Home

Verminderde nierfunctie na zwangerschap

Zwangerschap en nierziekte: geen vanzelfsprekende

Als de bloeddruk na 20 weken zwangerschap te hoog wordt en er eiwit in de urine komt, heet dit pre-eclampsie (vroeger noemde men dit zwangerschapsvergiftiging). Hoe beter de nierfunctie, hoe lager de bloeddruk en hoe minder eiwit in de urine, des te beter de uitkomst van de zwangerschap en des te minder kans op een blijvende verslechtering van de nierfunctie Volgens de NHG-Standaard Urineweginfecties (2020) is de toepassing na ≥ 38 weken zwangerschap gecontra-indiceerd. De NVOG-richtlijn Urineweginfectie in de zwangerschap (2011) geeft aan dat het bij voorkeur niet gebruikt wordt vanaf 36 weken zwangerschap of bij dreigende preterme geboorte, in verband met de langzame uitscheiding via de nier bij de neonaat en risico op hemolytische anemie Vrouwen met chronische nierschade hebben een grotere kans op problemen bij de zwangerschap. Daarom bespreekt u vooraf wat de risico's zijn van een zwangerschap, voor de moeder en het kindje. Dat gesprek vindt plaats met de nefroloog en de gynaecoloog

Vrouwen en meisjes ≥ 12 jaar én met een lichaamsgewicht > 50 kg (niet zwanger) Eenmalig 3 gram oraal, bij voorkeur voor het naar bed gaan. Offlabel: Volgens de NHG-Standaard Urineweginfecties (2020) kan dezelfde dosering toegepast worden bij (vrouwen met) diabetes mellitus, een verminderde weerstand of afwijkingen aan de nieren of urinewegen (incl. neurologische blaasstoornissen) Bij HIV + HSV bij zwangerschap: bij een primaire infectie behandeling zoals hiervoor genoemd; bij een recidiverende infectie: overweeg suppressieve behandeling vanaf 32 weken amenorroeduur met 400 mg 3×/dag. I.v. infusie: 5 mg/kg lichaamsgewicht iedere 8 uur, gedurende 5-7 dagen. Kinderen < 2 jaar

Een van de belangrijkste is een verminderde nierfunctie. vóór en na toediening van het contrastmiddel. Het gebruik van contrastmiddelen tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding is niet gecontra-indiceerd. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:742-6 Bij een matig verminderde nierfunctie (waarbij de GFR tussen 30 en 59 is), kunnen bijkomende klachten optreden. Deze klachten worden vaak niet direct aan de verminderde nierfunctie verbonden. Het kan namelijk om klachten gaan die ook een andere oorzaak kunnen hebben. Mogelijke klachten zijn: Vermoeidheid; Bleke huid; Jeu Levensbedreigende lactaatacidose, met name bij verminderde nierfunctie, gekenmerkt door dyspneu, buikpijn en hypothermie gevolgd door een comateuze toestand. Verder zijn gemeld: afwijkende leverfunctie of hepatitis (reversibel na staken van het gebruik). Informatie van Lareb over dit middel; Meldformulier bijwerkingen; Interactie amoxicilline/ clavulaanzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. In het algemeen: Er is geen reden voor brede blinde toepassing van de relatief kostbare breed-spectrum penicillinen. Indien behandeling met een breed-spectrum penicilline wél is gewenst, heeft voor orale toediening amoxicilline de voorkeur vanwege de betere absorptie en lagere frequentie van bijwerkingen zoals.

nitrofurantoïne - Farmacotherapeutisch Kompa

Kalium is een zeer belangrijk mineraal en helpt het hart goed te functioneren. Normaal regelen de nieren de hoeveelheid kalium in het lichaam. Bij verminderde nierfunctie wordt het teveel aan kalium niet verwijderd en stapelt het zich op. Een te hoog kaliumgehalte in het bloed kan ernstige hartritmestoornissen veroorzaken Ook na de bevalling is er nog steeds gevaar, de eerste 48 uur zijn het meest kritiek Symptomen De meest belangrijke aanwijzingen van HELLP zijn de bovenbuikklachten die opeens kunnen optreden. Hieronder vallen pijn in de bovenbuik of pijnlijk band - gevoel. De oorzaak hiervan ligt aan de verminderde doorstroming in de lever en nieren

Kinderwens bij nierschade of na transplantatie Nieren

Uit onderzoek zijn er aanwijzingen dat bij zwangeren met pyelonefritis de routinematige echoscopischebevindingen van de nieren noch de behandeling noch de uitkomst veranderden.12 Echoscopisch onderzoekvan de nieren kan worden overwogen bij een langzame reactie op antibiotica of bij een recidiefinfectie Hierdoor ontstaat een lage bloeddruk bij het ongeboren kind en kan de nierfunctie verslechteren. Dit geldt vooral voor het tweede en derde trimester van de zwangerschap. De urineproductie is lager door de verminderde nierfunctie, waardoor de hoeveelheid vruchtwater ook kleiner zal zijn 1 1/24 Z-Index Alexanderstraat JL Den Haag Postbus BB Den Haag T F KvK: Haaglanden Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E. Verheijen Bewaking op contraindicatieaard (incl. Zwangerschap, Nierfunctie en Farm.genetica) Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe het Bewakingsbestand van de G-Standaard (contra-indicatieaarden, incl. Verminderde nierfunctie, Kinderwens, Zwangerschap en Borstvoeding en Farmacogenetica) geïmplementeerd dient te worden in software voor de openbare apotheek, voorschrijver.

fosfomycine (oraal) - Farmacotherapeutisch Kompa

 1. Als blootstelling vanaf het tweede trimester van de zwangerschap heeft plaatsgevonden, wordt een echoscopie van de nierfunctie en de schedel aanbevolen. Pasgeborenen van wie de moeder angiotensine-II-receptor blokkers heeft gebruikt, dienen nauwkeurig gecontroleerd te worden op hypotensie (zie rubrieken 4.3 en 4.4)
 2. ste 3 dagen na het verdwijnen van de koorts en tot Gebruik bij patiënten met een ver
 3. derde nierfunctie en nierfunctievervangende therapie zijn opgesteld in overeenstem
 4. derde nierfunctie Het veld CICRKL is alleen gevuld in bewakingssoort 2 (Ver

Voorschrijf- en afleverbeperkingen voor een vrouw die zwanger kan worden Als Erivedge voor het eerst wordt voorgeschreven en afgeleverd, moet dit binnen maximaal 7 dagen na een negatieve zwangerschapstest gebeuren (dag van de zwangerschapstest = dag 1). Recepten van Erivedge moeten beperkt worden tot een behandelingsduur van 28 dagen Indien na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering, raadpleeg arts. Niet gebruiken: Huidontsteking, aderontsteking met stolselvorming, onderhuidse verharding, ernstige pijn, zweren, plotselinge zwelling van één of beide benen,verminderde nierfunctie en/of onvoldoende werking van het hart Verminderde nierfunctie Toctino is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie of met een nierziekte in het laatste stadium (zie rubriek 4.3). Als een zwangerschap voorkomt na het beëindigen van de behandeling, dan blijft er een risico o

verminderde nierfunctie). Dosering bij oudere patiënten (ouder dan 65 jaar) Bij de oudere patiënt moet rekening worden gehouden met een mogelijk verminderde nierfunctie. De dosering aciclovir moet overeenkomstig worden aangepast (zie Dosering bij patiënten met een verminderde nierfunctie). Men moet zorgen voor een goede vochtbalans Patienten met verminderde nierfunctie Aceclofenac Double-E Pharma 100 mg tabletten dienen niet tijdens de zwangerschap te worden adequaat gehydrateerd worden en controle van de nierfunctie dient overwogen te worden na het starten van de combinatiebehandeling en regelmatig daarna Gebruik tijdens de zwangerschap: Mogelijk, zie bijsluiter. Gebruik: half uur voor/na de maaltijd in de mond laten smelten en doorslikken. Bij geen verbetering klachten niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder arts te raadplegen. Niet gebruike Zwanger na niertransplantatie. Een 26-jarige vrouw wordt zwanger. Ze onderging zes jaar eerder een niertransplantatie, gebruikt immunosuppressiva en heeft vaak urineweginfecties. Voor de zwangerschap staat ze onder controle bij een derdelijnscentrum, en de gynaecoloog uit deze tuchtzaak is haar hoofdbehandelaar

aciclovir - Farmacotherapeutisch Kompa

 1. derde nierfunctie en/of verhoogde albu
 2. derde nierfunctie hebben namelijk een hoger risico op hart- en vaat-ziekten. Cholesterolverlagers (statines) zwangerschap ongeveer gelijk aan vrouwen die geen IgA-nefropathie hebben
 3. Nier-/nierpancreastransplantatie, Richtlijnen na. Deze informatie is opgesteld door de afdeling (en) Transplantatie Centrum. Deze folder geeft u globale informatie over de periode na een nier- of nierpancreastransplantatie. Er wordt een beschrijving gegeven van de manier waarop uw leven verandert
 4. Nierfalen. Nierfalen wordt ook wel nierinsufficiëntie genoemd. Dit betreft het niet goed functioneren van de nieren, waardoor er een ophoping ontstaat van afvalstoffen van de stofwisseling en schadelijk opgenomen stoffen die uit het lichaam afgevoerd dienen te worden. Nierfalen kan het gevolg ijn van een acute situatie in de nieren die het.
 5. derde nierfunctie wordt veelal een eGFR van < 60 ml/

de zwangerschap zijn de dilatatie van ureter en pyelum en de verminderde peristaltiek in ureters en blaas, die 1. onderzocht met het volgende bloed- en urineonderzoek: bloedbeeld; nierfunctie, Na een koortsvrije periode van 24-48 uur kan worden overgegaan op orale antibiotica Verminderde nierfunctie Contrastmiddel kan (tijdelijk) de nierfunctie verslechteren bij sommige patiënten, vooral bij mensen die al een verminderde nierfunctie hebben. Door voor en na het onderzoek extra vocht te geven via een infuus (hydratie), is deze verslechtering bijna altijd te voorkomen Er is geen klinische ervaring na 52 weken (zie rubriek 5.1). Speciale populaties Oudere patiënten Voor deze patiëntenpopulatie is geen dosisaanpassing vereist (zie rubriek 4.8 en 5.2). Patiënten met een verminderde nierfunctie Er is geen dosisaanpassing vereist bij patiënten met een licht en matig verminderde nierfunctie. D

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid . Sandoz B.V. Page 3/8 Dosering voor patiënten met een verminderde nierfunctie Als u een verminderde nierfunctie heeft, Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op d TTP is een zeldzame, ernstige multisysteemziekte die in 10-25% van de gevallen ontstaat tijdens of direct na een zwangerschap. TTP manifesteert zich vaak voor het eerst in een zwangerschap. Op de voorgrond staan trombocytopenie, neurologische symptomen en microangiopathische hemolytische anemie, maar soms ook een verslechterde nierfunctie

zwangerschap het gebruik van de medicijnen tijdens en na de zwangerschap te bespreken. Zwangerschap en bevalling De internist-nefroloog adviseert u over een eventuele zwangerschap. Hierbij is de nierfunctie erg belangrijk om mee te wegen als u overweegt om zwanger te worden bedragen. Na deze leeftijd neemt de nierfunctie af met ongeveer 10 ml/min/1,73 m 2 per 10 jaar. De serumcreatinineconcentratie bedraagt bij mannen 70-115 µmol/l en bij vrouwen 55-100 µmol/l. Tijdens de zwangerschap zijn de normaalwaarden 30% lager vanwege een verhoogde filtratie [8]. Classificatie verminderde nierfunctie Meclozine vermindert misselijkheid. Bij misselijkheid en braken, zoals tijdens de zwangerschap, reisziekte, na een operatie en na röntgenbestraling. Werkt binnen 2 uur. De werking houdt 8 uur aan. Reisziekte: neem de eerste dosis 1 tot 2 uur voor vertrek in met wat voedsel. Na 6 tot 8 uur kunt u eventueel weer een dosis nemen Aanbeveling. Omtrent het al dan niet aanpassen van RAAS-blokkade of diuretica bij een eGFR < 30 ml/min/1,73 m 2 gelden de volgende adviezen: In algemene zin wordt aangeraden de dosering van de medicatie aan te passen volgens de adviezen in de G-Standaard. Het staken van RAAS-blokkade of diuretica bij een eGFR < 30 ml/min/1,73 m 2 wordt niet. Verminderde nierfunctie Contrastmiddel kan (tijdelijk) bij sommige patiënten de nierfunctie verslechteren, vooral bij mensen die al een verminderde nierfunctie hebben. Door voor en na het onderzoek extra vocht te geven via een infuus is deze verslechtering bijna altijd te voorkomen

Richtlijn 'Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudende

toegepast na een zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico's voor de individuele patiënt. 4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap Lage doseringen (tot 100 mg/dag): Klinische studies hebben uitgewezen dat doseringen tot 100 mg/dag voor verloskundige toepassing onder specialistische controle veilig blijken Bij verminderde nierfunctie nemen AUC en halfwaardetijd van ertapenem toe. Hemodialyse: Alleen toedienen op dialysedagen: 1g na elke dialyse. CAV / VVHD: 500 mg 1 dd. Zwangerschap . Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de.

Vaccinatie tegen COVID-19 werkt ook bij mensen met een afweerstoornis (immuungecompromitteerde patiënten), maar soms minder goed. Het is belangrijk voor deze mensen om zich goed te laten vaccineren, omdat COVID-19 voor hen extra risicovol kan zijn. Via deze link naar de site van het RIVM kun je vragen en achtergronden lezen over vaccinatie bij. of darminfectie (zeldzaam: na lichamelijke inspanning) •30-40% heeft microscopische hematurie met proteïnurie -Toevalsbevinding bij bv. medische keuring •Minderheid van de gevallen: nefrotisch syndroom en/of verminderde nierfunctie Zwangerschap Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Tijdens de behandeling mag u niet zwanger worden. Vrouwen moeten tijdens de kuur tot en met 30 dagen na stoppen goede anticonceptie gebruiken. Er is een grote kans dat dit medicijn aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaakt Na de start van de behandeling minimaal 1 keer per jaar controle van de nierfunctie. Bij patiënten > 75 jaar met een afwijkende nierfunctie en/of een verhoogd bloedingsrisico, minimaal 2 keer per jaar de nierfunctie controleren ter beoordeling van de voorschrijver. Gereduceerde doses DOA

Nieren, verbeteren van de nierfunctie Mens en Gezondheid

Veelvoorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid, draaiduizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, een verstoorde spijsvertering, buikpijn, winderigheid en verminderde eetlust. Ook vertoont diclofenac interacties met een aantal andere geneesmiddelen. Diclofenacgebruik wordt niet veilig geacht tijdens de zwangerschap en de borstvoeding Verminderde nierfunctie en acuut nierfalen. Huid en onderhuid: Soms: Overgevoeligheidsreacties van de huid, zoals huiduitslag, galbulten, vochtophoping en jeuk. Zelden: Ernstige overgevoeligheidsreacties van de huid, zoals onder andere rode verkleuring en blaasvorming. Raadpleeg direct uw arts als dit optreedt De arts bepaalt de dosis van dit middel op basis van uw nierfunctie, omdat in deze groep dikwijls een verminderde nierfunctie optreedt. Zie ook rubriek 2, Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?. Wijze van gebruik Slik de tabletten in hun geheel met een glas water door, tijdens of na de maaltijd Bij verminderde nierfunctie neemt de klaring van trimethoprim af. Hemodialyse vergroot de klaring van trimethoprim. Zwangerschap . Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB Klachten door verminderde nierfunctie In het begin heeft u er geen last van als uw nieren minder goed werken. Na langere tijd kunt u klachten krijgen zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk, hoofdpijn, jeuk, krampen, vergeetachtigheid, slapeloosheid, misselijkheid en verminderde eetlust

Idyl Cetirizine diHCL 10 mg. Medische informatie. Indicatie. Ter verlichting van allergische oog- en neusklachten en aanhoudende huiduitslag (chronische netelroos) met hevige jeuk. Contra-indicatie. Niet gebruiken bij allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Ernstige nierfunctiestoornis Bij verminderde nierfunctie is de halfwaardetijd van tetracycline verlengd. Peritoneale dialyse heeft geen effect op de klaring van tetracycline. Hemodialyse: Gebruik vermijden. Bij verminderde nierfunctie is de halfwaardetijd van tetracycline verlengd. Er zijn geen gegevens bekend over een adequate dosering Ciprofloxacine is een antibioticum. Het wordt gebruikt bij infecties, zoals van de blaas, luchtwegen, huid, botten en darmen

metformine - Farmacotherapeutisch Kompa

 1. g, onderhuidse verharding, ernstige pijn, zweren, plotselinge zwelling van één of beide benen,ver
 2. derde nierfunctie. Hoe eerder dit ontdekt wordt hoe beter. Voor meer informatie zie ook www.nierstichting.nl.. Kreatinine wordt door de arts aangevraagd om inzicht te krijgen in de werking van de nieren
 3. derde nierfunctie, hoge bloeddruk ten gevolge van een ver
 4. onderzoeken, en om na te gaan of de verhoogde ang II gevoeligheid aanwezig blijft na afloop van de zwangerschap, als mogelijk mechanisme voor het verhoogde langetermijnrisico op hart-, vaat- en nierziekten na preeclampsie. De nierfunctie, het RAAS en het cardiovasculaire systeem na preeclampsi
 5. istrative information and prescribing information 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1211 Pag. 3 van 7 Als u hartproblemen hebt, een beroerte hebt gehad of denkt dat u deze aandoeningen kunt krijgen (bv. als

amoxicilline/clavulaanzuur - Farmacotherapeutisch Kompa

mg eenmaal per dag. Na een week kan de dosis worden verhoogd tot 4 mg eenmaal per dag en na nog een week tot 8 mg eenmaal per dag. nieren naar behoren werken voordat hij de dosis verhoogt tot 8 mg. Bij een verminderde nierfunctie zal uw arts de dosis Perindopril tert-butylamine Sandoz 8 mg aanpassen U kunt Glucophage het beste tijdens of na de maaltijd innemen In geval u bemerkt dat Glucophage te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Bij ouderen komt een verminderde nierfunctie vaker voor. Indien nodig zal de arts bij oudere patiënten de dosis van Glucophage aanpassen aan de nierfunctie Epitizide is een plasmiddel. Het verlaagt de bloeddruk en verbetert de pompkracht van het hart. Triamtereen voorkomt dat u te veel kalium uitplast. Bij hoge bloeddruk, hartfalen en oedeem (vochtophoping). Het effect komt geleidelijk gedurende 6 weken tot stand. Dan is te meten hoeveel uw bloeddruk is gedaald geneesmiddelen die afstoting na een orgaantransplantatie voorkomen en een ontsteking verminderen, bijvoorbeeld van de huid - geneesmiddelen die de luchtwegen verwijden, zoals salbutamol, fenoterol en terbutaline - als er een risico bestaat op een verminderde nierfunctie, moet uw arts extra voorzichtig zijn bij het geven van Metformine HCl Sandoz Bij oudere patiënten komt een verminderde nierfunctie vaker voor. Omdat jodiumhoudende contrastmiddelen voor een verminderde nierfunctie kunnen zorgen, zal uw arts u verzoeken om vóór een onderzoek waarbij deze contrastmiddelen gebruikt worden, te stoppen met het innemen van Metformine HCl CF tot 48 uur na het onderzoek

Boiron Oscillococcinum

Hierna dient zowel de lithiumspiegel als de nierfunctie na 5-7 dagen gecontroleerd te worden. vaak al bereikt met een 25-50% lagere dagdosis dan bij jongere volwassenen (Sajatovic e.a., 2005). Door een verminderde nierfunctie kan de eliminatiehalfwaardetijd van lithium toenemen Zwangerschap. Bij lithiumgebruik. t/m 3 mnd na staken Ja Ja Ja IA 4642 overweeg maagprotectie Ja Nee Nee Kinderwens vrouw en man Ja Ja Ja Signaal is van belang bij zwangerschap, en kinderwens kan altijd overgaan in zwangerschap Verminderde nierfunctie Ja Ja Ja De nierfunctie kan wijzigen in de tijd, de adviezen zijn toegespitst op verschillend Casus 3 Zwangerschap: Casus 5 Verminderde nierfunctie: Ja/Ja 18 Casus 6 Verminderde nierfunctie: melding bij patiënt ouder dan 70 jaar 18 Casus 7 Contra-indicatie Morbide Obesitas: Nee/Ja 19 De instellingen rondom medicatiebewaking zullen zowel tijdens als na implementatie van HiX in overleg met ChipSoft ingesteld en beheerd worden

Verminderde nierfunctie. Voorlezen Print E-mail Uw nieren halen afvalstoffen uit uw bloed en regelen uw bloeddruk. Bij nierschade werken de nieren minder goed. De behandeling bestaat uit: minder zout eten: maximaal 6 gram per dag; medicijnen, bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk Er bestaan veel verschillende nierziekten die nierfalen kunnen veroorzaken. Ook kunnen de nieren minder goed werken door aangeboren afwijkingen. In Tergooi behandelen we u op de nierfalenpoli of dialyseafdeling na 3 maanden (ter bevestiging van de diagnose chronische nierschade) Bij acute nierschade is directe verwijzing naar de internist-nefroloog aangewezen. Calcium: door de verminderde nierfunctie is de aanmaak van 1,25-(OH) 2 D 3 gestoord en wordt minder calcium teruggeresorbeerd uit de tubuli 92.025N • 20180614 diensthoofd nefrologie 1 Dieetbrochure voor personen met een verminderde nierwerking 92.025N Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper www.yperman.net • 057 35 35 35 info@yperman.net

Verminderde nierfunctie zwangerschap tijdens de

Deze middelen zijn gecontraïndiceerd tijdens de zwangerschap, omdat ze in dierproeven de incidentie van doodgeborenen verhoogden.1 Belangrijker is nog, dat ACE-remmers tijdens de zwangerschap bij de mens, met name in het tweede en derde trimester, in verband worden gebracht met foetale groeivertraging, oligohydramnion, congenitale afwijkingen, neonataal nierfalen en een verhoogde perinatale. Metformine is in alle richtlijnen de eerste keus voor de medicamenteuze behandeling van DM2.6-10 Doordat metformine voor 90% onveranderd renaal wordt uitgescheiden, leidt nierinsufficiëntie tot toegenomen plasmaspiegels.15-19 Volgens de SPC is metformine gecontra-indiceerd bij wat de SPC 'verminderde nierfunctie' noemt (dit wordt niet nader gespecificeerd) Ibuprofen tijdens de zwangerschap Veel zwangere vrouwen vragen zich af of het gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap veilig is. En ook na de bevalling vragen vrouwen zich af of ibuprofen effect heeft op de baby via de borstvoeding. een gestoorde nierfunctie en nierinsufficiëntie bij de foetus Antibioticumboek. Onjuist gebruik van antimicrobiële middelen leidt tot niet optimaal behandelen van infectieziekten. Het heeft ook resistentie van micro-organismen, onnodig hoge kosten en bijwerkingen tot gevolg. Certe biedt u als specialist adviezen voor therapie en profylaxe van gangbare infectieuze ziektebeelden. Voorwoord NHG-Formularium updates. Ongeveer 4 keer per jaar wordt het NHG-Formularium geactualiseerd. Op deze pagina worden de recentste wijzigingen vermeld. De actuele versie van het NHG-Formularium wordt opgenomen in de applicatie Prescriptor, in de NHG-Rx app (beide van Digitalis) en in het HIS (van Chipsoft). NHG-leden kunnen het NHG-Formularium ook.

Zwangerschapsvergiftiging - 24Baby

Voor wie. Voeding speelt een belangrijke rol in het leven van de mens en de gezondheid. Een goed voedings- of dieetadvies kan je helpen je beter te voelen of je klachten te verminderen. Ik kan adviezen geven bij: Overgewicht/obesitas, (zowel bij kinderen als volwassenen) evt. na bariatrie Pre-eclampsie is een zwangerschapscomplicatie die gekenmerkt wordt door een combinatie van te hoge bloeddruk en eiwitverlies via de urine.In het Nederlands heet dit zwangerschapsvergiftiging en (zwangerschaps)toxicose, maar die termen worden in medische vaktaal niet meer gebruikt.De aandoening ontstaat meestal pas na 20 weken zwangerschap en komt bij 3-5% van de zwangeren voor die niet eerder.

Co-enzym Q10 Stichting OrthoKenni

Verwijzing naar een kinderarts binnen 6 weken is geïndiceerd bij: 2 urineweginfecties, waarvan minimaal 1 met koorts. 3 urineweginfecties zonder koorts. urineweginfectie met een andere verwekker dan E. coli. kinderen >1 maand en < 2 jaar met een urineweginfectie met koorts en afwijkingen op de echo Een verminderde nierfunctie is waarschijnlijk geen aanleiding voor een doseringsaanpassing aangezien slechts een kleine hoeveelheid atosiban wordt uitgescheiden via de nieren. atosiban en voor de met bèta-mimetica behandelde vrouwen na een zwangerschap van 24-28 weken Casus 5 casus hellp, ctg wat is er precies aan de hand met een (hellp)? onderliggend mechanisme risicofactoren voor moeder diagnose: waarom meten ze wa orale toediening 1 uur voor of 2 uur na het eten, met veel vocht in zittende of staande houding Bij verminderde nierfunctie is de halfwaardetijd van tetracycline verlengd. Er zijn geen gegevens bekend over een adequate dosering. Hemodialyse heeft geen effect op de klaring van tetracycline. Zwangerschap mellitus of bij patiënten met een verminderde nierfunctie (eGFR < 60 2ml/min/1,73 m ) (zie rubriek 4.4 en 4.5). Ernstig verminderde leverfunctie, biliaire cirrose of cholestase (zie rubriek 4.2). Tweede en derde trimesters van de zwangerschap (zie rubriek 4.6)

Verminderde nierfunctie - Tweede en derde trimester van de zwangerschap (zie rubrieken 4.4 en 4.6). adequaat te worden gehydrateerd en monitoring van de nierfunctie dient te worden overwogen na aanvang van een combinatiebehandeling en daarna periodiek Systeemlupus of Systemische lupus erythematodes (SLE) is een multi-systemische auto-immuunaandoening die ontstekingen kan veroorzaken in de huid, de gewrichten en verschillende organen. Dat wil zeggen dat onze afweer zich op overdreven wijze tegen onszelf richt, o.a. door antistoffen te vormen die ontstekingsziekten veroorzaken In de vroege fase van acuut nierfalen tijdens de zwangerschap, worden de klinische bevindingen vaak verborgen door de symptomen van de primaire ziekte, zoals aanhoudende shock veroorzaakt door verschillende oorzaken, hemolyse-reactie, vergiftigingsverschijnselen, enz., Na enkele uren of 1 tot 2 dagen, voer dan oligurie CAPD: Bij verminderde nierfunctie is de halfwaardetijd van benzylpenicilline verlengd. Het effect van peritoneale dialyse op de klaring van benzylpenicilline is onbekend. Hemodialyse: Endocarditis: 6 miljoen eenheden per 24 uur als continue infusie. Overige indicaties: 3 miljoen eenheden per 24 uur als continue infusie. Zwangerschap

Tweede en derde trimester van de zwangerschap (zie rubriek 4.4 en 4.6). zoals hypotensie, hyperkaliëmie en een verminderde nierfunctie (inclusief acuut nierfalen) moeten voldoende worden gehydrateerd en men dient te overwegen om de nierfunctie te controleren na he Ernstig verminderde nierfunctie. Tijdens het derde trimester van de zwangerschap (zie rubriek 4.6). Ernstige leverinsufficiëntie. Combinatie van Aspirine C met methotrexaat (in geval van gebruik van dosissen van 15 mg of meer van methotrexaat per week, zie rubriek 4.5 Interacties). Ernstig hartfalen

op dag 3 tot 5 na contrasttoediening. Meestal herstelt de nierfunctie vanzelf na 10-14 dagen. In sommige gevallen, vooral bij paraproteïnemie en diabetes, leidt het echter tot permanente nierschade. De onderliggende pathologie is nog niet volledig bekend maar hangt grotendeels samen met een verminderde renale perfusie e Verminderde nierperfusie leidt bovendien tot water- en zoutretentie, met als gevolg verergering of het ontstaan van hypertensie en hartfalen. Mogelijk verhogen acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium het risico op bloedingen bij nierfalen extra Verminderde nierfunctie Voorzichtigheid is geboden bij hypertensieve patiënten met een sterk verminderde nierfunctie of in de eindfase van een nierziekte, daar Ipreziv bij deze patiënten niet werd bestudeerd (zie rubrieken 4.4 en 5.2). Azilsartan wordt door hemodialyse niet verwijderd van de systemische circulatie

Verminderde nierfunctie - Medische Forum - Dokter

geef een verminderde nierfunctie (eGFR < 50 ml/min/1,73 m 2) door aan de apotheek bij vermoeden van een specifieke nierziekte: bepaal het urinesediment, zie paragraaf 2 Bij het bestaan van chronische nierschade: bepaal het beleid aan de hand van de risicocategorie (zie tabel 1 ), de oorzaak en het beloop, en factoren als leeftijd en comorbiditeit Na herstel van het bloedvolume en de bloeddruk kan de behandeling mogelijk hervat worden. Als u problemen heeft met de nieren, zoals: - een verstoring van de nierfunctie; de dosering moet dan aangepast worden, en uw arts zal u regelmatig controleren - slechte nierfunctie of hartfalen; enalapril kan de verstoring van de nierfunctie tijdelij Solidago complex van A. Vogel wordt gebruikt wanneer verhoogde urine-uitscheiding gewenst is. Ook bij acute en chronische blaasontsteking, gewrichtsklachten, hartfalen bij verminderde nierfunctie, hoge bloeddruk ten gevolge van een verminderde nierfunctie, infectieziekten, jicht, koorts, oedeem bij een verminderde nierfunctie, overgewicht wanneer er vocht wordt vastgehouden, verminderde. een verminderde nierfunctie omdat acetylsalicylzuur het risico op nierinsufficiëntie en acuut nierfalen nog kan doen toenemen (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen

Dosering bij patiënten met een verminderde nierfunctie (zie rubriek 4.3, contra-indicaties). Dosering tijdens de zwangerschap Tijdens de zwangerschap mag de dagelijks ingenomen hoeveelheid calcium niet hoger zijn dan 1.500 mg en de dagelijks Patiënten mogen binnen de twee uur na het eten van voedsel rijk aan oxaalzuur en. Lisinopril Actavis 5, 10 en 20 mg tabletten bevatten als werkzame stof respectievelijk 5, 10 en 20 mg lisinopril per tablet. De andere bestanddelen zijn: mannitol (E421), calciumwaterstoffosfaat (E341), gepregelatineerd maïszetmeel, natriumcroscarmellose en magnesiumstearaat. In de tabletten van 10 en 20 mg zit ijzeroxide (E172) De dosering bij patiënten met een verminderde nierfunctie moet - Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding (zie zwangerschap en borstvoeding, rubriek 4.6). Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden Verminderde nierfunctie: Tweede en derde trimester van de zwangerschap (zie rubriek 4.4 en 4.6). adequaat te worden gehydrateerd en monitoring van de nierfunctie dient te worden overwogen na aanvang van een combinatiebehandeling en daarna periodiek