Home

Or verkiezingen regels

OR-verkiezingsreglement: regels en afspraken voor de O

Op grond van de WOR is de ondernemingsraad verplicht om in het OR-reglement regels op te nemen over de verkiezingsprocedure, zoals bijvoorbeeld over de vaststelling van de uitslag. Van deze procedureregels mag de ondernemingsraad niet tijdens de verkiezingen afwijken Verkiezingen en reglement medezeggenschap Hoe ziet het tijdschema voor het indienen/bekendmaken van OR-kandidatenlijsten er uit? De WOR zegt niets over het tijdstip van indiening van kandidatenlijsten Organisatie van het or-werk Verkiezingen Uitleg reglement ondernemingsraad: zetelverdeling onjuist 22-01-2020 Organisatie van het or-werk Verkiezingen Tussentijdse ondernemingsraadverkiezinge De WOR bepaalt over de OR-verkiezingen het volgende: De verkiezing van de leden van de ondernemingsraad gebeurt via geheime schriftelijke stemming (WOR artikel 9 .1). Door... Voor de verkiezingen worden kandidatenlijsten ingediend. Dit geldt zowel voor het personenstelsel als voor het....

De ondernemingsraad kan in zijn reglement bepalen, dat voor bepaalde groepen van in de onderneming werkzame personen, dan wel voor bepaalde onderdelen van de onderneming afzonderlijke kandidatenlijsten worden ingediend, teneinde als grondslag te dienen voor de verkiezing door de betrokken personen of onderdelen van een tevens in het reglement te bepalen aantal leden van de ondernemingsraad Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit Directie moet in gesprek met OR over topbeloninge De ondernemingsraad stelt in zijn reglement nadere regelen betreffende de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan, alsmede betreffende de vervulling van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad. Artikel 11 1 De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen. Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) treden de OR-leden om de 3 jaar tegelijkertijd af Stelt de OR het reglement vast, dan verstrekt hij vervolgens direct een exemplaar daarvan aan de ondernemer. - Eisen reglement Het reglement moet regels bevatten over: - Kandidaatstelling, - Inrichting van de verkiezingen - Vaststelling van de uitslag van verkiezingen - Vervulling van tussentijdse vacatures Hoe moeten de verkiezingen

45 handige tools voor het organiseren van OR-verkiezingen

Verkiezingen organiseren voor de ondernemingsraad - ORne

OR verkiezingen - Vragen Over de Voorbereiding. In de voorbereiding van OR verkiezingen komen veel vragen omhoog. Deze vragen gaan over: het OR reglement. instellen van een verkiezingscommissie. kiesgroepen. het lijstenstelsel of het personenstelsel. de medezeggenschapstructuur. het maken van een OR communicatieplan In het reglement worden, naast de organisatie van en spelregels voor de OR-verkiezingen, ook een aantal huishoudelijke zaken geregeld. Wat is de inhoud van het reglement? U mag in hoofdlijnen zelf de inhoud van het reglement bepalen, maar u moet er wel rekening mee houden dat het reglement een bindend karakter heeft

Ik_ihe : ik_ihe

OR-verkiezingen Verkiezingsprocedure OR - SBI Formaa

Leegloop van de OR: tussentijdse verkiezingen De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat een or elke drie jaar in zijn geheel moet aftreden (artikel 12 lid 1 WOR). In het or-reglement kan bovendien worden vastgelegd dat leden pas na vier jaar aftreden. Vrijwel iedere or krijgt echter te maken met leden die tussentijds vertrekken Verkiezingen ondernemingsraad ongeldig. Ondernemingen waarin meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, zijn verplicht een ondernemingsraad ('OR') in te stellen. Omdat de OR een vertegenwoordiging van de werknemers op de werkvloer is, is het van belang dat dit een representatieve afspiegeling van het bedrijf is Zo vormt de OR een goede representatie van de medewerkers van de organisatie. OR-verkiezingen kunt u op verschillende manieren inrichten. De ene OR werkt met een personenstelsel, de andere met een lijstenstelsel. U kunt in het OR-reglement afspraken vastleggen wat betreft de OR-verkiezingen OR-verkiezingen. Publicatiedatum 12 september 2017 De leden van de ondernemingsraad (OR) worden door middel van OR-verkiezingen gekozen. Hoe verlopen deze verkiezingen en wat moet hierover worden opgenomen in het OR-reglement

Stappenplan OR verkiezingen organisere

In het OR-reglement wordt bepaald volgens welk kiesstelsel de verkiezingen plaatsvinden. De wet kent 2 kiesstelsels: het personenstelsel en het lijstenstelsel. Via het personenstelsel mag de kiezer zoveel stemmen uitbrengen als er zetels zijn te verdelen.. Ondernemingsraad Instellen ondernemingsraad. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat als binnen een onderneming ten minste 50 personen werkzaam zijn, een Ondernemingsraad (OR) moet worden ingesteld. De OR vervult een rol tussen de werkgever en de werknemers. Rechten OR. De wet kent de OR verschillende bevoegdheden toe, waaronder het adviesrecht en instemmingrecht 5 vragen en antwoorden over Ondernemingsraad. Wanneer kan ik als OR-lid ontslag krijgen? Wat doet een ondernemingsraad (OR)? Hoeveel leden telt een ondernemingsraad (OR)? Wanneer is een ondernemingsraad (OR) verplicht? Welke rechten heeft een ondernemingsraad (OR) De ondernemingsraad heeft 4 rechten om invloed uit te kunnen oefenen: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht. Ze hebben allemaal hun eigen regels en verplichtingen. Adviesrecht van de OR. Over belangrijke besluiten moet de werkgever verplicht schriftelijk advies vragen aan de ondernemingsraad

Kandidaatstelling OR-verkiezingen; Inrichting OR-verkiezingen; Vervulling van tussentijdse vacatures. Andere onderwerpen die in het OR-reglement geregeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: Wie bij de overlegvergaderingen aanwezig mogen zijn; De wijze waarop de achterban betrokken wordt; Een afwijkend aantal OR-leden; Een afwijkende zittingstermij Zijn OR-verkiezingen nodig als er evenveel kandidaten als zetels zijn? En wat moet je doen als de achterban geen OR wil? Lees de antwoorden Bij OR-coach.nl hebben we daarom een handig stappenplan ontwikkeld waarmee u tot een operationele ondernemingsraad komt. In dit blogartikel vertellen we u welke vijf stappen u daarvoor dient te volgen: Stap 1: De behoeftepeiling. Als ondernemer dient u binnen uw organisatie op onderzoek uit te gaan om te peilen of er behoefte is aan het. Succesvol OR verkiezingen: hoe krijgen we voldoende kandidaten? Het organiseren van succesvolle OR verkiezingen is een hele klus. Voldoende kandidaten vinden en de tijd die je er weer aan kwijt bentsommige OR's beginnen er niet aan OR-verkiezingen. AS 03-04-2012 12:29. We zijn bezig met de In ons reglement is ook geregeld dat kandidaten binnen een lijst op voorkeursstemmen een zetel kunnen krijgen. Niet duidelijk is wat gebeurt met die lijsten die de kiesdeler niet halen

OR verkiezingen: vragen en antwoorden - OR academ

ment maken met regels voor een correct verloop van de OR-verkiezingen en voor een goede werkwijze van de OR. De PVT is niet verplicht om een reglement op te stel - len; het is wel aan te bevelen. Deze Leidraad personeelsvertegenwoordiging is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat een korte schets van het systeem van medezeggenschap in de WOR OR-reglement begrijpelijk maken De Wet op de Ondernemingsraden noemt een aantal zaken die de ondernemingsraad in het OR-reglement moet regelen. Dit zijn bijvoorbeeld de manier waarop de OR-verkiezingen worden georganiseerd, hoe en wanneer de ondernemingsraad zijn jaarverslag bekend maakt, of het aantal OR-leden dat aanwezig moet zijn om een geldige vergadering te houden DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017. DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017 Minimaal 15 weken voor de OR-verkiezingen 1 Aanpassen or-reglement In het or-reglement is vastgelegd: het aantal zetels, de eventuele kiesgroepen, een eventueel rooster van . Nadere informati Wijzigingen in het reglement die betrekking hebben op de verkiezingen gelden voor de eerstvolgende algemene OR-verkiezingen, mits de verkiezingsprocedure nog niet begonnen is. Het invullen van vacatures in de ondernemingsraad dient te gebeuren op basis van het reglement dat gold bij aanvang van de betreffende zittingsperiode

Verkiezingen voor de ondernemingsraad. Hoe gaat dat in zijn werk? Aan welke regels moet u zich houden? Wie mag er kiezen of gekozen worden? Hoe zit het met de privacy? En wat als er zich iets voordoet, waar u niet op gerekend hebt? Het antwoord op al deze vragen (en meer!) leest u in deze gratis whitepaper OR-verkiezingen bij gemeenten. 2020 wordt een belangrijk jaar voor Nederlandse gemeenten: de Wet normalisering ambtenaren status (WNRA) wordt ingevoerd, (blijven) werken aan aantrekkelijk werkgeverschap én (blijven) zoeken naar methoden en werkwijzen om goed aan te sluiten op de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap

Als er lege zetels ontstaan moeten de OR verkiezingen volgens de richtlijnen van het reglement verlopen. Er is een algemeen voorschrift uitgegeven als leidraad, maar organisaties kunnen daarnaast zelf variaties op dit reglement aanbrengen en vastleggen. In dit artikel gebruiken we voor het gemak het algemene statuut als handleiding OR-verkiezingen (kandidaatstelling, kiesstelsel, stemming, voorziening tussentijdse vacatures) De werkwijze van de OR (het huishoudelijk reglement) Basis voor de OR-verkiezingen. Heeft de onderneming nog geen OR, dan is de eerste actie van de ondernemer, of in zijn opdracht een commissie of werkgroep, een voorlopig reglement op te stellen De ondersteuning van Stavoor kan de OR-verkiezingen net dat zetje geven om de ondernemingsraad een goed podium te geven. Wij ontzorgen u waar u dat wilt. Doe het zelf, doe het samen met ons of laat het allemaal aan ons over stel uw eigen verkiezingspakket samen. Check en update van het reglemen

OR-verkiezingen dienen volgens enkele wettelijke procedures te gebeuren en vraagt goede communicatie richting de medewerkers. Past het reglement nog bij de huidige situatie? Welke externe partijen moeten geïnformeerd worden? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers enthousiast zijn om zich aan te melden als kandidaat Als reden voor het uitstel gaf de OR dat de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen, het niet mogelijk zouden maken om de OR- verkiezingen te houden. CNV Vakmensen en FNV hebben de OR laten weten dat zij niet akkoord gaan met het uitstellen van de OR-verkiezingen en hebben de OR gemaand om verkiezingen in oktober 2020, althans zo spoedig als mogelijk, te organiseren Wijziging van artikel 14 van het OR reglement om een verkorte procedure van de verkiezing van een OR-lid mogelijk te maken bij een vacature

9.30 - 10.15 Spelregels voor OR-verkiezingen Bij het organiseren van OR-verkiezingen moet u rekening houden met een aantal spelregels, die onder meer zijn vastgelegd in de wet en uw eigen reglement. We bespreken de belangrijkste spelregels. 10.15 - 11.00 Tussentijdse verkiezingen OR-verkiezingen organiseren Voor de beschikbare zetels in de OR organiseert u verkiezingen. In dit reglement staan afspraken over wat de bevoegdheden van de OR zijn en op welke wijze de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op het beslissingsproces. 4. Aan de slag

Uw verkiezingen, onze zorg! Verkiezingen voor de PVT, OR, OC, GOR. Een wederkerend en tijdrovend traject waar 100% nauwkeurigheid noodzakelijk is Basis Wet en OR-regelgeving (1 dagdeel) € 245,-. Ondernemingsraad voor dummies (e-book, direct te downloaden via de link) € 19,99. Inzicht in de ondernemingsraad €74,50. De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW. Deze training wordt gegeven op. maandag 20 sep 2021 | 9.00 - 12.30 uur

Regels OR-verkiezingen bij onderbezetting of weinig

Bij OR-verkiezingen mogen alleen personen in de organisatie (gemeente) stemmen die een ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst hebben en voldoen aan een diensttijdcriterium. Hoe lang iemand in dienst moet zijn om te mogen kiezen (actief kiesrecht) of zich verkiesbaar te stellen (passief kiesrecht), staat in jullie OR-reglement. De WOR (art Nederland kent het fenomeen van landelijke OR-verkiezingen niet. Enkele jaren geleden wilde minister Aart Jan de Geus de Nederlandse OR-wetgeving moderniseren. In zijn Wet Medezeggenschap werknemers stelde hij gelijktijdige OR-verkiezingen voor. Hij vond dit belangrijk om meer aandacht en belangstelling voor de medezeggenschap te stimuleren

Voor de organisatie van OR-verkiezingen is het reglement van de OR leidend. Voordat je begint, moet je eerst nagaan of het OR-reglement nog aansluit op de situatie in de organisatie. Zonodig past de OR het reglement aan. Vervolgens kan de OR op grond van het OR-reglement de verkiezingsprocedure opstellen OR-verkiezingen. De wet geeft een vaste verhouding tussen het aantal medewerkers en de omvang van de ondernemingsraad. In het OR-reglement kan hiervan worden afgeweken. Verhouding tussen aantal medewerkers en omvang OR: Voor iedere 1.000 medewerkers meer komen er twee ondernemingsraadleden bij, tot maximaal 25 leden reglement Om de OR toch op sterkte te krijgen, en om herhaalde tussentijdse verkiezingen te voor- komen, komen er regelmatig kunstgrepen voor Kandidaat uit andere kiesgroep In het reglement kan worden vastgelegd dat een vacature opgevuld wordt door een kandidaat van een andere kiesgroep. Dit kan echter alleen op tijdelijke basis Online OR-verkiezingen maken het mogelijk de 'stembussen' langere tijd open te houden zonder extra kosten. Zorg ervoor dat dit ook formeel mogelijk is, door het op te nemen in het OR-reglement. 7. Aanschrijven vakbonden Bij iedere verkiezing dienen vakbonden te worden aangeschreven, zij hebben immers het zogenaamde recht van voordracht

Drie misverstanden over OR-verkiezingen - De Voor

tussentijds De organisatie van OR-verkiezingen komt in elk geval één keer per zittingsperiode voor of vaker de komende verkiezingen en pas het zo nodig aan.5.5.1 Verkiezingscommissie wervings-procedure Als u voor de zijn verlopen en noem maar op. 5.5.2 Check OR-reglement verkiezingsdraaiboek Het opstellen van een goed. Vraag - Er zijn regels die bepalen wanneer flexkrachten het actief en passief kiesrecht krijgen bij OR-verkiezingen in het bedrijf waarin ze werkzaam zijn. Gelden die regels ook voor gedetacheerden? Antwoord - Ja. Gedetacheerden worden in dit opzicht gelijk gesteld aan mensen die op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam zijn in een bedrijf De OR-verkiezingen zijn voor een aantal belangenvertegenwoordigers (stakeholders) belangrijk; alle medewerkers, de directie, de ondernemingsraad en de vakbonden. verplichting om verkiezingen te organiseren Ondertussen zijn er ondernemingsraden die de verkiezingen uit zouden willen stellen vanwege de maatregelen rondom corona / COVID-19 Krijgt een ondernemingsraad (OR) te maken met tussentijdse vacatures, dan moet hij op zoek naar vervangende OR-leden.Daarbij moet de OR de regels uit het eigen OR-reglement volgen. Maar wat gebeurt er als de OR die regels niet volgt? Daarover het OR-reglement staan de regels die gelden bij de OR-verkiezingen (tools) en hoe de OR moet handelen als er tussentijdse vacatures..

Vraag en antwoord over medezeggenschap SE

 1. gsraden een uitdaging. Het is bijzonder belangrijk dat de OR-verkiezingen gaan leven bij de werknemers. Het is daarom belangrijk om de OR-verkiezingen goed te promoten binnen alle afdelingen van de organisatie
 2. Bereid de OR Verkiezingen voor met zorg en met plezier. Juist in een nieuw bedrijf, is er veel te doen voor een OR, mee te denken en invloed uit te oefenen. Maar dan moet wel eerst de OR opgericht worden. En dat gebeurt door verkiezingen. Het kan zijn dat het bedrijf door fusie is ontstaan of door groei van het personeel tot 50 medewerkers of meer
 3. Or­verkiezingen. Zo vind je goede In dit geval is de or op grond van de wet verplicht vóór de eerstvolgende algemene or­verkiezingen het reglement te hebben aangepast aan het teruggelopen.
 4. gsraad moet een OR reglement hebben. Als u dit niet heeft dan is uw OR verplicht om een reglement te maken. Daarin staan onder andere regels voor een correct verloop van de OR-verkiezingen en voor een goede werkwijze van de OR
 5. gsraad (OR-leden). Aan deze spelregels moet de bestuurder (ondernemer) zich dus ook houden. Wil je meer weten, mail ons gerust via info@schateiland.com. Wij helpen u graag verder
 6. gsraad is er aan gebonden. Afspraken tussen de onderne
 7. gsraden (WOR) niet herzien op het punt van de kandidaatstelling van niet-vakbondsleden. Volgens hem heeft het schrappen van de handtekeningenplicht voor vrije lijsten in 2013 niet tot problemen geleid

Stappenplan verkiezingen ondernemingsraad (voorbeeld) OR

 1. Nu veel mensen vanwege de corona-maatregelen gedwongen thuis werken, vinden steeds meer processen online plaats, zoals vergaderingen en trainingen etc. Ook OR-verkiezingen worden steeds vaker online gedaan
 2. Ga dan zelf aan de slag om te zorgen voor OR verkiezingen met veel kandidaten. Ga vooral als enthousiast OR-lid lobbyen in je netwerk. Via de 5xzetel-methode van Maatschap voor Medezeggenschap kost het je weinig tijd en is het resultaat groot. Laat belangstellenden meedraaien in commissies of OR-vergaderingen bijwonen
 3. gsraad (OR) Een bedrijf met meer dan 50 werknemers is verplicht om een onderne
 4. In de artikelen 9 t/m 12 van de WOR worden de OR verkiezingen uitgebreid behandeld. Ook is het mogelijk dat in jullie OR reglement nadere afspraken staan. Als er sprake is van kwade opzet - wat knoeien suggereert-, dan zijn de verkiezingen denk ik onrechtmatig en moeten die worden opgeschort

OR-verkiezingen - Kennisbank - SBI Formaa

In dit onderdeel van de veelgestelde vragen vind je de antwoorden van onze adviseurs op vragen over scholing, rollen en taken van het dagelijks bestuur, jaarverslag, OR-reglement en andere kwesties die je in de dagelijkse medezeggenschapspraktijk vast tegenkomt. Tip: download onze gratis whitepaper Professionalisering OR is noodzaak U heeft een browser versie 3.x of hoger nodig. haal hier een recentere browser. http://www.netscape.com of http://www.microsoft.com. This page uses frames, but your. De huidige COR bestaat uit 15 leden en de zittingstermijn loopt tot 1 september 2021.. De COR bespreekt met het College van Bestuur zaken die de universiteit als geheel of een meerderheid aangaan. Daarnaast overlegt de COR met de Centrale Studentenraad in de Gezamenlijke Vergadering en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.. De inhoud van het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder. Als lid van de OR, PVT of in uw functie als ambtelijk secretaris is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het wettelijk kader waarbinnen u invulling geeft aan uw medezeggenschapswerk. Hieronder vindt u de volledige tekst van de WOR terug. Om het lezen te vergemakkelijken heeft de redactie van OR Rendement een overzichtelijke inhoudsopgave toegevoegd

Wetten en regels - o

Verkiezingen gehouden volgens voorlopig reglement, als er nog geen ondernemingsraad is ingesteld Voordat de eerste verkiezingen gehouden worden zal de ondernemer een voorlopig reglement moeten opstellen, op grond waarvan de verkiezingen plaatsvinden (art 48 WOR). Over dit voorlopige reglement worden de betrokken werknemersorganisaties gehoord. De bedrijfscommissie ontvangt een exemplaar van. Er mag weliswaar veel t.a.v. reglementen, maar lang niet alles. Bovendien maken dergelijke regels verkiezingen vaak onoverzichtelijker en onbegrijpelijker voor de kiezers. Alternatief: vertrouwen op democratische principes Ons advies bij OR-verkiezingen is om alle kiezers meerdere stemmen te laten uitbrengen Procedure. Kiezers brengen een stem uit op een kandidaat die op het stembiljet staat. Zij krijgen daarvoor een oproep. Er is geen stem- of opkomstplicht. Voor de kandidaatstelling gelden regels. Zo moeten politieke groeperingen die kandidatenlijsten inleveren zich laten registeren. Verder moeten ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd

Ondernemingsraad Rijksoverheid

Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de ondernemingsraad. Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt de ondernemingsraad de ondernemer in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken Vraag - Er zijn regels die bepalen wanneer flexkrachten het actief en passief kiesrecht krijgen bij OR-verkiezingen in het bedrijf waarin ze werkzaam zijn. Gelden die regels ook voor gedetacheerden? Antwoord - Ja. Gedetacheerden worden in dit opzicht gelijk gesteld aan mensen die op basis.. Eendaagse open inschrijf training (inclusief koffie/thee, lunch, syllabus en accommodatie) OR-verkiezingen? Goed voorbereiden! Een gedegen voorbereiding is erg belangrijk voor..

WOR art. 9 t/m 11 - Verkiezingen van de - ORne

Vanwege de spoedeisendheid vorderen de Bonden in kort geding uitstel van verkiezingen met zes maanden en aanpassing van het Reglement. De OR en Albert Heijn stellen dat de gehanteerde indeling in kiesgroepen al sinds 1999 bestaat en dat de Bonden daar nooit eerder bezwaar tegen hebben gemaakt Reglement fiets van de zaak . model 01.06.2021 . Inschrijvingsformulier verstrekken fiets van de zaak . nieuws 27.05.2021 . AP beboet werkgever voor administreren ziektegegevens . nieuws 18.05.2021 . Kabinet stelt invoering Pensioenwet uit tot 2023 . nieuws 17.05.2021.

Alles over OR-verkiezingen Rendement Onlin

OR verkiezingen. Verkiezingen Ondernemingsraad 2021 Binnenkort zullen er verkiezingen plaatsvinden van de ondernemingsraad (hierna: OR). In overleg met directie en bestuur zullen deze verkiezingen van 12 tot en met 18 juli 2021 plaatsvinden. Deze verkiezingen, de kandidaatstelling en de te volgen procedure zijn geregeld in het OR-reglement Uitslag OR-verkiezingen I&M 10 mei 2012. Overzicht OR-en die het overleg hebben opgeschort 29 maart 2007. VPW organiseert weer OR-dagen 12 juni 2008. This entry was posted on 12 januari 2021 bij 15:40 and is filed under Uncategorized . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed Ondernemingsraad, machtigingsformulier OR-verkiezingen. Dit machtingsformulier kunt u verstrekken aan kiezers die zelf niet gaan stemmen, maar hun stem laten uitbrengen door een gemachtigde. Kiezers die willen stemmen, zijn niet altijd in de gelegenheid om zelf hun stem uit te brengen

15 februari 2017 OR verkiezingen uitgesteld De OR-verkiezingen worden uitgesteld omdat er onduidelijkheid in communicatie is ontstaan omtrent de maximale termijn voor kandidaten om zich verkiesbaar te stellen. In de vergadering van de ondernemingsraad van 7 februari jl. heeft de ondernemingsraad besloten om de OR-verkiezingen uit te stellen, De nieuwe OR-verkiezingen Het reglement gaat over interne OR-zaken zoals de werkwijze, OR-verkiezingen, etc. De bestuurder is wel gebonden door het convenant maar niet direct door het OR-reglement. Als personeelsvertegenwoordiging (PvT) kan je ook een ondernemingsovereenkomst of convenant overeenkomen Rechtbank Haarlem 10 april 2012, LJN: BW3952 De samenstelling van de Ondernemingsraad (hierna: 'OR') wordt bepaald door de uitkomst van de OR-verkiezingen. Hoe de verkiezingen van een OR worden vormgegeven is vastgelegd in het OR-reglement van de OR. Kort gezegd kunnen OR-verkiezingen plaatsvinden op basis van 1) het personenstelsel, waarbij individuen zich kandidaat stellen of 2) het. Uit het jongste onderzoek naar de naleving van de wet op de ondernemingsraden blijkt bijvoorbeeld dat een derde van de ondernemingen geen ondernemingsraad heeft. Dat is niet alleen te danken aan terughoudendheid van de werkgever. Ook werknemers hebben vaak geen trek in een plek waar je mee kunt praten over de toekomst van je onderneming

OR reglement aanpassen; Digitale OR-verkiezingen; Lees hier referenties over OR advies door h4m. Contact. Een eerste bespreking met de OR is altijd vrijblijvend en gratis. Schroom dus niet en neem contact op om te bekijken of h4m de medezeggenschapspartner is die bij jullie OR past Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten in aanloop naar de verkiezing hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van de betreffende gemeente (n). Dit doen ze op de dag van kandidaatstelling. Op deze lijst (en) staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezing Als het de nummer 1 en nummer 2 zijn in de lijst met aantal stemmen dan komen ze uiteraard gewoon beide in de OR en is er geen verdere actie nodig. In artikel 8 lid 1 WOR staat dat de OR een reglement behoort op te stellen. Daarin wordt onder andere geregeld hoe de verkiezingen worden georganiseerd OR-verkiezingen via internet zijn een niet te keren trend. IMK-BPO biedt u in samenwerking met Inkesta de mogelijkheid om eenvoudig online verkiezingen te organiseren. • Checkup OR-reglement • Online ondersteuning van de kandidaten bij het opzetten van een eigen campagn In alle draaiboeken (van voor 25 mei 2018) voor het organiseren van OR-verkiezingen is te vinden dat de bonden de mogelijkheid hebben om aan de werkgever persoonsgegevens te vragen als er in de onderneming OR-verkiezingen gehouden worden. Maar inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn daardoor op het delen van persoonsgegeve