Home

Efeze Bijbel

Efeziërs 1 (NBV) - EO

 1. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Lof en dank 3 1:3 2 Kor. 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend
 2. efeze 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 1 Korinthiërs 15:1-
 3. 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: 2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus
 4. Hand. 20:28 Kol. 1:14 Hebr. 9:12 1 Petr. 1:18 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,. 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had
 5. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze in Klein-Azië (= Turkije). Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo heeft hij ook in Efeze een gemeente gesticht. Op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Lees mee
 6. Efeze 4:27. Waarom? Om de duivel geen voet te geven. Als je toornig bent, kan de Heilige Geest (nauwelijks) in je werken en daarmee staat je (meer) open voor de invloed van de machten der duisternis en de satan. Efeze 4:28. Wie een dief is, mag niet meer stelen. Hij/zij dient de Here Jezus Christus te vragen om hem/haar te helpen bij het vinden van werk

bijbel.nl - gracegospel.nl - amenamen.n

 1. Paulus groet de christenen in Efeze. 1 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen bij God en jullie geloven in Jezus Christus. 2 Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven. God is goed voor on
 2. derheid joden
 3. Efeze / Maria Efeze / Maria . Mariahuisje. Doopvont Mariakerk. Artemis. Tempel Domitianus . Op een informatiebord op de berg Aladag, in de omgeving v\\an het antieke Efeze las ik dat Johannes omstreeks het jaar 41 met Maria naar Efeze is vertrokken

Efeze beleefde een bloeitijd gedurende het Romeinse Rijk. De stad is vooral bekend door twee van de Bijbelboeken: de Brief van Paulus aan de Efeziërs en Handelingen van de apostelen. De stad was het centrum van de verering van de godin Artemis. De grote tempel van Artemis in Efeze werd in 262 vernield en door de Goten leeggeroofd Kol. 3:22 1 Tim. 6:1 Tit. 2:9 1 Petr. 2:18 Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, 6:5 oprecht van hart - Letterlijk: in eenvoud van het hart. 6 niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God,. 7 en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen Rond het begin van de jaartelling was Efeze na Alexandrië en Antiochië de belangrijkste stad in het oosten van het Romeinse rijk. De derde reis van de apostel Paulus voerde hem naar Efeze, waar hij van 53 tot 55 n.C. verbleef. In de stad was een belangrijke christelijke gemeente. Deskundigen zijn het niet eens over de echtheid van de brief Verdraag elkaars fouten, en houd van elkaar. 3 De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven. 4 Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest

Efeziërs 1 - Nieuwe Testament - bijbel en kuns

Efeze 1 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Afzender, geadresseerden, groet Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, #Rom. 1:7; 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou. Bijbel. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen

De Brief van Paulus aan de Efeziërs is een boek in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. De schrijver van de brief presenteert zich als de apostel Paulus, maar het wordt betwijfeld of hij echt de auteur is. De brief telt zes hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks. De brief behoort tot de vier gevangenisbrieven, samen met de brief aan de Kolossenzen, de brief aan de Filippenzen en de brief aan Filemon, omdat in deze brieven gesteld wordt dat ze vanuit de. Eén lichaam en één Geest Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op #Gen. 17:1; 1 Kor. 7:20; Filipp. 1:27; Kol. 1:10; 1 Thess. 2:12tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen ben

Efeziërs 1 - BasisBijbe

 1. Uit genade zalig Ook #Rom. 5:6; Kol. 2:13u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, # 1 Kor. 6:11; Kol. 3:7; Tit. 3:3 waarin u voorheen ge
 2. De Bijbel, Efeze 1 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Hoofdstuk: Efeze 1 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God.
 3. Efeziërs 6:1-24—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen
 4. 3 # Mark. 7:21; Efez. 4:29; Kol. 3:5 Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past
 5. Bijbel GBS (SV) Paulus spreekt kinderen, ouders, slaven en bazen aan. Vervolgens geeft hij een omschrijving van de geestelijke strijd die een christen voert met duivelse machten
 6. 'Efeze' in de Bijbel. Handelingen 18:19 Handelingen 18:19. Tools. En hij kwam te Efeze aan, en liet hen aldaar; maar hij ging in de synagoge, en handelde met de Joden. SVG. Vers Begrippen. Soorten Evangelisatie Aquila. Discussies. Handelingen 18:21 Handelingen 18:21

Bijbelstudie van Efeze vers voor vers - EZB

Hoewel Hera in de Griekse mythologie erg belangrijk was, stond de Artemis van Efeze op een nóg hoger voetstuk. Zij gold als het ultieme moederfiguur, de oerbron der dingen. Van haar werd gezegd dat ze de scepter zwaaide over lucht, aarde en wateren, dat ze het leven der dieren beheerste en dat ze de grond opdroeg bloemen en vruchten te dragen 1 Na het gewoonlijke opschrift van den brief, 3 Dankt de apostel God over al de geestelijke zegeningen waarmede wij van Hem in Christus zijn gezegend. 4 Namelijk dat wij in Hem van eeuwigheid zijn uitverkoren. 5 Dat wij in Hem verordineerd zijn tot de aanneming tot kinderen. 7 Dat wij door Zijn bloed met God zijn verzoend. 8 Dat Hij door het. Efeze A Romeinse Efeze (Romeinse) Zo moet de tempel van Artemis er hebben uitgezien. In die tempel stond het beeld van Artemis en zo'n tempel was niet als een kerk bij ons die door iedereen bezocht kon worden. Zuidelijk van Efeze lag Milete. De aula van Tyrannu

Efeziërs 1 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

Behalve het Romeinse Efeze, waar de meeste opgravingen verricht zijn, en de meeste toeristen komen, is er ook het Byzantijnse Efeze. Dit is van een recentere datum en ligt op de heuvel Ayasoluk (Selçuk). Dit Efeze ligt dieper het binnenland in en heeft als centrum de restanten van de Johannesbasiliek. De apostel Johannes is hier begraven Efeze was een prominente stad gelegen in Klein-Azie. de stad was het centrum voor het aanbidden van Diana. (Moeder van de Goden). In 480 voor Christus werd hier de grote tempel van Diana opgericht als een symbool aan de wereld Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), De brief van de apostel Paulus aan die van Efeze ; hoofdstuk 6

Bijbel in 1000 seconden EFEZ

Selecteer op Bijbelboek. Daniël Hosea Joël Micha Nahum Sefanja Zacharia Mattheüs Marcus Lucas Johannes Handelingen Romeinen 1 Corinthe 2 Corinthe Galaten Efeze Filippenzen Colossenzen 1 Thessalonicenzen 2 Timotheüs Filemon Hebreeën Jacobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes Judas Openbaring Lessen uit Efeze 5:21-33. We vinden in dit gedeelte het onderwerp van intieme aardse verhoudingen. De algemene vermaningen die we in het gedeelte hiervoor vinden, hebben te maken met de heiligen van God als zodanig, met de kinderen van God en de leden van het lichaam van Christus. Maar vanaf vers 22 toont de Heilige Geest dat Hij niet. Efeze /Johannes . Opgegraven terraswoningen in Efeze Heeft Johannes hier ook gewoond? Hij is er wel begraven. Niet alleen Paulus maar ook Johannes zou volgens de traditie in Efeze gewoond en gewerkt hebben. Dat vermeldt ons onder anderen Grgorius van Tours. Maar is dit wel zeker DE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS AAN DIE VAN ÉFEZE HOOFDSTUK 6. 1 De apostel komt verder tot den schuldigen plicht der kinderen jegens hun ouders. 4 En der vaders jegens hun kinderen. 5 Daarna der dienstknechten jegens hun heren. 9 En der heren jegens hun dienstknechten. 10 Vermaant hen ten laatste in het gemeen sterk te zijn in den Heere..

Efeze / Maria - Bijbelse plaatsen

Bijbel Gerelateerd Artikelen. Efeze 6:10-18 NBV. 10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel De vijfvoudige bediening in Efeze 4:11. In Efeze 4:11-12 noemt Paulus vijf groepen mensen die door Christus zijn gegeven aan de gemeenten om de heiligen tot volmaking te brengen. Namelijk Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Iemand kan meerdere van de bedieningen uitoefenen en dus bij meerdere groepen horen De dagelijkse praktijk van Efeze 1. Deel 7: Zoonschap. Wie aan het bijbelse begrip 'zoonschap' denkt, wordt direct bepaald bij het Vaderschap van God. Immers, wil er sprake zijn van zoonschap, dan moet er eerst een vader zijn. In dit geval is dit dan de hemelse Vader, Wiens 'zonen' wij als gelovigen mogen zijn

Lees de Bijbel in het Engels (King Jamesvertaling) Maak notities en markeer Bijbelteksten; Gratis account aanmaken Inloggen Eerst even verder kijken . Door deze website verder te gebruiken ga je akkoord met het bmuonline cookiebeleid. » Meer informatie [bericht verbergen HOOFDSTUK 5. 1 De apostel gaat voort in de vermaningen, en eerst tot onderlinge liefde, naar het voorbeeld van God en Christus. 3 Vermaant hen voorts afstand te doen van alle onkuisheid, gierigheid, die afgoderij is, zottenklap, enz., en verklaart dat zodanigen het Rijk der hemelen niet zullen bezitten. 8 En dewijl zij nu in het licht zijn, dat. DE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS AAN DIE VAN ÉFEZE HOOFDSTUK 2. 1 De apostel, om te tonen de grootte der weldaad die ons God doet in onze wederoprichting, verhaalt den ellendigen staat uit welken wij verlost zijn. 4 En verklaart dat Hij uit enkel genade, toen wij dood waren in onze zonden, ons levend heeft gemaakt met Christus, en in den hemel met Hem gezet

De bijbel in makkelijk Nederlands. Menu weergeven. Handelingen 19. Paulus in Efeze 1 Terwijl Apollos in Korinte was, reisde Paulus door de noordelijke gebieden. Zo kwam hij ook in Efeze. Daar vond hij een aantal leerlingen. 2 Hij vroeg aan hen. Bijbel Gerelateerd Artikelen. Efeze 6:10-20 NBV. 10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel

Efeze - Wikipedi

Genesis 2: 5-17 Adam en de bomen in de Hof van Eden. Genesis 3 - de Zondeval. Genesis 4,5 Kaïn en Abel. Genesis 6 en 7 de Ark - Zondvloed. Genesis 8 en 9 - De Zondvloed (2) Genesis 11 - de torenbouw van Babel. Genesis 12 - Roeping van Abram - Verblijf in Egypte. Genesis 13 - Abram en Lot scheiden van elkaar 6:5 oprecht van hart - Letterlijk: in eenvoud van het hart. 6 niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God, 7 en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. 8 U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. 9 Efeze 5 is de enige plaats in de Bijbel waar de Gemeente als vrouw ten opzichte van Christus wordt beschreven. Maar ogenblikkelijk wordt toegelicht, dat het hier niet een normale man vrouw verhouding betreft. Het is een heel bijzondere verhouding, waarbij man en vrouw nooit zijn samengevoegd, maar altijd één lichaam zijn geweest Bijbelboek. Efeze 6 Gepubliceerd op. 13-7-2021. Punt 1. De functie van het borstwapen. Punt 2. De betekenis van het borstwapen. Punt 3. Het aandoen van het borstwapen der gerechtigheid. Efeze 6: 14. Efeze 6. 14. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; Delen.

De Bijbel zegt echter dat de verlosten van de Heer kunnen uitzien naar een wonderbaarlijke eeuwigheid, compleet met vele lichamelijke genoegens. Als de Heer zegt dat we feestvieren bij het bruiloftsmaal van het Lam, waarom zou iemand dat dan vleselijk of zondig vinden; dat is belachelijk Efeze 2. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 De apostel, om te tonen de grootte der weldaad die ons God doet in onze wederoprichting, verhaalt den ellendigen staat uit welken wij verlost zijn. 4 En verklaart dat Hij uit enkel genade, toen wij dood waren in onze zonden, ons levend heeft gemaakt met Christus, en in den hemel met Hem gezet. 8 Dat wij. Verkoop door Boekenbalie Belgie 9,4. Efeze en filippenzen. 12,95 verkoop door: Boekenbalie Belgie. In winkelwagen. Bestellen en betalen via bol.com. Tweedehands artikelen retourneren is vaak niet gratis. Shop dit artikel Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk: Efeze 3 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 1 Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die. Hoofdstuk: Efeze 5. ← naar Bijbel index. Kopieëer weergave openen. 1. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2. en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. 3. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht.

Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk: Efeze 4 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping. Prijs: € 9,99. Aantal pagina's: 120, 4e druk. ISBN nr.: 9789055601615. Ds. A.H. Driest laat ons met andere ogen naar het bekende bijbelboek Efeze kijken. Het boek is tijdloos actueel. Het gaat over geloof en wedergeboorte, over huwelijk en kerk; ook over problemen daarmee. Het is een bemoedigend boek: door de Heilige Geest geleid kan Paulus. Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637. KJV. 32 This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church

Hoofdstuk: Efeze 6. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere 11Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version Efeze Efeze, een welvarend handelscentrum, was de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia. In de stad woonden veel joden. Ook Maria en de apostel Johannes zouden er gewoond hebben. In 391 werd in Efeze het christendom tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk uitgeroepen. De stad Efeze zoals Paulus die gekend heeft, is nu een ruïnestad

Efeze 6 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Bijbel in Gewone Taal. Herziene Statenvertaling. Op één van zijn reizen is Paulus in Efeze. Daar knielen de mensen voor de godin Artemis. Geloof toch niet in een beeld, zegt Paulus. Zij kan niet voor jullie zorgen EFEZE BURGER. Rundergehakt burger met gekarameliseerde ui, sla, plakjes runderrookvlees,cheddarkaas en huisgemaakte saus. (Geserveerd met friet) €17.50 'De Bijbel door' is een radioprogramma van Trans World Radio, waarin u in vijf jaar de hele Bijbel kunt bestuderen, 17. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. 18

Efeziërs 1:1-23. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den. Efeziërs 1, 11-14: De grootheid van God. Efeziërs 1, 15-23: Gebed van Paulus. Efeziërs 1, 17-23: De grote kracht van God. Efeziërs 2, 1-10: Gered uit de dood. Efeziërs 2, 4-10: De goedheid van God. Efeziërs 2, 12-22: Jezus, de sluitsteen. Efeziërs 2, 13-18: Jezus is onze vrede. Efeziërs 2, 19-22: Het fundament van de apostelen Efeze 1 inleiding: Na Deuteronomium komt het boek Jozua. Het volk is door de Jordaan gegaan en het land Kanaän binnengetrokken. In het Nieuwe Testament vind u dit terug in deze brief. Net zoals Israël het land, dat hun door God is gegeven, in bezit. Artemis van Efeze (Artemis van Efeziërs, Hand. 18:32) is de naam van een moederlijke natuurgodin die in het Nieuwe Testament wordt genoemd.. Artemis werd in de oudheid vereenzelvigd met de vruchtbaarheidsgodin die onder verschillende namen overal in het Oosten vereerd werd

Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst. Codex Alexandrinus Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw. Aantekeningen bij Efeze Ef. 1:1 Paulus,. Efeze was een prominente stad gelegen in Klein-Azie. de stad was het centrum voor het aanbidden van Diana. (Moeder van de Goden). In 480 voor Christus werd hier de grote tempel van Diana opgericht als een symbool aan de wereld. Haar tempel was vier keer zo groot als de Parthenon die in Athene stond e In de Bijbel komt het woord 'kinderen' heel veel voor. In de grondtekst zie ik hiervoor verschillende Griekse woorden. In vers 5 staat 'huiothesia' wat 'zoon' betekent. In Efeze 4: 14 staat in het Grieks 'nepios' wat in de HSV vertaald is door 'jonge kinderen' maar in de SV door 'kinderen'. Nepios betekent: kind, baby, klein kind Preek over Efeze 5,33: [Dit is de eerste preek in een serie over de verhouding man/vrouw in de Bijbel.] Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten en luisteraars, Geeft de Bijbel aanleiding tot de onderdrukking van vrouwen door mannen? Geeft juist de apostel Paulus daar aanleiding toe? Hij zegt toch maar: Vrouwen, erken het gezag van je. De eerste trompet is die van Efeze, en misschien wel de gemakkelijkste trompet van allen om te interpreteren. Er zijn tal van speculaties over wanneer en hoe we ze zouden moeten interpreteren waardoor er tal van opvattingen zijn ontstaan over deze wreektrompetten. Op dit moment is een absolute interpretatie nog niet voorhanden. We moeten da

Brief aan de Efeziërs - bijbel en kuns

bijbels panorama 'en het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken die men (nog) niet ziet' hebr. 11: Lees de Bijbel gratis op CLC Nederland - Lees het Bijbelgedeelte en vindt boeken, overdenkingen en meer bij Efeze Bijbel GBS (SV) Paulus beschrijft Gods genade in het redden van zondaren. Vervolgens schrijft hij hoe Joden en heidenen samen één gemeente vormen door de geloofsband met Jezus Christus Paulus had zelf de functie van herder-leraar in Efeze In de Cambridge Bible for Schools and Colleges wordt gesteld dat de twee functies samengaan in de ene vaste 'voogd' van een lokale gemeente. Dit wordt gebaseerd op Handelingen 20:17-38, waarin Paulus afscheid neemt van de gemeente te Efeze, die vanaf dat moment op eigen benen moet staan Hele dag Bijbelse Efeze Tour Vanaf € 250 per groep tot 15. Boek nu Deze tour is een perfect programma voor christenen, omdat Efeze een belangrijke plaats in de Bijbel vertegenwoordigt. Voor deze rondleiding hebben uw gidsen goede kennis van de Bijbel en de christelijke geschiedenis. Over.

Bijbelstudies voor een gezond christelijk leven

Efeze 5. 1 De apostel gaat voort in de vermaningen, en eerst tot onderlinge liefde, naar het voorbeeld van God en Christus. 3 Vermaant hen voorts afstand te doen van alle onkuisheid, gierigheid, die afgoderij is, zottenklap, enz., en verklaart dat zodanigen het Rijk der hemelen niet zullen bezitten. 8 En dewijl zij nu in het licht zijn, dat zij. In de Bijbel Open behandelt dominee Arie van der Veer deze keer de geestelijke wapenrusting zoals Paulus deze in Efeze beschreven heeft. Deze studie is ook te horen op NPO Radio 5

Het BijbelArchief is in 2001 online gegaan met als doel om alle artikelen van werkgroep Bijbel:Aktueel! online te publiceren. Deze werkgroep is daarna overgegaan in Stichting Yarah. Sinds het starten van deze webpagina zijn vele documenten gepubliceerd en in het jaar 2020 zijn wij online gegaan met deze vernieuwde website Efeze 3. 1 Paulus betuigt dat hij gevangen was om zijn standvastigheid in de leer van de genadige roeping der heidenen. 3 Welke hij door bijzondere openbaring Gods had. 5 En dat die in de voorgaande eeuwen den mensen op zulke wijze nooit was bekendgemaakt. 7 Dat hij tot een dienaar des Evangelies was gesteld, om dezelve leer onder de heidenen. Ethiopie / Bijbels land. Ethiopië / Bijbels land . De Blauwe Nijl. Lalibela, het Jeruzalem van Ethiopie. Kerk in Lalibela. Bewoners in Lalibela . Ethiopië is een buitengewoon boeiend land. Volgens mensen die veel gereisd hebben is dit land het mooiste land ter wereld. In het noorden wonen veel christenen

Zoek efeze in de Bijbel Het Boek (23 Treffers) Hand 18:19 Toen zij in de haven van Efeze kwamen, liet hij de anderen achter en ging zelf naar de synagoge. Daar had hij lange gesprekken met de Joden. Hand 18:21 Hij nam afscheid van hen met de woorden: Als God het wil, kom ik bij u terug. Hij verliet Efeze per schip. Hand 18:24 Ondertussen was er in Efeze een Jood aangekomen, die heel goed. Selecteer op Bijbelboek. Daniël Hosea Joël Micha Nahum Sefanja Zacharia Mattheüs Marcus Lucas Johannes Handelingen Romeinen 1 Corinthe 2 Corinthe Galaten Efeze Filippenzen Colossenzen 1 Thessalonicenzen 2 Timotheüs Filemon Hebreeën Jacobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes Judas Openbaring De Statenvertaling is NIET gelijk aan de King James Bijbel, getuige Efeze 1:12 en 13

Efeze 4. 1 Nadat de apostel in de voorgaande drie hoofdstukken de leer des Evangelies kortelijk had voorgesteld, zo komt hij nu, naar zijn gewoonte in al zijn brieven, en stelt voor de vermaningen tot godzaligheid; en eerst in het gemeen vermaant hij tot een wandel hun beroeping betamelijk. 2 Daarna in het bijzonder tot verdraagzaamheid in de. Daarom moeten we de Bijbel lezen. De Bijbel onderzoeken met gevouwen handen, biddend om de leiding van Gods Geest. Dat is het krachtigste wapen om de misleiding en de verleiding van de satan te kunnen weerstaan. We moeten veel meer in de Bijbel lezen. We moeten meer onze knieën buigen. Nog meer naar de kerk gaan In het schrijven over de satan of de duivel in de Bijbel is een ontwikkeling te zien. Aanvankelijk is er weinig aandacht voor de satan. In het Oude Testament wordt hij vooral omschreven als een vijandige aanklager van mensen bij God. In de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament wordt de duivel steeds meer een tegenstander van God

Bijbel Archieven • kleurversjes

Efeze 6:12: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Hemelse gewesten Zijn er boze geesten in de hemel? Nou, dit vers lijkt dat te beweren. [ Paulus in Efeze. 1 . Spreekbeurt over Efeze voor het vak aardrijkskunde. Dit verslag is op 6 februari 2005 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie

Brieven voor jou (4) Galaten en Efeze (8-14 jaar) € 0.00. De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 4 gaat over de brieven van Paulus aan de gemeenten van Galatie en Efeze. Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een. Efeze - hoofdstuk 1 Opschrift en groet (1-2) Lof aan God voor de geestelijke zegeningen (3-14) Gebed van den apostel voor de gemeente (15-23) DE BRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS AAN DIE VAN ÉFEZE Opschrift en groet 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Éfeze

Artemis der Efeziers, combinatie twee godinnentwee één vlees handen hart - GoedBericht

Een goed begin neemt je iedere werkdag mee naar een gedeelte uit de Bijbel. Deze periode staat 'christelijk leven' centraal. Wat is christelijk leven? En hoe leef jij als christen? Wat vertelt de Bijbel hierover? Deze week gaat het over het thema 'de geestelijke wapenrusting' door Corianne van Dieren. Een goed begin is een podcast van danielonline.nu Efeze - hoofdstuk 4 De eenheid des geloofs (1-16) De oude en de nieuwe mens (17-32) De eenheid des geloofs 1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;* 2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; Zoeken in de Naardense Bijbel. Over zoeken in de Naardense bijbel. Het is mogelijk om alle velden los in te vullen en/of te combineren. Het is ook mogelijk om een reeks versen te selecteren. Vul dan niet een versnummer in, zoals 4, maar een begin en eindvers, met daartussen een -. Zoals bijvoorbeeld: 4-10 Handelingen 19:1-41—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Efeze - hoofdstuk 6 Plichten van kinderen en ouders, dienstknechten en heren (1-9) De geestelijke wapenrusting (10-20) Zending van den brief door Tychikus. Zegengroet (21-24) Plichten van kinderen en ouders, dienstknechten en heren 1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.* 2 Eert uw vader en moeder (hetwelk he Bijbels Panorama 'EN HET GELOOF NU IS EEN VASTE GROND DER DINGEN, DIE MEN HOOPT, EN EEN BEWIJS DER ZAKEN DIE MEN (NOG) NIET ZIET' HEBR. 11:1. Home; Bijbelstudies. B108 01 De brief aan Efeze (2012 - 2014) Ab Klein Haneveld 01:33:40; B108 02 De brief aan Efeze (2012 - 2014).