Home

Bestuur LJG Amsterdam

Home LJG Amsterda

Thuis het hele jaar door bewust Joods leven? Hoe doe je dat? Judaism in a Box biedt uitkomst. Lees er hier alles over. Of luister naar een radio interview Het beleid van het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (de LJG-A) is erop gericht de leden een breed en diep liberaal jodendom aan te bieden. Concreet bestaat dit uit synagogediensten, culturele bijeenkomsten (boekbesprekingen, kunst- en fototentoonstellingen, muziekuitvoeringen e.d.), 'lernen', debatten over de meest uiteenlopende onderwerpen, feesten en meer Telefoon: 020-5400136 of e-mail. Secretariaat: Zuidelijke Wandelweg 41 1079 RK Amsterdam. Telefoon: 020 5400136 (dagelijks van 9-17 uur, op vrijdag 9-12 uur) of via e-mail De LJG Amsterdam organiseert tal van culturele activiteiten. Dat varieert van een Joods korenfestival plus klassieke en lichte concerten tot en met ontmoetingen met schrijvers, journalisten, wetenschappers. Ook is er aandacht voor Israëlische films en Jiddisch cabaret of theatervoorstellingen met niet zelden een interculturele inslag Samenstelling bestuur. Het bestuur van het Leidsch Juridisch Genootschap wordt op dit moment gevormd door: de heer mr. J. Olivier - voorzitter; de heer mr. N. Cusell - penningmeester; mevrouw mr. M. Bharos - adjunct-secretaris; de heer mr. H. Wols - algemeen bestuurslid; mevrouw prof. dr. J.P. van der Leun - algemeen bestuursli

ANBI status LJG Amsterda

Rabbinaat LJG Amsterda

Naast haar werk is zij lid van het dagelijks bestuur van de LJG Amsterdam. Kunst en Cultuur Pesach in tijden van Corona - oude teksten lezen met de blik van nu 24 maart 2021 Irith Koster 0. Pesach, de achtdaagse viering van de bevrijding van het joodse volk uit de slavernij begint deze week met de Seideravond Het Dagelijks Bestuur van de NVPJ bestaat per 4-5-2021 uit: Interne en externe betrekkingen, PR, religie, voorzitter Stg. Levend Joods Geloof, Verbondsonderwijscommissie ( tijd .), financiën ( tijd. ), Geestelijke verzorging Justitie ( tijd.) Privacyverantwoordelijke (AVG), Joman, Vertrouwenspersoon, Veiligheidsbeleid/VOG-beleid, Meldpunt JMW i.o.,. Historicus Bart Wallet, gespecialiseerd in Joodse geschiedenis en coauteur van Die ons heeft laten leven, geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam van 1945 tot 2010, schetst de historische context: De LJG hield in 1966 een speciale dienst ter ere van de opening van hun nieuwe synagoge en had onder meer het NIHS-bestuur daarvoor uitgenodigd LJG Amsterdam, LJG Gelderland, Joodse Gemeente Suriname, coördinator College van Rabbijnen en Beth Din decaan Levisson Instituut T.: 020-5400 136 E.: rebmen@ljg.nl. Rabbijn Hetty Groeneveld Justitierabbijn: geestelijk verzorger Joodse gedetineerden T.: 06-5245 1785 E.: h.groeneveld@dji.minjus.nl. Rabbijn Marianne van Praag LJG Den Haag T.: 06. Jeta Leeda (namens LJG Amsterdam) Daniel van Mourik (namens Stichting Robert A. Levisson) Vast vergaderen mee: Anita van Leeuwen (portefeuillehouder bestuur LJG Amsterdam) Francine Püttmann (bibliothecaris) Gebruik van de bibliotheek Ook in 2014 was de bibliotheek alleen op afspraak open

De LJG bleek geen bijdrage voor 2013 te kunnen geven, en de Levisson Stichting bleek niet bereid als enige geld aan de exploitatie van de bibliotheek te besteden. De bibliotheekcommissie heeft bij het bestuur van de LJG een begroting ingediend voor 2014, maar daarover is, bij het schrijven van dit jaarverslag, nog geen uitsluitsel gegeven Ellen Schrijver (portefeuillehouder bestuur LJG Amsterdam) Francine Püttmann (bibliothecaris) De officiële openstelling van de bibliotheek vond plaats op 24 mei 2012 in de Anne Frankzaal - gelegen direct naast de bibliotheek- van de LJG Amsterdam. De voorzitter van de Bibliotheekcommissie, rabbijn Kineret Sittig, gaf de talrijke groep. Om de bouw van een nieuw gebedshuis mogelijk te maken, moeten gemeenten soms terugvallen op boekhoudkundige trucs. Binnenlands Bestuur neemt

Senior rabbijn van LJG Amsterdam Coördinator van het College van Rabbijnen en het Beth Din Decaan van het Levisson Instituut Lid van het bestuur van het European Rabbinic Assembly (ERA) Lid van het Executive Board, European Union for Progressive Judaism rebmen@ljg.nl rabbinaat@ljg.nl. Rabbijn Hetty Groeneveld* Ruim een decennium later veranderde de naam van het tijdschrift naar Joods Nu . Met de eigen organisaties Stichting Robert A. Levisson, Stichting Sja'ar, Jong LJG Netzer en Stichting Rimon zet het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom zich in voor de profilering en continuïteit van het Progressief Jodendom in Nederland

ANBI. Het Kerkgenootschap Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (het Verbond of het NVPJ) heeft een ANBI groepsbeschikking met fiscaalnummer 822816775. Het bezoekadres (na afspraak) en postadres is: Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam. Het belangrijkste voordeel van onze ANBI-status voor u is dat giften, legaten en erfstellingen. Bestuur: Voorzitter: Naomi Adler Secretaris: Hans Schippers Penningmeester: Bas de Lange lid: Betty van Emmerik (verhuur, toranoet) De bestuurders zijn onbezoldigd. Rabbinaat: A. Ringer. Chazzanit: Moshkan de Goed De LJG Gelderland verzorgt lessen Jodendom en Hebreeuws voor een groeiende groep kinderen in de leeftijd vijf tot en met 12/13 jaar, de Bar of Bat Mitswa-leeftijd. Wij hebben de afgelopen jaren al heel wat kinderen hun Bar of Bat Mitswa zien doen en ook komend jaar volgen er meer. Lees meer >> adres. Spoorstraat 34 Dieren. Parkeren. De parkeerplaats tegenover de Dierense sjoel is klein en wij verzoeken bezoekers die goed ter been zijn hun auto te parkeren op de ventweg tegenover het station of elders in de buurt

Van 1991 tot 2004 was hij Krijgsmachtrabbijn. Ten Brink werd rabbijn van de LJG Rotterdam en in 2004 werd hij aangesteld als fulltime rabbijn van de LJG Amsterdam. Ten Brink is voorzitter/coördinator van het College van Rabbijnen/Beth Din voor Progressieve Rabbijnen in Nederland Ira Goldberg is weg als rabbijn bij de LJG Amsterdam. Op donderdag 28 augustus bracht het LJG-bestuur het bericht in een korte e-mail naar buiten. 'De ideeën over de invulling van de arbeidsvoorwaarden lagen te ver uiteen', staat in de mail als reden voor de breuk Museum De Lakenhal, Leiden. Het initiatief tot oprichting van het Leidsch Juridisch Genootschap werd genomen omdat het opmerkelijk was dat in de regio waarin de oudste universiteit van de Noordelijke Nederlanden gelegen is geen genootschap was. Zeker gold dat voor een universiteit die een zekere faam heeft op het terrein van de rechtswetenschap De gemeente Amsterdam, de investeringsmaatschappij van Joop Van den Ende en de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam hebben vandaag de benodigde overeenkomsten ondertekend voor de overdracht door de LJG van haar grond en opstallen aan de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam zal deze vervolgens overdragen aan Van den Ende, die de vrijgekomen locatie zal gaan bebouwen.De [ Rond 2004 kwam de dialoogcommissie van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (LJG) uit de startblokken. Eén van de aanleidingen was de start van een stedelijk interreligieus project uit rooms-katholieke hoek

Bestuur & Organisatie. De Vervoerregio is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Om op een goede manier te overleggen en besluiten te nemen zijn er diverse (bestuurs)vormen van overleg: De regioraad, het dagelijks bestuur, portefeuillehoudersoverleggen en commissies Bestuurlijke activiteiten. Bestuurslid Stichting Pictoright, vanaf 2014; Voorzitter bestuur Open Ateliers Jordaan, 2012 - 2017; Bestuurslid 'Kunst als Beeldtaal', LJG, Amsterdam, 2018 'In eigen beheer', Wackersacademie, Amsterdam, 2017 'Kunst. Koekenpan Dit zegt voormalig brandweercommandant Leen Schaap (59) in Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de publicatie van zijn boek 'Brand in Amsterdam.Hoe een verziekte overheidscultuur kan blijven bestaan', dat maandag verschijnt bij uitgeverij Business Contact.Zijn relaas over zijn tijd als commandant (2016-2019) van de brandweer is ontluisterend en komisch tegelijk

Cultureel LJG Amsterda

 1. Niet iedereen is overtuigd van de zin van intérreligieuze dialoog, dus dialoog tússen religies. Bij de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam, waar ik actief was, hebben ooit een paar VU-studenten onderzoek gedaan naar het draagvlak onder de leden voor dialoog
 2. Wij zijn als bestuur maar vooral als dierbare vrienden ontzettend bedroefd. We hebben 25 jaar voor JONAG én de Joodse naoorlogse generatie geknokt en ook veel bereikt én een heel bijzondere warme vriendschap met elkaar ontwikkeld. Het Barth-onderzoek / LJG Amsterdam mirja
 3. Penningmeester en secretaris van Arza(liberale zionistenbond) 1998-2005,Bestuurslid en penningmeester van de Vrouwengroep v.d.LJG 1985-1996, voorzitter Vrouwengroep v.d.LJG 2005-2012. Bestuurslid LJG Amsterdam 2006-2012. Daarnaast allerlei activiteiten op sociaal gebie
 4. officieel afscheid van LJG Amsterdam en heeft het bestuur van de LJG zijn leden opgeroepen ook aan dit fonds te schenken. De rabbijnstudenten In het studiejaar waren nog twee studenten met hun studie bezig. Clary Rooda heeft haar afstudeerscriptie afgerond over ontwikkelinge
 5. Zowel LJG Amsterdam als de NIHS zijn bezig met de bouw van een nieuwe synagoge. Zoals bekend zijn de plannen voor nieuwbouw van de LJG Amsterdam in een vergevorderd stadium. In het stadsdeel Zuideramstel, op enkele honderden meters van de huidige synagoge aan de Jacob Soetendorpstraat, zal haar synagoge gaan verrijzen, terwijl de NIHS háár nieuwe synagoge gaat realiseren in Amstelveen

Niet iedereen is overtuigd van de zin van intérreligieuze dialoog, dus dialoog tússen religies. Bij de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam, waar ik actief was, hebben ooit een paar VU-studenten [ Ook het bestuur zag wel wat in hem, We werden voor gek verklaard'', zegt Roodenburg, dat we onder de rook van Amsterdam een LJG wilden stichten. Maar het is gelukt.'

Film bij de LJG | LJG Amsterdam

Home • Leidsch Juridisch Genootscha

Kasjroet LJG Amsterda

Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam - Wikipedi

 1. Aan de burgemeester van Amsterdam, mr. , Rachel Reedijk (Tenachon, LJG dialoogcommissie) en Chantal Suissa (bestuur LJG, Salaam-Shalom). Er is een shuk (markt) waar partnerorganisaties zich presenteren. Aanmelden bij het OJEC - [email protected] Kosten deelname: 25 euro
 2. ANBI Status. De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland (LJG Gelderland) heeft de ANBI status. Dit betekent dat de LJG Gelderland een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften aan LJG Gelderland fiscaal aftrekbaar zijn. In het kader van de transparantiewetgeving inzake ANBI instellingen treft u hieronder relevante informatie over de LJG.
 3. Het koor. Het koor in MerkAz Utrecht. In Nederland is het koor Rénanim een stichting, in 2006 opgericht door Nadine Gorin en Nancy Schwartz. Met ingang van september 2020 bestaat het bestuur uit Lizzy Kukenheim (voorzitter), Marijke Sterman-Vleeschdraager (penningmeester) en Lex Greuter (secretaris)
 4. Lid worden LJG Amsterdam . De Gieter, een van de kroegen in Amsterdam waar het in deze tijd nog steeds mogelijk is om bier te bestellen voor 1,50 per glas. Echter zit hier een nadeligheid aan. Allereerst is het personeel zeer onvriendelijk op een zodanige manier dat gasten, zelfs in de corona tijd niet gewenst zij
 5. Het bestuur van LJG Brabant heeft besloten de knipsels en het boekje ter beschikking te stellen van de het kenniscentrum (v/h mediatheek) van het Joods Historisch Museum in Amsterdam. - Op 29 maart 2010 is in sjoel de jaarlijkse gemeente seider gehouden
 6. jan Noord-Nederland, een Sjabbatochtend lerndienst; vanaf 17 januari 1998 zijn de diensten één maal per drie weken in Heerenveen. Er zijn ca. 20 mensen lid van deze lerngroep
 7. Boeken volwassenen. Gebedenboek voor weekdagen en Sjabbat (Sidoer) In deze sidoer, met Nederlandse vertaling, hebben zowel klassieke als moderne uitingen van vreugde en dankbaarheid, van Godsvertrouwen en smeekbeden hun plaats gevonden, samen met stemmen van protest, twijfel en wanhoop uit heden. € 25,75. Tanach

Sjoel Dieren. De Dierense Sjoel is op 7 maart 2010 opnieuw ingewijd als synagoge. De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland is de vaste gebruiker. De Dierense Sjoel werd einde 19de eeuw gebouwd en op op 22 januari 1884 ingewijd door de Joodse Gemeente Dieren. Enkele jaren later kon er een leslokaaltje aangebouwd worden en nog later een ritueel bad. Bekijk het profiel van Maaike van Gelder Sikkel op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Maaike heeft 4 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Maaike en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Geachte Redactie 19 januari 2012, 00:00. Joodse gemeenten. De heer Ralbag, opperrabbijn van 'de' Joodse Gemeente Amsterdam, blijkt van mening te zijn dat homoseksualiteit een ziekte is waarvoor genezing moet worden gezocht (Voorpagina, 17 januari) Dat het bestuur dichtbij de bewoners staat, is een van de 14 kernwaarden die belangrijk zijn voor Weesp en de Weespers, en zijn opgenomen in het bestuursakkoord tussen Weesp en Amsterdam. Driemond Het dorp Driemond valt nu nog onder het bestuur van Zuidoost, maar wordt in maart 2022 op verzoek van de dorpsraad Driemond toegevoegd aan stadsgebied Weesp Daarom hebben wij (NIHS, PIG en LJG) de handen ineengeslagen en starten we een campagne tegen het antisemitisme. In digitale abri's door heel Amsterdam en omstreken worden met ingang van vrijdag 11 juni posters getoond, die duidelijk maken dat wij als Joden vrij en veilig willen en moeten kunnen rondlopen in een land dat ook ons land is

Mevrouw Jantine Kriens (wethouder financien, bestuur en organsatie, volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Rotterdam reikt op 8 maart de Erasmusspeld uit aan mevrouw Marja Hené-Toncman die als voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam bouwde aan een warme hechte gemeenschap 'De Joodse toekomst in Nederland' LJG Debatcafé 26 januari algemeen 19 januari 2017. Op donderdagavond 26 januari a.s. is er een verkiezingsdebat bij de LJG Amsterdam. Het begint om 20.15 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur.. De standpunten van 7 politieke partijen over o.a. veiligheid, antisemitisme, radicalisering en koosjer slachten A.s. dinsdagavond 16 februari om 20.00 uur in LJG Amsterdam: Israel en de opvang van immigrantenWat kan Nederland leren van de successen en het falen van Israel Met Arnon Mantver, geïnterviewd door Hanna Luden (directeur CIDI) Arnon Mantver heeft zijn carrière gewijd aan immigratie en integratie van nieuwkomers in Israel (Klita). Hij was directeur-generaal van de [

Sidra van de week LJG Amsterda

 1. De LJG Twente is volgens de belastingdienst sinds 15 juni 2009 gevestigd te Lochem en het RSIN-nummer luidt: 820 878 522. Het NVPJ is volgens de belastingdienst sinds 10 augustus 2010 gevestigd te Amsterdam en het RSIN-nummer luidt: 8228 16 775
 2. Besluiten Ronde 2010 Pagina 3 van 5 JOON JOON Nieuwsbrief 900,00 Religieuze voorziening Oost Nederland 15.700,00 LJG Amsterdam 1e lustrum Joods Korenfestival 3.590,00 Drempelverlaging voor niet-aangesloten Joden 11.550,00 Joodse en Israelische muziekcyclus 11.850,00 Joodse Theatergroep 10.500,0
 3. Hij is actief bestuurslid van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, geeft aan bar-mitswa kinderen les, maar ook aan volwassenen. Hij is een van de gabayim van de kehilla. Daniël maakt deel uit van de Board of Directors van The Mussar Institute. Zowel in zijn beleving van het jodendom als Mussar hanteert hij bij voorkeur een eclectische aanpak
 4. Binnen het bestuur wordt een evenwichtige inbreng nagestreefd van financiële, juridische, organisatorische en maatschappelijke deskundigheid; ook wordt gelet op diversiteit in gender, leeftijd en herkomst (Amsterdam of mediene). COM-bestuurders zijn onbezoldigd. Voor onkosten en reiskosten kan een beperkte vergoeding worden ontvangen
 5. Bij de LJG Amsterdam komen daar jaarlijks terugkerende beveiligingskosten bij, die worden begroot op een bedrag tussen de 40 en 50.000 euro. Afgelopen voorjaar werden de plannen van het huidige dagelijks bestuur in een verordening opgenomen en door de deelraad aangenomen
 6. Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland Beth haTsafon (PJG NN). Wij zijn een groep religieus, sociaal, cultureel en geestelijk in het volle leven staande Joden, die een Joods milieu hebben gezocht nadat veel van wat ons vroeger samenbond was verdwenen en de verbondenheid met Israel alleen niet voldoende bleek
 7. Yvonne Twisk | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | Directeur bij Liberaal Joodse Gemeente (LJG) | Yvonne Twisk is algemeen directeur met ruime ervaring in Media en Kunst. | 500+ connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Yvonne weergeve

Café Sjoel LJG Amsterda

De LJG beheert drie begraafplaatsen (Hoofddorp, Amstelveen, Rijswijk). De LJG heeft verschillende synagoges door Nederland verspreid, onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg, Haaksbergen en Zuidlaren. Zowel de landelijke overkoepelende organisatie als de afzonderlijke gemeenten staan bekend als 'LJG' Het bestuur bestond in 2016 uit Daniel Brecher (voorzitter; coördinatie bestuur, huisvesting, LJG. ALVs In 2016 is tweemaal een ALV gehouden. profiteerden we als huurder van de LJG Amsterdam-ruimten van de marechaussee en de doo

• Menno ten Brink, rabbijn van de LJG Amsterdam • Gijs Cremer Eindhoven, ondernemer • Rene Glaser, directeur Glaser Public Affairs • Jaap Rosen Jacobson, eigenaar Panta Holdings • Ronald Leopold, directeur Anne Frank Stichting • Sonja Mannheim • Salo Muller, fysiotherapeut, journalist en publicist • Philip van Tijn, bestuurde De dienst is afgelopen als het slotlied is gezongen. Soms zijn er mededelingen door het bestuur van de gemeente. De gebedsmantels worden opgevouwen en de sjoelgangers om u heen kussen elkaar, schudden handen en wensen elkaar in het Jiddisj Gut Sjabbes of in het Hebreeuws Sjabbat sjalom. Dan loopt iedereen naar de zaal op de begane grond De bestuurlijke top van het Amsterdam UMC wordt gevormd door een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie. De Raad van Bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van de instelling De Nieuwe Poort, Amsterdam. (Tenachon, LJG dialoogcommissie) en Chantal Suissa (bestuur LJG, Salaam-Shalom). Er is een shuk (markt) waar partnerorganisaties zich presenteren. Praktische informatie Aanmelden bij het OJEC - info@ojec.org. Op de bijeenkomst, georganiseerd door CIDI, het Verbond voor progressief Jodendom, LJG Amsterdam, Arza en de Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ), werd de vraag of er sprake is van een dreigende Israelboycot vanuit verschillende invalshoeken belicht. De vraag leeft

Bouw gebedshuizen - Binnenlands Bestuu

 1. Amsterdam voor beginners De Nerderlandstalige gids voor Amsterdam! Wil je op stedentrip maar heb je geen zin om ver weg te gaan, dan is Amsterdam de ideale plaats. De voordelige Amsterdam Pass is een echte aanrader als je Amsterdam gaat bezoeken. Je schaft hiermee in één keer toegang tot de belangrijkste bezienswaardigheden van Amsterdam aan
 2. Het bestuur bestond in 2020 uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. Het bestuur heeft in negen keer vergaderd. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Het bestuur laat zich in haar taken bijstaan door meerdere Commissies
 3. isterie van Defensie. Daarna werd hij fulltime rabbijn bij de LJG in Amsterdam. Marzouk Aulad Abdellah (53) emigreerde in 1975 als 9-jarige vanuit het Marokkaanse Tanger naar Nederland, waar zijn vader al tien jaar werkte
 4. De LJG stelt in een reactie: Het NIHS-bestuur verdient lof omdat het duidelijkheid heeft willen scheppen over de betekenis van de Psak Din van Rav Schuster z.l. uit 1966. rabbijn Menno ten Brink en de voorzitter van LJG-Amsterdam, Fred Salomon
 5. ljgamsterdam.nl Op dinsdagavond 29 augustus vindt de voorpremière plaats van de nieuwe film van Ate de Jong Love is thicker than water over de liefde tussen een joods meisje ui

Soms is het lastig om onderscheid te maken tussen felle Israelkritiek en antisemitisme. CIDI organiseert de komende tijd op verschillende plaatsen workshops waarin deze vraag centraal staat: waar houdt kritiek op Israël op en begint antisemitisme. Op 28 oktober is er een workshop in Amsterdam bestuur en de officemanager worden ondersteund door een boekhouder en een secretariaatsbureau. De afdelingen zijn geen aparte rechtspersonen maar hebben wel een eigen bestuur. Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin onder meer het bestuur van WIZO Nederland wordt benoemd en het algemeen en financieel jaarversla het Bestuur van de PJG NN bestaat uit: voorzitter: Lex van der Star: 050-3142971 - vanderstar50@hotmail.com. secretaris: Caroline Mutsaars: secretariaatpjgnn@gmail.com. penningm. : David Nicholson. lid: Anne van der Zwa

Bestuursleden LJG Utrech

Het bestuur bestond in 2015 uit Daniel Brecher (voorzitter; coördinatie bestuur, huisvesting, Ondanks de tijdelijke huisvesting in de LJG vanwege de verbouwing van de Uil, Uilenburger Synagoge bijeen in de kleine sjoel of in de Makariazaal van de LJG in Amsterdam, afgewisseld met Huis de Pinto Nico (Niek) Engelschman (pseudoniem; Bob Angelo) ( Amsterdam, 12 november 1913 - aldaar, 27 oktober 1988) was een Nederlandse acteur, homo-activist en Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog

Kijk nu mee naar het virtueel debat 'De gevolgen van annexatie' van de LJG Amsterdam en CIDI. Fatah en Hamas kondigen samenwerking tegen Israëlische annexatieplannen aan IN ISRAEL / 2 jul 202 Tijdens dit mysterie liepen de madrichiem (jeugdleiders), 'bestuurd' door de chanichiem met een 'bodycam' door de LJG Amsterdam, op zoek naar een verdwenen doos geld. Aan de hand van pe'oelot (activiteiten) van verschillende stations in de LJG Amsterdam kon een goede of foute letter worden verdiend door de verschillende teams, afhangend van hoe goed deze is uitgevoerd

Judaism in a box | LJG Amsterdam

In het VvA staat ook te lezen dat het bestuur maandelijks vergadert en dat de voorzitter deel neemt aan de Verbondsvergaderingen als lid van het Algemeen Bestuur. Overige externe contacten zijn met het Haaksbergse 4 en 5-mei Comité en met de Enschedese Raad van Levensbeschouwingen en het Team Bruggen Bouwen Bestuurslid Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam LJG Amsterdam jan. 2004 - jun. 2007 3 jaar 6 maanden. Bestuurslid Algemeen Bestuur Licenties en certificaten Praktijk Diploma Loonadministratie Praeheb Toegekend op feb. 2002. Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Bestuur LJG Gelderlan

Via de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam kunnen we allemaal meedoen met de LJG seider waarvoor de Alkmaarse synagoge die Liberaal Joodse gemeente Amsterdam heel hartelijk dankt. Op zaterdag 27 maart begint om 18.00 uur de 'online' seider, die dit jaar wordt geleid door rabbijn Menno ten Brink. Geef je op via info@alkmaarsesynagoge copyright: LJG Amsterdam Op zondag 26 mei vond de religietour van D66 Amsterdam Zuid plaats. Op deze dag trok een groep van ongeveer 15 D66ers het stadsdeel in om te praten over het belang wat religie heeft voor sommige mensen, en een beeld te krijgen van wat er leeft onder gelovige gemeenschappen in Zuid De LJG Twente steunt actief het CIDI. Binnen de wereld van de Haaksbergse religieuze organisaties staan wij open voor contact en zoeken wij elkaar bij gelegenheid op. De LJG Twente neemt deel aan het Haakbergse 4 en 5 mei-comité en is op 4 mei ook officieel vertegenwoordigd in Enschede. Financiën. De LJG Twente heft contributie van haar leden Sinds 2019 Rabbijn bij LJG Amsterdam en LJG Utrecht Joram Rookmaaker woont met zijn vrouw Rosaly en kinderen Doron (14) en Yaela (8) in Amstelveen. Hier zou content moeten staan van bijv Het bestuur van de PJG NN besloot twee kunstenaars te vragen de textiele voorwerpen voor het Aron te maken. Saskia Weishut-Snapper (www.saskia.weishut.nl) kreeg de opdracht het parochet en de mantels voor de Sjabbat te maken. Ze kreeg het thema Licht - Noorderlicht - Poolster mee

Cultureel | LJG Amsterdam

Home Nederlands Verbond voor Progressief Jodendo

Toch is het deze afgodendienaar Jitro die, in ieder geval in deze versie van het verhaal, de basis geeft aan het bestuur van het volk in de woestijn. Wanneer hij ziet dat Mosjé overspoeld wordt door vragen van mensen die willen dat hij uitleg geeft over halacha en recht spreekt, is het Jitro die voorstelt om een systeem van gedelegeerd leiderschap in te stellen Naar aanleiding van de baten en lasten van 2014 heeft het bestuur een begroting gemaakt voor 2015. Daarop is te zien dat de te verwachten inkomsten weer zullen teruglopen, wegens een eenmalige financiële meevaller in 2014. Daarnaast zullen er kosten voor de begraafplaats moeten worden gemaakt Onder de Joodse participanten zijn onder andere de LJG-rabbijn Menno ten Brink, de orthodoxe dayan Evers, Eran Wolf, bestuursvoorzitter van de NIHS, de orthodox-Joodse gemeente in Amsterdam en Fred Salomon, LJG-bestuursvoorzitter in Amsterdam Plannen voor de toekomst hebben altijd een risico, er is nooit garantie op succes. Ik maak in de praktijk van mijn bestuurlijke werk wel mee dat goede plannen worden gesmoord door onderzoek. Een commissie hier, een rapport daar en iedereen is het enthousiasme en het visioen vergeten waarmee het traject werd ingegaan

Wie is wie - Levisson Website : Levisson Websit

Bestuurlijke informatie gemeente Haarlem waaronder informatie over de raad en het college, financiele stukken, begroting, kadernota, vergaderingen en collegebesluiten De winnaars van de Amsterdamse Architectuur Prijs 2011 (de Gouden A.A.P.) zijn de Liberaal Joodse Gemeenschap Amsterdam en SeARCH, respectievelijk de opdrachtgever en architect van de Synagoge aan de Zuidelijke Wandelweg. Dit is maandagavond 16 mei tijdens een feestelijke bijeenkomst bekend gemaakt. Wiel Arets (winnaar van de vorige editie) hing d Liberaal joods centrum voor studie in de maak Van onze kerkredactie AMSTERDAM - Weinig lijkt de oprichting van het Joods Educatief Centrum nog in de weg te staan, nu ook het bestuur van het. Het bestuur van Milli Görüs Noord-Nederland heeft op 26 oktober scherp afstand genomen van de stichter van de Milli Görüs beweging, Görüs Noord-Nederland goede banden met de Joodse gemeenschap en zijn er onlangs nog gezamenlijke activiteiten met de LJG Amsterdam uitgevoerd

Gan haSjalom Nederlands Verbond voor Progressief Jodendo

Het lidmaatschap is voorbehouden aan hen die joods zijn volgens de halacha. Tijdens een kennismakingsperiode wordt u in ieder geval benaderd voor een persoonlijk gesprek met het bestuurslid religieuze zaken. Uw aanvraag voor het lidmaatschap wordt getoetst door de rabbijn, met wie u tevens een persoonlijk gesprek zult hebben Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom is het Kerkgenootschap waarin alle Progressief Liberaal Joodse gemeentes zijn verenigd. Doelstelling Het Verbond streeft naar profilering en continuiteit van het Progressief Jodendom in Nederland. Dit overeenkomstig de beginselen van het liberaal-religieuze jodendom zoals deze worden beleefd in de 'World Union for Progressive Judaism' en.

David Broza in concert | LJG Amsterdam

Irith Koster - De Vrijdagavon

Conflict rond joodse herdenking verdiept. Van onze kerkredactie AMSTERDAM - De controverse rond de gezamenlijke joodse herdenking van vijftig jaar bevrijding lijkt verscherpt door het officiële. Onderwijs St. Joodse Kindergemeenschap Cheider Naschoolse activiteiten St. Joodse Scholengemeenschap JBO Beveiligings verlichting schoolplein Rosj Pina St. Robert A. Levisson Catalogiseren David Lilienthal Collectie Religie Beit Ha'chidush Nieuwe website Beit Ha'Chidush LJG Amsterdam Promotiefilm Leer je buren kennen LJG Brabant Geluidsinstallatie Synagoge Tilburg LJG Gelderland Joods. Israeldag - Beleef 70 jaar Israel. De LJG en ARZA organiseren in samenwerking met CIDI, en andere organisaties, een Israeldag op zondag 18 februari. Op deze dag worden vele workshops aangeboden, waaronder: Krav Maga, het maken van de allerlekkerste Humus, een spoedcursus Hebreeuws, Israelische Standup Comedy en nog veel meer

Awrahamdialoog | LJG AmsterdamCabaret en kunst | LJG AmsterdamLernen | LJG Amsterdam