Toepasselijkheid EMC-richtlij Warenwetbesluit Honing. De meeste imkers verkopen honing en proberen met de mooiste spraakmakende teksten de honing aan te prijzen. Waar in een aantal gevallen geen rekening mee wordt gehouden is dat als je honing verkoopt, je moet voldoen aan de in de wet geldende regels

We hebben geen vertalingen voor Warenwetbesluit in Nederlands > Duitsprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden) Enzyklo.de (Betekenissen van Duitstalige woorden Rauwe melk is melk dat rechtstreeks van de koe komt. Dit is alleen bij de boer te verkrijgen en biologische winkels. Gefermenteerde rauwe melk is rauwe melk waar 'goede' bacteriën zorgen voor een hogere zuurgraad waardoor eventuele ziekteverwekkers in de melk niet overleven. Gefermenteerde rauwe melk vind je vooral in het schap van de. Warenwetbesluit - Vertaling Nederlands-Engels. Vertalingen Warenwetbesluit NL>EN. We hebben geen vertalingen voor Warenwetbesluit in Nederlands <> Engels. probeer het met Google. Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden Warenwetbesluit honing Warenwetbesluit hygiene van levensmiddelen Warenwetbesluit informatie van levensmiddelen European Food Safety Authority Verordening (EU) Nr. 1169/2011 - voedselinformatie aan consumenten Voedingscentrum Wijziging honingrichtlijn (EU) 2014 (Wetgevingshandelingen, zie hieronder Voor de fabrikant (Warenwetbesluit explosieveilig materieel) De fabrikant is verplicht apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen explosieveilig te ontwerpen en te assembleren op grond van de ATEX 114 Richtlijn. Voor de werkgever (Arbobesluit

Nieuw Warenwetbesluit Meel en brood Op 1 juli 2020 treedt het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood in werking. De wet kwam tot stand op initiatief van de NVB, NBOV en Nebafa om consumenten meer duidelijkheid over broodsoorten te geven. De nieuwe regels hebben een overgangstermijn van twee jaar In het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (kortweg WAS) staat dat speeltoestellen geen gevaar voor de veiligheid of gezondheid mogen opleveren. Met andere woorden: alle speeltoestellen moeten volgens de wet veilig zijn. Kortweg kan gezegd worden dat speeltoestellen veilig zijn als er bij gebruik geen blijvend letsel kan worden. SAFETYDOCS levert veiligheidsinformatiebladen op basis van de gevaarlijke bestanddelen van uw mengsel (preparaat of receptuur). Als u van bestaande grondstoffen een preparaat maakt, verzorgt SafetyDocs voor u: - het veiligheidsinformatieblad (VIB of (material) safety data sheets (MSDS of SDS) ); - en de werkplekinstructiekaart (WIK) Ja, een babyhuisje is veilig mits deze voldoet aan de door de overheid gestelde eisen omschreven in het warenwetbesluit Kinderbedden en boxen. Onze babyhuisjes voldoen aan de Warenwetbesluit en zijn bovendien gecertificeerd door het Keurmerkinstituut. Let bij aanschaf van een babyhuisje altijd of deze voldoet aan dit warenwetbesluit In het vernieuwde Warenwetbesluit Meel en brood is vastgelegd dat elk brood vanaf 1 juli 2022 moet worden aangeduid met wit, bruin of volkoren. Dit maakt voor de consument duidelijk wat de basis is van het meelbestanddeel (bloem, meel of volkorenmeel) ongeacht de kleur van het brood

Warenwet Voedingscentru

 1. Warenwetbesluit liften 2016. 11-04-2016. Op 20 april 2016 zal het Warenwetbesluit liften 2016 van kracht worden. De invoering van de Richtlijn Liften 2014/33EU en de noodzaak om beter aan te sluiten bij de Europese regelgeving zijn de belangrijkste redenen om tot een nieuw Warenwetbesluit te komen
 2. Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen; Meetresultaten rapporteren we digitaal, overzichtelijk en snel. Meetresultaten en andere onderzoeksgegevens kan je ook inzien via ons webportaal. Aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over snelle notificatie via e-mail alerts,.
 3. Dit druist wel in tegen het Warenwetbesluit machines. Deze stelt namelijk dat als de bediener het de bedieningsknop loslaat, de machine buiten werking wordt gesteld. De meeste fabrikanten leveren ook machines zonder vastzetvoorziening. Steeds vaker zien wij ook dat deze machines worden voorzien van een nulspanningsschakelaar

 1. Nieuwe Warenwetbesluit speelgoed gepubliceerd. Gisteren, 17 februari 2011, is het vernieuwde Warenwetbesluit Speelgoed gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit is de vastlegging van de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) in Nederlandse wetgeving. De Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG is Europese wetgeving, die een plicht geeft aan de wetgevers in de.
 2. NVWA Inspectieresultaten houten treintjes. Waarop is gelet. De NVWA onderzocht of de houten speelgoed treinsets voldoen aan de veiligheidseisen van de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en het Warenwetbesluit speelgoed 2011. De sets zijn getest volgens de Europese geharmoniseerde norm EN 71-1:2014 + A1:2018
 3. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten Versie geldend vanaf : 07-01-200
 4. g met Onze Minister van Economische Zaken en d
 5. Warenwetbesluit kruidenpreparaten 35 Warenwetbesluit kruiden en specerijen 38 Warenwetbesluit aroma's 40 Humane kruidengeneesmiddelen in Nederland met indicatie 44 Humane kruidengeneesmiddelen met voorkomen in registers voor dieren 47 Beslisboom voedermiddelen 50 Witte lijst: kruiden met een EMA-beoordeling (monografie) 5
 6. Webportaal Warenwetbesluit Liften. Webportaal Werkbakken. Inloggen op de Inspectie SZW portal. Om dit formulier te gebruiken dient u geautoriseerd te zijn. Indien u al geautoriseerd bent, dan kunt u hier inloggen. Indien u nog niet geautoriseerd bent, dan kunt u hier een autorisatie aanvragen
Een reuzenrad huren van Lamberink - SkyWheel, de nieuweVeiligheid van speeltoestellen in de openbare ruimteWat is geconcentreerd sap en is het gezondSumoworstelen in pakken | Het Noasman

BRISwarenhuis. Warenwetbesluit liften Artikel 1 [Vervallen per 20-04-2016 Wanneer wij onze goedkeuring geven, heeft dit lading. Energie Consult Holland is niet alleen bevoegd om dit te doen, we willen er ook graag voor zorgen dat er een veilige, gekeurde installatie in gebruik is. Onze inspecteurs zijn hier dan ook nauw bij betrokken en flexibel te benaderen voor planning en inhoudelijke vragen Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen; Meer over producteisen. De volgende instanties geven op hun websites ook informatie over producteisen: Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt NUSO advies corona maatregelen- update 26 juni 2021. 26 juni 2021 - Zolang er 1,5 meter afstand wordt gehouden is er weer heel veel mogelijk! Zo vervalt de maximale groepsgrootte en de mondkapjesverplichting. De nieuwe richtlijnen kan je hieronder downloaden. Bij wijzigingen in het beleid passen wij de informatie aan